Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Posible daw Talaga an Daing Pagkaralaenlaen na Sosyedad?

Posible daw Talaga an Daing Pagkaralaenlaen na Sosyedad?

 Posible daw Talaga an Daing Pagkaralaenlaen na Sosyedad?

SI John Adams, na nagin ikaduwang presidente kan Estados Unidos, saro sa mga nagpirma kan makasaysayan na Deklarasyon nin Independensia, na kaiba an nobleng mga tataramon na ini: “Pinaniniwalaan niamo na risang-risa an mga katotoohan na ini, na an gabos na tawo linalang na pantay-pantay.” Pero, minalataw na si John Adams may pagduda na an mga tawo talagang pantay-pantay, huli ta sia nagsurat: “An pagigin bakong magkapantay kan Isip asin Hawak inestablisar na marhay nin Dios na Makakamhan sa gabos sa saiyang Pagkagibo sa Naturalesa nin Tawo na mayo nin teknika o prinsipyo na puede nanggad na gibohon sindang magkapantay.” Sa kabaliktaran, nahimo kan Britanong historyador na si H. G. Wells na maimahinar an sarong sosyedad na pantay-pantay an gabos na tawo basado sa tolong bagay: sarong komun alagad dalisay asin daing ramog na pambilog na kinaban na relihion, pararehong edukasyon para sa gabos, asin mayo nin puersa armada.

Sagkod sa presente, an kasaysayan dai pa nakagibo nin sosyedad na inimahinar ni Wells na  pantay-pantay an gabos na tawo. An mga tawo bako nanggad na magkakapantay, asin an pagpalaenlaen huli sa kamugtakan sa buhay nangingibabaw pa man giraray na kabtang nin sosyedad. An siring daw na mga pagkakalaenlaen nagtao nin ano man na pakinabang sa sosyedad sa kabilogan? Dai. An mga tawo binabaranga nin mga sistema nin pagpalaenlaen huli sa kamugtakan sa buhay, na nagreresulta sa pagkauri, pagkaongis, kamondoan, asin dakol na pagpabolos nin dugo. An dating paniniwala na supremo an mga puti sa Aprika, Australia, asin Amerika del Norte nagbunga nin kasakitan sa bakong mga puti​​—kaiba an biyong pagpara sa bilog na rasa kan mga Aborigen sa Van Diemen’s Land (Tasmania na ngonyan). Sa Europa, an pagklasipikar sa mga Judio na mas hababa an nagin kapinonan kan Holocaust. An dakulaon na kayamanan kan aristokrasiya asin pagkadiskontento sa tahaw kan mga daing kaya asin medyo may kaya iyo an mga dahelan na suminagkod sa Rebolusyon na Pranses kan ika-18 siglo asin sa Rebolusyon kan mga Bolshevik sa Rusya kan ika-20 siglo.

Sarong madonong na tawo kan nakaagi an nagsurat: “An tawo nagsakop sa tawo sa saiyang ikararaot.” (Eclesiastes 8:9) An saiyang mga tataramon totoo baga man mga indibiduwal o grupo an nagsasakop. Kun ilangkaw nin sarong grupo nin mga tawo an saindang sadiri sa iba, dai malilikayan na kamondoan asin pagdusa an resulta.

Sa Atubangan nin Dios an Gabos Pantay-pantay

An nagkapirang grupo daw nin mga tawo natural nang nakalalabi sa ibang mga grupo? Bako sa mata nin Dios. An Biblia nagsasabi: “Ginibo [nin Dios] hale sa sarong tawo an gabos na nasyon kan mga tawo, tanganing mag-erok sa ibabaw kan bilog na daga.” (Gibo 17:26) Dugang pa, an Kaglalang “dai nagpaheling nin pagpaorog sa mga prinsipe asin dai nagtao nin orog na konsiderasyon sa mahal na tawo kisa dukha, huli ta sinda gabos gibo kan saiyang mga kamot.” (Job 34:19) An gabos na tawo magpaparyente, asin sa atubangan nin Dios an gabos namundag na pantay-pantay.

Girumdomon man na kun an sarong tawo magadan, nawawara an gabos na paghihingako na sia nakalalabi sa iba. An mga Egipcio kan suanoy dai nagtutubod kaiyan. Kun magadan an sarong Faraon, ilinalaag ninda an mga bagay na may dakulang halaga sa saiyang lolobngan tanganing magamit nia an mga iyan mantang sia padagos na nagkakapot kan halangkaw na katongdan nia sa buhay pagkagadan. Iyo daw? Dai. An kadaklan kan kayamanan na iyan napasakamot nin mga parahabon sa mga lolobngan, asin an dakol na bagay na dai nahabon maheheling ngonyan sa mga museo.

