Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Kamagurangan—Sanayon Nindo an Iba na Magpasan kan Pasan

Kamagurangan—Sanayon Nindo an Iba na Magpasan kan Pasan

 Kamagurangan—Sanayon Nindo an Iba na Magpasan kan Pasan

SA MGA kongregasyon kan Mga Saksi ni Jehova sa bilog na kinaban, igwa nin apretadong pangangaipo para sa mga lalaki na puedeng maglingkod sa mga katongdan nin pangangataman. May tolong prinsipal na rason para sa progresong ini.

Enot, inootob ni Jehova an saiyang panuga na gibohon ‘an sadangoton na magin makosog na nasyon.’ (Isaias 60:22) Paagi sa saiyang dai na kutana maninigong kabootan, haros sarong milyon na bagong disipulo an nabautismohan bilang mga Saksi ni Jehova kan nakaaging tolong taon. Kaipuhan an responsableng mga lalaki tanganing tabangan an bagong mga bautisadong ini na umoswag sa Kristianong pagkamaygurang.—Hebreo 6:1.

Ikaduwa, an nagkapira na naglilingkod bilang kamagurangan sa laog na nin mga dekada napiritan na inaan an saindang pasan na trabaho sa kongregasyon huli sa naglalangkaw na edad o problema sa salud.

Ikatolo, dakol sa maigot na Kristianong kamagurangan ngonyan an naglilingkod bilang miembro kan mga Hospital Liaison Committee, Rehional na Komite sa Pagtogdok, o Assembly Hall Committee. Sa nagkapirang kaso kaipuhan nindang magin timbang paagi sa pagbutas sa kisuerra nagkapira sa saindang responsibilidad sa lokal nindang kongregasyon.

Paano puedeng mataparan an apuradong pangangaipo para sa dugang na kualipikadong mga lalaki? Pagsasanay an solusyon. Ineenkaminar kan Biblia an mga paraataman na Kristiano na magsanay nin “fiel na mga tawo na magigin man biyong kualipikado na magtokdo sa iba.” (2 Timoteo 2:2) Oyon sa sarong diksionaryo, an berbong “sanayon” nangangahulogan na “tokdoan tanganing magin angay, kualipikado, o eksperto.” Estudyaran niato kun paano puedeng sanayon kan kamagurangan an iba pang kualipikadong mga lalaki.

Arogon an Halimbawa ni Jehova

Si Jesu-Cristo tunay nanggad na ‘angay, kualipikado, asin eksperto’ sa saiyang trabaho​​—asin bakong makangangalas! Sia sinanay mismo ni Jehova Dios. Anong mga bagay an nagpagin epektibong marhay sa programang ini nin pagsasanay? Si Jesus nagsambit nin tolo, arog kan nakarekord sa Juan 5:20: “An Ama [1] may kapadangatan sa Aki asin [2] ipinaheheling sa saiya an gabos na saiyang ginigibo, asin sia magpapaheling sa saiya nin [3] mga gibo na orog pa kan mga ini.” An pagsiyasat sa kada saro kan mga bagay na ini matao nin pakarorop sa tema nin pagsasanay.

Mangnoha na enot na sinabi ni Jesus: “An Ama may kapadangatan sa Aki.” Poon sa kapinonan nin paglalang, nagkaigwa nin mamomoton na bogkos sa pag-oltanan ni Jehova asin kan saiyang Aki. Tinatawan nin liwanag an relasyon na iyan kan Talinhaga 8:30: “Yaon ako [si Jesus] kaidto sa kataed nia [ni Jehova Dios] bilang pangenot na trabahador, asin ako an nangongorog niang kinaoogmahan sa aroaldaw, mantang ako maogma sa atubangan nia sa gabos na panahon.” Daing duda sa isip ni Jesus na sia ‘nangongorog na kinaoogmahan’ ni Jehova. Asin dai itinago ni Jesus an namatean niang kagayagayahan mantang nagtatrabaho sa kataed kan saiyang Ama. Kanigoan karahay kun igwa nin mamomoton, bukas na relasyon sa pag-oltanan kan Kristianong kamagurangan asin kan mga sinasanay ninda!

An ikaduwang bagay na sinambit ni Jesus iyo na “ipinaheheling sa saiya [kan Ama] an gabos na saiyang ginigibo.” Kinokompirmar kan mga tataramon na ini an sinasabi sa Talinhaga 8:​30, arin na baga, na si Jesus ‘yaon sa kataed’ ni Jehova mantang an uniberso linalalang. (Genesis 1:26) Puedeng arogon kan kamagurangan an marahayon na halimbawang iyan paagi sa pagtrabahong kairiba nin ministeryal na mga lingkod, na ipinaheheling sa sainda kun paano ootobon an saindang mga obligasyon sa marahay na paagi. Minsan siring, bako sanang an bagong nombrahan na ministeryal na mga lingkod an nangangaipo nin progresibong pagsasanay. Kumusta man an fiel na mga tugang na lalaki na dakol nang taon na naghihingoang maabot an katongdan nin paraataman alagad nungka pang nanombrahan? (1 Timoteo 3:1)  An kamagurangan maninigong magtao nin espesipikong hatol sa siring na mga lalaki tanganing maaraman ninda kun ano an paooswagon ninda.

