Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Si Enoc Naglakaw sa Kaibanan nin Dios sa Sarong Maraot na Kinaban

Si Enoc Naglakaw sa Kaibanan nin Dios sa Sarong Maraot na Kinaban

 Si Enoc Naglakaw sa Kaibanan nin Dios sa Sarong Maraot na Kinaban

IDINIDISKUTIR kan Diablo na kaya niang patalikodon sa Dios an gabos na tawo, asin kun minsan garo baga sia nagigin mapanggana nanggad. Sa laog nin haros limang siglo pagkagadan ni Abel, daing siisay man na nagpamidbid bilang fiel na lingkod ni Jehova. Al kontraryo, an makasalan asin maraot na gawe-gawe nagin ordinaryo na sana.

Durante kan panahon na iyan na maluya an espirituwal na naglataw si Enoc. Sa talaan kan kronolohiya namundag sia kan 3404 B.C.E. Bakong arog kan saiyang mga katemporanyo, si Enoc nagin tawong makawiwili sa Dios. Ibinilang sia ni apostol Pablo sa mga lingkod ni Jehova na an pagtubod nagseserbing ehemplo para sa mga Kristiano. Siisay si Enoc? Anong mga kadepisilan an kinaipuhan niang atubangon? Paano nia iyan napangganahan? Asin ano an koneksion sa sato kan saiyang integridad?

Kan kaaldawan ni Enos, haros apat na siglo bago kan panahon ni Enoc, “nagpoon an pag-apod sa ngaran ni Jehova.” (Genesis 4:26) An ngaran nin Dios ginagamit na poon pa sa kapinonan kan kasaysayan nin tawo. Huli kaini, an nagpoon kan buhay pa si Enos minalataw na bakong pag-apod ki Jehova na may pagtubod asin dalisay na pagsamba. An nagkapirang intelektuwal sa Hebreo naniniwala na an Genesis 4:26 maninigo na nagsasabing “nagpoon sa mapaglanghad na paagi” o “dangan nagpoon an paglanghad.” Tibaad an ngaran ni Jehova an inginaran kan mga tawo sa saindang sadiri o sa ibang tawo na paagi sa mga ini sinda nagsasagin minadolok sa Dios sa pagsamba. O an ngaran nia inginaran gayod ninda sa mga idolo.

‘Si Enoc Naglakaw sa Kaibanan kan Tunay na Dios’

Minsan ngani si Enoc napalilibotan nin karatan, sia “nagpadagos na maglakaw sa kaibanan kan tunay na Dios,” si Jehova. Dai sinabi na an saiyang mga apoon​—si Set, Enos, Quenan, Mahalalel, asin Jared​—naglakaw sa kaibanan nin Dios. Minsan paano dai ninda iyan ginibo na kapareho ki Enoc, na an pamumuhay minalataw na laen kisa sainda.​—Genesis 5:3-27.

An paglakaw sa kaibanan ni Jehova nangangahulogan nin pagigin pamilyar asin dayupot sa Dios na mahihimo sana huli ta si Enoc namuhay kaoyon kan kabotan nin Dios. Inoyonan ni Jehova an debosyon ni Enoc. Sa katunayan, an Griegong Septuaginta nagsasabi na “si Enoc nakapaogmang marhay” sa Dios, an ideya na ipinahayag man ni apostol Pablo.​—Genesis 5:​22, nota sa ibaba; Hebreo 11:5.

Pundamental sa marahay na relasyon ni Enoc ki Jehova an saiyang pagtubod. Siertong naggibo sia nin pagtubod sa ipinanugang “banhi” kan “babae” nin Dios. Kun personal na midbid nia si Adan, puedeng nakakua si Enoc nin impormasyon manongod sa mga ginibo nin Dios sa enot na tawong mag-agom sa Eden. An kaaraman nia dapit sa Dios ginibo si Enoc na magin an klase nin tawo na “maigot na naghahanap sa saiya.”​—Genesis 3:15; Hebreo 11:​6, 13.

Sa kamugtakan ni Enoc asin niato, an marahay na relasyon ki Jehova nagkakaipo nin bako sanang kaaraman dapit sa Dios. Kun partikularmenteng pinahahalagahan niato an kadayupotan sa sarong tawo, bako daw totoo na an satong mga iniisip asin hiro naiimpluwensiahan kan saiyang mga punto  de vista? Linilikayan ta an mga tataramon asin hiro na makararaot sa pagkakatood na iyan. Asin kun pinaplano tang gumibo nin sarong pagliliwat sa satong sadiring mga kamugtakan, bako daw na kinokonsiderar ta man kun paano ini makaaapektar sa relasyon na iyan?

An pagmawot na papagdanayon an dayupot na relasyon sa Dios igwa man nin epekto sa satong ginigibo. An kaipuhan nguna tamang kaaraman kun ano an inooyonan asin dai nia inooyonan. Dangan kaipuhan kitang giyahan kan kaaraman na iyan, na pinagmamaigotan na paogmahon sia sa isip asin gibo.

