Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Kun Paano Mapatatalubo an Tunay na Pagkamoot

Kun Paano Mapatatalubo an Tunay na Pagkamoot

 Kun Paano Mapatatalubo an Tunay na Pagkamoot

“An pagkamoot pampalawig nin buhay; an pagkamoot iyo an buhay.”—Living to Purpose, ni Joseph Johnson, 1871.

PAANO nakakanood na mamoot an sarong tawo? Paagi daw sa pag-adal nin sikolohiya? Paagi daw sa pagbasa nin mga librong giya sa personal na pag-oswag? Paagi daw sa pagdalan nin romantikong mga pelikula? Dai nanggad. An mga tawo nakakanood na mamoot enot paagi sa halimbawa asin pagsasanay kan saindang mga magurang. Manonodan kan mga aki an kahulogan nin pagkamoot kun, sa sarong kamugtakan na may mamomoton na kapadangatan, naheheling ninda an saindang mga magurang na pinakakakan asin pinoprotehiran sinda, nakikikomunikar sa sainda, asin igwa nin makosogon na personal na interes sa sainda. Nakakanood man sindang mamoot kun tinotokdoan sinda kan mga magurang ninda na sunodon an marahay na mga prinsipyo kan tama asin sala.

An tunay na pagkamoot bako sanang kapadangatan o sentimiento. Iyan pirmeng minagawe sa pinakaikararahay nin iba, dawa kun dai ninda iyan biyong inaapresyar sa panahon na iyan, na parateng iyo an kaso sa mga aki kun may itinataong mamomoton na disiplina. An sangkap na halimbawa nin saro na nagpapaheling nin pagkamoot na bakong maimot iyo an Kaglalang mismo. Isinurat ni apostol Pablo: “Aki ko, dai mo pagbasangbasangon an disiplina hale ki Jehova, ni manluya ka man kun ika itinatanos nia; huli ta an namomotan ni Jehova saiyang dinidisiplina.”​—Hebreo 12:​5, 6.

Mga magurang, paano nindo maaarog si Jehova sa pagpaheling nin pagkamoot sa saindong pamilya? Asin gurano kaimportante an halimbawa na ipinaheheling nindo sa saindong relasyon sa lambang saro bilang mag-agom?

Itokdo an Pagkamoot Paagi sa Halimbawa

Kun kamo sarong agom na lalaki, halangkaw daw an pagheling nindo, o halangkaw daw an pagpapahalaga nindo, sa saindong agom na babae asin tinatratar sia na may onra asin paggalang? Kun kamo sarong agom na babae, kamo daw mamomoton asin mapagsuportar sa saindong agom na lalaki? Sinasabi kan Biblia na an agom na lalaki asin agom na babae maninigong kamotan asin igalang an lambang saro. (Efeso 5:28; Tito 2:4) Kun ginigibo ninda iyan, naheheling mismo kan mga aki ninda na may epekto an Kristianong pagkamoot. Abaa kamapuersa asin kamahalaga kan leksion na iyan!

Pinaooswag man kan mga magurang an pagkamoot sa harong kun sinususog ninda an halangkaw na mga pamantayan para sa pamilya mapadapit sa mga bagay na arog nin pag-aling-aling, moralidad, asin mga pasohan saka prioridad. Sa bilog na kinaban, naaraman nin mga tawo na dakulang tabang an Biblia sa pagbugtak nin siring na mga pamantayan sa pamilya, na nagigin buhay na prueba na an Biblia totoong “ipinasabong nin Dios asin kapakipakinabang para sa pagtokdo, sa pagsagwe, sa paghusay kan mga bagay, sa pagdisiplina sa katanosan.” (2 Timoteo 3:16) Tunay nanggad,  an moral na mga tokdo asin paggiya sa buhay na yaon sana dian sa Sermon sa Bukid kinokonsiderar nin dakol na daing kabaing.​—Mateo, kapitulo 5 sagkod 7.

Kun an bilog na pamilya naglalaom sa Dios para sa paggiya asin nagsususog sa saiyang mga pamantayan, an lambang indibiduwal nakakamateng mas tiwasay asin an mga aki mas posibleng marhay na magkaigwa nin pagkamoot asin paggalang sa saindang mga magurang. Sa kabaliktaran, sa harong na an mga pamantayan duwang klase, may depekto, o pabaya, an mga aki tibaad mauyam, maanggot, asin magrebelde.​—Roma 2:21; Colosas 3:21.

