Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Pagpapamuraway sa Dios sa Kabukidan nin Pilipinas

Pagpapamuraway sa Dios sa Kabukidan nin Pilipinas

 Pagpapamuraway sa Dios sa Kabukidan nin Pilipinas

Kun iniisip nindo na an Pilipinas sarong islang nasyon, tama kamo. Alagad saro man iyan na nasyon nin makangangalas na kabukidan. Para sa Mga Saksi ni Jehova, an paghuhulit sa mga siudad asin mga kababan na lugar medyo nagin pasil asin epektibo. Minsan siring, laen an estorya sa bukid na mga rehion.

AN MAGAYONON na kabukidan kan nasyon kabaliktaran nanggad sa mga baybayon, ragit na korales, baryo nin paninira, asin sa sibot na mga banwaan kan mga patag na isla. An kabukidan nagigin man masakit na balakid sa paghuhulit kan “maogmang bareta” kan Kahadean nin Dios.​​—Mateo 24:14.

An mga Isla kan Pilipinas namumugtak sa lugar kun saen nagbabanggaan an duwang tectonic plates. An pagsumpay kan daga sa lugar na ini nagbunga nin halangkaw na palabang kabukidan sa mas darakulang isla. An labing 7,100 na isla na minakompuesto kan Pilipinas yaon sa solnopan na arko kan Pacific Ring of Fire. Huli kaini, lakop sa mga ini an mga bulkan, na nakakokontribwir man sa pagkaporma kan mabukid na tanawon. An siring na garang-gasangon na daga isinuway an mga nag-iistar sa bukid. Depisil sindang maabot huling medyo kakadikit sana an mga tinampo na maaagihan nin mga sasakyan.

Sa ibong kan mga balakid na ini, narerealisar kan Mga Saksi ni Jehova an pangangaipo na aboton “an gabos na klase nin tawo.” (1 Timoteo 2:4) Sa siring, an ginibo kan mga Saksi sa Pilipinas kaoyon kan espiritu sa Isaias 42:​11, 12: “Kumurahaw sa kagayagayahan an mga nag-eerok sa kantil. Hale sa alitoktok kan mga bukid kumurahaw nin makosog an mga tawo. Iatribwir ninda ki Jehova an kamurawayan, asin sa mga isla magtaram sinda pati kan saiyang kaomawan.”

An konsentradong paghihingoa na magpatotoo sa mga taga bukid pinonan kaidtong 50 taon na an nakaagi. Pakatapos kan Guerra Mundial II, an mga misyonero nagtabang na enganyaron an gibohon. Dakol na lokal na nag-iistar an nag-ako kan katotoohan sa Biblia asin sinda man nagtabang sa pagpalakop kan katotoohan na ini sa mga tagabaryo sa itaas kan kabukidan. Nagbunga ini nin marahay na mga resulta. Halimbawa, sa kabukidan kan Sentral Cordillera sa amihanan na Luzon, igwa nin labing 6,000 na parahayag kan  maogmang bareta. An kadaklan sa sainda propiong mga tagaduman, kaiba an Ibaloi, Ifugao, asin Kalinga.

Minsan siring, igwa pa giraray nin masakit aboton na mga lugar sa itaas kan kabukidan. An mga tawong nag-iistar duman dai nalingawan. Paano naabot an nagkapira sa sainda, asin ano an nagin simbag?

Sinalidahan nin Tunay na Pagtubod an Tradisyon

Sa amihanan na isla kan Luzon, an mga lugar na bukid kan probinsia nin Abra iniistaran nin mga Tinggian. An ngaran na ini posibleng naggikan sa suanoy na tataramon na Malay na tinggi, na nangangahulogan “bukid.” Angay na marhay nanggad! Inaapod man kan mga tawo an saindang sadiri asin an saindang lenguahe na Itneg. Nagtutubod sinda sa sarong dios na inaapod na Kabunian, asin an pan-aroaldaw na buhay naimpluwensiahan na marhay nin mga superstisyon. Halimbawa, kun mag-atsi an sarong nagpaplanong maghale, saro iyan na maraot na signos. Kaipuhan niang palipason an duwang oras tanganing mawara an maraot na epekto.

Kan 1572, nag-abot an mga Kastila dara an Katolisismo, alagad nasudya sindang itokdo an tunay na Kristianismo sa mga Tinggian. An mga nagin Katoliko nangapot sa saindang paniniwala ki Kabunian asin sinunod an lokal na mga kostumbre. Enot na nakaabot sa mga tawong ini an tamang kaaraman manongod sa Biblia kaidtong mga taon nin 1930 kan an Mga Saksi ni Jehova magpoon na magpalakop kan mensahe kan Kahadean sa kabukidan na idto. Dakol na sinserong Tinggian an poon kaidto nagpamuraway ki Jehova “sa alitoktok kan mga bukid.”

Halimbawa, si Lingbaoan dating iginagalang na poon nin tribo sa lugar na iyan. Napalabot siang marhay sa kultura nin Tinggian. “Fiel kong sinunod an mga tradisyon kan Tinggian. Kun ginadan an sarong tawo, nagbabayle kami pakatapos kan lobong, asin nagtutugtog nin mga gong. Nag-aatang man kami nin mga hayop. Nagtutubod kami ki Kabunian, asin dai ko midbid an Dios kan Biblia.” Ini sa  ibong kan katunayan na saro siang Katoliko sa ngaran.

