Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

‘Gamiton an Tataramon nin Dios sa Tamang Paagi’

‘Gamiton an Tataramon nin Dios sa Tamang Paagi’

 ‘Gamiton an Tataramon nin Dios sa Tamang Paagi’

“Gibohon mo an bilog mong makakaya tanganing ikaatubang mo an saimong sadiri na inooyonan nin Dios, sarong paragibo na mayo nin maninigong ikasupog, na ginagamit an tataramon kan katotoohan sa tamang paagi.”​—2 TIMOTEO 2:15.

1, 2. (a) Taano ta nangangaipo nin mga kasangkapan an mga trabahador? (b) Sa anong gibohon nakikikabtang an mga Kristiano, asin paano ninda ipinaheheling na hinahanap nguna ninda an Kahadean?

AN MGA trabahador nangangaipo nin mga kasangkapan na matabang sa sainda na mahaman an saindang trabaho. Pero, bakong igo an pagkaigwa sana nin ano man na kasangkapan. Kaipuhan nin sarong trabahador an tamang kasangkapan, asin dapat na gamiton nia iyan sa tamang paagi. Halimbawa, kun nagtotogdok nin kamalig, gusto nindong pagtakodon an duwang tabla, an kaipuhan nindo bako sanang martilyo asin mga pako. Kaipuhan na tatao kamong magpatadom nin pako sa kahoy na dai natitiko an pako. An pagprobar na patadomon an pako sa kahoy na dai tatao kun paano gagamiton an martilyo masakit nanggad, nakapanluluya sa boot pa ngani. Alagad an mga kasangkapan na ginagamit nin tama nagtatabang sa sato na hamanon an mga trabaho na igwa nin nakakokontentong mga resulta.

2 Bilang mga Kristiano, may gibohon kita na dapat hamanon. Iyan sarong gibohon na may pangenot na importansia. Sinadol ni Jesu-Cristo an saiyang mga parasunod na “hanapon nguna an kahadean.” (Mateo 6:33) Paano niato iyan magigibo? An sarong paagi iyo an pagigin maigot sa paghuhulit kan Kahadean asin paggibo nin disipulo. An pagigin marigon na nakabasar sa Tataramon nin Dios kan satong ministeryo saro pang paagi. An marahay na gawe-gawe an ikatolong paagi. (Mateo 24:14; 28:​19, 20; Gibo 8:25; 1 Pedro 2:12) Tanganing magin epektibo asin maogma sa Kristianong gibohon na ini, kaipuhan niato an angay na mga kasangkapan asin kaaraman kun paano iyan gagamiton nin tama. Sa bagay na ini, si apostol Pablo nagtao nin marahayon na halimbawa bilang Kristianong trabahador, asin inenkaminar nia an mga kapagtubod na arogon sia. (1 Corinto 11:1; 15:10) Kun siring, ano an manonodan niato ki Pablo, an kapwa niato trabahador?

Si Pablo—Sarong Maigot na Parabalangibog kan Kahadean

3. Taano ta masasabing maigot na trabahador kan Kahadean si apostol Pablo?

3 Anong klaseng trabahador si Pablo? Maigot nanggad sia. Si Pablo naghingoa nin maigot, na pinalalakop an maogmang bareta sa mahiwas na lugar sa palibot kan Mediterraneo. Itinatao an dahelan kan saiyang entusiastikong pagbalangibog kan Kahadean, an daing kapagalan na apostol na ini nagsabi: “Ngonyan, kun ako nagpapahayag kan maogmang  bareta, bako iyan na dahelan na ako maghambog, huli ta iyan kaipuhan na gibohon ko. Sa katotoohan, herak man sa sako kun dai ako maghulit kan maogmang bareta!” (1 Corinto 9:16) Interesado daw si Pablo sa pagligtas sana kan sadiri niang buhay? Dai. Sia bakong maimot na tawo. Imbes, gusto niang makinabang man an iba sa maogmang bareta. Sia nagsurat: “Ginigibo ko an gabos na bagay para sa kapakanan kan maogmang bareta, tanganing ikapaabot ko iyan sa iba.”​—1 Corinto 9:23.

4. Anong kasangkapan an pinahahalagahan na marhay kan Kristianong mga trabahador?

4 Si apostol Pablo sarong hababa an boot na trabahador na nakaaaram na dai sia puedeng umasa sana sa saiyang personal na mga abilidad. Kun paanong an sarong karpintero nangangaipo nin martilyo, kaipuhan man ni Pablo an angay na kasangkapan tanganing patadomon an katotoohan nin Dios sa puso kan mga nagdadangog sa saiya. Anong kasangkapan an ginagamit nia sa pangenot? An Tataramon nin Dios, an Banal na Kasuratan. Siring man, an bilog na Biblia an pangenot na kasangkapan na ginagamit niato tanganing tabangan kita na gumibo nin mga disipulo.

