Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Maabot Na an Ayuda Para sa Tiggutom!

Maabot Na an Ayuda Para sa Tiggutom!

 Maabot Na an Ayuda Para sa Tiggutom!

‘ANONG klase nin tiggutom?’ an tibaad ihapot nindo. Sarong tiggutom kun dapit sa espirituwal na kakanon! Ihinula nin sarong propetang Hebreo kan suanoy an tiggutom na ini: “‘Uya! May mga aldaw na maabot,’ sabi kan Soberanong Kagurangnan na Jehova, ‘asin mapadara ako nin tiggutom sa daga, sarong tiggutom, bakong sa tinapay, asin pagkapaha, bakong sa tubig, kundi sa pagdangog kan mga tataramon ni Jehova.’” (Amos 8:11) Tanganing makatabang sa paghale kan espirituwal na tiggutom, an 48 miembro kan ika-112 klase kan Paadalan sa Biblia kan Watchtower sa Gilead, na yaon sa Patterson, Nueva York, mapasiring sa 19 laen-laen na nasyon sa 5 kontinente asin isla.

Sinda maduman na igwa nin, bakong literal na karne asin tipasi, kundi kaaraman, eksperyensia, asin pagsasanay. Sa laog nin limang bulan naggibo sinda nin konsentradong pag-adal sa Biblia tanganing pakosogon an saindang pagtubod para sa paglilingkod bilang misyonero sa mga langtad sa ibang nasyon. Kan Marso 9, 2002, an 5,554 nag-atender sa programa nin gradwasyon naghinanyog na may dakulang kaogmahan.

Sa entusiastikong paagi binuksan an programa ni Stephen Lett, na naglilingkod bilang miembro kan Namamahalang Grupo kan Mga Saksi ni Jehova. Inako nia sa espesyal na paagi an dakol na nagdadalaw na bisita hale sa manlaenlaen na parte kan kinaban. Dangan iinaplikar nia an mga tataramon ni Jesus, “Kamo iyo an liwanag kan kinaban” sa gibohon kan magigin mga misyonero. (Mateo 5:14) Ipinaliwanag nia: ‘Sa mga destino nindo “paliliwanagon” nindo an manlaenlaen na aspekto kan makangangalas na mga gibo ni Jehova, na pinapangyari na maheling kan mga sadiosan an puso an kagayonan ni Jehova asin an saiyang mga katuyohan.’ Inenkaminar ni Tugang na Lett an mga misyonero na gamiton an liwanag kan Tataramon nin Dios sa pagbuyagyag kan kadikloman kan falsong mga doktrina asin magtao nin giya sa mga naghahanap kan katotoohan.

Mahalagang Marhay an Tamang Aktitud Tanganing Magin Mapanggana

Pagkatapos kan pambukas na pahayag kan tsirman, itinao ni Baltasar Perla, miembro kan Komite kan Sanga sa Estados Unidos, an enot kan serye nin mga pahayag tanganing tabangan an mga magradwar na magin mapangganang mga misyonero. Detalyadong ipinaliwanag nia an temang “Magmapuso Ka Asin Magmakosog Patin Humiro.” (1 Cronica 28:20) Si Hadeng Salomon kan suanoy na Israel nag-ako nin masakit na asignasyon na gumibo nin sarong bagay na nungka nia pang nagibo bago kaiyan​​—an magtogdok nin sarong templo sa Jerusalem. Si Salomon talagang huminiro, asin sa pagsuportar ni Jehova an templo natapos. Iinaaplikar an leksion sa klase, si Tugang na Perla nagsabi: ‘Nag-ako kamo nin bagong asignasyon, an pagigin misyonero, asin kaipuhan kamong magin mapuso asin makosog.’ Tunay nanggad na naranga an mga estudyante sa asegurasyon na dai sinda babayaan o pababayaan ni Jehova basta magdanay sana sindang dayupot sa saiya. Natudok ni Tugang na Perla an boot kan mga nagdadangog sa pagkonklusyon paagi sa personal na komento: ‘Dakula an magigibo nindong karahayan bilang mga misyonero. An mga misyonero an nagdara kan katotoohan sa sakong pamilya asin sa sako!’

