Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Padagos na Magpaheling nin Karahayan

Padagos na Magpaheling nin Karahayan

 Padagos na Magpaheling nin Karahayan

“An bunga kan liwanag gabos na klase nin karahayan asin katanosan patin katotoohan.”​—EFESO 5:9.

1. Paano ipinaheheling kan minilyon ngonyan na sinda minaoyon sa Salmo 31:19?

AN PINAKADAKULANG karahayan na puedeng gibohon nin siisay man na tawo iyo an pamurawayon si Jehova. Ngonyan, minilyon an naggigibo kaini paagi sa pag-omaw sa Dios huli sa saiyang karahayan. Bilang maimbod na mga Saksi ni Jehova, kita bilog na pusong minaoyon sa salmista na nag-awit: “Kanigoan kadakula kan saimong karahayan, na saimong iningatan para sa mga natatakot sa saimo!”​—Salmo 31:19.

2, 3. Ano an puedeng mangyari kun an satong paggibo nin mga disipulo dai suportado nin marahay na gawe-gawe?

2 An reberensial na takot ki Jehova nagmomotibar sa sato na omawon sia huli sa saiyang karahayan. Pinahihiro man kita kaiyan na ‘irukyaw si Jehova, omawon sia, asin ipaisi an kamurawayan kan saiyang paghade.’ (Salmo 145:10-13) Iyan an dahelan na kita maigot na nakikikabtang sa paghuhulit kan Kahadean asin paggibo nin mga disipulo. (Mateo 24:14; 28:​19, 20) Siempre, an satong paghuhulit dapat na suportado nin marahay na gawe-gawe. Ta kun dai, makatatao kita nin katuyawan sa banal na ngaran ni Jehova.

3 Dakol na tawo an naghihingakong nagsasamba sa Dios, alagad an saindang gawe-gawe bakong komporme sa mga pamantayan na yaon sa saiyang ipinasabong na Tataramon. Mapadapit sa nagkapira na dai minagawe sono sa saindang mga paghihingako na sinda naggigibo nin marahay, si apostol Pablo nagsurat: “Ika daw na nagtotokdo sa iba, dai nagtotokdo sa saimong sadiri? Ika, na naghuhulit na ‘Dai maghabon,’ naghahabon ka? Ika, na nagsasabing ‘Dai magsambay,’ nananambay ka? . . . ‘An ngaran nin Dios pinaglalanghadan dahel sa saindo sa tahaw kan mga nasyon’; siring sa nasusurat.”​—Roma 2:​21, 22, 24.

4. Ano an epekto kan marahay na gawe-gawe niato?

4 Imbes na tawan nin katuyawan an ngaran ni Jehova, pinagmamaigotan ta na pamurawayon iyan paagi sa marahay na gawe-gawe niato. May positibong epekto ini sa mga nasa luwas kan Kristianong kongregasyon. Sarong bagay, nakatatabang iyan sa sato na patunongon an mga nagtutumang sa sato. (1 Pedro 2:15) Orog na mahalaga, an marahay na gawe-gawe niato nakadadagka sa mga tawo pasiring sa organisasyon ni Jehova, na binubuksan an dalan tanganing sinda magpamuraway sa saiya asin magkamit kan buhay na daing katapusan.​—Gibo 13:48.

5. Anong mga hapot an maninigo tang estudyaran ngonyan?

5 Huling kita bakong sangkap, paano niato malilikayan an gawe-gawe na malapastangan ki Jehova asin makasisingkog sa mga naghahanap kan katotoohan? Iyo nanggad, paano kita magigin mapanggana sa pagpaheling nin karahayan?

Sarong Bunga kan Liwanag

6. Ano an nagkapira sa “daing pakinabang na mga gibo nin kadikloman,” alagad anong bunga an maninigo na risang-risa sa mga Kristiano?

