Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

‘An Paghuhulit kan Tataramon’ Nagtatao nin Kaginhawahan

‘An Paghuhulit kan Tataramon’ Nagtatao nin Kaginhawahan

 “Madia Kamo sa Sako, . . . Asin Pagiginhawahon Ko Kamo”

‘An Paghuhulit kan Tataramon’ Nagtatao nin Kaginhawahan

SIA sarong sangkap na tawo na may importanteng misyon. Epektibong marhay an saiyang paagi nin pagtotokdo kaya “an mga kadaklan napangalas nin makuri sa saiyang paagi nin pagtotokdo.” (Mateo 7:28) Sia saro man na daing kapagalan na parahulit. An saiyang panahon, kosog, asin rekurso pangenot na ginamit sa paghuhulit manongod sa Kahadean nin Dios. Sa katunayan, linibot ni Jesu-Cristo an saiyang dagang tinuboan bilang daing kaparehong parahulit asin paratokdo.—Mateo 9:35.

An apretadong misyon ni Jesus iyo na ihulit an “maogmang bareta kan kahadean” sa saiyang mga katemporanyo asin sanayon an saiyang mga disipulo sa kaparehong gibohon na lakop sa bilog na globo. (Mateo 4:23; 24:14; 28:​19, 20) An pagkaseryoso daw kan sugo sa sainda na maghulit asin an pagkaapurado kaiyan siring man an biyong kadakulaan kan siring na aktibidad biyong papanluluyahon an saiyang bakong sangkap asin may limitasyon na mga parasunod?

Dai nanggad! Pakatapos na instruksionan an saiyang mga disipulo na mamibi sa “Kagurangnan kan anihon,” si Jehova Dios, para sa dugang pang paraani, isinugo sinda ni Jesus tanganing tokdoan an mga tawo. (Mateo 9:38; 10:1) Dangan itinao nia an saiyang asegurasyon na an responsibilidad nin pagigin saiyang parasunod​​—kaiba an sugo na maghulit​​—magtatao nin tunay na kaginhawahan asin karangahan. Sabi ni Jesus: “Madia kamo sa sako, . . . asin pagiginhawahon ko kamo.”​—Mateo 11:28.

Sarong Gikanan nin Kagayagayahan

Abaa kamaheherakon, kamamomoton, asin kaboot kan pangagda na iyan! Ipinahahayag kaiyan an mapagrisang pagmakolog ni Jesus para sa saiyang mga parasunod. An saiyang mga disipulo nakakukua nanggad nin kaginhawahan sa pag-otob sa saindang responsibilidad na ihulit an “maogmang bareta” kan Kahadean nin Dios. Ini nagtatao sa sainda nin tunay na kagayagayahan asin satispaksion.​—Juan 4:36.

Haloy pa bago napadigdi sa daga si Jesus, idinoon kan Kasuratan na an kagayagayahan dapat na magin kabtang nin sagradong paglilingkod sa Dios. Lininaw ini kan an salmista mag-awit: “Kurahaw kamo ki Jehova sa kapangganahan, kamo gabos sa daga. Maglingkod kamo ki Jehova na may paggayagaya. Umatubang kamo sa saiya na may magayagayang kurahaw.” (Salmo 100:​1, 2) Ngonyan, an mga tawo kan gabos na nasyon naggayagaya nin labi-labi ki Jehova, asin an saindang kapahayagan nin pag-omaw arog kan mapangganang kurahaw nin nangganang hukbo. An mga talagang deboto sa Dios minarani sa saiyang presensia “na may magayagayang kurahaw.” Asin tunay nanggad na iyan angay huli ta si Jehova an “maogmang Dios,” na gusto na an saiyang mga lingkod makaeksperyensia nin kagayagayahan sa pagsagibo kan saindang pagdusay sa saiya.​—1 Timoteo 1:11.

Pinaginhawang mga Ministro

Paano posible na an kahigosan sa ministeryo sa langtad dai nakakapakapoy sa sato kundi sa katunayan nakagiginhawa? Bueno, an paggibo kan gibohon ni Jehova siring sa nagpapabagsik giraray na kakanon para ki Jesus. Sia nagsabi: “An sakong kakanon iyo an sakong paggibo kan kabotan nia na nagsugo sa sako asin pagtapos kan saiyang gibohon.”​—Juan 4:34.

