Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Marahay na Pamomoon—Saen Niato Manonompongan Iyan?

Marahay na Pamomoon—Saen Niato Manonompongan Iyan?

 Marahay na Pamomoon—Saen Niato Manonompongan Iyan?

“AN LAMBANG harong igwa nin kaggibo,” an sabi kan Biblia, “alagad an naggibo kan gabos na bagay iyo an Dios.” (Hebreo 3:4; Kapahayagan 4:11) Mantang an tunay na Dios, si Jehova, an satong Kaglalang, sia “nakaaaram na gayo kan pagkaporma sa sato.” (Salmo 103:14) Lubos niang naaaraman an satong mga limitasyon asin pangangaipo. Asin huling sia sarong mamomoton na Dios, gusto niang panigoan an mga pangangaipong iyan. (Salmo 145:16; 1 Juan 4:8) Dai ipinupuera an satong pangangaipo para sa marahay na pamomoon.

Paagi sa propetang si Isaias, idineklarar ni Jehova: “Uya! Bilang saksi sa mga nasyon sia itinao ko, bilang poon asin komandante sa mga nasyon.” (Isaias 55:4) Kalabot sa solusyon sa krisis sa pamomoon ngonyan an pagmidbid sa Poon na ini​​—na ninombrahan mismo kan Makakamhan sa gabos ​​—asin pag-ako sa saiyang pagigin poon. Kun siring, siisay an ihinulang Poon asin Komandanteng ini? Ano an saiyang mga patotoo bilang sarong poon? Saen nia kita pangengenotan? Ano an kaipuhan niatong gibohon tanganing makinabang sa saiyang pagigin poon?

Duminatong an Ipinanugang Poon

Mga 2,500 na taon na an nakaagi, an anghel na si Gabriel nagpaheling ki propeta Daniel asin nagsabi sa saiya: “Aramon mo asin magkaigwa ka nin pakarorop na poon sa pagluwas kan pagboot na ibalik sa dati asin itogdok liwat an Jerusalem sagkod sa Mesiyas na Poon, magkakaigwa nin pitong semana, saka anom na polo may duwang semana. Sia mabalik asin talagang itotogdok liwat, na may plasang pampubliko asin kale, alagad sa masakit na kamugtakan kan mga panahon.”​—Daniel 9:25.

Malinaw nanggad, ihinahayag kan anghel ki Daniel an espesipikong panahon na maabot an Poon na pinili ni Jehova. An “Mesiyas na Poon” malataw sa katapusan kan 69 semana, o 483 na taon, na mabilang poon 455 B.C.E., kan lumuwas an pagboot na itogdok liwat an Jerusalem. * (Nehemias 2:1-8) Ano an nangyari sa katapusan kan peryodong iyan? An kagsurat kan Ebanghelyo na si Lucas nagsasaysay: “Kan ikakaglimang taon kan paghade ni Tiberio Cesar, kan si Poncio Pilato an gobernador nin Judea, asin si Herodes an namamahala sa distrito nin Galilea [29 C.E.], . . . An kapahayagan nin Dios uminabot ki Juan na aki ni Zacarias sa kaawagan. Kaya nagduman sia sa bilog na rehion sa palibot kan Jordan, na naghuhulit nin bautismo bilang simbolo nin pagsolsol para sa kapatawadan nin mga kasalan.” Sa panahon na idto, “an mga tawo nag-aantisipar” sa Mesiyas na Poon. (Lucas 3:1-3, 15) Minsan ngani an mga kadaklan nagduruman ki Juan, bako sia an Poon na iyan.

 Dangan kaidtong mga Oktubre kan 29 C.E., si Jesus na taga Nazaret nagduman ki Juan tanganing magpabautismo. Asin si Juan nagpatotoo, na nagsasabi: “Naheling ko an espiritu na naghihilig na garo salampati hale sa langit, asin iyan nagdanay sa saiya. Minsan ako dai nakakamidbid sa saiya, alagad an mismong Saro na nagsugo sa sako na magbautismo sa tubig nagsabi sa sako, ‘An siisay man na sa saiya maheling mong naghihilig an espiritu asin nagdadanay, ini iyo an nagbabautismo sa banal na espiritu.’ Asin iyan naheling ko, asin ako nagpatotoo na an sarong ini iyo an Aki nin Dios.” (Juan 1:32-34) Sa saiyang bautismo, si Jesus nagin an linahidan na Poon​​—an Mesiyas, o Cristo.

Iyo, an ipinanugang “poon asin komandante sa mga nasyon” napatunayan na si Jesu-Cristo. Asin kun sisiyasaton niato an saiyang mga kualidad bilang sarong poon, madali niatong mamamansayan na an saiyang pagigin poon dakulaon an kalabihan sa mga kahagadan para sa sarong sangkap na poon sa presenteng aldaw.

