Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Kun Paano Pasasarigon an Saimong Pag-agom

Kun Paano Pasasarigon an Saimong Pag-agom

 Kun Paano Pasasarigon an Saimong Pag-agom

IMAHINARA an sarong harong na dai na nahihirahay. An pinta bakbak na, an atop raot na, asin dawa an natad dai na naaasikaso. Malinaw na an edipisyong ini nag-agi na nin nagkapirang makosog na bagyo sa nag-aging mga taon, asin napabayaan na iyan. Maninigo daw na laglagon na iyan? Dai man. Kun an pundasyon pusog asin an estruktura masarig, an harong posibleng marhay na puedeng hirahayon.

An kamugtakan daw kan harong na iyan nagpapagirumdom sa saimo kan saimong pag-agom? Sa nag-aging mga taon, an makokosog na mga bagyo, sabi ngani, tibaad grabe an nagin epekto sa relasyon nindong mag-agom. Tibaad minsan paano may kapabayaan na imbuelto sa kabtang kan saro saindo o nindong duwa. Tibaad kapareho ni Sandy an mamatean mo. Pakalihis nin 15 taon nin pag-agom, sia nagsabi: “Mayo kaming pagkakapareho kundi an pagigin mag-agom. Asin bakong igo iyan.”

Dawa kun an saimong pag-agom arog na kaiyan, dai maghidaling isipon na maninigo nang taposon iyan. Posibleng marhay na an saimong pag-agom puede pang ibalik sa dati. Dakula an nakadepende sa rarom kan kapanugaan sa pag-oltanan nindong mag-agom. An kapanugaan puedeng makatabang tanganing mapasarig an pag-agoman sa mga panahon nin kasakitan. Alagad ano daw an kapanugaan? Asin paano makatatabang saimo an Biblia tanganing maakosog iyan?

Kalabot sa Kapanugaan an Obligasyon

Segun sa sarong diksionaryo, an kapanugaan nanonongod sa “kamugtakan na pagigin obligado o itinutulod kan emosyon.” Kun beses, an terminong iyan iinaaplikar sa sarong bagay na impersonal, siring kan kontrata sa negosyo. Halimbawa, an sarong konstruktor tibaad makamateng obligado na otobon an mga kahagadan nin sarong kontrata na pinirmahan nia sa pagtogdok nin harong. Tibaad dai nia midbid nin personal an nagpapatrabaho. Pero, napipiritan siang otobon an saiyang panuga.

Minsan ngani an pag-agom bakong impersonal na transaksion sa negosyo, an kapanugaan na kalabot may kaibang obligasyon. Ika asin an saimong agom tibaad solemneng nanumpa sa atubangan nin Dios asin nin mga tawo na magdadanay na magkaibanan, ano man an mangyari. Si Jesus nagsabi: “Sia na naglalang [kan lalaki asin babae] sa kapinonan ginibo sindang lalaki asin babae asin nagsabi,  ‘Huli kaini babayaan nin lalaki an saiyang ama asin an saiyang ina asin magdadanay sa saiyang agom na babae.’ ” Idinugang pa ni Jesus: “An pinagsaro nin Dios dai pagsuwayon nin siisay man.” (Mateo 19:4-6) Kun siring, kun lumataw an mga problema, ika asin an saimong agom maninigong magin marigon na desididong otobon an kapanugaan na ginibo nindo. * Sabi nin sarong agom na babae: “Kaidto sanang pagkatapos na pondohon mi an pag-isip na magdiborsio bilang opsion na nagpoon na rumahay an mga kamugtakan.”

Pero, bako sanang obligasyon an kalabot sa kapanugaan sa pag-agom. Ano pa an kalabot?

An Pagtinabangan Nagpapasarig sa Kapanugaan sa Pag-agom

An kapanugaan sa pag-agom dai nangangahulogan na an mga mag-agom nungka nang makontrahan. Kun nag-iiwal, maninigong odok na magmawot na resolberan an problema bako sanang huli ta obligadong otobon an sumpa kundi huli sa emosyonal na bogkos. Mapadapit sa agom na lalaki asin agom na babae, si Jesus nagsabi: “Bako na sindang duwa, kundi sarong laman.”

Ano an boot sabihon kan pagigin ‘kasarong laman’ kan saimong agom? Nagsurat si apostol Pablo na “an mga agom na lalaki kaipuhan na mamoot sa saindang agom na babae siring sa saindang sadiring hawak.” (Efeso 5:​28, 29) Kun siring, sa sarong kabtang an pagigin “sarong laman” nangangahulogan na interesado ka sa ikararahay kan saimong agom arog kan sa sadiri mo. Kaipuhan na liwaton kan mga may agom an saindang kaisipan hale sa “sako” pasiring sa “sato,” hale sa “ako” pasiring sa “kita.” An sarong parakonseho nagsurat: “An magkapareha pareho kaipuhan na umontok sa pagigin daing agom sa puso, asin magin may agom sa puso.”