 “Maglaom ki Jehova Para sa Kapangganahan” an tema kan pahayag na itinao ni Samuel Herd, saro pang miembro kan Namamahalang Grupo. Poponan kan mga estudyante an karera sa pagmimisyonero, asin an saindang kapangganahan minadependeng marhay sa saindang relasyon ki Jehova. Sinadol sinda ni Tugang na Herd: ‘Duminakol nang marhay an saindong kaaraman sa Biblia paagi sa saindong pag-adal sa Gilead. Kamo magayagayang nag-aako. Alagad ngonyan, tanganing tunay na magin mapanggana, kaipuhan nindong ponan na itao an saindong nanodan.’ (Gibo 20:35) An mga misyonero magkakaigwa nin dakol na oportunidad sa paggibo kaini mantang “ibinububo” ninda an saindang sadiri para sa iba.​—Filipos 2:17.

Anong panhuring hatol an itatao kan mga instruktor sa mga estudyante? Ibinasar ni Mark Noumair an saiyang tema sa Rut 3:​18, “Tumukaw Kang Daing Girong Sagkod na Maheling Mo an Kaluluwasan kan mga Bagay na Ini.” Ginagamit an halimbawa ni Noemi asin Rut, inenkaminar kan ispiker an mga magradwar na magkaigwa nin lubos na kompiansa sa mga areglo na inestablisar kan daganon na organisasyon nin Dios asin na igalang an teokratikong autoridad. Pinupukaw an puso kan mga estudyante, si Tugang na Noumair nagsabi: ‘Tibaad may mga panahon na dai nindo nasasabotan  kun taano ta ginibo an sarong desisyon na nakakaapektar sa saindo o na tibaad makosog an opinyon nindo na an sarong bagay maninigong gibohon sa ibang paagi. Ano an gigibohon nindo? Matindog daw kamo asin kamo na mismo an magibo nin paagi o kamo daw “[matukaw na] daing girong,” na nananarig sa paggiya nin Dios, kompiado na, pag-abot nin panahon, an pangyayarihon sana niang magin resulta iyo an karahayan?’ (Roma 8:28) An sadol na ‘magkonsentrar sa pagpaoswag sa intereses kan Kahadean, na nagririsa sa ginigibo kan organisasyon ni Jehova imbes na sa mga personalidad,’ daing duda na mapapakinabangan na marhay kan magigin mga misyonero sa saindang mga destino sa ibang nasyon.

Si Wallace Liverance, na dating misyonero mismo asin naglilingkod na ngonyan bilang instruktor sa Gilead, an nagtao kan pinal na diskurso sa enot na serye nin mga pahayag. An tema kan saiyang pahayag iyo an “Magdanay na Nakapokus, Magdanay sa Paglilingkod sa Dios.” Ipinaheling nia na namansayan ni propeta Daniel paagi sa pakaheling sa pagbagsak kan Babilonya asin sa ihinula ni Jeremias na an pakabutas kan mga Israelita hale sa pagkabihag harani na. (Jeremias 25:11; Daniel 9:2) Si Daniel may pakamansay sa iskedyul ni Jehova, asin nakatabang iyan sa saiya na magdanay na nakapokus sa paghahayag kan katuyohan nin Dios. Sa kabaliktaran, an mga Israelita kan kaaldawan ni propeta Haggeo nagsabi: “Dai pa nag-abot an panahon.” (Haggeo 1:2) Dai ninda namansayan an panahon na kinabubuhayan ninda, nakapokus sinda sa sadiri nindang mga kaginhawahan asin pagpakontento sa sadiri, asin binayaan an gibohon na huli kaiyan sinda pinatalingkas sa Babilonya, an pagtogdok liwat kan templo. Si Tugang na Liverance nagkonklusyon: “Kaya magdanay na nakapokus paagi sa pagsaisip kan katuyohan ni Jehova sa gabos na panahon.”

An instruktor sa Gilead na si Lawrence Bowen an nangenot sa kabtang na may temang “Binebendisyonan ni Jehova an mga Naggagamit kan Buhay na Tataramon.” (Hebreo 4:12) Tinotokar kan kabtang na ini an mga eksperyensia sa langtad kan klase, na itinatampok kun paano binebendisyonan ni Jehova an mga naggagamit kan Biblia kun naghuhulit asin nagtotokdo. Idinoon kan nangengenot na si Jesu-Cristo nagpaheling nin marahay na halimbawa para sa gabos na ministro nin Dios: ‘Onestong masasabi ni Jesus na an itinokdo nia bakong hale sa saiya, kundi itinaram nia an Tataramon nin Dios.’ An katotoohan narekonoser kan mga sadiosan an puso asin naghimate sinda nin positibo dian. (Juan 7:​16, 17) Totoo man iyan ngonyan.

