Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Si Jehova May Pagmakolog sa Saindo

Si Jehova May Pagmakolog sa Saindo

 Si Jehova May Pagmakolog sa Saindo

‘Ibugtak nindo an gabos nindong kahaditan sa [Dios], huli ta sia may pagmakolog sa saindo.’​—1 PEDRO 5:7.

1. Sa anong mahalagang mga bagay biyong magkalaen si Jehova asin si Satanas?

SI Jehova asin si Satanas biyong magkalaen. An siisay man na napaparani an boot ki Jehova mababalde sana sa Diablo. An pagkakalaen na ini naunabihan sa sarong estandarteng reperensia. Kun mapadapit sa mga aktibidad ni Satanas na sinasabi sa libro nin Biblia na Job, an Encyclopædia Britannica (1970) nagsasabi: ‘An trabaho ni Satanas maglibot sa daga na naghahanap nin mga gibo o mga tawo na ikasusumbong niang maraot; sa siring an katuyohan nia kabaliktaran kan sa “mga mata kan Kagurangnan,” na naglilibot sa daga na pinakokosog an gabos na marahay (II Cron. xvi, 9). Si Satanas mapagtuya manongod sa daing kaimotan na karahayan nin tawo asin tinotogotan na baloon iyan sa irarom kan autoridad asin kontrol nin Dios saka segun sa mga limitasyon na ibinugtak nin Dios.’ Iyo, kanigoan na kalaenan!​—Job 1:​6-​12; 2:1-7.

2, 3. (a) Paano an kahulogan kan terminong “Diablo” angay na ipinaheheling sa nangyari ki Job? (b) Paano ipinaheheling kan Biblia na si Satanas padagos sa pagsahot sa mga lingkod ni Jehova digdi sa daga?

2 An terminong “Diablo” hale sa termino sa Griego na nangangahulogan “putik na parasahot,” “parabalobagi.” Ihinahayag kan libro nin Job na sinahotan ni Satanas an fiel na lingkod ni Jehova na si Job nin paglilingkod sa Saiya huli sa sadiring interes, na sinasabi: “Natatakot daw si Job sa Dios na mayo nin kabayadan?” (Job 1:9) An pagkasaysay sa libro nin Job nagpapaheling na sa ibong kan mga pagbalo asin kasakitan nia, si Job orog na ruminani ki Jehova. (Job 10:​9, 12; 12:9, 10; 19:25; 27:5; 28:28) Pakatapos kan saiyang  makatatakot na inagihan, sia nagsabi sa Dios: “Gikan sa iba nabaretaan taka, alagad ngonyan naheheling ka kan sako mismong mata.”​—Job 42:5.

3 Puminondo na daw si Satanas sa pagsahot sa fiel na mga lingkod nin Dios poon kan panahon ni Job? Dai. Ipinaheheling kan libro nin Kapahayagan na sa panahon na ini kan katapusan, si Satanas padagos sa pagsahot sa linahidan na mga tugang ni Cristo asin seguradong pati sa saindang fiel na kairiba. (2 Timoteo 3:12; Kapahayagan 12:​10, 17) Huli kaini, an dakulang pangangaipo niato gabos bilang tunay na mga Kristiano iyo na magpasakop sa satong may pagmakolog na Dios, si Jehova, na naglilingkod sa saiya huli sa hararom na pagkamoot asin sa siring pinatutunayan na putik an sahot ni Satanas. Sa paggibo kaiyan, mapagagayagaya niato an puso ni Jehova.​—Talinhaga 27:11.

Naggigibo si Jehova nin Paagi na Tabangan Kita

4, 5. (a) Kabaliktaran ki Satanas, ano an hinahanap ni Jehova sa daga? (b) Tanganing makamtan niato an pabor ni Jehova, ano an kaipuhan sa kabtang niato?

