Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Hapot Hale sa mga Parabasa

Mga Hapot Hale sa mga Parabasa

 Mga Hapot Hale sa mga Parabasa

Kun an sarong tawo maghugot, itinotogot daw sa sarong Kristianong ministro na magtao kan pahayag sa lobong?

An balang Kristianong ministro an mismong madesisyon kun baga magigibo niang may marahay na konsensia na magtao nin pahayag sa lobong para sa sarong tawo na minalataw na naghugot. Sa pagdesisyon, maninigo niang pensaron an minasunod na mga hapot: Paano minamansay ni Jehova an paghugot? Talaga daw na paghugot an dahelan nin pagkagadan? Diperensia daw sa isip o emosyon an nagtulod saiya na maghugot? Paano minamansay sa lugar na iyan an paghugot?

Bilang mga Kristiano, interesado kita sa kun paano minamansay ni Jehova an paghugot. An buhay nin tawo mahalagang marhay asin sagrado para ki Jehova. (Genesis 9:5; Salmo 36:9) An tuyong paghugot paggadan sa sadiri, asin kun siring ikinaaanggot iyan nin Dios. (Exodo 20:13; 1 Juan 3:15) Nakakaolang daw an impormasyon na iyan sa pagtao nin pahayag sa lobong para sa sarong biktima nin paghugot?

Estudyare an kaso ni Hadeng Saul nin Israel. Kan marealisar nia na dai sia makaliligtas sa saiyang pinal na pakikipaglaban sa mga Filisteo, imbes na libakon sia kan saiyang mga kalaban, “kinua ni Saul an espada asin dinaplaan iyan.” Kan makua kan mga Filisteo an saiyang bangkay, itinakod ninda iyan sa lanob kan siudad nin Bet-san. Kan maaraman an ginibo kan mga Filisteo, kinua kan mga nag-iistar sa Jabes-galaad an bangkay asin sinolo iyan. Dangan kinua ninda an saiyang mga tolang asin ilinobong iyan. Nag-ayuno pa ngani sinda sa laog nin pitong aldaw, sarong tradisyonal na seremonya sa pagmondo nin mga Israelita. (1 Samuel 31:​4, 8-13; Genesis 50:10) Kan naaraman ni David, an linahidan ni Jehova, kun ano an ginibo kan mga nag-iistar sa Jabes-galaad, sia nagsabi: “Bendisyonan logod kamo ni Jehova, huli ta pinahelingan nindo nin mamomoton na kabootan na ini an saindong kagurangnan, si Saul, na ilinobong nindo sia. Asin ngonyan pahelingan logod kamo ni Jehova nin mamomoton na kabootan asin pagigin mapagtitiwalaan.” (2 Samuel 2:​5, 6) Mayong sinasabi sa banal na rekord na kinondenar an mga nag-iistar sa Jabes-galaad huli sa pagsagibo ninda kan puedeng ibilang na sarong seremonya sa lobong para ki Hadeng Saul. Ikomparar iyan sa kaso kan mga dai ilinobong huli sa paggibo ninda nin sala. (Jeremias 25:​32, 33) Puedeng konsideraron nin sarong Kristianong ministro an pagkasaysay manongod ki Saul sa pagdesisyon kun baga puede siang magtao nin pahayag sa lobong para sa sarong biktima nin paghugot.

Tibaad boot man na konsideraron kan ministro an katuyohan nin sarong pahayag sa lobong. Bakong arog kan mga tawong nagtutubod sa inmortalidad kan kalag, an Mga Saksi ni Jehova dai naggigibo nin pahayag sa lobong na may salang ideya nin pagsubol sa nagadan sa ibang kinaban. Imbes na sa kapakinabangan kan nagadan, an prinsipal na katuyohan sa pagkaigwa nin pahayag sa lobong iyo na rangahon an mga nagadanan asin magtao nin patotoo sa mga nag-aatender may labot sa kamugtakan kan mga gadan. (Eclesiastes 9:​5, 10; 2 Corinto 1:3-5) An saro pang importanteng dahelan sa pagkaigwa nin pahayag sa lobong iyo na tabangan an gabos na nag-aatender na horophoropon an kahalipotan nin buhay. (Eclesiastes 7:2) Maootob daw an mga katuyohan na ini paagi sa pagsagibo kan pahayag sa lobong para sa biktima nin paghugot?

Totoo, tibaad iniisip nin nagkapira na an tawong iyan tuyong naghugot, na biyong aram na sia nagkakasala ki Jehova. Alagad pirme daw na posibleng patunayan an siring na saboot? Idto daw biglaan sanang akto? An nagkapirang nagprobar na maghugot nagbago an isip asin dai na iyan idinagos. Pagkagadan, an sarong tawo dai makakapagsolsol sa ginibo nia.

An saro pang importanteng kokonsideraron iyo an diperensia sa isip asin emosyon na kalabot sa dakol na paghugot. An mga ini puede talagang apodon na mga biktima nin paghugot. Segun sa nagkapirang estadistika,  90 porsiento kan mga naghuhugot an igwa nin sarong klase nin problema sa isip, sa emosyon, o adiksion. Patatawadon daw ni Jehova an paggadan sa sadiri na nakomiter kan mga tawong arog kaiyan an kamugtakan nin isip? Mayo kita sa kamugtakan na maghusgar kun baga an nagadan nakakomiter nin daing kapatawadan na kasalan sa pagheling ni Jehova. Puedeng konsideraron nin sarong Kristianong ministro an mga sirkunstansia asin medikal na rekord kan nagadan mantang kinokonsiderar nia kun baga matao nin pahayag sa lobong para sa biktima nin paghugot.

May saro pang aspekto na dapat estudyaran: Paano minamansay kan mga tawo sa komunidad an paghugot asin an pagkagadan kan siring na tawo? Nangorognang dapat pakaisipon ini kan kamagurangan, na interesado sa reputasyon kan lokal na kongregasyon kan Mga Saksi ni Jehova. Depende sa pankagabsan na aktitud dapit sa paghugot sa lugar na iyan, asin partikularmente sa kasong imbuelto, tibaad pagmarhayon kan kamagurangan na dai aprobaran an siring na pahayag sa lobong sa publiko o na dai iyan gibohon sa Kingdom Hall.

Pero, kun hagadon sa sarong Kristianong ministro na magpahayag sa lobong, tibaad magsaboot sia na kun sa personal na desisyon nia, puede nia iyan na gibohon. Kun magdesisyon siang gibohon iyan, maninigo na sia magpaheling nin diskresion na dai magtaram nin depinido manongod sa kun baga tibaad posible an pagkabuhay liwat. An ano man na paglaom sa ngapit para sa mga gadan yaon sa mga kamot ni Jehova, asin mayo nin siisay man an nasa kamugtakan na magsabi kun baga an nagadan bubuhayon liwat o dai. An ministro puedeng magkonsentrar sa mga katotoohan sa Biblia manongod sa kagadanan asin magtao nin karangahan sa mga nagadanan.