Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Maimbod na Magpasakop sa Itinalaga nin Dios na Autoridad

Maimbod na Magpasakop sa Itinalaga nin Dios na Autoridad

 Maimbod na Magpasakop sa Itinalaga nin Dios na Autoridad

“Si Jehova iyo an satong Hokom, si Jehova iyo an satong Paraboot, si Jehova iyo an satong Hade.”​—ISAIAS 33:22.

1. Sa anong mga bagay napapalaen an suanoy na Israel sa tahaw kan mga nasyon?

KAN 1513 B.C.E., naestablisar an nasyon nin Israel. Kan panahon na iyan, mayo iyan nin kabiserang siudad, mayo nin sadiring daga, asin mayo nin naheheling na hade. An mga sakop kaiyan dating mga oripon. Minsan siring, an bagong nasyon na iyan napapalaen sa saro pang paagi. Si Jehova Dios iyo an dai naheheling na Hokom, Paraboot, asin Hade kaiyan. (Exodo 19:​5, 6; Isaias 33:22) Daing ibang nasyon an puedeng magsabi na siring sinda kaiyan!

2. Anong hapot an minalataw mapadapit sa paagi nin pagkaorganisar sa Israel, asin taano ta mahalaga sa sato an simbag?

2 Huling si Jehova Dios nin areglo, saka Dios nin katoninongan, aasahan niato na an arin man na nasyon na pinamahalaan nia organisadong marhay. (1 Corinto 14:33) Iyan nanggad an kamugtakan kan Israel. Alagad paano an sarong daganon, naheheling na organisasyon madidirehiran nin Dios na dai naheheling? Marahay na estudyaran niato an paagi nin pagdirehir ni Jehova sa suanoy na nasyon na iyan, na partikularmenteng tinatawan nin atension kun paano an saiyang pagpadalagan sa Israel nagtatampok kan kahalagahan nin maimbod na pagpasakop sa itinalaga nin Dios na autoridad.

Kun Paano Dinirehiran an Suanoy na Israel

3. Anong praktikal na mga areglo an ginibo ni Jehova para sa paggiya sa saiyang banwaan?

3 Minsan ngani si Jehova an dai naheheling na Hade sa Israel, nagnombra sia nin fiel na mga lalaki bilang naheheling na mga representante nia. Igwa nin mga namamayo, payo nin paternal na pamilya, asin kamagurangan na lalaki na naglilingkod sa banwaan bilang mga parakonseho asin hokom. (Exodo 18:​25, 26; Deuteronomio 1:15) Minsan siring, dai niato dapat ipagkonklusyon na dawa mayo an paggiya nin Dios an responsableng mga lalaking idto minsan paano makakapaghokom na dai nasasala sa pagmansay asin pakasabot. Bako sindang sangkap, asin dai ninda nababasa an puso kan saindang mga kapwa parasamba. Pero, an may takot sa Dios na mga hokom makakatao sa saindang mga kapagtubod nin nakatatabang na mga konseho huli ta iyan basado sa Ley ni Jehova.​—Deuteronomio 19:15; Salmo 119:97-100.

4. Anong mga tendensia an minamawot na likayan kan fiel na mga hokom sa Israel, asin taano?

4 Minsan siring, bako sanang pakaaram kan Ley an kaipuhan sa pagigin hokom. Huling bakong sangkap, an kamagurangan na lalaki kaipuhan  na magin listo na pogolan an arin man kan sainda mismong sumbikalan na mga tendensia​—arog baga kan kaimotan, pagpaorog, asin kahanaban​—na puedeng makaraot sa saindang paghokom. Sinabihan sinda ni Moises: “Dai kamo magpaorog sa paghokom. Dangogon nindo an sadit arog kan dakula. Dai kamo matakot huli sa sarong tawo, huli ta an paghokom sa Dios.” Iyo, an mga hokom sa Israel naghohokom para sa Dios. Pribilehio nanggad iyan na nakapupukaw nin may pagkangirhat na paggalang!​—Deuteronomio 1:​16, 17.