An Mesiyas—Sarong Sangkap na Poon

An sarong marahay na namomoon nagtatao nin malinaw na paggiya asin tinatabangan an mga tawo na pinangangatamanan nia na magkaigwa nin personal na kosog asin kakayahan tanganing mapangganang maresolberan an mga problema. ‘Ini an kaipuhan para sa mapangganang namomoon sa ika-21 siglo,’ an sabi kan librong 21st Century Leadership: Dialogues With 100 Top Leaders. Iinandam na marhay nanggad ni Jesus an mga naghihinanyog sa saiya sa pagresolber sa pan-aroaldaw na mga situwasyon! Estudyare na sana an saiyang bantog na diskurso​​—an Sermon sa Bukid. Mayaman sa praktikal na mga sadol an mga tataramon na nakarekord sa Mateo kapitulo 5 sagkod 7.

Halimbawa, estudyare an sadol ni Jesus sa paghusay sa personal na dai pagkairintindihan. Sia nagsabi: “Kun siring, kun dinadara mo an saimong balaog sa altar asin dian saimong magirumdoman na an saimong tugang igwa nin ano man tumang sa saimo, bayaan mo nguna an saimong balaog sa atubangan kan altar, asin maghale ka; makipagkatoninongan ka nguna sa saimong tugang, dangan, kun nakabalik ka na, idolot mo na an saimong balaog.” (Mateo 5:​23, 24) An pagsadiring boot na makipagkatoninongan sa iba an dapat na enoton​​—dawa kisa paggibo nin sarong relihiosong obligasyon, arog kan pagtao nin mga balaog sa altar kan templo sa Jerusalem na hinahagad kan Ley ni Moises. Ta kun dai, an mga gibo nin pagsamba dai aakoon nin Dios. An sadol ni Jesus praktikal ngonyan kapareho kaidtong nakaaging mga siglo.

Tinabangan man ni Jesus an mga naghihinanyog sa saiya na malikayan an siod nin inmoralidad. Sinadol nia sinda: “Nadangog nindo na sinabi, ‘Dai ka magsambay.’ Alagad ako nagsasabi sa saindo na an lambang saro na magparaheling sa sarong babae tanganing magkaigwa nin horot sa saiya nagsasambay na sa saiya sa saiyang puso.” (Mateo 5:​27, 28) Abaa kaangay na patanid! Taano ta poponan pa niato an paggibo nin sarong bagay na masagkod sa pagkomiter nin pagsambay paagi sa pagparaisip-isip kaiyan? Gikan sa puso minaluwas an pakikisaro asin pagsambay, sabi ni Jesus. (Mateo 15:​18, 19) Madonong na ingatan niato an satong puso.​—Talinhaga 4:23.

An Sermon sa Bukid igwa man nin marahayon na sadol manongod sa pagpaheling nin  pagkamoot sa mga enemigo nin saro, sa pagpaheling nin pagigin buka an palad, sa pagkaigwa nin tamang pagmansay sa materyal asin espirituwal na mga bagay, patin mga kaagid kaiyan. (Mateo 5:43-47; 6:1-4, 19-21, 24-34) Ipinaheling pa ngani ni Jesus sa saiyang mga paradangog kun paano mahagad nin tabang sa Dios paagi sa pagtokdo sa sainda kun paano mamibi. (Mateo 6:9-13) Pinakokosog asin iinaandam kan Mesiyas na Poon an saiyang mga parasunod na maatubang an mga problema na ordinaryo sa katawohan.

Anom na beses sa Sermon sa Bukid, iinintrodusir ni Jesus an saiyang mga tataramon paagi sa fraseng “nadangog nindo na sinabi” o “dugang pa sinabi,” alagad pakatapos kaiyan iprinesentar nia an saro pang ideya, na nagsasabing “minsan siring, ako nagsasabi sa saindo.” (Mateo 5:​21, 22, 27, 28, 31-34, 38, 39, 43, 44) Ipinaririsa kaiyan na an mga naghihinanyog sa saiya natuod sa sarong paagi nin paggawe, segun sa berbal na mga tradisyon nin Fariseo. Alagad ngonyan may ibang paaging ipinaheheling sa sainda si Jesus​​—sarong paagi na nagpapabanaag kan tunay na kahulogan kan Ley ni Moises. Sa siring iiniintrodusir ni Jesus an sarong pagbabago, asin ginibo nia ini sa paagi na madaling akoon kan saiyang mga parasunod. Iyo, pinahiro ni Jesus an mga tawo na gumibo nin pambihirang mga pagbabago sa saindang buhay, sa espirituwal asin sa moral. Ini sarong tanda nin tunay na poon.

Sinasabi nin sarong aadalan na libro dapit sa pagmanehar kun gurano kadepisil na papangyarihon an siring na pagbabago. Nagsasabi iyan: “An nagpapangyari kan pagbabago [namomoon] kinakaipuhan na igwa kan pagkamapagrisa nin sarong nagtatrabaho sa serbisyo sosyal, igwa kan pakarorop nin sarong sikologo, igwa kan kosog na makaagwanta nin sarong paradalagan sa maraton, igwa kan pagigin prosegido nin sarong bulldog, igwa kan pagsarig sa sadiri nin sarong ermitanyo, asin igwa kan pasensia nin sarong santo. Asin dawa igwa kan gabos na kualidad na iyan, mayo nin garantiya na iyan magigin mapanggana.”

