Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Dinadagka ni Jehova sa Katotoohan an mga Mapakumbaba

Dinadagka ni Jehova sa Katotoohan an mga Mapakumbaba

 Estorya nin Buhay

Dinadagka ni Jehova sa Katotoohan an mga Mapakumbaba

ISINAYSAY NI ASANO KOSHINO

Kan 1949, pira sanang taon pakatapos kan Guerra Mundial II, dinalaw nin sarong halangkaw, makikatood na taga ibang nasyon an pamilya na pinagtatrabawohan ko sa Siudad nin Kobe. Sia an kaenot-enoteng misyonero kan Mga Saksi ni Jehova na nag-abot sa Hapon. An saiyang pagdalaw an nagbukas kan dalan tanganing ako madagka sa katotoohan sa Biblia. Alagad togoti nindo akong isaysay nguna an sakong pinaghalean.

NAMUNDAG ako kan 1926 sa sarong sadit na baryo sa amihanan na Okayama Prefecture. Ikalima ako sa walong magturugang. Si Tatay sarong debotong naniniwala sa dios kan lokal na templo nin Shinto. Kaya kaming mga aki nagkakaigwa nin mga selebrasyon asin pag-iribaiba giraray kan pamilya sa relihiosong mga kapiestahan sa laog kan taon.

Mantang ako nagdadakula, dakol akong hapot manongod sa buhay, alagad an manongod sa kagadanan an pinag-iisipan kong marhay. Hinahagad kan tradisyon na sa harong magadan an mga tawo asin na an mga aki yaon mantang naghihingagdan an mga kapamilya. Namondo ako nin labi-labi kan magadan an sakong lola asin kan magadan an sakong tugang na lalaki na dai pa nganing sangtaon. Makatatakot na marhay para sa sako na horophoropon an kagadanan kan sakong mga magurang. ‘Iyo na sana daw talaga ini? Puede pa daw na magin mas makahulogan an buhay?’ Gustohon kong maaraman iyan.

Kan 1937, kan ako nasa ikaanom na grado sa elementarya, nagpoon an Guerra nin mga Intsik asin Hapon. An mga lalaki inaapod sa serbisyo asin ipinadadara sa kampo de batalya sa Tsina. Nagpapaaram an mga eskuela sa saindang pahaleng ama o  mga tugang na lalaki, na nagkukurahaw nin “banzai!” (mabuhay) sa emperador. Kombensido an mga tawo sa kapangganahan kan Hapon, an nasyon nin dios, asin kan emperador kaiyan, na sarong nabubuhay na dios.

Dai nahaloy, nagpoon na makaresibi an mga pamilya nin mga notisya nin pagkagadan hale sa lugar nin ralaban. An mga pamilyang nagadanan dai maranga. Nagtatalubo an pagkaongis sa saindang puso, asin naggagayagaya sinda kun dakol an nagagadan sa mga kalaban. Alagad kadungan kaiyan, naisip ko, ‘An mga nasa lado kan kalaban siertong nagdudusa man nin siring sa pagdusa niamo kun nagagadan an saindang mga namomotan.’ Kan ako maggradwar sa elementarya, an guerra naglalakop palaog sa Tsina.

Pakanupar sa Sarong Taga Ibang Nasyon

Huling mga paraoma, pirme nang dukha an samong pamilya, alagad tinogotan ako kan sakong ama na magpadagos sa pag-eskuela sagkod na dai pang gastos na kalabot. Sa siring, kan 1941, naglaog ako sa eskuelahan para sa mga aking babae sa Siudad nin Okayama, mga 100 kilometros an rayo. Dinisenyo an eskuelahan tanganing tokdoan an mga aking babae na magin marahay na mga agom na babae asin ina, asin iinaasignar kaiyan an mga estudyante na mag-istar sa mayaman na mga pamilya sa siudad bilang nag-aadal nin pag-asikaso sa harong. Pagkaaga nakakanood an mga estudyante paagi sa pagtrabaho sa mga harong na ini, asin pagkahapon sinda nasa eskuelahan.

