Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

An Kamurawayan ni Jehova Nagsisirang sa Saiyang Banwaan

An Kamurawayan ni Jehova Nagsisirang sa Saiyang Banwaan

 An Kamurawayan ni Jehova Nagsisirang sa Saiyang Banwaan

“Si Jehova iyo an magigin para sa saimo ilaw na magdadanay nin daing talaan.”​—ISAIAS 60:20.

1. Paano binebendisyonan ni Jehova an saiyang fiel na banwaan?

“SI Jehova nawiwili sa saiyang banwaan. Pinagagayon nia an mga mahoyo paagi sa kaligtasan.” (Salmo 149:4) Iyan an sabi kan salmista kan suanoy na panahon, asin pinatunayan kan kasaysayan an pagigin totoo kan mga tataramon nia. Kun fiel an banwaan ni Jehova, inaataman nia sinda, pinagigin mabunga, asin pinoprotehiran sinda. Kan suanoy na mga panahon, pinanggana nia sinda laban sa saindang mga kaiwal. Ngonyan, pinagdadanay nia sindang makosog sa espirituwal asin inaasegurar sa sainda an kaligtasan basado sa atang ni Jesus. (Roma 5:9) Ginigibo nia ini huli ta magayon sinda sa saiyang pagheling.

2. Minsan ngani napapaatubang sinda sa pagtumang, sa ano kompiado an banwaan nin Dios?

2 Siempre, sa sarong kinaban na natatakopan nin kadikloman, an mga ‘namumuhay na may diosnon na debosyon’ mapapaatubang sa pagtumang. (2 Timoteo 3:12) Minsan siring, naheheling ni Jehova an mga paratumang, asin pinatatanidan nia sinda: “An arin man na nasyon asin an arin man na kahadean na dai maglilingkod sa saimo mapapara; asin an mga nasyon daing pagkasudyang matutunaw.” (Isaias 60:12) Ngonyan, laen-laen an pagtumang. Sa nagkapirang kadagaan, an mga paratumang naghihingoang limitaran o iprohibir an pagsambang itinatao ki Jehova kan sinserong mga Kristiano. Sa iba pa, pisikal na kinokolgan kan mga panatiko an mga parasamba ki Jehova asin sinosolo an mga rogaring ninda. Pero girumdomon na dinesisyonan na ni Jehova an kaaabtan nin ano man na pagkontra sa kaotoban kan saiyang kabotan. Masusudya an mga kalaban. An mga minalaban sa Sion, na irinerepresentar kan saiyang mga aki digdi sa daga, dai manggagana. Bako daw na nakapakokosog sa boot na asegurasyon iyan hale sa satong dakulang Dios, si Jehova?

Binendisyonan nin Labi sa Inaasahan

3. Paano ilinaladawan an kagayonan asin pagigin mabunga kan mga parasamba ki Jehova?

3 An totoo iyo na durante kan huring mga aldaw kan sistemang ini nin mga bagay, binendisyonan ni Jehova an saiyang banwaan nin labi sa saindang inaasahan. Espesyalmenteng pinagayon nia nin gradwal an lugar nin pagsamba sa saiya asin an mga nasa laog kaiyan na nagdadara kan saiyang ngaran. Segun sa hula ni Isaias, sinasabi nia sa Sion: “Sa saimo an mismong kamurawayan nin Libano maabot, an enebro, an fresno asin an sipres na durungan, tanganing pagayonon an lugar kan sakuyang santuaryo; asin papamurawayon ko an mismong namumugtakan kan sakuyang mga bitis.” (Isaias 60:13) An kabukidan na natatakopan nin matubang na mga kadlagan kahangahangang paghelingon. Kaya an marambong na mga kahoy angay na simbolo kan  kagayonan asin pagigin mabunga kan mga parasamba ki Jehova.​—Isaias 41:19; 55:13.