Huli ta sia gadan na, dai nanggad magagamit kan Faraon an mamahalon na mga bagay na idto. Sa pagkagadan, mayo nin may kaya asin mayo nin daing kaya, mayo nin kayamanan asin mayo nin kadukhaan. An Biblia nagsasabi: “An mga madonong dapat na magadan; an mga lolong, an mga daing isip, gabos nalalaglag. Huling an mga tawo garo mga bakang kapon na an buhay dai maghahaloy, garo sinda mga baka na an panahon halipot.” (Salmo 49:​10, 12, The New English Bible) Baga man kita mga hade o oripon, an ipinasabong na mga tataramon na ini totoo sa sato gabos: “Kun dapit sa mga gadan, mayo man lamang sinda nin pakaaram, ni may bayad pa man sinda . . . Mayo nin gibohon ni pagplano ni kaaraman ni kadonongan sa Sheol, an lugar na saimong padudumanan.”​—Eclesiastes 9:​5, 10.

Kita gabos namundag na pantay-pantay sa mata nin Dios, asin kita gabos sa katapustapusi nagigin pantay-pantay sa kagadanan. Abaa kadaing kamanungdanan, kun siring, na ipaorog an sarong grupo nin mga tawo sa iba durante kan satong halipot na pagkabuhay!

Sarong Sosyedad na Daing Pagkaralaenlaen—Paano?

Pero, may paglaom pa daw na pag-abot nin panahon magkakaigwa nin sarong sosyedad sa tahaw kan mga nabubuhay kun saen an pagpalaenlaen huli sa kamugtakan sa buhay bako nang importante? Iyo, igwa. Kaidtong haros 2,000 na taon na an nakaagi kan si Jesus yaon sa daga, ilinaag an pundasyon para sa siring na sosyedad. Itinao ni Jesus an saiyang buhay bilang atang na pantubos para sa gabos na may pagtubod na katawohan tanganing “an lambang naggigibo nin pagtubod sa saiya dai mapahamak kundi magkaigwa nin buhay na daing katapusan.”​—Juan 3:16.

Tanganing ipaheling na mayo sa saiyang mga parasunod an maninigong ilangkaw an sadiri ninda sa mga kapagtubod, si Jesus nagsabi: “Kamo, dai kamo  magpaapod nin Rabi, huling saro an saindong paratokdo, mantang kamo gabos magturugang. Siring man, dai kamo mag-apod nin ama sa kiisay man sa daga, nin huli ta saro an saindong Ama, an langitnon na Saro. Dai man kamo magpaapod na ‘mga poon,’ huli ta an saindong Poon saro, an Cristo. Kundi an pinakadakula saindo kaipuhan na iyo an saindong paralingkod. An siisay man na nagpapalangkaw kan saiya man sana ibababa.” (Mateo 23:8-12) Sa mata nin Dios, an gabos na tunay na disipulo ni Jesus pantay-pantay sa pagtubod.

Pantay-pantay daw an pagmansay kan enot na mga Kristiano sa sadiri ninda? An mga nakasabot sa katokdoan ni Jesus arog kaiyan an pagmansay. Minansay ninda an lambang saro bilang kapareho ninda sa pagtubod asin ipinaheling ini paagi sa pag-apod sa lambang saro bilang “tugang.” (Filemon 1, 7, 20) Dai ineenkaminar an siisay man na mansayon an sadiri na mas marahay kisa iba. Halimbawa, estudyare an mapakumbabang paagi nin paglaladawan ni Pedro kan saiyang sadiri sa saiyang ikaduwang surat: “Si Simon Pedro, oripon asin apostol ni Jesu-Cristo, sa mga nagkamit nin pagtubod, na pinangangaptan na kapantay niamo sa pribilehio.” (2 Pedro 1:1) Si Pedro personal na tinokdoan ni Jesus, asin bilang sarong apostol, may kapot siang importanteng katongdan nin paninimbagan. Pero, ibinilang nia an saiyang sadiri na sarong oripon asin minidbid na an ibang Kristiano kapareho nia an mga pribilehio kun dapit sa pagtubod.

An nagkapira tibaad magsabi na an pamantayan nin pagkapantaypantay kakontra kan katunayan na kan mga panahon bago kan mga Kristiano ginibo nin Dios an Israel na espesyal na nasyon nia. (Exodo 19:​5, 6) Tibaad maghingako sinda na ini sarong halimbawa nin pagkasuperyor sa rasa, alagad bako iyan na totoo. Totoo na an mga Israelita, bilang mga gikan ni Abraham, nagkamit nin espesyal na relasyon sa Dios asin ginamit na pinakapaagihan para sa mga kapahayagan nin Dios. (Roma 3:​1, 2) Alagad an katuyohan kaini bakong ibugtak sinda sa estimadong kamugtakan. Imbes, tangani na ‘an gabos na nasyon mabendisyonan.’​—Genesis 22:18; Galacia 3:8.

Nagluwas na dai inarog kan kadaklan na Israelita an pagtubod kan saindang apoon na si Abraham. Bako sindang fiel asin hinaboan si Jesus bilang Mesiyas. Huli kaiyan, hinaboan sinda nin Dios. (Mateo 21:43) Minsan siring, an mga mahoyo sa tahaw nin katawohan dai nawaran kan ipinanugang mga bendisyon. Kan Pentecostes 33 C.E., an Kristianong kongregasyon namundag. An organisasyon na ini nin mga Kristiano na linahidan kan banal na espiritu inapod na “Israel nin Dios,” asin iyan an nagin pinakapaagihan kan pag-abot kan mga bendisyon na iyan.​—Galacia 6:16.