5. Tanganing magin epektibong mga ministro, ano an kaipuhan niatong gibohon apuera sa pagkotar nin mga teksto?

5 Aram ni Pablo na an kalabot sa tamang paggamit kan Tataramon nin Dios bakong pagkotar sana dian. Naggamit sia nin “pangongombensir.” (Gibo 28:23) Paano? Mapangganang ginamit ni Pablo an nasusurat na Tataramon nin Dios tanganing kombensiron an dakol na akoon an katotoohan kan Kahadean. Nakipangatanosan sia sa sainda. Sa sarong sinagoga sa Efeso, si Pablo “nagpapahayag asin naggagamit nin pangongombensir may labot sa kahadean nin Dios” sa laog nin tolong bulan. Minsan ngani “an nagkapira nagpadagos na magmatagas asin dai nagtutubod,” an iba naghinanyog. Bilang resulta kan ministeryo ni Pablo sa Efeso, “an tataramon ni Jehova padagos na nagtalubo asin nangibabaw.”​—Gibo 19:​8, 9, 20.

6, 7. Paano pinamuraway ni Pablo an saiyang ministeryo, asin paano man niato iyan magigibo?

6 Bilang maigot na parabalangibog kan Kahadean, ‘pinamuraway ni Pablo an saiyang ministeryo.’ (Roma 11:13) Paano? Dai sia interesadong ilangkaw an saiyang sadiri; ni ikinasusupog man nia na mamidbid kan publiko bilang saro sa mga kapwa trabahador nin Dios. Imbes, ibinilang nia an saiyang ministeryo na pinakahalangkaw na onra. Eksperto asin epektibong ginamit ni Pablo an Tataramon nin Dios. An saiyang mabungang aktibidad nakaenganyar sa iba, na nakatatabang sa pagmotibar sa sainda na mas lubos na otobon an saindang ministeryo. Paagi man kaini, napamuraway an saiyang ministeryo.

7 Arog ki Pablo, mapapamuraway man niato an satong gibohon bilang mga ministro paagi sa parate asin epektibong paggamit kan Tataramon nin Dios. Sa gabos na aspekto kan satong ministeryo sa langtad, an pasohan niato maninigo na tanganing may ikahiras hale sa Kasuratan sa pinakadakol na tawo sagkod sa mapupuede. Paano niato ini magigibo na nakakakombensir? Estudyare an tolong importanteng paagi: (1) Darahon an atension sa Tataramon nin Dios sa paagi na nagbubunga nin paggalang dian. (2) Mataktikang ipaliwanag asin iaplikar an sinasabi kan Biblia. (3) Mangatanosan basado sa Kasuratan sa paagi na nakakokombensir.

8. Anong mga kasangkapan sa paghuhulit kan Kahadean an makukua niato ngonyan, asin paano nindo iyan ginagamit?

8 An mga parabalangibog kan Kahadean sa presenteng panahon may mga kasangkapan na mayo ki Pablo durante kan saiyang ministeryo. Kaiba digdi an mga libro, magasin, brosyur, imbitasyon, pulyeto, asin rekording sa audio asin video. Kan nakaaging siglo, ginamit man an mga kard sa pagpatotoo, ponograpo, sasakyan na may laudispiker, asin brodkast sa radyo. Siempre, an pinakamarahay na kasangkapan niato iyo an Biblia, asin kaipuhan na gamiton niatong marhay asin nin tama an kaipuhan nanggad na kasangkapan na ini.

An Satong Ministeryo Dapat na Nakabasar sa Tataramon nin Dios

9, 10. Mapadapit sa paggamit kan Tataramon nin Dios, ano an manonodan niato sa konseho ni Pablo ki Timoteo?

9 Paano niato magagamit an Tataramon nin Dios bilang epektibong kasangkapan? Paagi sa paghimate sa mga tataramon na ini ni Pablo na sinabi sa saiyang kapwa trabahador na si Timoteo: “Gibohon mo an bilog mong makakaya tanganing ikaatubang mo an saimong sadiri na inooyonan nin Dios, sarong paragibo na mayo nin maninigong ikasupog,  na ginagamit an tataramon kan katotoohan sa tamang paagi.” (2 Timoteo 2:15) Ano an kalabot sa ‘paggamit kan tataramon nin katotoohan sa tamang paagi’?