4 An Diablo naglilibot sa daga, na naghahanap nin ikakasahot asin masisiba. (Job 1:​7, 9; 1 Pedro 5:8) Sa kabaliktaran, si Jehova naghahanap nin paagi na tabangan an mga nangangaipo kan saiyang kosog. An propetang si Hanani nagsabi ki Hadeng Asa: “Kun manongod ki Jehova, an saiyang mga mata naglilibot sa bilog na daga tanganing ipaheling an saiyang kosog para duman sa mga an puso bilog para sa saiya.” (2 Cronica 16:9) Kanigoan an kalaenan kan may pagkaongis na pagsiyasat ni Satanas asin kan mamomoton na pagmakolog ni Jehova!

5 Dai kita minamanmanan ni Jehova tanganing dakopon an lambang sala asin pagkukulang niato. An salmista nagsurat: “Kun mga sala an saimong binabantayan, O Jah, O Jehova, siisay an makatitindog?” (Salmo 130:3) An ipinasesentidong simbag: mayo. (Eclesiastes 7:20) Kun kita marani ki Jehova nin bilog na puso, an saiyang mga mata magigin nakaheling sa sato, bakong tanganing kondenaron kita, kundi tanganing masdan an satong mga paghihingoa asin simbagon an satong mga pamibi para sa tabang asin kapatawadan. Si apostol Pedro nagsurat: “An mga mata ni Jehova nasa mga matanos, asin an saiyang mga talinga nasa saindang pagngayongayo; alagad an lalauogon ni Jehova tumang sa mga naggigibo nin maraot.”​—1 Pedro 3:12.

6. Paanong sarong karangahan sagkod patanid para sa sato an nangyari ki David?

6 Si David bakong sangkap asin nagkasala nin grabe. (2 Samuel 12:7-9) Alagad ipinahayag nia nin biyo ki Jehova an saiyang nasa puso asin ruminani sa saiya sa odok na pamibi. (Salmo 51:1-12, nota sa itaas) Dinangog ni Jehova an saiyang pamibi asin pinatawad sia, minsan ngani si David nag-agi nin mamondong mga resulta huli sa saiyang kasalan. (2 Samuel 12:10-14) Ini maninigo na magin karangahan sagkod patanid para sa sato. Nakararangang maaraman na si Jehova andam na patawadon an satong mga kasalan kun kita talagang nagsosolsol, alagad nakapapepensar na maaraman na an mga kasalan sa parate igwa nin makamomondong mga resulta. (Galacia 6:7-9) Kun boot niatong rumani ki Jehova, kita maninigong biyong rumayo sagkod sa mapupuede sa ano man na bagay na nakapamomondo sa saiya.​—Salmo 97:10.

Dinadagka ni Jehova sa Saiya an Saiyang Banwaan

7. Anong klaseng mga tawo an hinahanap ni Jehova, asin paano nia sinda dinadagka sa saiya?

7 Si David nagsurat sa saro kan saiyang mga salmo: “Si Jehova halangkaw, alagad naheheling nia an mapakumbaba; alagad harayo an pagheling nia sa mapalangkaw.” (Salmo 138:6) Kaagid kaiyan, an saro pang salmo nagsasabi: “Siisay an siring ki Jehova na satuyang Dios, sia na pinahalangkaw an saiyang erokan? Sia nagpapakanghababa na helingon an langit asin daga, na binabangon an hamak sa mismong kabokabo.” (Salmo 113:5-7) Iyo, an makakamhan sa gabos na Kaglalang kan uniberso nagpapakanghababa na dungawon an daga, asin naheheling kan saiyang mga mata an “hamak,” an “dukha,” mga tawong “nag-aaragagha asin nag-aaragrangay huli sa gabos na makauuyam nin makuring bagay na ginigibo.” (Ezequiel 9:4) Dinadagka nia sa saiya an mga siring paagi sa saiyang Aki. Kan nasa daga, si Jesus nagsabi: “Dai nin makadodolok sa sako kun dai sia dagkahon kan Ama na nagsugo sa sako . . . Dai nin makadodolok sa sako kun dai iyan itao sa saiya kan Ama.”​—Juan 6:​44, 65.