4. Ano an “santuaryo” asin an ‘namumugtakan kan mga bitis ni Jehova,’ asin paano pinagayon an mga ini?

4 Ano an “santuaryo” asin an ‘namumugtakan kan mga bitis ni Jehova’ na nasambitan sa Isaias 60:13? An mga terminong ini nanonongod sa mga patyo kan dakulang espirituwal na templo ni Jehova, na iyo an areglo para sa pagdolok sa saiya sa pagsamba paagi ki Jesu-Cristo. (Hebreo 8:1-5; 9:2-10, 23) Isinabi ni Jehova an saiyang katuyohan na pamurawayon an espirituwal na templong iyan paagi sa pagdara nin mga tawo hale sa gabos na nasyon na malaog asin masamba dian. (Haggeo 2:7) Mas naenot nang naheling ni Isaias mismo an mga kadaklan hale sa gabos na nasyon na nagbuburunyog sa halangkaw na bukid ni Jehova para sa pagsamba. (Isaias 2:1-4) Pakalihis nin ginatos na taon, naheling ni apostol Juan sa bisyon “an sarong dakulang kadaklan, na dai nin siisay man na makabibilang, hale sa gabos na nasyon asin tribo asin banwaan patin tataramon.” An mga ini nagtitirindog “sa atubangan kan trono nin Dios . . . , [na] nagtatao sa saiya nin sagradong paglilingkod aldaw asin banggi sa saiyang templo.” (Kapahayagan 7:​9, 15) Mantang naootob an mga hula na ini sa satong kaaldawan, naheheling kan sato mismong mga mata na pinagayon an harong ni Jehova.

5. Anong dakulang pagrahay an naeksperyensiahan kan mga aki nin Sion?

5 Nagin dakulang pagrahay nanggad ini gabos para sa Sion! Nagsasabi si Jehova: “Imbes na ika magin saro na biyong pinabayaan asin ikinaongis, na mayo lamang nin tawong minaagi, ibubugtak taka pa ngani na bagay na ikakapag-orgolyo sagkod sa daing talaan na panahon, sarong labi-labing kagayagayahan sa sunod-sunod na kapag-arakian.” (Isaias 60:15) Sa pagtatapos kan enot na guerra mundial, an “Israel nin Dios” talagang nakaeksperyensia nin panahon nin kamondoan. (Galacia 6:16) Talagang nakamate sia na “biyong pinabayaan,” ta dai malinaw na namansayan kan saiyang mga aki digdi sa daga an kabotan nin Dios para sa sainda. Dangan, kan 1919, ibinalik ni Jehova an animo kan saiyang linahidan na mga lingkod, asin poon kaidto binendisyonan nia sinda nin makangangalas na espirituwal na prosperidad. Dugang pa, bako daw na nakarerepresko an panuga sa bersikulong ini? Mamansayon ni Jehova an Sion bilang “bagay na ikakapag-orgolyo.” Iyo, ipag-oorgolyo kan mga aki nin Sion, asin ni Jehova mismo, an Sion. Sia magigin “sarong labi-labing kagayagayahan,” sarong dahelan nin nagsosopay na kagayagayahan. Asin iyan bako sanang para sa halipot na panahon. An may pabor na kamugtakan kan Sion, na irinerepresentar kan saiyang mga aki sa daga, magdadanay “sa sunod-sunod na kapag-arakian.” Nungka iyan na mapondo.

6. Paano ginagamit kan tunay na mga Kristiano an mga rekurso hale sa mga nasyon?

6 Hinanyoga ngonyan an saro pang panuga nin Dios. Sa pagtaram sa Sion, si Jehova nagsasabi:  “Totoong sususohon mo an gatas kan mga nasyon, asin masuso ka sa daghan nin mga hade; asin sierto na mamimidbid mo na ako, si Jehova, an saimong Paraligtas, asin an Makapangyarihan na Saro ni Jacob iyo an saimong Paratubos.” (Isaias 60:16) Paano an Sion nabubuhay sa “gatas kan mga nasyon” asin nagsususo “sa daghan nin mga hade”? Sa dahelan na ginagamit kan linahidan na mga Kristiano asin kan saindang kairibang “ibang karnero” an mahalagang mga rekurso hale sa mga nasyon tanganing palakopon an dalisay na pagsamba. (Juan 10:16) An boluntad na pinansial na mga kontribusyon nakatatabang na magin posible an dakulang internasyonal na paghuhulit asin pagtotokdo. An madonong na paggamit nin modernong teknolohiya nagpapagin pasil kan pagpublikar nin mga Biblia asin mga babasahon sa Biblia sa ginatos na lenguahe. Ngonyan, an katotoohan sa Biblia makukua na nin mas dakol na tawo kisa kasuarin man sa kasaysayan. Nanonodan kan mga siudadano sa kadakol na nasyon na si Jehova, na nagbalukat sa saiyang linahidan na mga lingkod hale sa espirituwal na pagkabihag, iyo nanggad an Paraligtas.