Kumusta an nagsosolong mga magurang? Sinda daw nasa grabeng disbentaha sa pagtotokdo nin pagkamoot sa saindang mga aki? Bako man talaga. Minsan ngani mayong karibay an sarong marahay na ina asin ama na nagtitinabangan, ipinaheheling nin eksperyensia na an kualidad kan relasyon sa pamilya puedeng hipnoan sa limitadong paagi an kawaran kan saro sa magurang. Kun kamo nagsosolong magurang, magmaigot na iaplikar an mga prinsipyo sa Biblia sa harong nindo. Iyo, an sarong talinhaga nagsasabi sa sato: “Magtiwala ka ki Jehova sa bilog mong puso asin dai ka manarig sa saimong sadiring pakasabot. Sa gabos mong dalan girumdomon mo sia, asin itatanos nia mismo an saimong mga dana”​—kaiba an dana nin pagigin magurang.​—Talinhaga 3:​5, 6; Santiago 1:5.

Dakol na marahayon na hoben an pinadakula sa mga kamugtakan na may nagsosolong magurang asin ngonyan fiel na naglilingkod sa Dios sa rinibong Kristianong kongregasyon kan Mga Saksi ni Jehova sa bilog na kinaban. Prueba ini na an nagsosolong mga magurang puede man na magin mapanggana sa pagtotokdo sa saindang mga aki manongod sa pagkamoot.

Kun Paano Makukultibar kan Gabos an Pagkamoot

Ihinula sa Biblia na an “huring mga aldaw” tatandaan nin kadaihan nin “natural na kapadangatan,” an boot sabihon, kadaihan nin natural na pagmakolog sa mga kadugo na sa parate namamatean kan mga miembro nin pamilya sa lambang saro. (2 Timoteo 3:​1, 3) Pero, dawa an mga tibaad nagdakula sa sarong kamugtakan na daing kapadangatan puedeng makanood na kultibaron an pagkamoot. Paano? Paagi sa pakanood ki Jehova, na iyo an mismong Gikanan nin pagkamoot asin an nagpapaheling nin pagkamoot saka kapadangatan sa gabos na minadolok sa saiya nin bilog na puso. (1 Juan 4:​7, 8) “Enkaso bayaan ako kan sakong sadiring ama asin kan sakong sadiring ina, si Jehova mismo an maampon sa sako,” sabi kan sarong salmista.​—Salmo 27:10.

Ipinahahayag ni Jehova an saiyang pagkamoot para sa sato sa dakol na laen-laen na paagi. Kaiba digdi an garo sa amang paggiya paagi sa Biblia, an tabang kan banal na espiritu, asin an mamomoton na pagsuportar kan Kristianong kasararoan nin magturugang. (Salmo 119:97-105; Lucas 11:13; Hebreo 10:​24, 25) Estudyare kun paanong an tolong probisyon na ini makatatabang sa saindo na tumalubo sa pagkamoot sa Dios asin sa kapwa.

Ipinasabong na Garo sa Amang Paggiya

Tanganing makultibar an mamomoton na bogkos para sa sarong tawo, kaipuhan na mamidbid niatong marhay an tawong iyan. Paagi sa paghayag kan saiyang sadiri sa mga pahina kan Biblia, inaagda kita ni Jehova na rumani sa saiya. Minsan siring, an pagbasa kan Biblia bakong igo. Kaipuhan na iaplikar niato an mga katokdoan kaiyan asin maeksperyensiahan an mga pakinabang na ibinubunga kaiyan. (Salmo 19:7-10) “Ako, si Jehova, an saimong Dios, an Saro na nagtotokdo sa saimo na pakinabangon an saimong sadiri, an Saro na nagpapangyari sa saimo na maglakaw sa dalan na maninigo mong lakawan,” an sabi kan Isaias 48:17. Iyo, si Jehova, an mismong personipikasyon nin pagkamoot, nagtotokdo sa sato para sa satong kapakinabangan​—bakong huli ta gusto niang limitaran an satong katalingkasan paagi sa dai kinakaipuhan na mga susundon asin regulasyon.