An Pagsasanay sa Gilead Sinasangkapan an Saro Para sa Gabos na Marahay na Gibo

Sunod, ininterbio kan haloy nang mga miembro kan pamilyang Bethel na si Richard Abrahamson asin Patrick LaFranca an anom na naggradwar sa Gilead na naglilingkod na ngonyan sa laen-laen na klase nin espesyal na paglilingkod nin bilog na panahon. Naenkaminar an mga naggradwar sa ika-112 klase kan madangog ninda na pakalihis nin mga taon an anom na iyan, ano man an saindang asignasyon sa presente, padagos na ginagamit an pagsasanay na inako ninda sa Gilead may koneksion sa pag-adal sa Biblia, mga pradyek nin pagsiyasat, asin sa marahay na pakiibaiba sa mga tawo.

Itinao ni Theodore Jaracz, miembro kan Namamahalang Grupo, an pangenot na diskurso kan programa. Iyan may titulong “Kun Ano an Nagigibo kan Pagtagal sa Pagkaongis ni Satanas.” Sa nakaaging limang bulan, an mga estudyante nag-eerok sa mamomoton asin teokratikong kamugtakan. Minsan siring, arog kan idinoon sa pag-adal ninda sa kuarto kan klase, kita nabubuhay sa kinaban kan kaiwal. An banwaan ni Jehova inaatake sa bilog na kinaban. (Mateo 24:9) Ginagamit an nagkapirang pagkasaysay sa Biblia, idinoon ni Tugang na Jaracz na ‘kita an espesyal na pinupunteriya kan Diablo. Kaipuhan na pakosogon niato an satong relasyon ki Jehova asin magin marigon sa pag-atubang sa mga pagbalo.’ (Job 1:8; Daniel 6:4; Juan 15:20; Kapahayagan 12:​12, 17) Si Tugang na Jaracz nagkonklusyon na sa ibong nin nagpapadagos na pagkaongis sa banwaan nin Dios, ‘mayo nin ano man na armas na gigibohon tumang sa sato, arog kan sinasabi sa Isaias 54:​17, na magkakaepekto. Seseguradohon ni Jehova na kita makaliligtas sa sadiri niang panahon asin paagi.’

Huling “biyong nasangkapan,” an mga naggradwar sa ika-112 klase sa Gilead daing duda na dakula an magigibo sa paghale kan tiggutom sa espirituwal na kakanon sa mga nasyon na paglilingkodan ninda. (2 Timoteo 3:​16, 17) Galaga niatong inaantisipar an mga bareta manongod sa pagdara ninda kan masustansiang mensahe sa mga tawo sa mga nasyon na ini.

[Kahon sa pahina 23]

ESTADISTIKA KAN KLASE

Bilang nin mga nasyon na irinepresentar: 6

Bilang nin mga nasyon na inasignaran: 19

Bilang nin mga estudyante: 48

Promedyong edad: 33.2

Promedyong taon sa katotoohan: 15.7

Promedyong taon sa bilog na panahon na ministeryo: 12.2

[Ritrato sa pahina 24]

An Ika-112 Naggradwar na Klase kan Paadalan sa Biblia kan Watchtower sa Gilead

Sa lista sa ibaba, an bilang kan mga raya poon sa atubangan pasiring sa likod, asin an mga ngaran nakalista poon sa wala pasiring sa too sa kada raya.

(1) Parotte, M.; Hooker, E.; Anaya, R.; Reynolds, J.; Gesualdi, K.; Gonzalez, J. (2) Robinson, C.; Phillips, B.; Maidment, K.; Moore, I.; Noakes, J.; Barnett, S. (3) Stires, T.; Palmer, B.; Yang, C.; Groothuis, S.; Groppe, T.; Bach, C. (4) Anaya, R.; Soukoreff, E.; Stewart, K.; Simozrag, N.; Simottel, C.; Bach, E. (5) Stewart, R.; Yang, H.; Gilfeather, A.; Harris, R.; Barnett, D.; Parotte, S. (6) Maidment, A.; Moore, J.; Groothuis, C.; Gilfeather, C.; Noakes, S.; Stires, T. (7) Gesualdi, D.; Groppe, T.; Soukoreff, B.; Palmer, G.; Phillips, N.; Simottel, J. (8) Harris, S.; Hooker, P.; Gonzalez, J.; Simozrag, D.; Reynolds, D.; Robinson, M.