Organisasyonal na Pag-oswag

7. Anong pambihirang pag-oswag an naeksperyensiahan kan mga aki nin Sion?

7 Pinagayon ni Jehova an saiyang banwaan sa saro pang paagi. Binendisyonan nia sinda nin organisasyonal na pag-oswag. Satong mababasa sa Isaias 60:17: “Kasalihid kan kalongkaki dadarahon ko digdi an bulawan, asin kasalihid kan batbat dadarahon ko digdi an pirak, asin kasalihid kan kahoy, kalongkaki, asin kasalihid kan mga gapo, batbat; asin nonombrahan ko an katoninongan bilang saimong mga paraataman asin an katanosan bilang saimong mga paratao nin trabaho.” An pagsalida nin kalongkaki na magin bulawan sarong pag-oswag, asin totoo man iyan sa iba pang materyales na nasambitan. Kaoyon kaini, an Israel nin Dios nakaeksperyensia nin nagpapadagos na organisasyonal na mga pag-oswag sa panahon kan huring mga aldaw. Estudyare an pirang halimbawa.

8-10. Sabihon an nagkapirang organisasyonal na pag-oswag na nangyari poon kan 1919.

8 Bago kan 1919, an pag-administrar sa mga kongregasyon kan banwaan nin Dios ginigibo nin kamagurangan asin mga diakono, na gabos ineelehir sa demokratikong paagi kan mga miembro kan kongregasyon. Poon kan taon na iyan, “an fiel asin may diskresion na oripon” nagnombra nin sarong direktor sa paglilingkod sa lambang kongregasyon tanganing magdirehir sa mga aktibidad sa paglilingkod sa langtad. (Mateo 24:45-47) Minsan siring, sa dakol na kongregasyon daing gayo nagin epektibo an areglong iyan huli ta an nagkapirang elehidong kamagurangan dai lubos na sinuportaran an pag-ebanghelyo. Huli kaini, kan 1932, ininstruksionan an mga kongregasyon na ipondo na an pag-elehir nin kamagurangan asin diakono. Imbes, maelehir sinda nin mga lalaki na maglilingkod sa  komite sa paglilingkod kaiba kan direktor sa paglilingkod. Idto siring sa “kalongkaki” kasalihid nin “kahoy”​—sarong dakulang pag-oswag!

9 Kan 1938, an mga kongregasyon sa bilog na kinaban nagdesisyon na akoon an sarong pinakarhay na areglo, sarong areglo na mas kaoyon kan ehemplo sa Kasuratan. An pag-administrar sa kongregasyon ipinagkatiwala sa sarong lingkod kan kompanya asin iba pang mga lingkod, na gabos ninombrahan sa irarom kan pangangataman kan fiel asin may diskresion na oripon. Mayo nang mga eleksion! Sa siring, an mga nombramiento sa kongregasyon ginibo na sa teokratikong paagi. Idto siring sa “batbat” kasalihid nin “mga gapo” o “bulawan” kasalihid nin “kalongkaki.”

10 Nagpadagos poon kaidto an pag-oswag. Halimbawa, kan 1972 naheling na an pagkaigwa nin mga kongregasyon na pinangangatamanan nin sarong may kooperasyon na grupo nin kamagurangan na ninombrahan sa teokratikong paagi, na mayo ni sarong magurang na may autoridad sa ibang miembro kaiyan, iyo an mas kaoyon pa ngani sa paagi nin pag-administrar sa Kristianong kongregasyon kan enot na siglo. Dugang pa, mga duwang taon na an nakaagi, nagkaigwa nin saro pang pag-oswag. Sarong pagliliwat an ginibo sa pagigin direktor sa nagkapirang legal na korporasyon, na nagpagin posible para sa Namamahalang Grupo na mas lubos na makakonsentrar sa espirituwal na intereses kan banwaan nin Dios imbes na nadidisturbo nin pan-aroaldaw na mga gibohon may labot sa legal na mga bagay.