Pakatapos kan seremonya sa pagbukas kan klase, dinara ako kan sakong maestra, na nakakimono, sa sarong dakulang harong. Alagad sa dai maaraman na dahelan dai ako inako kan señora kan harong. “Ano, maduman na kita sa harong ni Mrs. Koda?” an hapot kan maestra. Dinara nia ako sa sarong harong na estilong pansolnopan asin nagtimbre sia. Aroatyan, nagluwas an sarong halangkaw na babae na abohon an buhok. Namungnan ako! Bako siang Haponesa, asin nungka pa ako kaidto na nakaheling nin taga Solnopan sa bilog kong buhay. Ipinamidbid ako kan maestra ki Mrs. Maud Koda asin dali-daling naghale. Guyod-guyod an sakong mga bag, ninenerbios akong luminaog sa harong. Kan huri naaraman ko na si Mrs. Maud Koda sarong Amerikana na naagom nin sarong Hapon na nag-adal sa Estados Unidos. Nagtotokdo sia kaidto nin Ingles sa mga eskuelahan na pan-komersio.

Nagpoon an sibot na buhay kan suminunod na aldaw mismo. An agom ni Mrs. Koda may subi-subi, asin kinaipuhan kong tumabang sa pag-ataman sa saiya. Huling dai nanggad ako tataong mag-Ingles, medyo nahadit ako. Nakaginhawa ako kan kaolayon ako ni Mrs. Koda sa tataramon na Hapon. Aroaldaw kong nadadangog na nag-oolay sinda sa Ingles, asin luway-luway natuod na an sakong talinga sa lenguaheng iyan. Nagustohan ko an magayon na kamugtakan sa harong.

Naghanga ako sa pagigin dusay ni Maud sa saiyang may helang na agom. Pirme ining nagbabasa nin Biblia. Kan huri naaraman ko na an mag-agom nakakua nin edisyon sa Hapon kan librong The Divine Plan of the Ages sa tindahan nin segundamanong mga libro asin nagsususkribe kan Ingles na edisyon kan An Torrengbantayan sa laog nin dakol nang taon.

Sarong aldaw rinegalohan ako nin Biblia. Naogma ako huli ta idto an kaenot-enote sa bilog na buhay ko na nagkaigwa ako nin sadiri kong Biblia. Binasa ko iyan mantang pasiring sa asin papuli hale sa eskuelahan alagad dai kong gayo nasasabotan iyan. Huling ako pinadakula bilang Hapon na Sintoista, si Jesu-Cristo garo baga harayoon sa sako. Dai ko narealisar na kapinonan ini kan mga  pangyayari na pag-abot nin panahon magiya sa sako na maogmang akoon an katotoohan sa Biblia, na masimbag sa sakong mga hapot manongod sa buhay asin kagadanan.

Tolong Mamondong Pangyayari

Dai nahaloy natapos an duwang taon na pagkua nin eksperyensia sa trabaho, asin mapaaram na ako sa pamilya. Kan matapos ko an pag-eskuela, nag-ayon ako sa boluntaryong brigada nin mga babae asin nakikabtang sa paggibo nin mga uniporme kan hukbong-dagat. Nagpoon an mga pambobomba kan eroplanong pambomba kan Amerika na B-29, asin kan Agosto 6, 1945, ihinolog sa Hiroshima an bomba atomika. Pakalihis nin pirang aldaw, nakaresibi ako nin telegrama, asin naaraman ko na grabe an helang ni Nanay. Nagsakay tolos ako sa enot na mabiaheng tren papuli. Pagbaba ko sa tren, sinabat ako nin sarong paryente asin sinabi sako na gadan na si Nanay. Nagadan sia kan Agosto 11. An ikinatatakot ko sa laog nin dakol na taon nagkatotoo! Dai na sia noarin man makikipag-olay sa sako o mahuyom sa sako.

Kan Agosto 15, an pagkadaog kan Hapon nagin sarong katunayan. Kaya kinaipuhan kong atubangon an tolong mamondong pangyayari, na gabos nangyari sa laog sana nin sampulong aldaw: an enot na pagputok nin bomba atomika, an kagadanan ni Nanay, asin an makasaysayan na pagkadaog kan Hapon. Kisuerra nakararangang maaraman na mayo na nin mga tawong magagadan sa guerra. Huli sa grabeng kamondoan, binayaan ko an pabrika asin nagbalik sa sakong probinsia.