10 An termino sa Griego na trinadusir na “ginagamit sa tamang paagi” sa literal nangangahulogan “pagtabas nin deretso” o “agihan nin deretso.” Sa konseho sana ni Pablo ki Timoteo ginamit an terminong iyan sa Kristianong Griegong Kasuratan. An iyo man sanang termino puedeng gamiton tanganing iladawan an pag-arado nin deretso sa sarong oma. An tikong iras magigin kasusupgan nanggad para sa sarong eksperyensiadong paraoma. Tanganing magin “sarong paragibo na mayo nin maninigong ikasupog,” ipinagirumdom ki Timoteo na dai itotogot an ano man na pagsuway sa totoong mga katokdoan kan Tataramon nin Dios. Dai dapat togotan ni Timoteo na maimpluwensiahan kan saiyang personal na mga punto de vista an saiyang katokdoan. Dapat niang ibasar nanggad sa Kasuratan an saiyang paghuhulit asin pagtotokdo. (2 Timoteo 4:2-4) Sa paaging ini, magigiyahan an sadiosan an pusong mga indibiduwal na magkaigwa kan kaisipan ni Jehova sa mga bagay-bagay, bakong tangani na akoon an kinabanon na pilosopiya. (Colosas 2:​4, 8) Totoo man iyan ngonyan.

Dapat na Magin Marahay an Satong Gawe-gawe

11, 12. Ano an epekto kan satong gawe-gawe sa satong paggamit kan Tataramon nin Dios sa tamang paagi?

11 Bako sanang dapat na gamiton niato nin tama an Tataramon nin Dios paagi sa pagbalangibog kan mga katotoohan kaiyan. An satong gawe-gawe dapat na komporme dian. “[Kita] mga kapwa trabahador nin Dios,” kaya dapat na kita bakong mapagsaginsagin na mga trabahador. (1 Corinto 3:9) An Tataramon nin Dios nagsasabi: “Minsan siring, ika daw na nagtotokdo sa iba, dai nagtotokdo sa saimong sadiri? Ika, na naghuhulit na ‘Dai maghabon,’ naghahabon ka? Ika, na nagsasabing ‘Dai magsambay,’ nananambay ka? Ika, na nagpapahayag nin makuring pagkasurang sa mga idolo, naghahabon ka sa mga templo?” (Roma 2:​21, 22) Kun siring, bilang mga  trabahador nin Dios sa presenteng aldaw, an sarong paagi na ginagamit niato an Tataramon nin Dios sa tamang paagi iyo an paghimate sa konsehong ini: “Magtiwala ka ki Jehova sa bilog mong puso asin dai ka manarig sa saimong sadiring pakasabot. Sa gabos mong dalan girumdomon mo sia, asin itatanos nia mismo an saimong mga dana.”​—Talinhaga 3:​5, 6.

12 Anong mga resulta an maaasahan niato sa paggamit kan Tataramon nin Dios sa tamang paagi? Pensara an puedeng magin mapuersang epekto kan nasusurat na Tataramon nin Dios sa buhay kan mga indibiduwal na sadiosan an puso.

An Tataramon nin Dios May Nakakapabagong Puersa

13. Ano an puedeng ibunga kan pag-aplikar kan Tataramon nin Dios sa sarong tawo?

13 Kun akoon bilang may autoridad, an mensahe kan Tataramon nin Dios nagkakaigwa nin mapuersang impluwensia na nagtatabang sa mga tawo na gumibo nin pambihirang mga pagbabago sa saindang buhay. Naheling ni Pablo an paghiro kan tataramon nin Dios asin naheling nia mismo an marahay na epekto kaiyan sa nagin mga Kristiano sa suanoy na Tesalonica. Kun siring sinabihan nia sinda: “Daing ontok man kaming nagpapasalamat sa Dios, huli ta kan akoon nindo an tataramon nin Dios, na nadangog nindo sa samo, iyan inako nindo, bakong siring sa mga tataramon nin tawo, kundi, siring sa iyo man nanggad, siring sa tataramon nin Dios, na naghihiro man sa saindo na nagtuturubod.” (1 Tesalonica 2:13) Para sa mga Kristianong idto​—sa katunayan, para sa gabos na tunay na parasunod ni Cristo​—an hababaw na lohika nin tawo dai ikakapantay sa supremong kadonongan nin Dios. (Isaias 55:9) “Inako [kan mga taga Tesalonica] an tataramon sa irarom nin dakulang kahorasaan na igwa kan kagayagayahan nin banal na espiritu” asin nagin mga halimbawa sa ibang kapagtubod.​—1 Tesalonica 1:5-7.