Ika daw asin an saimong agom “may agom sa puso”? Puedeng magin magkaibanan sa laog nin dakol na taon alagad ta dai magin “sarong laman” sa sentidong iyan. Iyo, puedeng mangyari iyan, alagad an librong Giving Time a Chance nagsasabi: “An pag-agom nangangahulogan nin paggibo nin mga bagay na magkaibanan, asin mientras na ginigibo ini kan duwang tawo, mas nagigin masarig an saindang pag-agoman.”

An nagkapirang mag-agom na bakong maogma nagdadanay na magkaibanan para sa kapakanan kan saindang mga aki o huli sa pinansial na seguridad. An iba tinitios iyan huli ta makosog an moral na pagkontra ninda sa diborsio o huling natatakot sinda sa iisipon kan iba kun sinda magbulag. Minsan ngani kaomaw-omaw na nagdadanay an mga pag-agoman na ini, girumdomon na an saindong pasohan maninigo na an pagkaigwa nin nagkakaminootan na relasyon, bako sanang nagdadanay na relasyon.

 Nagpaparigon sa Kapanugaan nin Pag-agom an mga Gibo nin Pagkadaing Kaimotan

Ihinula kan Biblia na durante kan “huring mga aldaw,” an mga tawo magigin “mamomoton sa sainda man sana.” (2 Timoteo 3:​1, 2) Kaoyon kan hulang iyan, risang-risa ngonyan an garo baga may pagsambang debosyon sa sadiri. Sa kadakol na pag-agoman, an pagsakripisyo na mayong garantiya nin balos minamansay na tanda nin kaluyahan. Minsan siring, sa mapangganang pag-agoman, parehong nagpapaheling nin mapagsakripisyong aktitud an mag-agom. Paano mo magigibo iyan?

Imbes na pagparaisipon an hapot na, ‘Ano an nakukua ko sa relasyon na ini?’ ihapot sa sadiri mo, ‘Ano an personal na ginigibo ko tanganing pasarigon an sakong pag-agom?’ An Biblia nagsasabi na an mga Kristiano maninigong “nagririsa, bakong sa personal na interes sa sadiri sana [nindang] mga bagay-bagay, kundi siring man sa personal na interes sa mga bagay-bagay kan iba.” (Filipos 2:4) Mantang pinepensar an prinsipyong ini sa Biblia, analisaron an saimong mga ginibo kan nakaaging semana. Gurano kaparate na naggibo ka nin sarong akto nin kabootan na para sana sa pakinabang kan saimong agom? Kan gustong makipag-olay an saimong agom, ika daw nagdangog, dawa mayo kang ganang magdangog? Pirang aktibidad daw na mas pinagkakainteresan kan saimong agom kisa saimo an pinartisiparan mo?

Sa pagturotimbang kan siring na mga hapot, dai ka maghadit na an saimong marahay na mga ginibo dai maririsa o dai babalosan. “Sa kadaklan na relasyon,” an sabi nin sarong reperensia, “an marahay na gawe-gawe binabalosan, kaya gibohon mo an pinakamakakaya mo na enkaminaron an saimong kapareha na gumawe nin positibo paagi sa paggawe mo mismo nin mas positibo.” An mapagsakripisyong mga gibo nagpapasarig sa saimong pag-agom huli ta ipinaheheling kaiyan na pinahahalagahan mo iyan asin gusto mong ingatan iyan.

Mahalagang Marhay an Panhaloyan na Pananaw

Pinahahalagahan ni Jehova Dios an kaimbodan. Sa katunayan, an Biblia nagsasabi: “Sa sarong maimbod ika [Jehova] mahiro sa kaimbodan.” (2 Samuel 22:26) Kalabot sa pagdanay na maimbod sa Dios an pagdadanay na maimbod sa areglo nin pag-agoman na inestablisar nia.​—Genesis 2:24.

Kun ika asin an saimong agom maimbod sa lambang saro, namamatean nindo an pagkapermanente kan saindong pagsasaro. Kun iniisip nindo an mga bulan, taon, asin dekada sa ngapit, naheheling nindo an saindong sadiri na magkaibanan. An ideya nin pagigin bakong mag-agom biyong dai lamang pepensaron, asin an pananaw na ini nagtatao nin seguridad sa relasyon nindo. An sarong agom na babae nagsabi: “Dawa anggoton na ako sa [sakong agom] asin aburido na akong marhay sa mga nangyayari sa samo, dai ako naghahadit na an samong pag-agoman matatapos. Nahahadit ako kun paano kami makakabalik sa dati. Dai lamang ako nagduduwaduwa na magkakabalikan kami​—minsan ngani sa oras na iyan dai ko aram kun paano.”

