Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Kun an Paghuhulit Memorableng Marhay

Kun an Paghuhulit Memorableng Marhay

 Kun an Paghuhulit Memorableng Marhay

“Mainiton an saldang. An dalan sa kabukidan garo baga mayo nang katapusan. Pagkatapos mapangganahan an balakid na olang, sa katapustapusi nakaabot kami sa samong destinasyon: an pinakaharayong baryo. An kapagalan nasalidahan nin kagayagayahan kan tumoktok kami sa enot na pinto asin mapag-istimar kaming inako. Sa katapusan kan aldaw, ikinapasakamot mi na an gabos na literatura na dara mi asin nakapoon kami nin nagkapirang pag-adal sa Biblia. An mga tawo gustong-gustong makanood. Ngonyan kaipuhan mi nang humale, alagad nanuga kaming mabuelta.”

AN SIRING na mga eksperyensia ordinaryo na sana sa sarong grupo nin mga ministrong payunir sa Mejico. An mga ini determinadong makikabtang na may kaigotan sa kaotoban kan sugo na itinao ni Jesu-Cristo sa saiyang mga disipulo: “Kamo magigin mga saksi ko . . . sagkod sa kaporoporohi kan daga.” (Gibo 1:8) Sa Mejico, inorganisar an espesyal na mga kampanya sa paghuhulit—na inapod na mga ruta nin mga payunir—tanganing maabot an mga teritoryo na dai nakaasignar sa kongregasyon asin, kun siring, dai regular na napapaabotan nin maogmang bareta kan Kahadean nin Dios. Sa pankagabsan, ini an harayo o masakit maabot na mga teritoryo. Tinatabangan man an napapasuway na mga kongregasyon na may teritoryong mahiwas an sakop na huhulitan.

Tanganing maaraman kun anong mga lugar sa nasyon an lalakopan kan mga ruta nin mga payunir, sinisiyasat kan sangang opisina kan Mga Saksi ni Jehova an mga pangangaipo kan teritoryo. * Sa oras na magibo na ini, iinaasignar an mga grupo nin mga espesyal payunir tanganing lakopan an teritoryo. Tinatawan sinda nin mga lunadan na angay sa garang-gasangon, dai pinalitadang mga tinampo. An mga lunadan ginagamit man bilang bodega nin mga literatura asin torogan kun kinakaipuhan.

Tolos na Naghihimate

Poon kan Oktubre 1996, ipinaabot an imbitasyon sa ibang parahulit kan maogmang bareta na makikabtang sa aktibidad na ini, na iniibanan an mga espesyal payunir. An mga parahayag kan Kahadean saka an mga regular payunir na andam na maglingkod kun saen mas dakula an pangangaipo uminayon sa kampanya sa laen-laen na tangga kaiyan. Iinasignar an nagkapira sa mga kongregasyon na yaon sa ruta tanganing maasikaso an teritoryo asin makultibar an interes na nanompongan. Inako nin dakol na hoben na parahayag asin payunir an imbitasyon na ini asin nagkaigwa sinda nin nakaparirigon na marhay sa boot na mga eksperyensia.

Halimbawa, si Abimael, sarong hoben na Kristiano na may trabahong halangkaw an sueldo sa sarong kompanya nin mobile phone, nagdesisyon na makikabtang sa paghuhulit sa hararayong rehion na iyan. Kan maaraman kan saiyang mga among na mahale sia sa trabaho, inalok sia ninda nin mas halangkaw na puesto asin dagdag na sueldo. Pinirit sia kan mga katrabaho nia, na iiniinsistir na iyan daing kaagid na oportunidad asin tonto sia kun sasayumahan nia iyan. Minsan siring, desidido si Abimael na suportaran an espesyal na kampanya sa paghuhulit sa laog nin tolong bulan. Pagkatapos makamit an kagayagayahan sa paglilingkod na ini, nagdesisyon si Abimael na magdanay nin daing talaan na panahon sa sarong napapasuway na kongregasyon na dakula an pangangaipo para sa mga parahayag kan Kahadean. Sia ngonyan may trabaho na kasiahan an sueldo asin nakanood na gibohon na simple an saiyang buhay.