Nadagka sa Katotoohan

Sarong aldaw, dai ko linalaoman na makaresibi nin surat hale ki Maud Koda sa Okayama. Naghapot sia kun makakaduman ako asin tabangan sia sa mga gibohon sa harong, ta mabukas sia nin eskuelahan na nagtotokdo nin Ingles. Nag-isip-isip ako kun ano an maninigo kong gibohon, alagad inako ko an saiyang imbitasyon. Pakalihis nin nagkapirang taon, nagbalyo ako sa Kobe kaiba an mag-agom na Koda.

Kan amay na tig-init kan 1949, nagdalaw an sarong halangkaw, makikatood na lalaki sa pamilya Koda. Donald Haslett an ngaran nia, asin sia nagpa-Kobe haleng Tokyo tanganing maghanap nin maiistaran nin mga misyonero sa Kobe. Sia an kaenot-enoteng misyonero kan Mga Saksi ni Jehova na nag-abot sa Hapon. Nakakua nin harong, asin kan Nobyembre 1949, nag-arabot sa Kobe an nagkapirang misyonero. Sarong aldaw, lima sa sainda an nagdalaw sa mag-agom na Koda. An duwa sa sainda, si Lloyd Barry asin Percy Iszlaub, nagtaram sa Ingles nin mga tigsampulong minuto sa mga nagkatiripon sa harong. Si Maud midbid kan mga misyonero bilang tugang na Kristiana asin minalataw na naparigon an boot sa pakikiasosyar. Kan panahon na idto ako namotibar na mag-adal nin Ingles.

Sa tabang kan maigot na mga misyonero, luway-luway kong nasabotan an pundamental na mga katotoohan sa Biblia. Nanompongan ko an simbag sa sakong mga hapot poon kan ako aki pa. Iyo, an Biblia nag-aalok kan paglaom na mabuhay sagkod lamang sa sarong paraisong daga asin kan panugang pagkabuhay liwat kan “gabos na nasa mga lolobngan na girumdoman.” (Juan 5:​28, 29; Kapahayagan 21:​1, 4) Nagpapasalamat ako ki Jehova huli sa pagpangyaring magin posible an siring na paglaom paagi sa atang na pantubos kan saiyang Aki, si Jesu-Cristo.

Maogmang Teokratikong mga Aktibidad

Poon kan Disyembre 30, 1949, sagkod Enero 1, 1950, ginibo an enot na teokratikong asamblea sa Hapon sa erokan nin mga misyonero sa Kobe. Nag-iba ako ki Maud. An dakulang harong na idto dating sadiri nin sarong Nazi asin hale dian tanaw na tanaw an Inland Sea asin an Isla nin Awaji. Huling limitado an sakong kaaraman sa Biblia, dikit sana an nasabotan ko sa mga sinabi. Pero, naghanga akong marhay sa mga misyonero, na sueltong nakikiasosyar sa mga Hapon. May total na 101 an nag-atender sa pampublikong pahayag sa asambleang ini.

Dai nahaloy pakatapos kaiyan, nagdesisyon akong makikabtang sa ministeryo sa langtad. Kinaipuhan ko an kosog nin boot tanganing makapagharongharong huli ta natural na an pagkamasusupgon ko. Sarong aga, si Tugang na Lloyd Barry nagsongko sa samong harong tanganing iiba ako sa ministeryo. Nagpoon sia sa harong na kataed mismo kan harong ni Tugang na Koda. Haros nagtatago ako sa likod nia mantang naghihinanyog sa saiyang pag-atubang. Kan sunod kong pagluwas, naghulit ako kaiba an duwa pang misyonero. Sarong may edad nang Haponesa an nagpadagos sa samo, naghinanyog, asin kan huri pinainom kami  nin tigsarong basong gatas. Nag-oyon sia sa sarong pag-adal sa Biblia asin sa kahurihurihi nagin bautisadong Kristiana. Nakaparirigon sa boot na maheling siang nag-ooswag.