Iyo, tanganing makalakaw sa kaibanan nin Dios, dapat tang paogmahon sia. Iyan an ginibo ni Enoc sa laog nin ginatos na taon. Sa katunayan, an porma kan berbong Hebreo na nagsasabing si Enoc “naglakaw” sa kaibanan nin Dios nangangahulogan nin paorootro, dagos-dagos na paghiro. An saro pang fiel na tawong ‘naglakaw sa kaibanan nin Dios’ iyo si Noe.​—Genesis 6:9.

Si Enoc de pamilyang tawo na may agom asin nagin ama nin “mga aking lalaki asin aking babae.” An saro sa mga aki niang lalaki iyo si Matusalem. (Genesis 5:​21, 22) Seguradong ginibo ni Enoc an gabos niang makakaya tanganing pangenotan sa marahay na paagi an saiyang kasararo sa harong. Minsan siring, huling napalilibotan sia nin karatan, bakong pasil para sa saiya an paglingkodan an Dios. Si Lamec, an ama ni Noe, puedeng iyo an saiyang solamenteng katemporanyo na naggibo nin pagtubod ki Jehova. (Genesis 5:​28, 29) Pero, may kosog nin boot na ginibo ni Enoc an tunay na pagsamba.

Ano an nakatabang ki Enoc na magdanay na fiel sa Dios? Daing duda, dai sia nakiasosyar sa mga naglalanghad sa ngaran ni Jehova o sa iba pa na bakong angay na kairibaiba nin sarong nagsasamba sa Dios. An paghagad nin tabang ki Jehova paagi sa pamibi siertong nagpakosog man sa determinasyon ni Enoc na likayan an ano man na puedeng ikaanggot kan saiyang Kaglalang.

Hula Tumang sa mga Maraot

An pagpadanay nin halangkaw na mga pamantayan masakit nanggad kun kita napalilibotan nin maraot na mga tawo. Alagad si Enoc nagpaabot man nin dai nakikikompromisong mensahe nin  paghokom tumang sa mga maraot. Ginigiyahan kan espiritu nin Dios, si Enoc makahulang nagpahayag: “Uya! si Jehova nagdatong na kaibanan an manampulong ribo kan saiyang mga banal, tanganing maghokom tumang sa gabos, asin tanganing silotan an gabos na maraot may labot sa gabos nindang maraot na gibo na saindang ginibo sa maraot na paagi, asin may labot sa gabos na nakakukubhan na bagay na itinaram kan maraot na mga parakasala tumang sa saiya.”​—Judas 14, 15.

Ano an magigin epekto kan mensaheng iyan sa maraot na mga daing pagtubod? Rasonableng ipamugtak na an siring na makolog na mga tataramon nagin dahelan na si Enoc ikauyam, na tibaad pinonan nin mga pangangantsaw, pagduhagi, asin huma. An nagkapira segurado na gusto siang gadanon. Minsan siring, si Enoc dai natakot. Aram nia an nangyari sa matanos na si Abel, asin arog nia, si Enoc desididong maglingkod sa Dios, ano man an mangyari.

“Kinua Sia nin Dios”

Minalataw na si Enoc namemeligrong magadan kan ‘kuanon sia nin Dios.’ (Genesis 5:24) Dai tinogotan ni Jehova na an saiyang fiel na propeta magdusa sa kamot nin labi-labi kadahas na mga kaiwal. Segun ki apostol Pablo, “si Enoc ibinalyo tanganing dai makaheling nin kagadanan.” (Hebreo 11:5) Dakol an nagsasabi na si Enoc dai nagadan​—na sia dinara nin Dios sa langit, na duman sia padagos na nabuhay. Minsan siring, si Jesus sayod na nagsabi: “Mayo nin tawo na nagsakat sa langit kundi idtong naghilig hale sa langit, an Aki nin tawo.” Si Jesus an “parapangenot” sa gabos na nasakat sa langit.​—Juan 3:13; Hebreo 6:​19, 20.

Kaya, ano an nangyari ki Enoc? An saiyang pagigin “ibinalyo tanganing dai makaheling nin kagadanan” puedeng mangahulogan na sia ibinugtak nin Dios sa sarong makahulang pangalipadngan dangan tinapos an saiyang buhay mantang sia nasa kamugtakan na iyan. Sa siring na kamugtakan, dai mamamatean ni Enoc an mga kolog nin kagadanan. Dangan “dai na sia nanompongan minsan saen,” na minalataw na hinale ni Jehova an saiyang bangkay, arog ngani kan paghale nia kan bangkay ni Moises.​—Deuteronomio 34:​5, 6.

Si Enoc nabuhay nin 365 taon​—medyo bakong siring kalawig kan kadaklan sa saiyang mga katemporanyo. Alagad an importante para sa mga namomoot ki Jehova iyo an maglingkod sinda sa saiya nin fiel sagkod sa katapusan kan saindang mga aldaw. Aram ta na ginibo iyan ni Enoc huli ta “bago kan pagbalyo sa saiya nagkamit sia kan patotoo na napanigoan nia nang marhay an Dios.” Dai sinasabi kan Kasuratan kun paano ini ikinomunikar ni Jehova ki Enoc. Minsan siring, bago nagadan si Enoc, tinawan sia nin asegurasyon kan pag-oyon nin Dios, asin makasisierto kita na gigirumdomon sia ni Jehova sa pagbuhay liwat.