8, 9. (a) Taano ta kita gabos kaipuhan na dumolok ki Jesus? (b) Ano an pambihira manongod sa areglo nin pantubos?

8 An gabos na tawo maninigong dumolok ki Jesus  asin magtubod sa atang na pantubos huli ta sinda namundag na parakasala, siblag sa Dios. (Juan 3:36) Kaipuhan sindang makiulian sa Dios. (2 Corinto 5:20) Dai hinalat nin Dios an mga parakasala na makimaherak sa saiya na gumibo nin sarong areglo na paagi kaiyan makakapakipagkatoninongan sinda sa saiya. Si apostol Pablo nagsurat: “Ipinamimidbid nin Dios an saiyang pagkamoot sa sato sa paagi na, mantang kita mga parakasala pa, si Cristo nagadan para sa sato. . . . Huli ta kun, kan kita mga kaiwal pa, kita nakapakipag-uli sa Dios paagi sa kagadanan kan saiyang Aki, orog na, ngonyan na kita nakapakipag-uli na, kita makaliligtas paagi sa saiyang buhay.”​—Roma 5:​8, 10.

9 Pinatunayan ni apostol Juan an pinakamahalagang katotoohan na ipinakikipag-uli nin Dios sa saiya an mga tawo, na nagsurat: “Huli kaini nahayag sa sato an pagkamoot nin Dios, huli ta sinugo nin Dios an saiyang Aking bugtong sa kinaban tanganing kita magkamit nin buhay paagi sa saiya. An pagkamoot sa bagay na ini, bakong huli ta kita namoot sa Dios, kundi na sia namoot sa sato asin isinugo an saiyang Aki bilang pampagian nin boot na atang para sa satong mga kasalan.” (1 Juan 4:9, 10) An Dios na an nag-enot, bakong an tawo. Dai daw napaparani an boot nindo sa Dios na nagpaheling nin dakulaon na pagkamoot sa “mga parakasala,” “mga kaiwal” pa ngani?​—Juan 3:16.

Kaipuhan na Hanapon si Jehova

10, 11. (a) Ano an dapat niatong gibohon tanganing hanapon si Jehova? (b) Paano niato maninigong mansayon an sistema nin mga bagay ni Satanas?

10 Siempre, dai kita pinipirit ni Jehova na dumolok sa saiya. Dapat na hanapon niato sia, ‘kapkapon sia asin talagang makua sia, minsan ngani, sa katunayan, sia bakong harayo sa lambang saro sa sato.’ (Gibo 17:27) Dapat niatong rekonoseron an deretso ni Jehova na hagadon an satong pagpasakop. Si disipulo Santiago nagsurat: “Kun siring pumasakop kamo sa Dios; alagad tumangon nindo an Diablo, asin sia madulag sa saindo. Rumani kamo sa Dios, asin sia marani sa saindo. Hanawe nindo an saindong mga kamot, kamong mga parakasala, asin linigi nindo an saindong mga puso, kamo na mga nagduduwaduwa.” (Santiago 4:​7, 8) Dai kita maninigong magduwaduwa na manindogan nin marigon tumang sa Diablo asin apabor ki Jehova.

11 Nangangahulogan ini nin pagrayo niato sa maraot na sistema nin mga bagay ni Satanas. Si Santiago nagsurat man: “Dai nindo naaaraman na an pakikikatood sa kinaban pakikienemigo sa Dios? An siisay man, kun siring, na boot na magin katood kan kinaban ginigibo an saiyang sadiri na enemigo nin Dios.” (Santiago 4:4) Sa kabaliktaran, kun boot niatong magin katood ni Jehova, dapat niatong asahan na ikaoongis kita kan kinaban ni Satanas.​—Juan 15:19; 1 Juan 3:13.

12. (a) Anong nakararangang mga tataramon an isinurat ni David? (b) Anong patanid an itinao ni Jehova paagi ki propeta Azarias?