Kan Abril 1951, ginibo ni Tugang na Nathan H. Knorr, na hale sa opisina prinsipal sa Brooklyn, an kaenot-enote niang pagdalaw sa Hapon. Mga 700 katawo an nag-atender sa saiyang pampublikong diskurso sa Kyoritsu Auditorium sa Kanda, Tokyo. Sa espesyal na pagtiripon na ini, an gabos na nag-atender naggayagaya kan iluwas an edisyon sa Hapon kan An Torrengbantayan. Kan suminunod na bulan, dinalaw ni Tugang na Knorr an Kobe, asin sa espesyal na pagtiripon duman, nabautismohan ako bilang simbolo kan sakong pagdusay ki Jehova.

Pakalihis nin mga sarong taon, inenkaminar akong lumaog sa bilog na panahon na ministeryo, an paglilingkod bilang payunir. Kakadikit pa an payunir kan panahon na idto sa Hapon, asin iniisip-isip ko kun paano ko susustentohan an sakong sadiri. Pinag-isipan ko man kun paano na an sakong pag-agom. Alagad napag-atid-atid ko na maninigo kong enoton sa sakong buhay an paglilingkod ki Jehova, kaya nagpayunir ako kan 1952. Marahay sana ta nakatrabaho ako ki Tugang na Koda nin por ora sana mantang nagpapayunir.

Kan panahon man na idto, an sakong tugang na lalaki, na paghona ko nagadan na sa guerra, nagpuli kaiba an saiyang pamilya hale sa Taiwan. An sakong pamilya dai noarin man kaidto nagpaheling nin interes sa Kristianismo, alagad huli sa kaigotan bilang payunir, pinonan kong padarahan sinda kan satong mga magasin asin pulyeto. Kan huri, huli sa saiyang trabaho, nagbalyo sa Kobe an sakong tugang na lalaki kaiba an saiyang pamilya. “Nabasa mo si mga magasin?” an hapot ko sa sakong kunyada. Nasorpresa ako sa saiyang simbag, “Interesanteng mga magasin idto.” Nagpoon siang makipag-adal nin Biblia sa saro sa mga misyonero, asin an sakong nguhod na tugang na babae na kaiba ninda sa harong nag-ayon sa saiya sa pag-adal. Pag-abot nin panahon, pareho sinda nagin bautisadong Kristiano.

Naghanga sa Internasyonal na Kasararoan nin Magturugang

Dai nahaloy, nabigla akong makaresibi nin imbitasyon na umatender sa ika-22 na klase kan Paadalan sa Biblia kan Watchtower sa Gilead. Kami ni Tugang na Tsutomu Fukase an enot hale sa Hapon na inimbitaran sa paadalan. Kan 1953, bago pumoon an klase, nakaatender pa kami sa Bagong Kinaban na Sosyedad na Asamblea na ginibo sa Yankee Stadium sa Nueva York. Biyo akong naghanga sa internasyonal na kasararoan nin magturugang kan banwaan ni Jehova.

Kan ikalimang aldaw kan kombension, an mga delegadong hale sa Hapon, na an kadaklan mga misyonero, masulot nin kimono. Huling dai nag-abot an kimono na ipinapaktora ko antes pa, nanubli ako nin kimono ki Sister Knorr. Durante kan sesyon nag-oran, asin naghahadit ako na tibaad mabasa an kimono. Kan oras man sanang idto, may saro sa likod ko na maboot na nagsuklob nin kapote sa sako. “Midbid mo sia?” an hapot kan kataed kong tugang na babae. Kan huri naaraman ko na idto palan si Tugang na Frederick W. Franz, na miembro kan Namamahalang Grupo. Namatean ko nanggad an init kan organisasyon ni Jehova!

An ika-22 na klase kan Gilead sarong internasyonal na klase nanggad, na kompuesto nin 120 estudyante hale sa 37 nasyon. Minsan ngani kun minsan depisil makikomunikar huli sa pagkakalaen nin lenguahe, lubos niamong ikinaogma an internasyonal na kasararoan nin magturugang. Sa sarong maniebeng aldaw kan Pebrero 1954, naggradwar ako asin idinestino pabalik sa Hapon. Sarong  kaklase ko, si Inger Brandt, na sarong Suecong tugang na babae, an magigin kaibaiba ko sa Siudad nin Nagoya. Duman, nakiiba kami sa grupo nin mga misyonero na iinebakwar hale sa Korea huli sa guerra. An nagkapirang taon ko sa paglilingkod bilang misyonero mahal na marhay para sako.