6 Bilang nagdusay na mga Kristiano, igwa kita nin sarong bagay na nakatatabang sa sato na malikayan an “daing pakinabang na mga gibo nin kadikloman.” Kabale digdi an mga gibong naglalapastangan  sa Dios na arog kan pagputik, paghabon, mapanlibak na pagtaram, daing datang orolay manongod sa sekso, makasusupog na gawe-gawe, bastos na sorobahan, asin pagbuburat. (Efeso 4:​25, 28, 31; 5:​3, 4, 11, 12, 18) Imbes na mapalabot kita sa siring na mga gibo, kita ‘padagos na naglalakaw bilang mga aki nin liwanag.’ Si apostol Pablo nagsasabi na “an bunga kan liwanag gabos na klase nin karahayan asin katanosan patin katotoohan.” (Efeso 5:​8, 9) Kaya paagi sa paglakaw sa liwanag na kita padagos na nakapaheheling nin karahayan. Alagad anong klaseng liwanag ini?

7. Ano an dapat niatong gibohon tanganing padagos na ikapaheling an bunga nin karahayan?

7 Sa ibong kan pagkabakong sangkap niato, makapaheheling kita nin karahayan kun kita malakaw sa espirituwal na liwanag. “An saimong tataramon ilawan sa sakong bitis, asin liwanag sa sakong dalan,” an inawit kan salmista. (Salmo 119:105) Kun boot niatong padagos na ipaheling “an bunga kan liwanag” paagi sa “gabos na klase nin karahayan,” dapat na pirme niatong aprobetsaran an espirituwal na liwanag na yaon sa Tataramon nin Dios, na maingat na sinisiyasat sa Kristianong mga publikasyon, asin regular na tinotokar sa satong mga pagtiripon para sa pagsamba. (Lucas 12:42; Roma 15:4; Hebreo 10:​24, 25) Kaipuhan man na tawan ta nin espesyal na atension an halimbawa asin katokdoan ni Jesu-Cristo, “an ilaw kan kinaban” asin ‘an ladawan kan kamurawayan ni Jehova.’​—Juan 8:12; Hebreo 1:1-3.

Sarong Bunga kan Espiritu

8. Taano ta ikapaheheling niato an karahayan?

8 An espirituwal na liwanag daing duda na tinatabangan kitang ipaheling an karahayan. Dugang pa, ikinapaheheling ta an kualidad na ini huli ta ginigiyahan kita kan banal na espiritu, o puersa aktiba nin Dios. An karahayan kabtang kan “bunga kan espiritu.” (Galacia 5:​22, 23) Kun susunodon ta an paggiya kan banal na espiritu ni Jehova, paluluwason kaiyan sa sato an marahayon na bunga kaiyan na karahayan.

9. Paano kita puedeng humiro kaoyon kan mga tataramon ni Jesus na nakasurat sa Lucas 11:9-13?

9 An makosog na pagmawot niato na paogmahon si Jehova paagi sa pagpaheling kan bunga kan espiritu na karahayan maninigo na magpahiro sa sato na humiro kaoyon kan mga tataramon ni Jesus: “Padagos kamong maghagad, asin iyan itatao sa saindo; padagos kamong maghanap, asin iyan makukua nindo; padagos kamong magtoktok, asin iyan bubukasan para sa saindo. Huli ta an gabos na naghahagad nag-aako, asin an gabos na naghahanap nakakakua, asin sa gabos na nagtotoktok iyan bubukasan. An totoo, siisay na ama dian sa saindo an, kun an saiyang aki humagad nin sira, tibaad tawan sia nin halas imbes na sira? O kun sia humagad man nin sogok, matao sa saiya nin amamatak? Kun siring, kun kamo, minsan [bakong sangkap asin sa siring medyo] maraot, tataong magtao nin marahay na mga regalo sa saindong mga aki, gurano pa daw an Ama sa langit na dai magtao nin banal na espiritu sa mga naghahagad sa saiya!” (Lucas 11:9-13) Sunodon ta an hatol ni Jesus paagi sa pagpamibi para sa espiritu ni Jehova tanganing padagos niatong ikapaheling an bunga kaiyan na karahayan.