11. Siisay an nasa likod kan organisasyonal na mga pagliliwat sa tahaw kan banwaan ni Jehova, asin ano an nagin resulta kan mga pagliliwat na ini?

11 Siisay an nasa likod kan progresibong mga pagliliwat na ini? Daing iba kundi si Jehova Dios. Sia an nagsasabing: “Dadarahon ko digdi an bulawan.” Asin sia an nagsasabi pa: “Nonombrahan ko an katoninongan bilang saimong mga paraataman asin an katanosan bilang saimong mga paratao nin trabaho.” Iyo, si Jehova an responsable sa pangangataman sa saiyang banwaan. An ihinulang organisasyonal na pag-oswag saro pang paagi na pinagagayon nia an saiyang banwaan. Asin bilang resulta an Mga Saksi ni Jehova nabendisyonan sa dakol na paagi. Sa Isaias 60:​18, satong mababasa: “Dai na madadangog sa saimong daga an kadahasan, pagraot o kagabaan sa laog kan saimong mga kasagkodan. Asin aapodon mo nanggad an saimong sadiring mga lanob na Kaligtasan asin an saimong mga tata na Kaomawan.” Abaa kagayon kan mga tataramon na iyan! Alagad paano iyan naotob?

12. Paano nagin lataw an katoninongan sa tahaw kan tunay na mga Kristiano?

12 An tunay na mga Kristiano odok na nag-aasa ki Jehova para sa pagtotokdo asin giya, asin an resulta iyo an siring kan ihinula ni Isaias: “An gabos mong aki magigin mga tawong tinokdoan ni Jehova, asin an katoninongan kan saimong mga aki magigin abunda.” (Isaias 54:13) Dugang pa, an espiritu ni Jehova naghihiro sa saiyang banwaan, asin kabtang kan bunga kan espiritung iyan an katoninongan. (Galacia 5:​22, 23) An ibinubungang pagigin toninong kan banwaan ni Jehova nagpapangyari sa sainda na magin nakarerepreskong oasis sa sarong madahas na kinaban. An saindang matoninong na kamugtakan, na basado sa pagkaminorootmootan nin tunay na mga Kristiano, sarong panamit kan buhay sa bagong kinaban. (Juan 15:17; Colosas 3:14) Sierto nanggad na an balang saro sa sato naoogmang mamatean an asin makakontribwir sa  katoninongan na iyan, na nagtatao nin kaomawan asin onra sa satong Dios asin sarong pangenot na elemento kan satong espirituwal na paraiso!​—Isaias 11:9.

An Liwanag ni Jehova Padagos na Masirang

13. Taano ta makaseseguro kita na an liwanag ni Jehova nungkang mapondo sa pagsirang sa saiyang banwaan?

13 An liwanag daw ni Jehova padagos na masirang sa saiyang banwaan? Iyo! Sa Isaias 60:​19, 20, mababasa niato: “Para sa saimo an saldang bako nang an liwanag kun aldaw, asin para sa liwanag an mismong bulan dai na matao saimo nin ilaw. Asin si Jehova an magigin para sa saimo ilaw na magdadanay nin daing talaan, asin an saimong Dios iyo an magigin saimong kagayonan. An saimong saldang dai na masolnop, ni masadit man an saimong bulan; huli ta si Jehova iyo an magigin para sa saimo ilaw na magdadanay nin daing talaan, asin matatapos na an mga aldaw kan saimong pagmondo.” Kan natapos an “pagmondo” kan espirituwal na mga desterrado kan 1919, an liwanag ni Jehova nagpoon na sumirang sa sainda. Pakalihis nin labing 80 taon, nakakamtan ninda sagkod ngonyan an pabor ni Jehova mantang padagos na nagsisirang an saiyang liwanag. Asin dai iyan mapondo. Mapadapit sa saiyang mga parasamba, an satong Dios dai “masolnop” siring kan saldang o “masadit” siring kan bulan. Imbes, sia mapasirang nin liwanag sa sainda sa bilog na panahon na daing sagkod. Kanigoan kamakangangalas na asegurasyon iyan para sa sato na nabubuhay durante kan huring mga aldaw kan duminiklom na kinaban na ini!