An tamang kaaraman sa Biblia nagtatabang man sa sato na tumalubo sa pagkamoot sa satong kapwa  tawo. Ini huli ta an katotoohan sa Biblia nagtotokdo sa sato kan pagmansay nin Dios sa mga tawo asin nagpapaheling sa sato kan mga prinsipyo na maninigong gumiya sa satong pagtratar sa lambang saro. Paagi sa siring na mga impormasyon, igwa kita nin masarig na basehan sa pagkultibar nin pagkamoot sa kapwa. Si apostol Pablo nagsabi: “Ini an padagos kong ipinamimibi, na an saindong pagkamoot paorog nang paorog na magin abunda na may tamang kaaraman asin lubos na pakamansay.”​—Filipos 1:9.

Sa pag-ilustrar kun paanong an pagkamoot puedeng giyahan nin tama kan “tamang kaaraman,” estudyare an pundamental na katotoohan na sinasabi sa Gibo 10:​34, 35: “An Dios daing ipinaoorog, kundi sa lambang nasyon an tawo na natatakot sa saiya asin naggigibo nin katanosan saiyang inaako.” Kun hinuhusgaran nin Dios an mga tawo segun sa matanos nindang mga gibo asin diosnon na pagkatakot, bakong segun sa saindang nasyonalidad o rasa, bako daw na maninigong mansayon niato an satong kapwa tawo na may arog man kaiyan na daing pagpaorog?​—Gibo 17:​26, 27; 1 Juan 4:7-11, 20, 21.

An Pagkamoot—Sarong Bunga kan Espiritu nin Dios

Kun paanong an napapanahon na oran sa tatamnan nakakokontribwir sa marahay na ani, an espiritu nin Dios puedeng magpaluwas sa mapaghimateng mga indibiduwal nin mga kualidad na ilinaladawan kan Biblia bilang “an bunga kan espiritu.” (Galacia 5:​22, 23) An pangenot sa bungang ini iyo an pagkamoot. (1 Corinto 13:13) Alagad paano niato makakamtan an espiritu nin Dios? An sarong mahalagang marhay na paagi iyo an sa pamibi. Kun aarangon niato an espiritu nin Dios, itatao nia iyan sa sato. (Lucas 11:9-13) “Padagos” daw kamong nag-aarang nin banal na espiritu? Kun iyo, an mahalagang marhay na bunga kaiyan, kaiba an pagkamoot, maninigo na padagos na mas magin risang-risa sa buhay nindo.

Minsan siring, igwa nin saro pang klase nin espiritu na minahiro tumang sa espiritu nin Dios. Inaapod ini kan Biblia na “espiritu kan kinaban.” (1 Corinto 2:12; Efeso 2:2) Iyan maraot na impluwensia, asin an ginikanan kaiyan mayong iba kundi si Satanas na Diablo, “an namamahala sa kinaban na ini” nin katawohan na siblag sa Dios. (Juan 12:31) Arog nin doros na ilinulupad an alpog asin ati, an “espiritu kan kinaban” minapukaw nin nakadadanyar na mga pagmawot na diit-diit na inuubos an pagkamoot asin pinapanigoan an mga kaluyahan kan laman.​—Galacia 5:19-21.

Nakakalaog sa mga tawo an maraot na espiritung iyan kun ipinapairarom ninda an saindang sadiri sa impluwensia nin materyalistiko, ako ngunang kaisipan, madahas na mga aktitud, asin biribid saka sa parate pinaraot na pagmansay sa pagkamoot na lakop na marhay sa kinaban. Kun boot nindong tumalubo sa tunay na pagkamoot, kaipuhan na marigon nindong labanan an espiritu kan kinaban. (Santiago 4:7) Minsan siring, dai magtiwala sa sadiri nindong kosog; arangon an tabang ni Jehova. An saiyang espiritu​—an pinakamakapangyarihan na puersa sa uniberso​—puedeng pasarigon kamo asin tawan kamo nin kapangganahan.​—Salmo 121:2.