Halimbawa, an sarong ministeryal na lingkod tibaad masasarigan, nasa oras, asin sadiosan sa pagsagibo kan saiyang mga obligasyon. Tibaad marahayon man siang paratokdo. Sa dakol na bagay tibaad marahayon an nagigibo nia sa kongregasyon. Minsan siring, tibaad dai nia naaaraman na sia may tendensiang makairitar sa saiyang pagtratar sa mga kapwa Kristiano. An kamagurangan kaipuhan na magpaheling nin “kahoyoan na gikan sa kadonongan.” (Santiago 3:13) Bako daw na kabootan para sa sarong magurang sa kongregasyon na kaolayon an ministeryal na lingkod na iyan, na malinaw na sinasabi an problema, nagtatao nin espesipikong mga halimbawa, asin nagtatao nin praktikal na mga suhestion para sa pag-oswag? Kun an magurang sa kongregasyon maingat na ‘tinitimplahan nin asin an saiyang hatol,’ an saiyang mga komento posibleng marhay na aakoon. (Colosas 4:6) Siempre, gigibohon kan ministeryal na lingkod na mas nakaoogma an gibohon kan magurang sa kongregasyon paagi sa pagigin bukas asin andam na maghimate sa ano man na hatol na inaako nia.​—Salmo 141:5.

Sa nagkapirang kongregasyon, an kamagurangan nagtatao nin praktikal, nagpapadagos na pagsasanay sa ministeryal na mga lingkod. Halimbawa, iiniiba ninda an kualipikadong ministeryal na mga lingkod kun sinosongko ninda an mga may helang o may edad na. Sa paaging ini an ministeryal na mga lingkod nagkakaigwa nin eksperyensia sa pagpapastor. Siempre, dakol an magigibo nin sarong ministeryal na lingkod tanganing dugangan an saiya mismong espirituwal na pag-oswag.​​—Helingon an kahon sa ibaba na may titulong “Kun Ano an Magigibo nin Ministeryal na mga Lingkod.”

An ikatolong bagay na nagpagin epektibong marhay sa pagsasanay ki Jesus iyo na sinanay sia ni Jehova na nasa isip an pag-oswag sa ngapit. Sinabi ni Jesus manongod sa Ama na ipaheheling nia sa Aki an “mga gibo na orog pa kan mga ini.” An eksperyensiang nakua ni Jesus kan yaon sa daga nagpangyari sa saiya na mapatalubo an mga kualidad na kakaipuhanon nia sa pagsagibo kan mga asignasyon sa ngapit. (Hebreo 4:15; 5:​8, 9) Halimbawa, abaa kagabat na asignasyon an madali nang akoon ni Jesus​​—an pagbuhay liwat asin paghokom sa binilyon na tawo na gadan na ngonyan!​—Juan 5:​21, 22.

Kun sinasanay an ministeryal na mga lingkod, an kamagurangan ngonyan maninigong nasa isip an mga pangangaipo sa ngapit. Minsan ngani garo baga igwa nin igong kamagurangan asin ministeryal na mga lingkod na makakaasikaso kan presenteng mga pangangaipo, iyan pa daw an magigin kamugtakan kun mabilog an sarong bagong kongregasyon? Paano kun nagkapirang kongregasyon an mabilog? Durante kan nakaaging tolong taon, nagkaigwa nin labing 6,000 na bagong kongregasyon sa bilog na kinaban. Abaa kadakulang bilang nin kamagurangan asin ministeryal na mga lingkod an kaipuhan tanganing mangataman sa bagong mga kongregasyon na iyan!

Kamagurangan, inaarog daw nindo an halimbawa ni Jehova paagi sa pagkultibar nin mamomoton na personal na relasyon sa mga lalaking sinasanay nindo? Ipinaheheling daw nindo sa sainda kun paano isasagibo an saindang trabaho? Isinasaisip daw nindo an mga pangangaipo sa ngapit? An pag-arog sa halimbawa ni Jehova sa pagsasanay nia ki Jesus  magbubunga nin nagsosopay na mga bendisyon para sa dakol.

Dai Matakot na Magdelegar

An may kakayahan na kamagurangan na natuod na sa pag-asikaso sa dakol na magagabat na asignasyon tibaad medyo nagduduwaduwang magdelegar nin autoridad sa iba. Tibaad prinobaran na nindang gibohon iyan kan nakaagi alagad dai nakakokontento an mga resulta. Kaya an tibaad magin aktitud ninda, ‘Kun gusto mong magibo nin toltol an trabaho, ika mismo an gumibo kaiyan.’ Alagad an aktitud daw na ini kaoyon kan kabotan ni Jehova, siring sa sinasabi sa Kasuratan, na an mga daing gayo nin kabatidan mag-ako nin pagsasanay gikan sa mga mas may kabatidan?​—2 Timoteo 2:2.