An nagkapirang miembro kan kongregasyon na iyan nangangaipo nin pagtotokdo manongod sa pagkapantaypantay. Halimbawa, hinatolan ni disipulo Santiago an mga nagtatao nin orog na onra sa mayaman na mga Kristiano kisa mga mas dukha. (Santiago 2:1-4) Sala iyan. Ipinaheling ni apostol Pablo na an mga Kristianong Hentil bako nanggad na mas hababa sa mga Kristianong Judio, asin an mga Kristiana bako nanggad na mas hababa sa mga lalaki. Sia nagsurat: “Sa katotoohan, kamo gabos mga aki nin Dios paagi sa saindong pagtubod ki Cristo Jesus. Huli ta kamo gabos na binautismohan ki Cristo iginubing na si Cristo. Mayo nin Judio o Griego, mayo nin oripon o talingkas, mayo nin lalaki o babae; huli ta kamo gabos sarong persona na kasaro ni Cristo Jesus.”​—Galacia 3:26-28.

Daing Pagkaralaenlaen na mga Tawo Ngonyan

An Mga Saksi ni Jehova ngonyan nagmamaigot na mamuhay oyon sa mga prinsipyo sa Kasuratan. Rinerekonoser ninda na an pagkaralaenlaen huli sa kamugtakan sa buhay mayo nin kahulogan sa mata nin Dios. Sa siring, mayo sinda nin grupong klero/lego, asin dai sinda sinesegregar segun sa kolor nin kublit o kayamanan. Maski an nagkapira  sa sainda tibaad mayaman, dai sinda nagkokonsentrar sa “pagpaabaw-abaw kan kaya sa buhay,” huli ta aram ninda na an siring na mga bagay temporaryo sana. (1 Juan 2:15-17) Imbes, an gabos nagkakasararo sa saindang pagsamba sa Unibersal na Soberano, si Jehova Dios.

Inaako kan lambang saro sa sainda an responsibilidad na makikabtang sa gibohon na paghuhulit kan maogmang bareta kan Kahadean sa saiyang kapwa tawo. Arog ni Jesus, tinatawan ninda nin onra an mga inaapi asin napabayaan paagi sa pagdalaw sa sainda sa saindang mga harong, na nag-aalok na tokdoan sinda sa Tataramon nin Dios. An mga hababa an kamugtakan sa buhay naglilingkod kairiba kan mga tibaad minamansay nin nagkapira na may kaya. Espirituwal na mga kualidad an importante, bakong an pagkalaenlaen sa kamugtakan sa buhay. Arog kan enot na siglo, an gabos magturugang sa pagtubod.

An Pagkapantaypantay Nagtataong Lugar sa Pagkakalaenlaen

Siempre, an pagkapantaypantay dai nangangahulogan nin biyong pagkaparareho. Mga lalaki asin babae, gurang asin hoben, gabos irinerepresentar sa Kristianong organisasyon na ini kabale an mga tawo hale sa kadakol na pinaghalean na rasa, lenguahe, nasyon, asin kamugtakan sa pagbuhay. Bilang mga indibiduwal, igwa sinda nin magkaibang mga abilidad sa mental asin pisikal. Alagad an pagkakaiba na iyan dai ginigibo an nagkapira na mas nakalalabi o an iba na mas hababa. Imbes, an siring na pagkakaiba minaresulta sa sarong nakaoogmang marhay na pagkakalaenlaen. Rinerekonoser kan mga Kristianong iyan na an ano man na talentong yaon sa sainda regalo hale sa Dios asin bakong rason na makamateng nakalalabi.

An pagkabaranga huli sa pagkakalaen nin kamugtakan sa buhay resulta nin pagmamaigot nin tawo na pamahalaan an saiyang sadiri imbes na sunodon an paggiya nin Dios. Dai na mahahaloy, an Kahadean nin Dios iyo nang mapalakaw sa aroaldaw na pamamahala kan dagang ini, asin maresulta sa katapusan kan gibo nin tawong pagpalaenlaen huli sa kamugtakan sa buhay, kaiba nin gabos na iba pang bagay na nagin dahelan nin pagdusa sa nag-aging mga panahon. Dangan, sa totoong sentido, ‘an mga mahoyo magmamana kan daga.’ (Salmo 37:11) An gabos na dahelan nin paghambog manongod sa pagigin nakalalabi daa nin saro mawawara na. Nungka nang totogotan giraray an pagpalaenlaen huli sa kamugtakan sa buhay na magin dahelan na magkabaranga an pambilog na kinaban na pagkanitugang nin tawo.

[Blurb sa pahina 5]

An Kaglalang “dai nagtao nin orog na konsiderasyon sa mahal na tawo kisa dukha, huli ta sinda gabos gibo kan saiyang mga kamot.”—Job 34:19.

[Ritrato sa pahina 6]

An Mga Saksi ni Jehova nagpapaheling nin onra sa saindang kapwa

[Mga Ritrato sa pahina 7]

Espirituwal na mga kualidad an importante sa tahaw nin tunay na mga Kristiano