12 Kun tinutumang kita kan kinaban ni Satanas sa sarong partikular na paagi, nangorognang kaipuhan kitang dumolok ki Jehova sa pamibi, na naghahagad kan saiyang tabang. Si David, na kadakol nang beses na namatean an pagliligtas ni Jehova, nagsurat para sa ikararanga niato: “Si Jehova harani sa gabos na nag-aarang sa saiya, sa gabos na nag-aapod sa saiya na may kaimbodan. Gigibohon nia an minamawot kan mga natatakot sa saiya, asin dadangogon nia an saindang pagkurahaw nin tabang, asin ililigtas nia sinda. Iniingatan ni Jehova an gabos na namomoot sa saiya, alagad an gabos na maraot popohoon nia.” (Salmo 145:18-20) Ipinaheheling kan salmong ini na kaya kitang iligtas ni Jehova kun kita indibiduwal na binabalo asin na ililigtas nia an saiyang banwaan bilang grupo sa panahon kan “dakulang kahorasaan.”  (Kapahayagan 7:14) Si Jehova magdadanay na harani sa sato kun kita magdadanay na harani sa saiya. Sa paggiya kan “espiritu nin Dios,” si propeta Azarias nagsabi kan puede niatong sabihon na pankagabsan na katotoohan: “Si Jehova yaon sa saindo sagkod na kamo nasa saiya; asin kun sia hahanapon nindo, itotogot nia na sia makua nindo, alagad kun bayaan sia nindo babayaan man nia kamo.”​—2 Cronica 15:​1, 2.

Si Jehova Dapat na Magin Totoo sa Sato

13. Paano niato ikapaheheling na si Jehova totoo sa sato?

13 Si apostol Pablo nagsurat dapit ki Moises na “sia nagpadagos na marigon na garo baga nakaheheling kan Saro na dai naheheling.” (Hebreo 11:27) Siempre, nungkang naheling nin aktuwal ni Moises si Jehova. (Exodo 33:20) Alagad totoong marhay sa saiya si Jehova na garo man sana Sia naheling nia. Kaagid kaiyan, pakatapos kan mga pagbalo sa saiya, si Jehova naheling nin mas malinaw kan mga mata nin pagtubod ni Job, bilang Dios na nagtotogot na an saiyang fiel na mga lingkod umagi nin pagbalo alagad nungkang binabayaan nia sinda. (Job 42:5) Sinasabi na si Enoc asin si Noe ‘naglakaw sa kaibanan nin Dios.’ Ginibo ninda ini paagi sa paghingoang paogmahon an Dios asin kuyogon sia. (Genesis 5:22-24; 6:​9, 22; Hebreo 11:5, 7) Kun si Jehova totoo sa sato siring kan pagigin totoo nia ki Enoc, Noe, Job, asin ki Moises, ‘gigirumdomon niato sia’ sa gabos niatong dalan, asin “itatanos nia [an satong] mga dana.”​—Talinhaga 3:​5, 6.

14. Ano an boot sabihon kan “mangapot” ki Jehova?

14 Kan malaog na an mga Israelita sa Dagang Panuga, hinatolan sinda ni Moises: “Ki Jehova na saindong Dios kamo maninigo na sumunod, asin sia an maninigo nindong katakotan, asin an saiyang mga togon maninigo nindong otobon, asin sa saiyang tingog maninigo kamong maghinanyog, asin sia an maninigo nindong paglingkodan, asin sa saiya kamo maninigong mangapot.” (Deuteronomio 13:4) Dapat sindang sumunod ki Jehova, matakot sa saiya, kumuyog sa saiya, asin mangapot  sa saiya. Mapadapit sa tataramon na trinadusir digdi na “mangapot,” an sarong nag-espesyalisar sa Biblia nagsasabi na “an pananaram nagpaparisa nin harani asin dayupot na marhay na relasyon.” An salmista nagsabi: “An pakikidayupot ki Jehova para sa mga natatakot sa saiya.” (Salmo 25:14) An mahal na marhay, dayupot na relasyon na ini ki Jehova mapapasato kun sia totoo sa sato asin kun namomotan ta siang marhay kaya natatakot kitang marhay na mapaanggot sia sa ano man na paagi.​—Salmo 19:9-14.