Nadesganar si apostol Pablo kan an saro sa saiyang mga kairiba sa pagbiahe, si Juan Marcos, bayaan an saiyang asignasyon sa Panfilia asin nag-uli. (Gibo 15:​38, 39) Minsan siring, dai tinogotan ni Pablo an kaolangan na iyan na magpadesganar sa saiya na sanayon an iba. Pinili nia an saro pang hoben na tugang, si Timoteo, asin sinanay sia sa pagmimisyonero. * (Gibo 16:1-3) Sa Berea napaatubang an mga misyonero sa grabe karingis na pagtumang kaya nagin bako nang praktikal para ki Pablo na magdanay duman. Kaya binayaan nia an bagong kongregasyon sa pangangataman ni Silas, sarong maygurang na mas matuang tugang, asin ni Timoteo. (Gibo 17:13-15) Daing duda na dakol an nanodan ni Timoteo ki Silas. Sa huri, kan si Timoteo andam nang akoon an dugang pang responsibilidad, isinugo sia ni Pablo sa Tesalonica tanganing parigonon an boot kan kongregasyon duman.​—1 Tesalonica 3:1-3.

An relasyon ni Pablo asin Timoteo bakong garo trabaho sana, indiperente, o impersonal. May mamomoton na bogkos sa pag-oltanan ninda. Kan magsurat sa kongregasyon sa Corinto, inapod ni Pablo si Timoteo, na pinaplano niang isugo duman, bilang saiyang “namomotan asin fiel na aki dian sa Kagurangnan.” Idinugang nia: “Ipagigirumdom [ni Timoteo] sa saindo an sakong mga paagi mapadapit ki Cristo Jesus.” (1 Corinto 4:17) Naghimate si Timoteo sa pagsasanay na inako nia hale ki Pablo, na nagin kualipikado sa pagsagibo sa saiyang mga asignasyon. Dakol na hoben na tugang na lalaki an nagin may kakayahan na ministeryal na lingkod, magurang sa kongregasyon, o nagbibiaheng paraataman pa ngani huli ta nakinabang sinda sa pagsasanay na inako hale sa nagmamalasakit na kamagurangan na lalaki na nagpaheling nin tunay na interes sa saiya, siring kan ginibo ni Pablo ki Timoteo.

Kamagurangan, Sanayon an Iba!

Dai mapagdududahan, an hula sa Isaias 60:22 naootob na ngonyan. Ginigibo ni Jehova ‘an sadangoton na magin makosog na nasyon.’ Tangani na an nasyon na iyan magdanay na “makosog,” kaipuhan na iyan organisadong marhay. Kamagurangan, taano ta dai konsideraron an mga paagi na puedeng ikatao an dagdag na pagsasanay sa nagdusay na mga lalaki na kualipikadong mag-ako kaiyan? Seguradohon na an lambang ministeryal na lingkod nakaaaram na gayo kan ano man na kaipuhan niang pakarhayon tanganing umoswag. Asin kamong mga bautisadong tugang na lalaki, aprobetsaran an ano man na personal na atension na inaako nindo. Aprobetsaran an mga oportunidad na paoswagon an saindong abilidad, kaaraman, asin kabatidan. Tunay nanggad na bebendisyonan ni Jehova an siring na programa nin mamomoton na pagtabang.​—Isaias 61:5.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 18 Sa huri, naglingkod liwat si Pablo kaiba ni Juan Marcos.—Colosas 4:10.

[Kahon sa pahina 30]

Kun Ano an Magigibo nin Ministeryal na mga Lingkod

Mantang an kamagurangan maninigong magtao nin pagsasanay para sa ministeryal na mga lingkod, dakol an magigibo kan ministeryal na mga lingkod tanganing dugangan an sainda mismong espirituwal na pag-oswag.

—An ministeryal na mga lingkod maninigong magin mahigos asin masasarigan sa pag-asikaso sa saindang mga asignasyon. Maninigo man na pataluboon ninda an marahay na ugale sa pag-adal. Sa dakulang kabtang, an pag-oswag minadepende sa pag-adal asin pag-aplikar kan mga bagay na nanodan.

—Kun an sarong ministeryal na lingkod nag-aandam na magtao nin pahayag sa sarong Kristianong pagtiripon, maninigo na dai sia mag-alangan na humagad nin mga suhestion sa sarong may kakayahan na magurang sa kongregasyon kun paano iaatubang an materyales.

—Puede man na hagadon kan ministeryal na lingkod sa sarong magurang sa kongregasyon na subaybayan kun paano nia ipinepresentar an sarong pahayag sa Biblia asin na magtao nin konseho para sa pag-oswag.

An ministeryal na mga lingkod maninigong humagad, umako, asin iaplikar an konseho hale sa kamagurangan. Sa paaging ini, an saindang pag-oswag ‘mahahayag sa gabos.’—1 Timoteo 4:15.