Magayagayang Paglilingkod Bilang Mag-agom

Kan Setyembre 1957, inimbitaran akong maglingkod sa Bethel sa Tokyo. Sarong duwang eskalon na harong na gibo sa kahoy an nagserbing sangang opisina sa Hapon. Apat sana an miembro kan sangang opisina, kaiba si Tugang na Barry, an paraataman sa sanga. An ibang miembro kan pamilya gabos misyonero. Naasignaran akong magtradusir saka bumasa asin magkorehir, siring man maglinig, maglaba, magluto, asin iba pa.

An gibohon sa Hapon naghihiwas kaidto, asin dakol pang tugang na lalaki an inimbitaran sa Bethel. An saro sa sainda iyo an nagin paraataman sa kongregasyon na naasosyaran ko. Ako asin an tugang na iyan, si Junji Koshino, ikinasal kan 1966. Pagkakasal mi, si Junji naasignaran sa gibohon sa sirkito. Sarong kagayagayahan na mamidbid an kadakol na tugang na lalaki asin babae mantang nagdadalaw kami sa manlaenlaen na kongregasyon. Huling naasignaran ako na magtradusir, ginigibo ko iyan kaidto sa harong na dinadagosan mi durante kan semana. Mantang nagbibiahe, kinaipuhan niamong darahon an magabat na mga diksionaryo, apuera sa samong mga maleta asin ibang mga bag.

Naogma kami sa gibohon sa sirkito sa laog nin labing apat na taon asin naheling niamo na padagos na nagdadakula an organisasyon. An sangang opisina ibinalyo sa Numazu, asin pakalihis nin pirang taon sa Ebina, na kinamumugtakan ngonyan kan mga pasilidad kan sanga. Kami ni Junji haloy nang maogmang naglilingkod sa Bethel, na ngonyan naglilingkod kaiba kan pamilya na may mga 600 na miembro. Kan Mayo 2002, maboot na sinelebrar kan mga katood sa Bethel an sakong 50 taon nin bilog na panahon na paglilingkod.

Maogmang Maheling an Pag-oswag

Kan ako magpoon na maglingkod ki Jehova kaidtong 1950, kadikiton pa sana an mga parahayag sa Hapon. Ngonyan labi nang 210,000 an parahayag kan Kahadean. Tunay nanggad, rinibong arog-karnerong indibiduwal an nadagka ki Jehova, na arog ko.

An apat na misyonerong tugang na lalaki asin babae na nagdalaw sa samo sa harong ni Tugang na Koda kan 1949, siring man si Tugang na Maud Koda, fiel na nagadan na gabos. Iyo man an sakong tugang na lalaki, na sarong ministeryal na lingkod, asin an sakong kunyada, na maogmang nagpayunir sa laog nin mga 15 taon. Ano daw an magigin ngapit para sa sakong mga magurang, na an pagkagadan ikinatakot ko kan ako aki pa? An panuga kan Biblia na pagkabuhay liwat nagtatao sa sako nin paglaom asin karangahan.​—Gibo 24:15.

Mantang ginigirumdom ko an nakaagi, sa boot ko nagin panahon nin dakulang pagbago sa buhay ko an pagkanuparan mi ni Maud kan 1941. Kun dai ko sia namidbid kan panahon na idto asin kun dai ko inako an saiyang imbitasyon na magtrabaho liwat sa saiya pakatapos kan guerra, tibaad nag-istar na sana ako sa samong oma sa puerang baryo asin dai ko kutana nakaasosyar an mga misyonero kan enot na mga aldaw na idto. Lubos nanggad an pasasalamat ko ki Jehova na dinagka nia ako sa katotoohan paagi ki Maud asin sa enot na mga misyonerong idto!

[Ritrato sa pahina 25]

Kaiba si Maud Koda asin an saiyang agom. Nasa walang atubangan ako

[Ritrato sa pahina 27]

Kaiba an mga misyonero hale sa Hapon sa Yankee Stadium kan 1953. Nasa porong wala ako

[Mga Ritrato sa pahina 28]

Sa Bethel kaiba kan sakong agom, si Junji