5. Apuera sa pag-organisar nin mga hokom, ano pang mga areglo an ginibo ni Jehova sa pag-asikaso sa saiyang banwaan?

5 Si Jehova naggibo nin iba pang mga areglo sa pag-asikaso sa espirituwal na mga pangangaipo kan saiyang banwaan. Bago pa man sinda nag-abot sa Dagang Panuga, pinagbotan nia sinda na itogdok an tabernakulo, an sentro nin tunay na pagsamba. Nag-organisar man sia nin grupo nin mga saserdote na magtotokdo kan Ley, magdodolot nin mga atang na hayop, asin masolo kan pan-aga asin pambangging insenso. Ibinugtak nin Dios an matuang tugang ni Moises, si Aaron, bilang an enot na halangkaw na saserdote sa Israel asin ninombrahan an mga aking lalaki ni Aaron na tumabang sa saindang ama sa saiyang mga katongdan.​—Exodo 28:1; Bilang 3:10; 2 Cronica 13:​10, 11.

6, 7. (a) Ano an relasyon kan mga saserdote asin kan mga Levita na bakong saserdote? (b) Anong leksion an manonodan niato sa bagay na an mga Levita igwa nin laen-laen na gibohon? (Colosas 3:23)

6 An pag-asikaso sa espirituwal na mga pangangaipo kan pirang milyon na tawo sarong dakulaon na trabaho, asin medyo dikit an mga saserdote. Kaya ginibo an areglo na sinda tabangan kan ibang miembro kan tribo ni Levi. Sinabihan ni Jehova si Moises: “Itao mo an mga Levita ki Aaron asin sa saiyang mga aki. Sinda mga itinao, na itinao sa saiya hale sa mga aki ni Israel.”​—Bilang 3:​9, 39.

7 Organisadong marhay an mga Levita. Binarangabanga sinda segun sa tolong pamilya​—an mga Gersonita, mga Coatita, asin mga Merarita​—na balang saro may asignasyon na gigibohon. (Bilang 3:14-17, 23-37) An nagkapirang asignasyon tibaad garo mas mahalaga kisa iba, alagad gabos iyan kaipuhan. An gibohon kan mga Levitang Coatita nangaipo na sinda yaon sa harani sa sagradong kaban kan tipan asin sa mga kasangkapan sa tabernakulo. Minsan siring, an lambang Levita, baga man Coatita o bako, igwa nin makangangalas na mga pribilehio. (Bilang 1:​51, 53) Makamomondo, an nagkapira dai nagpahalaga sa saindang mga pribilehio. Imbes na maimbod na magpasakop sa itinalaga nin Dios na autoridad, sinda dai nakontento asin napadara sa kapalangkawan, ambisyon, asin pagkauri. An sarong Levita na an ngaran Core saro sa sainda.

“Dapat daw na Pagmaigotan Pa Nindong Makua an Pagkasaserdote?”

8. (a) Siisay si Core? (b) Ano an tibaad nagin dahelan na nagpoon si Core na helingon an mga saserdote base sa punto de vista sana nin tawo?

8 Bako si Core an payo kan paternal na pamilya ni Levi, ni sia man an payo kan mga pamilya kan mga Coatita. (Bilang 3:​30, 32) Minsan siring, sia sarong iginagalang na namamayo sa Israel. Dahel sa mga trabaho ni Core tibaad dayupot na nakakaibaiba nia si Aaron asin an mga aki kaini. (Bilang 4:​18, 19) Huling naheheling mismo an mga pagkabakong sangkap kan mga lalaking ini, tibaad nagrason si Core: ‘An mga saserdoteng ini bako nanggad na sangkap, alagad ta hinahagadan akong magpasakop sa sainda! Dai pa sana nahahaloy si Aaron naggibo nin bulawan na ogbon na baka.  An pagsamba sa ogbon na bakang idto an dahelan kaya naholog an samong banwaan sa idolatriya. Ngonyan si Aaron, na tugang ni Moises, naglilingkod bilang halangkaw na saserdote! Abaang paboritismo! Asin kumusta man an mga aking lalaki ni Aaron, si Nadab asin Abihu? Tara, grabeng dai paggalang an ipinaheling ninda sa saindang mga pribilehio nin paglilingkod kaya kinaipuhan sindang gadanon ni Jehova!’ * (Exodo 32:1-5; Levitico 10:​1, 2) Ano man an tibaad nagin pangangatanosan ni Core, malinaw na nagpoon na helingon nia an pagkasaserdote base sa punto de vista nin tawo. Nagresulta iyan sa saiyang pagrebelde tumang ki Moises asin Aaron patin, sa katapustapusi, tumang ki Jehova.​—1 Samuel 15:23; Santiago 1:​14, 15.

9, 10. Ano an iinakusar ni Core asin kan saiyang mga kapwa rebelde tumang ki Moises, asin taano ta dapat na aram na kutana ninda an saindang ginigibo?