Aram daw Nindo an Pagmakolog ni Jehova?

15, 16. (a) Paano ipinaheheling kan Salmo 34 na si Jehova may pagmakolog sa sato? (b) Ano an maninigo niatong gibohon kun nadedepisilan kitang magirumdoman an mga akto nin karahayan ni Jehova sa sato?

15 An saro sa tusong mga gibo ni Satanas iyo na pagmaigotan na malingawan niato an bagay na an satong Dios, si Jehova, dayaday na inaataman an saiyang fiel na mga lingkod. Aram na aram ni Hadeng David kan Israel an nagpoprotehir na takyag ni Jehova dawa kan sia mapaatubang sa peligrosong marhay na kamugtakan. Kan sia mapiritan na magsagin bua sa atubangan ni Hadeng Aquis nin Gat, naggibo sia nin sarong kanta, sarong magayonon na salmo, na kaiba an mga kapahayagan na ini nin pagtubod: “O pakadakulaa nindo si Jehova sa kaibanan ko, banwaan, asin iriba niatong ilangkaw an saiyang ngaran. Ako naghapot ki Jehova, asin sinimbag nia ako, asin ilinigtas nia ako sa gabos kong katakotan. An anghel ni Jehova nagkakampo sa palibot kan mga natatakot sa saiya, asin sinda saiyang iliniligtas. Namitan nindo asin helingon nindo na si Jehova marahay, O banwaan; maogma an pusog na lalaki na nagpapaili sa saiya. Si Jehova harani sa mga laglag an puso; asin an mga nasasakitan an espiritu saiyang iliniligtas. Dakol nanggayod an kalamidad kan matanos, alagad sa gabos na iyan iliniligtas sia ni Jehova.”​—Salmo 34:​3, 4, 7, 8, 18, 19; 1 Samuel 21:10-15.

16 Kombensido daw kamo sa kapangyarihan ni Jehova na magligtas? Aram daw nindo an saiyang pagprotehir paagi sa mga anghel? Personal na daw nindong nanamitan asin naheling na si Jehova marahay? Kasuarin an huri na partikularmenteng namatean nindo na si Jehova marahay sa saindo? Probaring girumdomon iyan. Nangyari daw iyan sa ultimong harong na sinongko  nindo sa ministeryo, kan oras na an pagmate nindo dai na nindo kayang magpadagos? Tibaad kan oras na idto nagkaigwa kamo nin magayonon na orolay kan kagharong. Nagirumdoman daw nindong magpasalamat ki Jehova huli sa pagtao sa saindo nin ekstrang kosog na kaipuhan nindo asin huli sa pagbendisyon sa saindo? (2 Corinto 4:7) Sa ibong na kampi, tibaad nadedepisilan kamong magirumdoman an sarong partikular na akto nin karahayan na ginibo ni Jehova para sa saindo. Tibaad kaipuhan kamong mag-isip sa nakaaging sarong semana, sarong bulan, sarong taon, o labi pa. Kun siring, taano ta dai gumibo nin odok na paghihingoa na orog na rumani ki Jehova asin hingoahon na maheling kun paano nia kamo ginigiyahan asin dinidirehiran? Sinadol ni apostol Pedro an mga Kristiano: “Magpakumbaba kamo sa irarom kan poderosong kamot nin Dios . . . mantang ibinubugtak nindo an gabos nindong kahaditan sa saiya, huli ta sia may pagmakolog sa saindo.” (1 Pedro 5:​6, 7) Iyo nanggad, mangangalas kamo kun gurano an pagmakolog nia sa saindo!​—Salmo 73:28.