“Padagos na Giboha an Marahay”

10. Anong mga aspekto kan karahayan ni Jehova an sinisitar sa Exodo 34:​6, 7?

10 Paagi sa espirituwal na liwanag gikan sa Tataramon nin Dios asin sa tabang kan banal na espiritu nin Dios, kita ‘makakapadagos na gibohon an marahay.’ (Roma 13:3) Paagi sa regular na pag-adal sa Biblia, paorog nang paorog na nanonodan niato an manongod sa kun paano niato aarogon an karahayan ni Jehova. Ipinaliwanag kan sinundan na artikulo an mga aspekto kan karahayan nin Dios na sinitar sa deklarasyon ki Moises na nakasurat sa Exodo 34:​6, 7, na dian satuyang mababasa: “Jehova, Jehova, Dios na maheherakon asin maugayon, maluway sa pagkaanggot asin mayaman sa mamomoton na kabootan asin katotoohan, nagpapadanay nin mamomoton na kabootan para sa rinibo, na nagpapatawad sa sala asin paglapas patin kasalan, alagad dai nanggad  sia magpapalibre sa padusa.” An maingat na pagsiyasat sa mga kapahayagan na ini kan karahayan ni Jehova matabang sa sato na ‘padagos na gibohon an marahay.’

11. Ano an maninigong magin epekto sa sato kan pakaaram na si Jehova maheherakon asin maugayon?

11 Ipinapaaram sa sato kan deklarasyon na ini nin Dios an pangangaipo na arogon si Jehova paagi sa pagigin maheherakon asin maugayon. “Maogma an mga maheherakon,” sabi ni Jesus, “huli ta sinda man magkakamit nin pagkaherak.” (Mateo 5:7; Lucas 6:36) Sa pakaaram na si Jehova maugayon, kita napahihiro na magin maugayon asin marahay sa satong pagtratar sa iba, kabale an mga hinuhulitan niato. Kaoyon ini kan hatol ni Pablo: “An saindo logod na pagtaram danay na igwa nin pagkamaugayon, na tinimplahan nin asin, tanganing maaraman nindo kun paano kamo dapat na sumimbag sa lambang saro.”​—Colosas 4:6.

12. (a) Huling an Dios maluway sa pagkaanggot, paano an maninigo na magin pagtratar niato sa iba? (b) An mamomoton na kabootan ni Jehova nagmomotibar sa sato na gumibo nin ano?

12 Huling an Dios maluway sa pagkaanggot, an satong pagmawot na ‘padagos na gibohon an marahay’ nagpapahiro sa sato na tioson an saradit na pagkukulang nin mga kapagtubod asin magkonsentrar sa saindang marahay na mga kualidad. (Mateo 7:5; Santiago 1:19) An mamomoton na kabootan ni Jehova nagmomotibar sa sato na magpaheling nin maimbod na pagkamoot, dawa sa pinakamasakit na mga kamugtakan. Kawiliwiling marhay nanggad ini.​—Talinhaga 19:22.

13. Paano kita maninigong humiro tanganing ipabanaag na si Jehova ‘mayaman sa katotoohan’?

13 Huling an satong langitnon na Ama ‘mayaman sa katotoohan,’ pinagmamaigotan niato na ‘irekomendar an satong sadiri bilang mga ministro nia paagi sa pagtaram nin totoo.’ (2 Corinto 6:3-7) Kabale sa pitong bagay na ikinauuyam nin makuri ni Jehova an “putikon na dila” asin “an putikon na saksi na nagtataram nin mga kaputikan.” (Talinhaga 6:16-19) Kaya an satong pagmawot na paogmahon an Dios an nagpapahiro sa sato na ‘haleon an kaputikan asin magtaram nin katotoohan.’ (Efeso 4:25) Nungka logod na mangyari na dai kita magpaheling nin karahayan sa mahalagang marhay na paaging ini.

14. Taano ta maninigo kitang magin mapagpatawad?

14 An deklarasyon nin Dios ki Moises maninigo man na magmotibar sa sato na magin mapagpatawad, ta si Jehova andam na magpatawad. (Mateo 6:​14, 15) Siempre, talagang pinadudusahan ni Jehova an daing pagsolsol na mga parakasala. Kun siring dapat niatong suportaran an saiyang mga pamantayan nin karahayan kun dapit sa pagpapadanay kan espirituwal na kalinigan kan kongregasyon.​—Levitico 5:1; 1 Corinto 5:​11, 12; 1 Timoteo 5:22.