9 Huling sarong tawong maimpluwensia, bakong depisil para ki Core na tiponon sa kampi nia an iba pang kapareho nia an isip. Sia, kaiba si Datan asin Abiram, nakakua nin 250 kasimpatiya​—na gabos namamayo sa katiriponan. Iribanan sindang nagdolok ki Moises asin Aaron patin nagsabi: “An bilog na katiriponan, sinda gabos, banal asin si Jehova nasa tahaw ninda. Kun siring, taano ta ilalangkaw nindo an saindong sadiri sa kongregasyon ni Jehova?”​—Bilang 16:1-3.

10 Dapat na aram na kutana kan mga rebelde na dai ninda maninigong angaton an autoridad ni Moises. Dai pa sana nahahaloy, iyan man an ginibo ni Aaron asin Miriam. Tara, nangatanosan man ngani sinda nin kapareho ni Core! Segun sa Bilang 12:​1, 2, sinda naghapot: “Paagi sana daw ki Moises na nagtaram si Jehova? Bako daw na paagi man samo sia nagtaram?” Naghihinanyog si Jehova. Pinagbotan nia si Moises, Aaron, asin Miriam na magtiripon sa laogan kan tolda nin katiriponan tanganing masabi Nia kun siisay an pipilion niang namomoon. Dangan, sa malinaw na mga pananaram si Jehova nagsabi: “Kun magkaigwa kamo nin propeta para ki Jehova, paagi sa bisyon na ako mapamidbid sa saiya. Sa pangatorogan na ako mataram sa saiya. Bakong siring kaiyan sa sakong lingkod na si Moises! Ipinaniwala sa saiya an bilog kong harong.” Kasunod kaiyan, pinangyari ni Jehova na si Miriam temporaryong magkalepra.​—Bilang 12:4-7, 10.

11. Paano inatubang ni Moises an situwasyon may labot ki Core?

11 An pangyayaring iyan aram na dapat ni Core asin kan mga kuminampi sa saiya. Daing ikakasarahotan an saindang pagrebelde. Pero, hiningoa ni Moises na mapasensiang makipangatanosan sa sainda. Sinadol nia sinda na magin orog na mapagpahalaga sa saindang mga pribilehio, na sinasabi: “Sadit pa daw na bagay para sa saindo na isiniblag kamo kan Dios nin Israel hale sa katiriponan kan Israel tanganing iatubang kamo sa saiya?” Dai, bako iyan na ‘sadit na bagay’! Kadakol na kan yaon sa mga Levita. Ano pa an mamawoton ninda? Ibinuyagyag kan dugang pang mga tataramon ni Moises an mga pangangatanosan kan saindang puso: “Dapat daw na pagmaigotan pa nindong makua an pagkasaserdote?” * (Bilang 12:3; 16:​9, 10) Pero ano an nagin reaksion ni Jehova sa pagrebeldeng ini tumang sa itinalaga nin Dios na autoridad?

Nag-interbenir an Hokom sa Israel

12. Sa ano nakadepende an nagpapadagos na marahay na relasyon kan Israel sa Dios?

12 Kan itao ni Jehova an Ley sa Israel, sinabi nia sa banwaan na kun sinda makinuyog, sinda magigin sarong “banal na nasyon” asin na an nasyon puedeng magdanay na banal basta rinerekonoser ninda an areglo ni Jehova. (Exodo 19:​5, 6) Ngonyan, na nagpopoon an hayag na pagrebelde, panahon na para sa Hokom asin Paraboot sa Israel na mag-interbenir! Sinabi ni Moises ki Core: “Ika asin an bilog mong katiriponan, magduman kamo sa atubangan ni Jehova, ika asin sinda patin si Aaron, nuodma. Asin kuanon kan lambang saro an saiyang bugtakan nin kalayo, asin bugtakan nindo iyan nin insenso asin darahon kan lambang saro an saiyang bugtakan nin kalayo sa atubangan ni Jehova, duwang gatos may limang polong bugtakan nin kalayo, asin ika asin si Aaron an kanya-kanyang bugtakan nin kalayo.”​—Bilang 16:​16, 17.

13. (a) Taano ta kapangahasan para sa mga rebelde na magdolot nin insenso sa atubangan ni Jehova? (b) Ano an ginibo ni Jehova sa mga rebelde?