Sa saro pang kaso, si Julissa kaipuhan na magbiahe sa auto nin 22 oras tanganing makaabot sa saiyang destino. Sa huring kabtang kan saiyang biahe,  nabayaan sia kan huring auto sa aldaw na iyan. Minsan siring, igwa nin pik-ap na nagdadara nin mga trabahador. Si Julissa nagkosog-boot asin nakiolay kun puede siang makisakay. Siempre, nahandal sia huling sia sana an babae sa tahaw nin kadakol na lalaki. Kan nagpoon siang maghulit sa sarong hoben na lalaki, naaraman nia na saro ini sa Mga Saksi ni Jehova! “Apuera kaiyan,” an paggirumdom ni Julissa, “an tsuper kan pik-ap saro palan na magurang sa kongregasyon na inasignaran sa sako!”

Nakikikabtang an mga May Edad Na

Minsan siring, an aktibidad na ini bako sanang para sa mga hoben. Si Adela, sarong mas may edad nang tugang na babae, haloy nang gustong magdusay nin mas dakol na oras sa paghuhulit. Nagkaigwa sia kan oportunidad na ini kan maresibi nia an imbitasyon na makikabtang sa espesyal na aktibidad na ini nin paghuhulit. Sia nagsasaysay: “Ikinaogma kong marhay an sakong asignasyon kaya nakiolay ako sa mga magurang sa kongregasyon na togotan akong magdanay nin daing talaan na panahon. Naoogma ako huli ta minsan ngani mas may edad na ako, puede pa man giraray akong magin kapakipakinabang ki Jehova.”

Siring man, huling napahiro kan pag-apresyar ki Jehova asin pagkamoot sa saiyang kapwa tawo, an 60 anyos na si Martha nagpresentar na makikabtang sa kampanya. Kan maobserbaran nia na huli sa distansia asin masakit na lugar kan teritoryo naoolang an saiyang grupo na maabot an gabos na tawo, nagbakal sia nin kotse tanganing magamit kan mga payunir. Pinagin posible kan kontribusyon kan tugang na babaeng ini na malakopan an mas dakol na teritoryo asin ikapaabot an katotoohan sa Biblia sa mas dakol na tawo.

Nakaoogmang Reaksion

An pasohan kan mga nakikikabtang sa espesyal na mga kampanyang ini nin paghuhulit iyo an ‘gumibo nin mga disipulo.’ Sa bagay na ini, nagin marahayon an mga resulta. Inako kan napapasuway na mga tawo an nagliligtas-buhay na katotoohan hale sa Biblia. (Mateo 28:​19, 20) Dakol na pag-adal sa Biblia an naponan. Inaasikaso an mga ini kan mga parahayag sa lugar na iyan o kan mga paraebanghelyo na nagdanay sa teritoryo. Sa nagkapirang kaso, inorganisar an mga grupo nin mga parahayag, asin sa iba pa, nakabilog ngani sinda nin sadit na mga kongregasyon.

Si Magdaleno asin an saiyang kairiba minasakay sa pampublikong transportasyon tanganing makapasiring sa napapasuway na teritoryong dinestinohan sa sainda. Mantang pasiring duman, inaprobetsaran ninda an oportunidad na hulitan an tsuper. “Sinabi samo kan lalaking ini na kan nakalihis na semana, may mga Saksing nagduman sa saiyang harong mantang sia mayo. Pagpuli nia, iinestorya saiya kan pamilya nia an nadangog ninda.  Sinabi mi sa saiya na bako kaming taga duman sa lugar na iyan kundi hale kami sa nagkapirang estado kan nasyon tanganing suportaran an espesyal na kampanyang ini sa paghuhulit asin na sadiri mi gabos an gastos. Huling napahanga, sinabi kan tsuper na mapoon na siang mag-adal kan Biblia kaiba an saiyang pamilya sa semana mismong idto. Nagdonar pa ngani sia sa gibohon paagi sa dai pagsingil samo nin plete sa biaheng iyan.”

Si Magdaleno napahanga man na marhay sa reaksion kan propiong mga taga duman sa kabukidan nin Chiapas. “Nagkaigwa kami mag-agom nin eksperyensia na ipaabot an mensahe kan Kahadean sa sarong grupo nin 26 na hoben na nag-aatender sa Iglesia Presbiteriano. Gabos sinda atentong nagdangog sa laog nin 30 minutos. Ilinuwas ninda an saindang Biblia, asin lubos kaming nakapagpatotoo sa sainda manongod sa mga katuyohan ni Jehova. An mayoriya sa mga tawo igwa kan sadiri nindang Biblia sa lenguaheng Tzeltal.” Naponan an dakol na progresibong pag-adal sa Biblia.