Siring man, an maigot na Kristianong mga parahulit ngonyan nakaeeksperyensia nin kagayagayahan mantang ‘ihinuhulit ninda an tataramon.’ (2 Timoteo 4:2) Si Connie, sarong medyo may edad nang Kristiana na naggagamit nin labing 70 oras kada bulan sa gibohon na paghuhulit, nagsasabi: “Pakapartisipar sa ministeryo, nakamamate ako nin satispaksion asin maogmang kakontentohan, dawa ako pagal na sa katapusan kan aldaw.”

Paano kun bakong marahay an pag-ako sa mensahe kan Kahadean? Si Connie nagpapadagos: “Ano man an reaksion, nungka kong pinagbasolan an pakikikabtang sa ministeryo. Apuera sa pakaaram na ginigibo ko kun ano an nakakapaogma ki Jehova, ibinibilang kong dakulang kaogmahan an pagtaram manongod  sa katotoohan huli ta mantang ginigibo ko iyan, minasarig sa puso ko an makangangalas na paglaom basado sa Biblia.”

Nanompongan kan iba na an pagtabang sa mga tawo na magkaigwa nin tamang kaaraman dapit sa Dios nagtatao nin kahulogan sa sainda mismong buhay. Si Meloney, sarong hoben na babae na regular na naggagamit nin labing 50 oras kada bulan sa gibohon na paghuhulit, nagkokomento: “An ministeryo nakagiginhawa huli ta nagtatao iyan nin direksion asin katuyohan sa sakong buhay. An personal na mga problema asin pangaroaldaw na tension nalilingawan kun ako nakikikabtang sa paglilingkod.”

Si Millicent, saro pang maigot na ministro kan Mga Saksi ni Jehova, nagkokomento: “An ministeryo nagtatao nin halaga sa kada aldaw na ginagamit ko sa pakikipag-olay sa iba manongod sa katuyohan nin Dios para sa katawohan asin sa pagpaliwanag kun paanong an Paraiso ibabalik sa daga. Ginigibo kaiyan na tunay si Jehova para sa sako sa aroaldaw asin nagtatao sa sako nin katoninongan asin sarong sokol nin panlaog na kaogmahan na dai nakukua sa ibang paagi.”

Naginhawahan na mga Nag-ako

Tunay nanggad na an mga parahulit kan Kahadean nagiginhawahan paagi sa Kristianong ministeryo, asin an mga nag-aako sa nagtatao nin buhay na mensahe nararanga kaiyan. Minsan natokdoan nin mga madre asin padi an sarong maestra sa Portugal, namatean nia na an saiyang espirituwal na mga pangangaipo dai napapanigoan kan saiyang iglesia. An saiyang mga hapot sa Biblia dai pa man giraray nasisimbag. Sarong regular na pag-adal sa Biblia na pinamayohan nin saro sa Mga Saksi ni Jehova an nagtao saiya nin progresibong pakarorop sa Kasuratan. Ogmahon an maestra. “Galaga kong hinahalat an sakong pag-adal kada Mierkoles,” an sabi nia, “ta saro-sarong nasisimbag an sakong mga hapot na may nakakakombensir na prueba sa Biblia.” Ngonyan, an babaeng ini saro nang nagdusay na lingkod ni Jehova, asin pinagiginhawahan man nia an iba paagi sa katotoohan sa Biblia.

Kun siring, malinaw na an Mga Saksi ni Jehova dai nagagabatan kan pagigin seryoso kan sugo sa sainda na maghulit o kan kahiwasan kan saindang lakop sa globong teritoryo. An pagkaindiperente ni an pagtumang dai nakakapaluya kan saindang boot. Entusiastiko nindang pinagmamaigotan na otobon an sugo sa sainda na maghulit kan Kahadean. Ihinihiras ninda an maogmang bareta sa mga tawo saen man sinda manompongan​​—sa sarong pondohan nin trak sa Estados Unidos (1), sa sarong aeropuerto sa Korea (2), sa Andes (3), o sa sarong sadan sa Londres (4). An mga parasunod ni Jesus sa presenteng panahon magayagayang inootob an saindang nakakokontentong gibohon sa bilog na kinaban. Asin totoo sa saiyang panuga, pinaginhawa nia sinda asin ginamit nia sinda na paginhawahon an dakol na iba pa.​—Kapahayagan 22:17.