Makanood nin Pagkamoot Hale sa Kristianong Kasararoan nin Magturugang

Kun paanong an mga aki nakakanood na magpaheling nin pagkamoot paagi sa pakaeksperyensia kaiyan sa harong, kita gabos​—hoben asin gurang​—puedeng tumalubo sa pagkamoot paagi sa pakikiasosyar sa ibang Kristiano. (Juan 13:​34, 35) Sa katunayan, saro sa pinakakatuyohan kan Kristianong kongregasyon an magtao nin mga kamugtakan kun saen an  mga indibiduwal “mapahihiro an lambang saro sa pagkamoot asin marahay na mga gibo.”​—Hebreo 10:​24, New International Version.

An siring na pagkamoot nangorognang inaapresyar kan mga tibaad kaidto “naanitan asin nagkakaralagalag” sa daing pagkamoot na kinaban sa palibot niato. (Mateo 9:36) Pinatunayan kan eksperyensia na an mamomoton na relasyon kun an saro nasa edad na puedeng makatabang na mahale an dakol na maraot na epekto nin kawaran nin pagkamoot sa pagkaniaki. Kanigoan kaimportante, kun siring, na ipaabot kan gabos na nagdusay na Kristiano an totoong odok sa pusong pag-ako sa mga bagohan na minaasosyar sa sainda!

“An Pagkamoot Nungka na Nasusudya”

Sinasabi kan Biblia na “an pagkamoot nungka na nasusudya.” (1 Corinto 13:8) Taano ta siring? Sinasabi sa sato ni apostol Pablo: “An pagkamoot matinios asin maboot. An pagkamoot bakong maimon, iyan dai nananagsag, dai nagpapaabhaw, dai minagawe nin bakong disente, dai naghahanap kan saiyang sadiring kapakanan, dai napaaanggot. Iyan dai nagkukuenta kan danyos.” (1 Corinto 13:​4, 5) Malinaw nanggad, an pagkamoot na ini bakong ideya na inimbento sana o paimbabaw na sentimiento. Al kontraryo​—an mga nagpapaheling kaiyan nakaaaram kan asin rinerekonoser an mga pagkadesganar asin kakologan nin boot sa buhay, alagad dai ninda tinotogotan na an mga ini makaraot sa pagkamoot ninda sa kapwa tawo. An siring na pagkamoot totoong “sangkap na bogkos nin pagkasararo.”​—Colosas 3:12-14.

Estudyare an halimbawa nin sarong 17 anyos na Kristiana sa Korea. Kan nagpoon siang maglingkod ki Jehova Dios, an saiyang pamilya nagkontra asin kinaipuhan niang humale sa harong. Minsan siring, imbes na maanggot, ipinamibi nia an bagay na iyan, na tinotogotan an Tataramon asin espiritu nin Dios na moldehon an saiyang kaisipan. Pakatapos kaiyan, nagsurat sia nin parate sa saiyang pamilya, na pinapano an saiyang mga surat nin tunay na mamomoton na kapadangatan na namamatean nia para sa sainda. Bilang simbag, an duwang matuang tugang niang lalaki nagpoon na mag-adal kan Biblia asin nagdusay nang mga Kristiano ngonyan. Inako man kan saiyang ina asin nguhod na tugang na lalaki an katotoohan sa Biblia. Sa kahurihurihi, an saiyang ama, na kontrang marhay, nagbago an puso. An daragitang Saksi nagsurat: “Gabos kami nag-agom nin kapwa Kristiano, asin an samong pamilya nin nagkakasararong mga parasamba 23 na gabos ngonyan.” Kanigoan na kapangganahan para sa pagkamoot!

Gusto daw nindong kultibaron an tunay na pagkamoot asin tabangan an iba na gibohon man iyan? Kun siring, dumolok ki Jehova, an Burabod kan mahalagang marhay na kualidad na iyan. Iyo, isapuso an saiyang Tataramon, arangon an banal na espiritu, asin regular na makiasosyar sa Kristianong kasararoan nin magturugang. (Isaias 11:9; Mateo 5:5) Kanigoan kanakaoogmang maaraman na sa dai na mahahaloy an gabos na maraot mawawara na, na an matatada sana mga nagsasagibo nin tunay na Kristianong pagkamoot! Totoo nanggad, an pagkamoot iyo an liabe pasiring sa kaogmahan asin buhay.​—Salmo 37:​10, 11; 1 Juan 3:14.

[Mga Ritrato sa pahina 6]

An pamibi asin pag-adal sa Tataramon nin Dios matabang sa sato na makultibar an tunay na pagkamoot