 13 Segun sa Ley nin Dios, an mga saserdote sana an puedeng magdolot nin insenso. An mismong ideya na an sarong Levita na bakong saserdote nagdodolot nin insenso sa atubangan ni Jehova maninigo na kutanang nagpangyari sa mga rebeldeng idto na mag-isip-isip. (Exodo 30:7; Bilang 4:16) Dai nag-isip-isip si Core asin an mga suportador nia! Kan sunod na aldaw ‘tinipon [nia] an bilog na katiriponan tumang [ki Moises asin Aaron] sa laogan kan tolda nin katiriponan.’ An rekord nagsasabi sa sato: “Nagtaram ngonyan si Jehova ki Moises asin Aaron, na sinasabi: ‘Sumiblag kamo sa tahaw kan katiriponan na ini, tanganing mapoho ko sinda nin padali.’” Alagad si Moises asin Aaron nakimaherak na dai paggadanon an banwaan. Nagtogot si Jehova sa saindang mga pakimaherak. Kun dapit ki Core asin sa saiyang grupo, “luminuwas an kalayo hale ki Jehova asin tinumtom an duwang gatos may limang polong lalaki na nagdodolot kan insenso.”​—Bilang 16:19-22, 35. *

14. Taano ta marigon na naghiro si Jehova tumang sa katiriponan kan Israel?

14 Makangangalas nanggad, dai pa man giraray nagkaleksion an mga Israelita na nakaheling kun ano an ginibo ni Jehova sa mga rebelde. “Kan sumunod na aldaw an bilog na kasararoan kan mga aki ni Israel nagpoon na maggumodgumod tumang ki Moises asin Aaron, na sinasabi: ‘Kamo, ginadan nindo an banwaan ni Jehova.’” An mga Israelita kuminampi sa mga magkasapakat! Sa katapustapusi, naubos an pasensia ni Jehova. Mayo ni saro​—dawa pa si Moises o Aaron​—na makapangongoltanan para sa banwaan ngonyan. Pinangyari ni Jehova na magkadamat an mga masumbikal, “asin an nagkagaradan sa damat uminabot sa kag-apat na ribo may pitong gatos, apuera sa nagkagaradan huli ki Core.”​—Bilang 16:41-49.

15. (a) Huli sa anong mga dahelan rinekonoser kutana nin daing pagduwaduwa kan mga Israelita an pamomoon ni Moises asin Aaron? (b) Ano an itinokdo sa saindo manongod ki Jehova kan pagkasaysay na ini?

15 Dai nanggad kutana kaipuhan na magadan an gabos na tawong idto. Kun nag-isip-isip sana kutana sinda. Puede kutana nindang ihinapot sa saindang sadiri an mga hapot na arog kan: ‘Siisay baga an uminatubang ki Faraon dawa isinasapeligro an saindang buhay? Siisay baga an naghagad na butasan na an mga Israelita? Siisay sana an inimbitaran na sumakat sa Bukid nin Horeb pakatapos na iligtas an Israel tanganing personal na makipag-olay sa anghel nin Dios?’ Sierto nanggad na an pambihirang rekord ni Moises asin Aaron nagin prueba kan saindang kaimbodan ki Jehova asin kan saindang pagkamoot sa banwaan. (Exodo 10:28; 19:24; 24:12-15) Dai naogma si Jehova na gadanon an mga rebelde. Pero, kan magin risang-risa na an banwaan magpapasige sa saindang pagrebelde, sia desididong naghiro. (Ezequiel 33:11) Mahalagang marhay para sa sato ngonyan an gabos na ini. Taano?

Pagmidbid sa Pinakapaagihan Ngonyan

16. (a) Anong ebidensia an maninigong nakakombensir sa mga Judio kan enot na siglo na si Jesus iyo an representante ni Jehova? (b) Taano ta sinalidahan ni Jehova an Levitang grupo nin mga saserdote, asin ano an isinalida?