An panhaloyan na pananaw sarong mahalagang marhay na kabtang nin kapanugaan sa agom, pero makamomondo ta mayo iyan sa dakol na pag-agoman. Durante nin anggot na pagsinimbagan,  an saro sa mag-agom tibaad mabigla sa pagtaram nin, “Lalayasan taka!” o, “Mahanap ako nin tunay na maapresyar sa sako!” Totoo, parateng marhay na an siring na mga tataramon bako man iyan an gustong ipakahulogan. Pero, sinasabi kan Biblia na an dila puedeng magin “pano nin hilo na nakagagadan.” (Santiago 3:8) An mga huma asin ultimatum garo man sana nagsasabing: ‘Dai ko minamansay an satong pag-agoman bilang permanente. Puede kong bayaan iyan ano man na oras.’ An pagpasentido kan siring na bagay puedeng makaraot sa pag-agoman.

Kun ika may panhaloyan na pananaw, inaasahan mo na makakaibanan mo an saimong agom sa ibong nin mga kadepisilan. May dugang pa ining pakinabang. Mas magigin pasil para sa saimo asin sa agom mo na akoon an mga kaluyahan asin sala saka padagos na magpatiriostios asin sueltong magpatarawadtawadan. (Colosas 3:13) “Sa sarong mapangganang pag-agoman,” an sabi nin sarong libro, “igwa nin posibilidad na pareho kamong sumalto, asin na an pag-agoman magdanay na pusog sa ibong kaiyan.”

Kan aldaw na ikasal ka, naggibo ka nin kapanugaan, bakong sa sarong institusyon nin pag-agom, kundi sa sarong nabubuhay na persona​—an saimong agom. An bagay na ini maninigong magkaigwa nin dakulang epekto sa saimong pag-isip asin paggawe ngonyan bilang may agom. Bako daw na minaoyon ka na maninigo kang magdanay na kaiba kan saimong agom bako sanang huli ta makosog an pagtubod mo sa pagigin sagrado nin pag-agoman kundi patin huli ta namomotan mo an tawong pinakasalan mo?

[Nota sa Ibaba]

^ par. 7 Sa grabeng mga kaso, tibaad may balidong dahelan na magbulag an mag-agom. (1 Corinto 7:​10, 11; helingon An Sekreto sa Kaogmahan nin Pamilya, pahina 160-1, na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.) Dugang pa, itinotogot sa Biblia an diborsio kun an dahelan pakikisaro (seksuwal na inmoralidad).​—Mateo 19:9.

[Kahon/Ritrato sa pahina 5]

Kun Ano an Puede Mong Gibohon Ngonyan

Kumusta an saimong pag-agom kun dapit sa kapanugaan? Tibaad naheheling mo na puede pang rumahay iyan. Tanganing pasarigon an saimong kapanugaan, pagmaigotan na gibohon an minasunod:

● Gumibo nin pagsiyasat sa sadiri. Ihapot sa sadiri: ‘Ako daw talagang may agom sa puso, o ako daw nag-iisip asin naghihiro pa man giraray na siring sa daing agom?’ Aramon kun ano an saboot sa saimo kan saimong agom mapadapit digdi.

● Basahon an artikulong ini kaiba an saimong agom. Dangan, sa kalmadong paagi, pag-olayan an mga paagi na puede nindong pasarigon an saindong kapanugaan sa saindong pag-agoman.

● Kaiba an saimong agom, gumibo nin mga aktibidad na mapasarig sa saindong kapanugaan. Halimbawa: Helingon an mga retrato kan kasal nindo asin iba pang memorableng okasyon. Gibohon an mga ikinaoogma nindong gibohon durante kan magkailusyon kamo o kan enot na mga taon kan kamo ikasal. Magkaibanan na pag-adalan an basado sa Bibliang mga artikulo sa An Torrengbantayan asin Awake! na dapit sa pag-agom.

[Kahon/Ritrato sa pahina 6]

Sa Pag-agom, Kalabot sa Kapanugaan an . . .

Obligasyon “Kun ano an saimong promesa, otobon. Mas marahay pang dai ka magpromesa kisa sa ika magpromesa asin dai mag-otob.”​—Eclesiastes 5:​4, 5.

Pagtinabangan “Mas marahay an duwa sa saro . . . Huli ta kun an saro sa sainda mapukan, mapatitindog kan saro an saiyang kaibanan.”​—Eclesiastes 4:​9, 10.

Pagsakripisyo kan Sadiri “Igwang orog na kaogmahan sa pagtao kisa pag-ako.”​—Gibo 20:35.

Panhaloyan na Pananaw “An pagkamoot . . . nagtatagal kan gabos na bagay.”​—1 Corinto 13:​4, 7.

[Mga Ritrato sa pahina 7]

Kun gustong makipag-olay an saimong agom, ika daw naghihinanyog?