14, 15. Gurano kamapuersa kan mensahe kan Tataramon nin Dios, asin taano?

14 An Tataramon nin Dios mapuersa, siring kan Gikanan kaiyan, si Jehova. Hale iyan sa “nabubuhay na Dios,” an saro na paagi sa saiyang tataramon “nalalang an mismong kalangitan,” asin an tataramon na iyan pirmeng ‘mapanggana sa sinosobolan kaiyan.’ (Hebreo 3:​12; Awit 33:6; Isaias 55:11) Sinabi nin sarong nag-espesyalisar sa Biblia: “Dai isinusuway kan Dios an saiyang sadiri sa saiyang Tataramon. Dai nia iyan pinaiindahan na garo baga daing koneksion sa saiya. . . . Kun siring iyan nungkang nagin gadan na bagay, na garo baga dai naaapektaran kan nangyayari dian pakatapos na iyan itaram; huli ta iyan sarong bogkos nin pagkakasaro sa nabubuhay na Dios.”

15 Gurano kamapuersa kan mensahe na naggigikan sa Tataramon nin Dios? Igwa iyan nin makosogon na puersa. Angay nanggad, si Pablo nagsurat: “An tataramon nin Dios buhay asin mapuersa asin mas matarom kisa arin man na espada na may duwang tarom asin nakalalagbas sagkod sa pagbulag kan kalag asin espiritu, saka kan mga pagsokmolan asin hotok kaiyan, asin nakamamansay kan mga kaisipan asin intension kan puso.”​—Hebreo 4:12.

16. Gurano kalubos puedeng bagohon kan Tataramon nin Dios an sarong tawo?

16 An mensahe sa nasusurat na Tataramon nin Dios “mas matarom kisa arin man na espada na may duwang tarom.” Sa siring, igwa iyan nin makosogon na nakatataros na puersa na nakalalabi sa ano man na instrumento o kasangkapan nin tawo. An Tataramon nin Dios nakalalagbas sa kalaoglaoging mga kabtang nin tawo asin puedeng bagohon an saiyang panlaog na pagkatawo, na nakaaapektar sa saiyang paagi nin pag-iisip asin sa kun ano an namomotan nia, na ginigibo siang magin kawiliwili asin diosnon na trabahador. Kanigoan kamapuersang kasangkapan!

17. Ipaliwanag an nakakapabagong puersa kan Tataramon nin Dios.

17 Ibinubuyagyag kan Tataramon nin Dios kun ano talaga an kalaoglaogi nin sarong tawo komparado sa kun ano an paghona nia sa saiyang sadiri o sa kun ano an ipinaheheling nia sa iba. (1 Samuel 16:7) Maski an maraot na tawo puedeng kun beses itago an saiyang nasa laog na pagkatawo paagi sa pagsagin na maboot o banal. An mga maraot nagbabalatkayo huli sa maraot na mga dahelan. An mapalangkaw na mga tawo nagsasagin mapakumbaba mantang naghihimuyawot na hangaan nin mga tawo. Minsan siring, paagi sa paghayag kan talagang nasa puso, puedeng mapuersang pahiroon kan Tataramon nin Dios an sarong mapakumbabang indibiduwal na hubaon an daan na personalidad asin “magsolog kan bagong personalidad na linalang segun sa kabotan nin Dios sa tunay na katanosan asin kaimbodan.” (Efeso 4:22-24) An katokdoan kan Tataramon nin Dios puede man na liwaton an masusupgon na mga tawo na magin pusoan na mga Saksi ni Jehova asin maigot na mga parabalangibog kan Kahadean.​—Jeremias 1:6-9.

18, 19. Basado sa mga parapong ini o sa personal na eksperyensia sa paglilingkod sa langtad, ipaheling kun paano puedeng bagohon kan katotoohan sa Kasuratan an aktitud nin sarong tawo.

 18 An nakakapabagong puersa kan Tataramon nin Dios may marahay na epekto sa mga tawo sa gabos na lugar. Halimbawa, an mga parabalangibog kan Kahadean sa Phnom Penh, Cambodia, naghuhulit nin duwang beses kada bulan sa probinsia nin Kompong Cham. Pakatapos madangog an ibang klero na nagtaram nin kontra sa Mga Saksi ni Jehova, iinareglo nin sarong lokal na pastor na makipag-olay sa mga Saksi sa sunod nindang pagdalaw sa probinsia. Pinaoranan nia sinda nin mga hapot manongod sa pagselebrar nin mga kapiestahan asin naghinanyog nin atento mantang sinda nangangatanosan sa saiya hale sa Kasuratan. Dangan sia nagkagsing: “Aram ko na ngonyan na bakong totoo an sinasabi kan mga kapwa ko pastor manongod sa saindo! Sinasabi ninda na dai nindo ginagamit an Biblia, alagad ngonyan na aga iyan sana an ginamit nindo!”