14, 15. (a) Sa anong paagi “matanos” an bilog na banwaan nin Dios? (b) Mapadapit sa Isaias 60:​21, anong importanteng kaotoban an inaantisipar kan ibang karnero?

14 Dangoga ngonyan an saro pang panuga na itinataram ni Jehova mapadapit sa mga representante kan Sion digdi sa daga, an Israel nin Dios. An Isaias 60:21 nagsasabi: “Kun manongod sa saimong banwaan, sinda gabos magigin matanos; sagkod sa panahon na daing talaan panonondon ninda an daga, an supang kan sakuyang tinanom, an ginibo kan sakuyang mga kamot, tanganing ako mapagayon.” Kaidtong 1919 kan an linahidan na mga Kristiano ibinalik sa aktibidad, sinda sarong pambihirang grupo nin mga tawo. Sa sarong daing dudang makasalan na kinaban, sinda ‘ipinahayag na matanos’ basado sa saindang dai nanluluyang pagtubod sa atang na pantubos ni Cristo Jesus. (Roma 3:24; 5:1) Dangan, arog kan mga Israelita na pinatalingkas sa pagkabihag sa Babilonya, sinadiri ninda an sarong “daga,” sarong espirituwal na daga, o rona nin aktibidad, na kun saen kakamtan ninda an sarong espirituwal na paraiso. (Isaias 66:8) An sa paraisong gayon kan daga na iyan nungkang mawawara huli ta, bakong arog kan suanoy na Israel, an Israel nin Dios bilang sarong nasyon dai  magigin bakong fiel. An saindang pagtubod, an saindang pakatagal, asin an saindang kaigotan nungkang mawawara sa pagtao nin onra sa ngaran nin Dios.

15 An gabos na miembro kan espirituwal na nasyon na iyan naglaog sa bagong tipan. An ley ni Jehova nakasurat sa puso ninda gabos, asin si Jehova, basado sa atang na pantubos ni Jesus, pinatawad an saindang mga kasalan. (Jeremias 31:31-34) Ipinahahayag nia sindang matanos bilang “mga aki” asin tinatratar sinda na garo man sana sinda sangkap. (Roma 8:​15, 16, 29, 30) An saindang kairibang ibang karnero pinatawad man sa saindang mga kasalan basado sa atang ni Jesus asin, arog ki Abraham, ipinahayag na matanos bilang mga katood nin Dios huli sa pagtubod. “Hinugasan ninda an saindang mga gubing asin pinaputi iyan sa dugo kan Kordero.” Asin an kairibang ibang karnero na ini nag-aantisipar sa saro pang pambihirang bendisyon. Pakatapos na makaligtas sa “dakulang kahorasaan” o pakatapos na buhayon liwat, maheheling ninda an literal na kaotoban kan mga tataramon sa Isaias 60:21 kun an bilog na daga magin nang paraiso. (Kapahayagan 7:14; Roma 4:​1-3) Sa panahon na iyan, “an mga mahoyo mismo makasasadiri kan daga, asin manonompongan nanggad ninda an saindang labi-labi nanggad na kaogmahan sa nagsosopay na katoninongan.”​—Salmo 37:​11, 29.