“Magmaan Kamong Marhay”

15, 16. Paano an hatol ni Pablo na nakasurat sa Efeso 5:15-19 nagtatabang sa sato na magpadagos sa paggibo nin karahayan?

15 Tanganing padagos na makapaheling nin karahayan sa ibong kan karatan na nakapalibot sa satuya, kaipuhan na kita mapano nin espiritu nin Dios asin magmaan sa satong paglakaw. Huli kaiyan, sinadol ni Pablo an mga Kristiano sa Efeso: “Magmaan kamong marhay na an saindong paglakaw bakong siring sa mga mangmang kundi siring sa mga madonong, na tinutubos an angay na panahon para sa saindo man sana, huli ta an mga aldaw maraot.  Kaya dai na kamo magin bakong makatanosan, kundi padagos na saboton kun ano an kabotan ni Jehova. Siring man, dai kamo maburat sa arak, na dian igwa nin karigsokan, kundi padagos kamong mapano nin espiritu, na nag-oorolay-olay sa mga salmo asin mga pag-omaw sa Dios patin espirituwal na mga awit, na nag-aawit asin inaakompanyaran an saindong sadiri nin musika sa saindong puso ki Jehova.” (Efeso 5:15-19) An hatol na ini seguradong angay para sa sato sa delikadong huring mga aldaw na ini.​—2 Timoteo 3:1.

16 Tanganing padagos na makagibo kita nin karahayan, dapat kitang magmaan na marhay na an paglakaw niato magin siring sa mga naggigibo nin diosnon na kadonongan. (Santiago 3:17) Dapat niatong likayan an grabeng mga kasalan asin dapat na mapano nin banal na espiritu, na tinotogotan an satong sadiri na giyahan kaiyan. (Galacia 5:19-25) Paagi sa pag-aplikar kan espirituwal na pagtotokdo na itinatao sa Kristianong mga pagtiripon, asamblea, asin kombension, kita padagos na makagigibo kan marahay. Puede man na ipagirumdom sa sato kan mga tataramon ni Pablo sa mga taga Efeso na sa kadaklan kan satong mga pagtiripon para sa pagsamba, kita nakikinabang sa satong odok sa pusong pag-awit nin “espirituwal na mga awit”​—na an dakol kaiyan nagtotokar dapit sa espirituwal na mga kualidad, arog kan karahayan.

17. Kun an saindang mga kamugtakan nakakaolang sa sainda sa pag-atender nin regular sa mga pagtiripon, sa ano makasisierto an mga Kristiano na may grabeng helang?

17 Kumusta man an satong mga kapagtubod na dai nakakaatender nin regular sa Kristianong mga pagtiripon dahel sa seryosong pabalikbalik na helang? Tibaad makamate sinda na biyong pinanluluyahan nin boot huli ta dai sinda pirmeng nakasasamba ki Jehova na direktang kaibanan an saindang espirituwal na mga tugang na lalaki asin babae. Alagad makasisierto sinda na nasasabotan ni Jehova an saindang kamugtakan, papagdadanayon sinda sa liwanag, tatawan sinda nin banal na espiritu nia, asin tatabangan sinda na padagos na makagibo kan marahay.​—Isaias 57:15.

18. Ano an matabang sa sato na padagos na makapaheling nin karahayan?

18 An padagos na pagpaheling nin karahayan naghahagad na maanan niato kun sairisay an satong kairiba asin rumayo sa mga “mayong pagkamoot sa karahayan.” (2 Timoteo 3:2-5; 1 Corinto 15:33) An pag-aplikar kan siring na hatol nagtatabang sa sato na likayan na ‘mapamondo an banal na espiritu nin Dios’ paagi sa paghiro nin kontra sa paggiya kaiyan. (Efeso 4:30) Dugang pa, kita natatabangan na magibo an marahay kun kita dayupot na makikiasosyar sa mga an buhay nagtatao nin ebidensia na sinda namomoot sa karahayan asin ginigiyahan kan banal na espiritu ni Jehova.​—Amos 5:15; Roma 8:14; Galacia 5:18.