Luminuya an Pagtumang

An sarong komunidad sa Chiapas labing duwang taon nang dai napaabotan kan mensahe sa Biblia huli sa pagtumang nin nagkapira. Narisa ni Teresa, sarong bilog na panahon na paraebanghelyo, na an nagkapirang Saksi nahahandal na maghulit sa baryong iyan. “Sa pagngalas kan gabos, an mga tawo andam na maghinanyog. Kan matapos kami sa paghuhulit, nagpoon na umoran nin makosogon. Huling naghahanap nin masisirongan, nakaduman kami sa harong nin sarong mapag-istimar na tawo na an ngaran Sebastian, na tinogotan kaming lumaog asin sumirong hale sa oran. Kan yaon na kami sa laog, hinapot ko sia kun may nagsongko na sa saiya. Kan sinabi niang mayo pa, nagpoon akong magpatotoo sa saiya asin naponan ko an sarong pag-adal sa Biblia na ginagamit an librong Kaaraman na Minagiya Pasiring sa Buhay na Daing Katapusan. * Kan matapos na kami, may luhang nakimaherak si Sebastian na magbalik kami tanganing makipag-adal sa saiya.”

An saro pang grupo nin mga payunir na nagsongko sa Chiapas nagbabareta: “Sa tabang ni Jehova, igwa kami nin marahay na mga resulta. Sa enot na semana, naponan mi an 27 pag-adal; sa ikaduwa, inimbitaran mi an mga tawo na magdalan kan satong video na The Bible​—Its Power in Your Life. Sisenta an nagdalan. Iyan nagustohan na marhay kan gabos. Sa katapusan kaiyan, nag-opresir kaming magpoon nin sarong pangrupong pag-adal sa Biblia. Makangangalas nanggad, duwang grupo nin pag-adal an naporma sa baryong ini.

“Kan matapos mi na an iinasignar na mga teritoryo, nagbuelta kami sa pagdalaw sa baryo tanganing pakosogon an mga interesado asin tanganing maheling kun kumusta na an inorganisar na mga grupo sa pag-adal sa Biblia. Inimbitaran mi sinda sa pampublikong pagtiripon asin sa Pag-adal sa Torrengbantayan. Minsan siring, mayo nin lugar na igo an hiwas tanganing gibohon an mga pagtiripon.  Itinokdo kan tawong nag-alok kan saiyang harong para sa pag-adal kan grupo an libod kan harong nia asin nagsabi: ‘An pagtiripon puedeng gibohon sa libod.’”

Sa katapusan kan semanang iyan an nagdadalaw na mga payunir sagkod an interesadong mga tawo entusiastikong nagtarabang na andamon an libod tanganing magamit iyan para sa pagtiripon. May 103 na nag-atender sa enot na pagtiripon. Ngonyan may 40 pag-adal sa Biblia na pinamamayohan sa baryong iyan.

“Sarong Marahayon na Eksperyensia”

Apuera sa pagkaigwa nin marahayon na mga resulta sa paghuhulit, an mga nakikabtang mismo sa aktibidad na ini nin pag-ebanghelyo nakinabang na marhay. Si Maria, sarong hoben na payunir na nakikabtang sa saro sa mga kampanyang ini, nagpahayag kan saiyang saboot sa paaging ini: “Idto sarong marahayon na eksperyensia huli sa duwang dahelan. An sakong kagayagayahan sa paghuhulit nadugangan, asin an sakong relasyon ki Jehova nagin mas dayupot. Sarong beses kan nagtutukad kami sa sarong bukid, namatean mi an sobrang kapagalan. Pakahagad nin tabang ki Jehova, naeksperyensiahan mi an sinasabi kan Isaias 40:29-31: ‘An mga naglalaom ki Jehova magkakamit nin bagong puersa.’ Kaya nakaabot kami sa dudumanan mi asin pinamayohan mi an mga pag-adal sa mga tawo na nag-ako samo sa mapag-istimar na marhay na paagi.”