16 Ngonyan, igwa nin sarong bagong “nasyon” na si Jehova an dai naheheling na Hokom kaiyan, Paraboot kaiyan, asin Hade kaiyan. (Mateo 21:43) An “nasyon” na iyan naestablisar kan enot na siglo C.E. Kan panahon na idto, an tabernakulo kan kaaldawan ni Moises sinalidahan nin sarong magayon na templo sa Jerusalem, kun saen an mga Levita pa man giraray an nasa katongdan. (Lucas 1:​5, 8, 9) Minsan siring, kan taon 29 C.E., saro pang templo, espirituwal na templo, an inestablisar, na si Jesu-Cristo an Halangkaw na Saserdote. (Hebreo 9:​9, 11) Naglataw giraray an kuestion dapit sa itinatalaga nin Dios na autoridad. Siisay an gagamiton ni Jehova na mangengenot sa bagong “nasyon” na ini? Pinatunayan ni Jesus na sia lubos na maimbod sa Dios. Namotan nia an mga tawo. Naggibo man sia nin dakol na ngangalasan na tanda. Minsan siring, arog kan saindang matagas an liog na mga apoon, an mayoriya kan mga Levita habong akoon si Jesus. (Mateo 26:63-68; Gibo 4:​5, 6, 18; 5:17) Sa  katapustapusi, sinalidahan ni Jehova an Levitang grupo nin mga saserdote nin sarong laen na marhay na grupo​—nin sarong makahadeng kabilogan na grupo nin mga saserdote. An makahadeng kabilogan na grupo nin mga saserdote na iyan nagpapadagos sagkod sa aldaw na ini.

17. (a) Anong grupo an minakompuesto kan makahadeng kabilogan na grupo nin mga saserdote ngonyan? (b) Paano ginagamit ni Jehova an makahadeng kabilogan na grupo nin mga saserdote?

17 Sairisay an minakompuesto kan makahadeng kabilogan na grupo nin mga saserdoteng ini ngonyan? Sinisimbag ni apostol Pedro an hapot na iyan sa saiyang enot na ipinasabong na surat. Sa linahidan na mga miembro kan hawak ni Cristo, si Pedro nagsurat: “Kamo ‘rasang pinili, sarong makahadeng kabilogan na grupo nin mga saserdote, banal na nasyon, banwaan para sa espesyal na pagkasadiri, tanganing ipahayag nindo nin mahiwas an mga kamurawayan’ kan saro na nag-apod sa saindo hale sa kadikloman pasiring sa saiyang makangangalas na liwanag.” (1 Pedro 2:9) Basado sa mga tataramon na ini malinaw na, bilang grupo, an linahidan na mga parasunod sa lakad ni Jesus iyo an minakompuesto kan “makahadeng kabilogan na grupo nin mga saserdote” na ini, na inaapod man ni Pedro na “banal na nasyon.” Sinda an pinakapaagihan na ginagamit ni Jehova na magtao sa saiyang banwaan nin pagtotokdo asin espirituwal na paggiya.​—Mateo 24:45-47.

18. Ano an koneksion kan nombradong kamagurangan asin kan makahadeng kabilogan na grupo nin mga saserdote?

18 An makahadeng kabilogan na grupo nin mga saserdote irinerepresentar kan nombradong kamagurangan, na naglilingkod sa mga katongdan nin paninimbagan sa mga kongregasyon kan banwaan ni Jehova sa bilog na daga. An mga lalaking ini maninigo sa satong paggalang asin bilog na pusong pagsuportar, baga man sinda linahidan o bako. Taano? Huli ta, paagi sa saiyang banal na espiritu, ninombrahan ni Jehova an kamagurangan na lalaki sa saindang mga katongdan. (Hebreo 13:​7, 17) Paano daw iyan?

19. Sa anong paagi na an kamagurangan ninombrahan kan banal na espiritu?

19 An kamagurangan na lalaking ini nakakaabot sa mga kahagadan na sinasabi sa Tataramon nin Dios, na produkto kan espiritu nin Dios. (1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9) Huli kaini, an nombramiento sa sainda masasabing paagi sa banal na espiritu. (Gibo 20:28) An kamagurangan dapat na lubos na pamilyar sa Tataramon nin Dios. Arog kan Supremong Hokom na nagnombrar sa sainda, dapat man na ikaongis kan kamagurangan an ano man na bagay na garo baga nagpapaheling nin pagpaorog sa paghokom.​—Deuteronomio 10:​17, 18.