An Karahayan Nagbubunga nin Marahay na mga Resulta

19-21. Magsaysay nin mga eksperyensia na nagpapaheling kan epekto nin pagpaheling nin karahayan.

19 An paglakaw sa espirituwal na liwanag, pagsunod sa paggiya kan espiritu nin Dios, asin pagmamaan sa satong paglakaw matabang sa sato na malikayan an maraot asin ‘padagos na gibohon an marahay.’ Ini man puedeng magbunga nin marahay na mga resulta. Horophoropa an eksperyensia ni Zongezile, saro sa mga Saksi ni Jehova sa Aprika del Sur. Kan paduman na sia sa eskuelahan sarong aga, bineripikar nia an kantidad kan saiyang sadit na deposito sa bangko. An papeletang nagluwas sa automatic teller machine sala an kantidad na ipinaheling na sobra nin R42,000 ($6,000, E.U.). An sarong guardia sa bangko asin an iba pa sinadol sia na widrohon an kuarta asin ideposito iyan sa ngaran nia sa ibang bangko. Solamente an mag-agom na Saksi na kaibanan nia sa harong an nagtao nin komendasyon sa saiya sa dai nia pagwidro nin ano man na kantidad.

20 Kan sunod na aldaw nin trabaho, irineport ni Zongezile sa bangko an sala. Nadiskobre na an numero kan deposito nia kaagid kan numero nin sarong mayaman na negosyante na nasala sa pagdeposito sa salang numero. Huling napangalas na dai ginamit ni Zongezile an ano man na kantidad kan kuartang ini, hinapot sia kan negosyante: “Ano an relihion mo?” Ipinaliwanag ni Zongezile na sia saro sa Mga Saksi ni Jehova. Sia may init na tinawan nin komendasyon kan mga opisyal kan bangko, na nagsabi: “Kutana an gabos na tawo kapareho kaonesto kan Mga Saksi ni Jehova.” Totoo nanggad, an mga gibo nin pagkaonesto asin karahayan puedeng magpahiro sa iba na pamurawayon si Jehova.​—Hebreo 13:18.

21 An mga gibo nin karahayan dai man kaipuhan na magin pambihira tanganing magkaigwa nin marahay na epekto. Sa pag-ilustrar: An sarong hoben na Saksi na naglilingkod bilang bilog na panahon na  paraebanghelyo sa saro kan mga isla kan Samoa kinaipuhan na magduman sa lokal na ospital. An mga tawo naghahalat na magpaheling sa doktor, asin nariparo kan Saksi na an kasunod niang may edad nang babae nanluluyang marhay. Iinareglo nia na an babae na an maenot sa saiya tangani na maasikaso tolos ini. Sa sarong pangyayari pakalihis kaidto, nanuparan kan Saksi an may edad nang babaeng ini sa saod. Natandaan sia kan babae asin an saiyang marahay na ginibo sa ospital. “Aram ko na ngonyan na an mga Saksi ni Jehova talagang namomotan an saindang kapwa,” an sabi kaini. Baga man kan dati dai sia naghihimate sa mensahe kan Kahadean, an karahayan na ipinaheling sa saiya kan Saksi nagkaigwa nin marahay na epekto. Inako kaini an alok na pag-adal sa Biblia sa harong asin nagpoon na kumua nin kaaraman sa Tataramon nin Dios.

22. Ano an sarong nangorognang mahalagang paagi na ‘padagos na magibo an marahay’?

22 Posibleng marhay na may ikasasaysay kamong mga eksperyensia na nagpapaheling kan kahalagahan nin pagpaheling nin karahayan. An sarong nangorognang mahalagang paagi na ‘padagos na magibo an marahay’ iyo an pagkaigwa nin regular na kabtang sa pagbalangibog kan maogmang bareta kan Kahadean nin Dios. (Mateo 24:14) Logod na padagos kitang makikabtang nin maigot sa may pribilehiong aktibidad na ini, sa pakaaram na ini sarong paagi nin paggibo nin marahay, nangorogna sa mga naghihimate. An pinakamahalaga, an satong ministeryo asin marahay na gawe-gawe nagpapamuraway ki Jehova, an mismong pinakagikanan nin karahayan.​—Mateo 19:​16, 17.