Padagos na Hanapon si Jehova

17. Ano an kaipuhan tanganing padagos niatong mahanap si Jehova?

17 An pagpapadanay kan satong relasyon ki Jehova dapat na nagpapadagos. Nagsabi si Jesus sa pamibi sa saiyang Ama: “Ini nangangahulogan nin buhay na daing katapusan, an saindang paglaog sa isip nin kaaraman dapit sa saimo, na iyo sanang tunay na Dios, asin dapit sa saro na saimong sinugo, si Jesu-Cristo.” (Juan 17:3) An paglaog sa isip kan kaaraman dapit ki Jehova asin sa saiyang Aki nagkakaipo nin danay na paghihingoa niato. Kaipuhan ta an tabang nin pamibi asin kan banal na espiritu tanganing masabotan “an hararom na mga bagay nin Dios.” (1 Corinto 2:10; Lucas 11:13) Kaipuhan ta man an paggiya kan “fiel asin may diskresion na oripon” tanganing laogan an satong isip nin espirituwal na kakanon na itinao “sa igong panahon.” (Mateo 24:45) Paagi sa pinakapaagihan na iyan, hinatolan kita ni Jehova na basahon an saiyang Tataramon aroaldaw, umatender sa Kristianong mga pagtiripon nin regular, asin magkaigwa nin makahulogan na pakikikabtang sa paghuhulit kan ‘maogmang bareta kan kahadean.’ (Mateo 24:14) Sa paggibo kaiyan, padagos niatong hinahanap an satong mapagmakolog na Dios, si Jehova.

18, 19. (a) Ano an maninigo na determinado niatong gibohon? (b) Kun kita maninindogan nin marigon tumang sa Diablo asin padagos na hahanapon si Jehova, anong bendisyon an mapapasato?

18 Ginigibo ni Satanas an gabos niang makakaya na lamagon, kontrahon, asin gipiton sa gabos na paagi an banwaan ni Jehova. Pinagmamaigotan niang ribokon an satong katoninongan asin raoton an satong marahay na kamugtakan sa atubangan kan satong Dios. Habo niang ipadagos niato an satong gibohon na paghanap sa mga sadiosan an puso asin pagtabang sa sainda na kumampi sa lado ni Jehova dapit sa isyu nin unibersal na pagkasoberano. Alagad dapat kitang magin determinado na magdanay na maimbod ki Jehova, na nagtitiwala sa saiya na ililigtas kita sa maraot. Paagi sa pagtogot sa Tataramon nin Dios na gumiya sa sato asin paagi sa pagdanay na aktibo kaiba kan saiyang naheheling na organisasyon, makaseseguro kita na pirme siang yaon tanganing suportaran kita.​—Isaias 41:8-13.

19 Kun siring, logod na kita gabos manindogan nin marigon tumang sa Diablo asin sa saiyang tusong mga gibo, na pirmeng hinahanap an satong mahal na Dios, si Jehova, na dai masusudya na ‘paririgonon kita, pakokosogon kita.’ (1 Pedro 5:8-11) Sa siring ‘magdadanay kita sa pagkamoot nin Dios, mantang kita naghahalat sa pagkaherak kan satong Kagurangnan na si Jesu-Cristo na nasa isip an buhay na daing katapusan.’​—Judas 21.

Ano an Isisimbag Nindo?

• Ano an boot sabihon kan terminong “Diablo,” asin paano naghihiro an Diablo kaoyon kan apod na iyan?

• Paano napapalaen si Jehova sa Diablo kun dapit sa paagi nin pagmasid Nia sa mga nag-eerok sa daga?

• Taano ta maninigong akoon nin saro an pantubos kun minadolok ki Jehova?

• Ano an boot sabihon kan “mangapot” ki Jehova, asin paano niato sia padagos na hahanapon?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Ritrato sa pahina 15]

Sa ibong kan mga pagbalo sa saiya, nasabotan ni Job na si Jehova may pagmakolog sa saiya

[Mga Ritrato sa pahina 16, 17]

An pagbasa sa Biblia aroaldaw, pag-atender sa Kristianong mga pagtiripon nin regular, asin maigot na pakikikabtang sa paghuhulit nagpapagirumdom sa sato na si Jehova may pagmakolog sa sato