20. Ano an pinahahalagahan nindo manongod sa mahihigos na kamagurangan?

20 Imbes na angaton an saindang autoridad, tunay nanggad na pinahahalagahan niato an satong mahihigos na kamagurangan! An saindang rekord nin fiel na paglilingkod, na sa parate sa laog nin dakol nang taon, nakamomotibar kan satong pagtitiwala. Sinda fiel na nag-aandam asin namamayo sa mga pagtiripon kan kongregasyon, kairiba niato  sa paghuhulit kan “maogmang bareta kan Kahadean,” asin nagtatao nin sadol gikan sa Kasuratan kun kinakaipuhan niato iyan. (Mateo 24:14; Hebreo 10:​23, 25; 1 Pedro 5:2) Dinadalaw ninda kita kun kita may helang asin rinaranga kita kun kita nagmomondo. Maimbod asin daing kaimotan na sinusuportaran ninda an intereses kan Kahadean. Yaon sa sainda an espiritu ni Jehova; yaon sa sainda an saiyang pag-oyon.​—Galacia 5:​22, 23.

21. Ano an maninigo na isinasaisip kan kamagurangan, asin taano?

21 Siempre, an kamagurangan na lalaki bakong sangkap. Huling isinasaisip an limitasyon ninda, dai sinda naghihingoa na magpakangkagurangnan sa aripompon, an “mga mana nin Dios.” Imbes, ibinibilang ninda na sinda ‘mga kapwa trabahador para sa kagayagayahan kan saindang mga tugang.’ (1 Pedro 5:3; 2 Corinto 1:24) An mapakumbaba, mahigos na kamagurangan namomoot ki Jehova, asin aram ninda na mientras na orog nindang inaarog sia, orog man na karahayan an saindang magigibo sa kongregasyon. Nasa isip ini, danay nindang pinagmamaigotan na kultibaron an diosnon na mga kualidad na arog kan pagkamoot, pagkaludok, asin pagpapasensia.

22. Paano napakosog kan pagrepaso sa kasaysayan ni Core an saindong pagtubod sa naheheling na organisasyon ni Jehova?

22 Abaang ogma niato na si Jehova iyo an satuyang dai naheheling na Namamahala, si Jesu-Cristo an satuyang Halangkaw na Saserdote, an mga miembro kan linahidan na makahadeng kabilogan na grupo nin mga saserdote an satuyang mga paratokdo, asin an fiel na Kristianong kamagurangan na lalaki an satuyang mga parakonseho! Minsan ngani mayo nin organisasyon na dinidirehiran nin tawo an puedeng magin sangkap, naoogma kitang marhay na makapaglingkod sa Dios kaibanan kan fiel na mga kapagtubod, na maogmang nagpapasakop sa itinalaga nin Dios na autoridad!

[Mga Nota sa Ibaba]

^ par. 8 An duwa pang aking lalaki ni Aaron, si Eleazar asin Itamar, arogan sa saindang paglilingkod ki Jehova.​—Levitico 10:6.

^ par. 11 An mga kasapakat ni Core, si Datan asin Abiram, mga Rubenita. Bilang siring, minalataw na dai sinda naara sa pagkasaserdote. Sa kaso ninda, naanggot sinda sa pamomoon ni Moises asin sa bagay na sagkod kan panahon na idto, dai pa naootob an paglaom ninda na makaabot sa Dagang Panuga.​—Bilang 16:12-14.

^ par. 13 Kan mga panahon kan mga patriarka, an lambang payo nin pamilya an nagrerepresentar sa saiyang agom na babae asin mga aki sa atubangan nin Dios, na nagdodolot pa ngani nin mga atang para sa sainda. (Genesis 8:20; 46:1; Job 1:5) Minsan siring, kan iintrodusir an Ley, ninombrahan ni Jehova an lalaking mga miembro kan pamilya ni Aaron bilang mga saserdote na sa sainda maninigong paagihon an pagdolot nin mga atang. An 250 rebelde minalataw na habong makikooperar sa liniwat na prosedimientong ini.

Ano an Nanodan Nindo?

• Anong mamomoton na mga areglo an ginibo ni Jehova sa pag-asikaso sa mga Israelita?

• Taano ta daing sarahotan an pagrebelde ni Core tumang ki Moises asin Aaron?

• Anong leksion an manonodan niato sa kun ano an ginibo ni Jehova sa mga rebelde?

• Paano niato ikapaheheling na inaapresyar niato an mga areglo ni Jehova ngonyan?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Ritrato sa pahina 9]

Ibinibilang daw nindong pribilehio an ano man na asignasyon sa paglilingkod ki Jehova?

[Ritrato sa pahina 10]

“Kun siring, taano ta ilalangkaw nindo an saindong sadiri sa kongregasyon ni Jehova?”

[Ritrato sa pahina 13]

An nombradong kamagurangan an nagrerepresentar sa makahadeng kabilogan na grupo nin mga saserdote