Nagpapadagos an Pagdakol

16. Ano an pambihirang ipinanuga ni Jehova, asin paano iyan naotob?

16 Sa ultimong bersikulo kan Isaias 60, mababasa niato an pangultimong panuga ni Jehova sa kapitulong ini. Sia nagsasabi sa Sion: “An sadit mismo magigin sangribo, asin an sadangoton magigin makosog na nasyon. Ako mismo, si Jehova, maparikas kaiyan sa kapanahonan kaiyan.” (Isaias 60:22) Sa satong kaaldawan, inotob ni Jehova an saiyang sinabi. Kan an linahidan na mga Kristiano ibalik sa aktibidad kan 1919, dikit sinda​—totoong “sadit.” Nagdakol sinda mantang ilinalaog an dugang pang espirituwal na mga Israelita. Dangan an ibang karnero nagpoon na magburunyog sa sainda sa padakol nang padakol na kabilangan. An matoninong na kamugtakan kan banwaan nin Dios, an espirituwal na paraiso na yaon sa saindang “daga,” nakaatraer sa kadakol na sadiosan an puso kaya “an sadangoton” talagang nagin sarong “makosog na nasyon.” Sa presente an “nasyon” na ini​—an Israel nin Dios asin an labing anom na milyon na nagdusay na “taga ibang daga”​—mas dakula an populasyon kisa dakol na nasyon sa kinaban. (Isaias 60:10) An gabos na siudadano kaiyan nakikikabtang sa pagpabanaag kan liwanag ni Jehova, asin sinda gabos ginigibo kaiyan na magayon sa saiyang pagheling.

17. Ano an nagin epekto sa saindo kan pagtokar na ini kan Isaias kapitulo 60?

17 Iyo, nakapakokosog sa pagtubod na estudyaran an pangenot na mga punto sa Isaias kapitulo 60. Nakararangang maheling na haloy pang marhay bago kaiyan, aram na ni Jehova na an saiyang banwaan madidistiero sa espirituwal dangan ibabalik. Ipinagngangalas niato na haloy pang marhay bago kaiyan, naheling na ni Jehova antes pa an dakulang pagdakol kan tunay na mga parasamba sa satong kaaldawan. Apuera dian, abaa kanakararangang girumdomon na dai kita babayaan ni Jehova! Kanigoan kamamomoton kan asegurasyon na an mga tata kan “siudad” papagdadanayon na pirmeng bukas tanganing istimaron an mga “may tamang tendensia sa buhay na daing katapusan”! (Gibo 13:48) Si Jehova padagos na masirang sa saiyang banwaan. An Sion padagos na ikakapag-orgolyo mantang paliwanag nang paliwanag na pinasisirang kan saiyang mga aki an saindang liwanag. (Mateo 5:16) Sierto nanggad na kita orog na determinado kisa kaidto na magdanay na dayupot sa Israel nin Dios asin na pakamahalon an satong pribilehio na magpabanaag kan liwanag ni Jehova!

Ikapaliliwanag daw Nindo?

• Mapadapit sa pagtumang, sa ano kita kompiado?

• Paano ‘sinususo [kan mga aki nin Sion] an gatas kan mga nasyon’?

• Sa anong mga paagi ‘nagdara [si Jehova] nin kalongkaki kasalihid nin kahoy’?

• Anong duwang kualidad an itinatampok sa Isaias 60:​17, 21?

• Paano “an sadangoton” nagin sarong “makosog na nasyon”?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Kahon/Mga Ritrato sa pahina 18]

HULA NI ISAIAS—Liwanag Para sa Bilog na Katawohan

An pinakapunto kan materyal sa mga artikulong ini iinatubang sa sarong diskurso durante kan 2001/02 na “Mga Paratokdo kan Tataramon nin Dios” na Pandistritong mga Kombension. Sa katapusan kan pahayag, sa kadaklan na lugar ilinuwas kan espiker an sarong bagong publikasyon na may titulong Isaiah’s Prophecy​​—Light for All Mankind, Volume Two. Kan sinundan na taon, ilinuwas an Isaiah’s Prophecy​​—Light for All Mankind, Volume One. Sa pagluwas kan bagong publikasyon na ini, igwa na ngonyan nin pinakabagong pagtokar kan haros kada bersikulo sa libro ni Isaias. An mga tomo na ini marahayon na tabang sa pagpararom kan satong pakasabot asin pag-apresyar sa nakapupukaw nin pagtubod na makahulang libro ni Isaias.

[Mga Ritrato sa pahina 15]

Sa atubangan nin madahas na pagtumang, ‘pinagagayon ni Jehova an saiyang banwaan paagi sa kaligtasan’

[Mga Ritrato sa pahina 16]

Ginagamit kan banwaan nin Dios an mahalagang mga rekurso hale sa mga nasyon tanganing palakopon an dalisay na pagsamba

[Ritrato sa pahina 17]

Binendisyonan ni Jehova an saiyang banwaan nin organisasyonal na pag-oswag asin katoninongan