An mga ministro kan Mga Saksi ni Jehova nag-abot tanganing maghulit sa lugar na iyan. Nanuparan ninda si Lingbaoan asin inenkaminar sia na basahon an Biblia. Nagigirumdoman nia: “An Biblia an nakakombensir sa sako na si Jehova iyo an tunay na Dios.” Dangan inadalan sia sa Biblia nin sarong Saksi, asin nagdesisyon si Lingbaoan na maglingkod sa tunay na Dios. Binayaan nia an saiyang dating pamumuhay, kaiba na an saiyang katongdan bilang poon nin tribo, sarong lakdang na ikinaanggot kan lokal na padi asin kan dating kairiba ni Lingbaoan. Minsan siring, determinado si Lingbaoan na sunodon an mga katotoohan na nanompongan nia sa Biblia. Naglilingkod na sia ngonyan bilang magurang sa kongregasyon.

Pitong Aldaw asin Anom na Banggi

Maski ngani regular nang nadadangog an maogmang bareta sa nagkapirang parte kan Abra, an iba harayo asin paminsanminsan sanang napatototoohan. Sarong beses kaidto, pinagmaigotan na maabot an saro sa mga lugar na ini. Sarong grupo nin 35 Saksi an nagbiahe tanganing maghulit sa dai pa nakaasignar na teritoryo sa Tineg, Abra, sarong lugar na dai pa nasosongko sa laog nin 27 taon.

Ginibo an biaheng ini sa paghuhulit paagi sa pagbaklay, sa laog nin pitong aldaw. Imahinara an pagbalyo sa mga kolgante asin harararom na salog asin mga oras nin pagbagtas sa mga palabang bukid mantang bitbit an saindong mga gamit​—tangani sanang ihulit an maogmang bareta sa mga bihirang makadangog kaiyan! Sa anom na banggi durante kan pagbaklay, apat an itinorog sa luwas.

Maski ngani igwang balon na pagkakan an pusog na mga Saksing kaiba sa pagbaklay, dai sinda makadadara nin igo para sa bilog na biahe. Minsan siring, dai ini nagin problema huling an mga tawo maogmang marhay na irinibay an kakanon para sa basado sa Bibliang mga publikasyon. An mga Saksi nakaresibi nin abundang produkto sa oma, sira, asin karne nin usa. Maski ngani nagkaigwa nin nagkapirang kadepisilan, an grupo nagsabi: “Bawi an mga pagsakripisyong ini huli sa nagsusulwak na kagayagayahan na naeksperyensiahan niamo.”

Durante kan pitong aldaw, an mga ministrong ini nakapagpatotoo sa sampulong baryo, na nakapasakamot nin 60 libro, 186 na magasin, 50 brosyur, asin dakol na pulyeto. Nagdemonstrar sinda nin mga pag-adal sa Biblia sa 74 grupo nin mga tawo. Sa banwaan kan Tineg, sa kahagadan kan lokal na opisyales asin nagkapirang prominenteng siudadano, sarong pagtiripon sa kongregasyon an isinagibo na 78 an presente. An kadaklan sa nag-atender mga maestra asin pulis. Logod, dakol pang Tinggian an makikiiba pa sa mga ‘nagkukurahaw’ asin nag-oomaw ki Jehova hale sa mga alitoktok nin kabukidan.

Sarong Bagay na Mas Marahay Kisa Bulawan

Sa mas harayong timog kan Pilipinas yaon an nagkapirang isla kun saen nakadiskobre nin bulawan an mga Kastila. Ini an pinaggikanan kan ngaran na Mindoro, an pinahalipot kan Kastilang mina de oro, o “mina nin bulawan.” Minsan siring, sarong bagay na mas marahay kisa bulawan an nanonompongan na ngonyan sa mga islang iyan​—mga tawo na gustong maglingkod sa tunay na Dios, si Jehova.

Mga 125,000 na mga tawong tubo na inaapod Mangyan an nag-iistar sa harayong interior na kadlagan nin Mindoro. Simple an pamumuhay ninda, kaparate sinda-sinda sana, asin may sadiri sindang lenguahe. An kadaklan mga animista asin politeista, asin nagtutubod sinda sa manlaenlaen na espiritu nin naturalesa.

 Kun minsan, kun kulang sinda sa kakanon o iba pang suplay, may mga Mangyan na minapasiring sa mga lugar na baybayon tanganing maghanap nin trabaho. Ini an nagin kamugtakan ni Pailing, na hale sa sarong grupo nin mga Mangyan na inaapod na Batangan. Nagdakula sia kaiba kan saiyang mga kahimanwa duman sa mga kadlagan kan kabukidan, asin sinuportaran nia an mga kaugalean asin paniniwala nin Batangan. An ordinaryong gubing sarong simpleng bahag. Tanganing maseguro an pagkaigwa nin abundang ani, an tradisyon kan Batangan naghahagad sa mga parasamba na magbuno nin sarong manok, na pinapatoro an dugo sa tubig mantang namimibi sinda.