Padagos na ‘Gumibo kan Marahay’

23. Taano ta marahay na gibo an Kristianong ministeryo?

23 An satong ministeryo daing duda na sarong marahay na gibo. Iyan puedeng magresulta sa kaligtasan niato asin kan mga naghihinanyog sa mensahe kan Biblia asin sa siring makalakaw sinda sa dalan na pasiring sa buhay na daing katapusan. (Mateo 7:​13, 14; 1 Timoteo 4:16) Kun siring, kun kita napapaatubang sa mga desisyon, an pagmawot na gumibo kan marahay puede nanggad na pahiroon kita na ihapot sa satong sadiri: ‘Paano makakaapektar an desisyon na ini sa sakong paghuhulit kan Kahadean? Talaga daw na marahay an iniisip kong gibohon? Makatatabang daw iyan sa sako sa pagtabang sa iba na akoon an “daing katapusan na maogmang bareta” asin magkaigwa nin dayupot na relasyon ki Jehova Dios?’ (Kapahayagan 14:6) Dakulang kaogmahan an ibubunga nin desisyon na nagsusuportar sa intereses kan Kahadean.​—Mateo 6:33; Gibo 20:35.

24, 25. Ano an nagkapirang paagi nin paggibo nin marahay sa kongregasyon, asin sa ano kita makasisierto kun kita padagos na magpapaheling nin karahayan?

24 Nungka niatong menoson an kapakipakinabang na mga epekto nin karahayan. Padagos niatong ikapaheheling an kualidad na ini paagi sa pagsuportar sa Kristianong kongregasyon asin paggibo kan makakaya niato sa pag-asikaso kan intereses asin ikararahay kaiyan. Sierto nanggad na naggigibo kita nin marahay kun kita regular na nag-aatender asin nakikikabtang sa Kristianong mga pagtiripon. An mismong presensia niato nagpaparigon sa boot kan mga kapwa parasamba, asin an inandam na marhay na mga komento niato nagpapakosog sa sainda sa espirituwal. Naggigibo man kita nin marahay kun ginagamit ta an satong mga rekurso sa pagmantener kan Kingdom Hall asin kun nagtatabang kita sa tamang pag-asikaso kaiyan. (2 Hade 22:3-7; 2 Corinto 9:​6, 7) Tunay nanggad, “mantang igwa kita nin marahayrahay na panahon para kaiyan, gumibo kita kan marahay sa gabos, alagad orog na sa mga may relasyon sa sato sa pagtubod.”​—Galacia 6:10.

25 Dai niato puedeng antisiparon an lambang situwasyon na magkakaipo nin pagpaheling nin karahayan. Kun siring, mantang kita napapaatubang sa bagong mga angat, hanapon ta an kaliwanagan sa Kasuratan, mamibi para sa banal na espiritu ni Jehova, asin gibohon an satong pinakamakakaya na otobon an saiyang marahay asin sangkap na kabotan. (Roma 2:​9, 10; 12:2) Makakokompiar kita na bebendisyonan kita nin abunda ni Jehova mantang kita padagos na nagpapaheling nin karahayan.

Ano an Isisimbag Nindo?

• Paano niato magigibo an pinakadakulang karahayan?

• Taano an karahayan ta inaapod na sarong “bunga kan liwanag”?

• Taano an karahayan ta inaapod na sarong “bunga kan espiritu”?

• An marahay na gawe-gawe niato igwa nin anong epekto?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Ritrato sa pahina 17]

Tinatabangan kita kan Tataramon nin Dios asin kan saiyang banal na espiritu na magpaheling nin karahayan

[Mga Ritrato sa pahina 18]

An pagpaheling nin karahayan nagbubunga nin marahay na mga resulta