“An mga namomoon kaipuhan na gumawe sa paagi na gusto nindang igawe kan saindang parasunod,” an sabi nin sarong artikulo na may titulong “Leadership: Do Traits Matter?” (sa Bicol, “Pamomoon: Importante daw an mga Ugale?”) Tunay nanggad, ginigibo nin sarong marahay na namomoon an saiyang sinasabi. Totoo nanggad iyan ki Jesu-Cristo! Iyo, tinokdoan nia an saiyang kairiba na magin mapakumbaba, alagad tinawan man nia sinda nin praktikal na leksion paagi sa paghanaw kan saindang mga bitis. (Juan 13:5-15) Dai nia basta na sanang isinugo an saiyang mga disipulo na maghulit kan maogmang bareta kan Kahadean nin Dios, kundi naghingoa sia nin maigot sa gibohon na iyan. (Mateo 4:18-25; Lucas 8:1-3; 9:1-6; 10:1-24; Juan 10:40-42) Asin kun manongod sa pagsunod sa pamomoon, si Jesus nagtao nin halimbawa. “An Aki dai makagigibo nin ano man sa saiyang sadiring boot,” an sabi nia manongod sa saiyang sadiri, “kundi an saiya sanang naheheling na ginigibo kan Ama.”​—Juan 5:19.

An nasambitan sa enotan na pag-estudyar sa mga sinabi asin ginibo ni Jesus malinaw na nagpapaheling na sia an pinakamarahay na Poon. Sa katunayan, nalalabihan nia an gabos na pamantayan nin tawo para sa pagigin marahay na poon. Si Jesus sangkap. Huling nag-ako nin inmortalidad kasunod kan saiyang kagadanan asin pagkabuhay liwat, sia nabubuhay sagkod lamang. (1 Pedro 3:18; Kapahayagan 1:13-18) Siisay na tawong namomoon an makakapantay sa mga kualipikasyon na ini?

Ano an Kaipuhan Niatong Gibohon?

Bilang an nagrereynar na Hade sa Kahadean nin Dios, abundang bebendisyonan kan “Mesiyas na Poon” an makinuyog na katawohan. Mapadapit digdi an Kasuratan nanunuga: “An daga mapapano nanggad kan kaaraman dapit ki Jehova kun paanong an tubig nakatatahob sa mismong kadagatan.” (Isaias 11:9) “An mga mahoyo mismo makasasadiri kan daga, asin manonompongan nanggad ninda an saindang labi-labi nanggad na kaogmahan sa nagsosopay na katoninongan.” (Salmo 37:11) “Sinda totoong magtutukaw, an lambang saro sa sirong kan saiyang ubas asin sa sirong kan saiyang higuerra, asin mayo nin siisay man na magpapatakig sa sainda.” (Miqueas 4:4) “An Dios mismo masasakaibanan ninda. Asin papahidon nia an gabos na luha sa saindang mga mata, asin an kagadanan mawawara na, dai na sagkod magkakaigwa nin pagmondo ni pagsuriyaw ni kolog. An enot na mga bagay nakalihis na.”​—Kapahayagan 21:​3, 4.

 An kinaban ngonyan nakakaeksperyensia nin krisis sa pamomoon. Pero, pinapangenotan ni Jesu-Cristo an mga mahoyo pasiring sa sarong matoninong na bagong kinaban, kun saen an makinuyog na katawohan magkakasararo sa pagsamba ki Jehova Dios asin maaabot an pagkasangkap. Mahalagang marhay nanggad na magtao kita nin panahon sa pagkua nin kaaraman dapit sa tunay na Dios asin sa saiyang ninombrahan na Poon patin gumawe kaoyon kan kaaraman na iyan!​—Juan 17:3.

An saro sa marahayon na pag-omaw na ikatatao niato sa sarong tawo iyo an pag-arog sa saiya. Bako daw na maninigo niato kun siring na pagmaigotan na arogon an pinakadakulang Poon sa kasaysayan nin tawo​​—si Jesu-Cristo? Paano niato magigibo iyan? Ano an magigin epekto sa satong buhay kan pag-ako sa saiyang pagigin poon? Totokaron an mga hapot na ini asin iba pa sa masunod na duwang artikulo.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 6 Helingon an pahina 186-​92 kan librong Pay Attention to Daniel’s Prophecy! na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.

[Ritrato sa pahina 4]

Ihinula ni Daniel an pag-abot kan pinili nin Dios na Poon

[Mga Ritrato sa pahina 7]

Iinandam kan mga katokdoan ni Jesus an mga tawo na maatubang an mga problema sa buhay

[Ritrato sa pahina 7]

Pangengenotan ni Jesus an makinuyog na katawohan pasiring sa sarong matoninong na bagong kinaban