19 Nagpadagos an babaeng ini sa saiyang pakikipag-olay sa mga Saksi dapit sa Biblia asin dai nagtogot na paontokon sia kan mga patakot na hahaleon sia sa pagkapastor. Sinabi nia an saiyang pakikipag-olay dapit sa Kasuratan sa saiyang amiga, na kaidto man nagpoon nang makipag-adal sa Biblia sa mga Saksi. Nagin entusiastikong marhay an amiga na ini manongod sa saiyang nanonodan kaya sa saro sa mga seremonya sa simbahan na saiyang inaatenderan, napahiro siang magsabi, “Sige, makipag-adal kamo sa Biblia sa mga Saksi ni Jehova!” Dai nahaloy pakatapos kaiyan, an dating pastor asin iba pa nagpoon na man na makipag-adal sa Biblia sa mga Saksi ni Jehova.

20. Paano ipinaheheling kan eksperyensia nin sarong babae sa Ghana an puersa kan Tataramon nin Dios?

20 An puersa kan Tataramon nin Dios ilinaladawan man sa nangyari ki Paulina, sarong babaeng taga Ghana. An sarong bilog na panahon na parabalangibog kan Kahadean tinokdoan sia sa Biblia sa librong Kaaraman na Minagiya Pasiring sa Buhay na Daing Katapusan. * Si Paulina napalabot sa pag-agoman na poligamiya asin nasabotan nia na kaipuhan siang gumibo nin mga pagbabago, alagad maringis siang kinontra kan saiyang agom asin kan gabos niang paryente. Hiningoa pa ngani kan saiyang lolo, na huwes sa sarong korte superyor asin poon sa sarong iglesia, na desganaron sia paagi sa salang pag-aplikar kan Mateo 19:4-6. Garo baga positibo an huwes, alagad narealisar tolos ni Paulina na kaagid ini kan pagbiribid ni Satanas sa Kasuratan kan sugotan nia si Jesu-Cristo. (Mateo 4:5-7) Nagirumdoman nia an malinaw na tataramon ni Jesus manongod sa pag-agom, na sa pundamental sinasabi na linalang nin Dios an mga tawo na lalaki asin babae, bakong lalaki asin mga babae, asin na an duwa, bakong an tolo, magigin sarong laman. Pinanindogan nia an saiyang desisyon asin sa katapustapusi tinawan kan komun na diborsio sa pag-agoman na poligamiya. Dai nahaloy, sia nagin nang maogmang bautisadong parabalangibog kan Kahadean.

Padagos na Gamiton an Tataramon nin Dios sa Tamang Paagi

21, 22. (a) Gusto niatong magkaigwa nin anong determinasyon bilang mga parabalangibog kan Kahadean? (b) Ano an eestudyaran niato sa sunod na artikulo?

21 An nasusurat na Tataramon nin Dios mapuersa nanggad na kasangkapan na magagamit niato sa pagtabang sa iba na gumibo nin mga pagbabago sa saindang buhay tanganing makarani ki Jehova. (Santiago 4:8) Kun paanong naggagamit nin mga kasangkapan an ekspertong mga trabahador tanganing makamtan an marahay na mga resulta, logod na magin determinasyon niato na odok na maghingoang gamiton sa ekspertong paagi an Tataramon nin Dios, an Biblia, sa satong gibohon na tao nin Dios bilang mga parabalangibog kan Kahadean.

22 Paano niato magagamit an Kasuratan sa mas epektibong paagi sa satong paggibo nin disipulo? An sarong paagi iyo an pagpaoswag kan satong mga abilidad bilang nakakokombensir na paratokdo. Itao tabi an saindong atension sa sunod na artikulo, huli ta iyan nagtatao nin mga suhestion kun paano totokdoan asin tatabangan an iba na akoon an mensahe kan Kahadean.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 20 Ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.

Nagigirumdoman daw Nindo?

• Anong mga kasangkapan an makukua kan mga parabalangibog kan Kahadean?

• Sa anong mga paagi na si Pablo sarong halimbawa bilang trabahador kan Kahadean?

• Ano an kalabot sa paggamit kan Tataramon nin Dios nin tama?

• Gurano kamapuersang kasangkapan an nasusurat na Tataramon ni Jehova?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Mga Ritrato sa pahina 10]

Nagkapirang kasangkapan na ginagamit kan mga Kristiano sa pagbalangibog kan Kahadean