Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Pinahahalagahan daw Nindo an May Edad Nang mga Kapagtubod?

Pinahahalagahan daw Nindo an May Edad Nang mga Kapagtubod?

 Pinahahalagahan daw Nindo an May Edad Nang mga Kapagtubod?

KAN an banwaan nin suanoy na Israel nasa pakipagtipan na relasyon sa Dios, sinda pinagbotan: “Maninigo na tumindog ka sa atubangan nin may uban, asin dapat na magtao ka nin konsiderasyon sa persona nin gurang, asin dapat na matakot ka sa saimong Dios.” (Levitico 19:32) Sa siring, an paggalang sa mga gurang na sarong sagradong obligasyon, na konektadong marhay sa pagpasakop sa Dios. Minsan ngani an mga Kristiano ngonyan bako nang sakop kan Ley ni Moises, nagpapagirumdom iyan sa sato na minamansay ni Jehova an mga may edad nang naglilingkod sa saiya bilang mahalaga asin mahal na marhay. (Talinhaga 16:31; Hebreo 7:18) Ipinababanaag daw niato an pagmansay ni Jehova? Pinahahalagahan daw niato an satong may edad nang Kristianong mga tugang na lalaki asin babae?

Pinahalagahan Nia an Saiyang Mas May Edad na Amigo

An sarong kasaysayan sa Biblia na nagtatampok kan pagpaheling nin paggalang para sa mga mas may edad yaon sa libro nin Ikaduwang Hade. Ilinaladawan kaiyan kun paano sinalidahan si propeta Elias kan sarong mas hoben na si propeta Eliseo. Estudyare kun ano an nangyari sa ultimong aldaw ni Elias bilang propeta sa sampulong tribong kahadean nin Israel.

Kan aldaw na iyan, sinabihan ni Jehova an may edad nang propeta na magbaklay hale sa Gilgal pasiring sa Betel, hale sa Betel pasiring sa Jerico, asin hale sa Jerico pasiring sa Salog nin Jordan. (2 Hade 2:​1, 2, 4, 6) Durante kan pagbaklay na iyan na haros 50 kilometros, tolong beses sinadol ni Elias si Eliseo na umontok na sa pagsunod sa saiya. Minsan siring, kun paanong mga siglo bago kaidto an hoben na si Rut marigon na nagsayuma na bayaan si Noemi, si Eliseo nagsayuma man na bayaan an mas may edad na propeta. (Rut 1:​16, 17) Tolong beses na sinabi ni Eliseo: “Buhay si Jehova asin buhay an saimong kalag, dai taka babayaan.” (2 Hade 2:​2, 4, 6) Kan panahon na iyan, natabangan na ni Eliseo si Elias sa laog nin mga anom na taon. Pero, minawot nia na maglingkod kaiba ni Elias sagkod na mapupuede. Sa katunayan, idinagdag kan pagkasaysay: “Nangyari na mantang sinda naglalakaw, na nag-oolay-olay mantang sinda naglalakaw, tara, uya! . . . si Elias suminakat.” (Bersikulo 11) Si Elias asin Eliseo nag-oolay sagkod sa pinakaultimong segundo kan ministeryo ni Elias sa Israel. Minalataw na an mas hoben na propeta galaga na makanood nin pinakadakol na tataramon nin pagtotokdo asin pagparigon sa boot sagkod sa mapupuede hale sa mas may edad, mas eksperyensiadong propeta. Malinaw nanggad, pinahalagahan nia an saiyang mas may edad na amigo.

‘Siring sa mga Ama Asin Ina’

Bakong depisil masabotan kun taano ta namotan ni Eliseo an mas may edad na propeta bilang sarong  amigo​—bilang sarong espirituwal na ama pa ngani. (2 Hade 2:12) Bago matapos an asignasyon ni Elias sa Israel, sinabi nia ki Eliseo: “Hagada an maninigo kong gibohon para sa saimo bago ako kuanon sa saimo.” (Bersikulo 9) Kaya sagkod sa mismong katapusan, ipinaheling ni Elias an pagmalasakit para sa espirituwal na ikararahay kan saiyang kasalihid asin para sa pagpadagos kan gibohon nin Dios.

Sa ngonyan, nakaoogmang maheling an kaparehong sa ama asin sa inang pagmalasakit kan satong mas may edad na mga Kristianong tugang na lalaki asin babae mantang suelto nindang ihinihiras an saindang kaaraman asin kadonongan sa mga mas hoben. Halimbawa, an haloy nang mga boluntaryo na naglilingkod sa mga sangang opisina kan Mga Saksi ni Jehova gikan sa boot na tinatabangan an bagong mga miembro kan pamilyang Bethel na magkaigwa kan mga abilidad na kaipuhan ninda tanganing magibo an saindang paglilingkod. Siring man, an nagbibiaheng mga paraataman asin an saindang agom na dakol nang taon na nagdadalaw sa mga kongregasyon maogmang ihinihiras an saindang kadakoldakol na eksperyensia sa mga sinasanay na maglingkod bilang nagbibiaheng mga ministro. Dugang pa, sa mga kongregasyon kan Mga Saksi ni Jehova sa bilog na kinaban, igwang mas may edad na mga tugang na lalaki asin babae na mga dekada nang fiel na naglilingkod ki Jehova asin maogmang ihinihiras an saindang praktikal na kadonongan asin eksperyensia sa mas bagong mga miembro kan kongregasyon.​—Talinhaga 2:7; Filipos 3:​17; Tito 2:​3-5.

An odok sa pusong pagmalasakit na ipinaheheling kaining mahal na mas may edad na mga Kristiano ginigibong tunay na kawiliwili an pagpaheling nin paggalang sa siring na mga mas may edad na. Kun siring, gusto niato na arogon an halimbawa ni Eliseo sa odok na pag-apresyar sa mga may edad nang kapagtubod. Siring kan ipinagigirumdom sa sato ni apostol Pablo, padagos niatong trataron an “sarong gurang . . . siring sa ama” asin an “gurang na mga babae siring sa mga ina.” (1 Timoteo 5:​1, 2) Sa paggibo kaiyan, dakula an satong ikinakokontribwir sa tamang pagpunsionar asin pag-oswag kan Kristianong kongregasyon sa bilog na kinaban.

[Ritrato sa pahina 30]

Minawot ni Eliseo na maglingkod kaiba ni Elias sagkod na mapupuede

[Mga Ritrato sa pahina 31]

An mga mas hoben nakikinabang na marhay sa may edad nang mga Kristiano