Dai na sinusunod ni Pailing an siring na mga tradisyon. Taano ta dai? Kan magduman sia sa kababan, nakakua sia nin trabaho sa mga pamilya nin mga Saksi ni Jehova. Inaprobetsaran an siring na situwasyon kan saro sa mga pamilyang ini tanganing iintrodusir ki Pailing an katotoohan sa Biblia. Naghimate sia asin talagang inapresyar an nanonodan manongod sa katuyohan ni Jehova para sa tawo asin sa daga. Iinareglo ninda na makapag-eskuela sia sa elementarya, siring man mag-adal sa Biblia. Nabautismohan si Pailing bilang saro sa Mga Saksi ni Jehova sa edad na 24. Sa edad na 30, nasa ikaduwang taon na sia sa haiskul, asin ginibo niang teritoryo sa paghuhulit an eskuelahan. Rolando na ngonyan an apod ninda sa saiya (ngaran sa kababan).

Kun makakamidbid nindo si Rolando, maheheling nindo an sarong posturadong nakahuyom na ministro na naglilingkod bilang bilog na panahon na parahulit asin bilang ministeryal na lingkod sa saro sa mga kongregasyon sa Mindoro. Kasuarin pa sana nagbalik si Rolando sa kabukidan, bakong tanganing makiayon sa mga Batangan sa saindang mga tradisyon, kundi tanganing ihiras sa sainda an nagtataong-buhay na mga katotoohan hale sa Biblia.

Galagang Makakua nin Kingdom Hall

An probinsia nin Bukidnon​—na sa Cebuano nangangahulogan “Mga Taga Bukid”​—yaon sa timog na isla kan Mindanao. Lugar ini nin mga bukid, ampas, kababan na salog, asin buklod. An matabang daga marahay sa mga pananom na pinya, mais, kape, paroy, asin batag. Nag-iistar duman an mga tribo sa kalangkawan na Talaandig asin Higaonon. Kaipuhan man kan mga tawong ini na makanood manongod ki Jehova. Kasuarin pa sana, harani sa banwaan nin Talakag, nabuksan an oportunidad na ini sa interesanteng marhay na paagi.

An mga Saksi na nagsasarakat sa kalangkawan nakamate nin malipot na klima alagad mainit na pag-ako. An mga tagaduman naghihingakong nagtutubod sa makakamhan sa gabos na Dios, an Ama, alagad dai ninda aram an saiyang ngaran. Huli ta kadaklan kan saindang oras nasa kadlagan, ini an kaenot-enoteng pakanupar ninda nin mga Saksi ni Jehova. Iinintrodusir sa sainda an ngaran nin Dios, siring man an saiyang makangangalas na katuyohan may koneksion sa Kahadean. Naogmang marhay an mga tawo, kaya napagdesisyonan na kaipuhan nin dugang pang mga pagdalaw sa saindang baryo.

Suminunod an nagkapirang pagdalaw. Bilang resulta, an mga tagaduman nag-alok nin sarong lugar na magin “harong” kan Mga Saksi ni Jehova. Maogmang inako kan mga Saksi an alok. An lugar yaon sa alitoktok kan pinakahalangkaw na bulod sa lugar na iyan, na nadudungawan an tinampo. An edipisyo gibo sa kahoy, kawayan, asin mga nipa. An proyekto natapos sa tolong bulan asin sampulong aldaw. An karatulang “Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses” risang-risa sa atubangan kan edipisyo. Isip-isipa iyan, sarong Kingdom Hall itinogdok bago maporma an sarong kongregasyon!

Poon kaidto, sarong magurang sa kongregasyon na bilog na panahon na ministro an nagbalyo duman, siring man an sarong ministeryal na lingkod. Kaiba kan mga Saksi sa kataraed na lugar, naghingoa sinda sa pasohan na makaporma nin sarong kongregasyon. Nagkatotoo ini kan Agosto 1998. Sarong sadit na kongregasyon an lubos nang pinakikinabangan ngonyan an Kingdom Hall na ini sa pagtabang sa mga taga bukid na manodan an mga katotoohan sa Biblia.

Totoo nanggad, ginagamit ni Jehova sa mapangyaring paagi an saiyang andam na mga lingkod sa Pilipinas tanganing ipalakop an katotoohan kan Kahadean dawa sa masakit aboton na kabukidan. Pinagigirumdom kita kan Isaias 52:​7, na nagsasabi: “Abaang gayon sa ibabaw kan kabukidan kan mga bitis kan nagdadara nin maogmang bareta.”

[Mga Mapa sa pahina 11]

(Para sa aktuwal na format, hilingon an publikasyon)

ABRA

MINDORO

BUKIDNON

[Credit Line]

Globo: Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.

[Mga Ritrato sa pahina 10]

An paghuhulit sa kabukidan kalabot an pagbaklay nin dakol na oras pabalyo sa garang-gasangon na daga

[Ritrato sa pahina 10]

Pagbautismo sa sapa sa bukid