An saro pang hoben na payunir, an 17 anyos na si Claudia, nagsasabi sato: “Nakinabang akong marhay. Nakanood akong magin mas matibay sa ministeryo, na nagtao sako nin dakulang kagayagayahan, asin nagmotibar ini sako na magbugtak nin espirituwal na mga pasohan. Nagin maygurang man ako sa espirituwal. Sa harong mi si nanay an nag-aasikaso kaidto kan gabos na bagay para sa sako. Ngonyan, huling nadugangan na an eksperyensia ko, mas responsable na ako. Halimbawa, dati mapili akong marhay sa kinakakan ko. Alagad ngonyan na kinaipuhan ko nang makibagay sa laen-laen na sirkunstansia, dai na ako nagrereklamo manongod sa pagkakan. An klaseng ini nin paglilingkod nakatabang sa sako na makultibar an marahayon na mga pakikikatood. Hiriras-hiras kami kan gabos na yaon samo asin tarabang-tabang kami.”

Sarong Magayagayang Pag-ani

Ano an mga resulta kan espesyal na paghihingoang ini? Sa kapinonan kan 2002, mga 28,300 na payunir na an nakikabtang sa mga rutang ini nin mga payunir. Pinamayohan ninda an labing 140,000 na pag-adal sa Biblia, na naggamit nin labing duwang milyon na oras sa paghuhulit. Tanganing matabangan an mga tawo na makanood kan katotoohan sa Biblia, nakapasakamot sinda nin haros 121,000 na libro asin haros 730,000 na magasin. Bakong pambihira sa mga payunir na mamayo sa 20 o labi pang pag-adal sa Biblia.

An mga nag-ako kan kabootan na ini nagpapasalamat na marhay sa ginibong ekstrang paghihingoa na mapaabotan sinda kan mensahe sa Biblia. Sa ibong kan kadukhaan ninda, dakol an nag-iinsistir na akoon kan mga parahayag an mga donasyon. An sarong daing sukat na 70 anyos na babae pirmeng nag-aalok nin kun anong bagay sa mga payunir na nagsosongko sa saiya. Kun minasayuma sindang akoon iyan, sia minahibi. Sinasabi nin sarong dukhang pamilya sa bilog na panahon na mga paraebanghelyo na an guna nagsogok espesyalmente para sa sainda asin pinipirit sindang kuanon an mga sogok.

Mas mahalaga, an sinserong mga tawong iyan nagpapaheling nin tunay na pag-apresyar sa espirituwal na mga bagay. Halimbawa, an sarong hoben na babae solong naglalakaw nin tolo may kabangang oras tanganing mag-atender sa Kristianong mga pagtiripon, na dai minapalta sa arin man kaiyan. Sa ibong kan minamate nia sa saiyang mga tuhod, an sarong may edad nang interesadong babae nagbiahe nin duwang oras tanganing maako an pagtotokdo hale sa Biblia durante kan pagdalaw kan nagbibiaheng paraataman. An nagkapira na daing inadalan gustong makanood na magbasa asin magsurat tanganing makinabang sinda nin orog pa sa edukasyon sa Biblia. An saindang mga paghihingoa binendisyonan nin igo.

Sa libro nin Mga Gibo, ilinaladawan ni Lucas an sarong bisyon na naheling ni apostol Pablo: “May lalaking taga Macedonia na nagtitindog asin nakikimaherak saiya patin nagsasabi: ‘Bumalyo ka pasiring sa Macedonia asin tabangi kami.’” Si Pablo gikan sa boot na suminunod. Ngonyan, sa hararayong lugar sa Mejico, dakol an naghimate na may kaparehong espiritu, na ipinepresentar an saindang sadiri tanganing ipahayag an maogmang bareta “sagkod sa kaporoporohi kan daga.”—Gibo 1:8; 16:9, 10.

[Mga Nota sa Ibaba]

^ par. 4 Sa sarong taon na dai pa sana nahahaloy na nakaagi, labing 8 porsiento kan teritoryo sa Mejico an dai regular na nalalakopan nin mga kongregasyon kan Mga Saksi ni Jehova. Nangangahulogan ini na labing 8,200,000 katawo an nag-iistar sa napapasuway na mga lugar na daing gayo nahuhulitan.

^ par. 17 Ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.

[Ritrato sa pahina 9]

Dakol na Mejicanong Saksi an nakikabtang sa espesyal na mga kampanya sa paghuhulit