Arogon an Pagtubod ni Enoc

Tama sana na puede niatong arogon an pagtubod nin diosnon na mga tawo. (Hebreo 13:7) Paagi sa pagtubod na si Enoc naglingkod bilang an enot na fiel na propeta nin Dios. An kinaban kan kaaldawan ni Enoc kapareho kan sa sato​—madahas, mapaglanghad, asin maraot. Minsan siring, laen si Enoc. Sia igwa nin tunay na pagtubod asin marahay na arogan sa diosnon na debosyon. Iyo, tinawan sia ni Jehova nin magabat na mensahe nin paghokom na ipahahayag, alagad pinakosog man nia sia na ibalangibog iyan. May kosog nin boot na inotob ni Enoc an sugo sa saiya, asin inataman sia nin Dios sa atubangan nin pagtumang kan mga kaiwal.

Kun kita magibo nin pagtubod arog ki Enoc, pakokosogon kita ni Jehova na ipahayag an saiyang mensahe sa huring mga aldaw na ini. Tatabangan nia kita na atubangon na may kosog nin boot an pagtumang, asin an satong diosnon na debosyon gigibohon kitang laen na marhay sa mga maraot. An pagtubod mapangyari sa sato na makalakaw sa kaibanan nin Dios asin gumawe sa paagi na napagagayagaya an saiyang puso. (Talinhaga 27:11) Paagi sa pagtubod, an matanos na si Enoc nagin mapanggana sa paglakaw sa kaibanan ni Jehova sa sarong maraot na kinaban, asin kita iyo man.

[Kahon sa pahina 30]

Nagkokotar daw an Biblia sa Libro ni Enoc?

An Libro ni Enoc sarong teksto na apokripal asin naggagamit nin mga alyas o dai nginaranan an mga kagsurat. Iyan salang iinaatribwir ki Enoc. Ginibo gayod kaidtong panahon kan ikaduwa asin enot na siglo B.C.E., iyan sarong koleksion nin sobra asin bakong oyon sa kasaysayan na mga osipon na Judio, na minalataw na produkto kan detalyadong mga esplikasyon basado sa halipot na pagkasambit ki Enoc sa Genesis. Ini sana igo na para sa mga namomoot sa ipinasabong na Tataramon nin Dios na sayumahan iyan.

Sa Biblia, an libro sana ni Judas an igwa kan makahulang mga tataramon ni Enoc: “Uya! si Jehova nagdatong na kaibanan an manampulong ribo kan saiyang mga banal, tanganing maghokom tumang sa gabos, asin tanganing silotan an gabos na maraot may labot sa gabos nindang maraot na gibo na saindang ginibo sa maraot na paagi, asin may labot sa gabos na nakakukubhan na bagay na itinaram kan maraot na mga parakasala tumang sa saiya.” (Judas 14, 15) Dakol na intelektuwal an nakikidiskutir na an hula ni Enoc tumang sa maraot niang mga katemporanyo kinotar nin direkta sa Libro ni Enoc. Posible daw na si Judas naggamit nin dai masasarigan na apokripal na libro bilang reperensia nia?

Kun paano naaraman ni Judas an dapit sa hula ni Enoc dai sinasabi sa Kasuratan. Puedeng kinotar sana nia an sarong komun na reperensia, sarong masasarigan na tradisyon na ipinaabot hale sa suanoy nang marhay na mga panahon. Minalataw na arog man kaiyan an ginibo ni Pablo kan ngaranan nia si Janes asin Jambres bilang dai kutana nginaranan na mga mahiko sa palasyo ni Faraon na kuminontra ki Moises. Kun an kagsurat kan Libro ni Enoc nakakua nin sarong suanoy na reperensiang arog kaini, taano ta maninigo tang negaran iyan dapit ki Judas? *​​—Exodo 7:​11, 22; 2 Timoteo 3:8.

Bakong gayong importante kun paano nakua ni Judas an impormasyon manongod sa mensahe ni Enoc sa mga maraot. An pagkamasasarigan kaiyan pinatototoohan kan bagay na si Judas nagsurat paagi sa pasabong nin Dios. (2 Timoteo 3:16) Iningatan sia kan banal na espiritu nin Dios sa pagsabi nin ano man na bakong totoo.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 28 An disipulong si Esteban nagtao man nin impormasyon na mayo sa arin man na ibang kabtang kan Hebreong Kasuratan. May labot iyan sa inadalan ni Moises sa Egipto, an saiyang pagigin 40 anyos kan sia dumulag sa Egipto, an 40 taon na lawig kan saiyang pag-erok sa Midian, asin an kabtang kan anghel sa pagpaabot kan Ley ni Moises.​—Gibo 7:​22, 23, 30, 38.

[Ritrato sa pahina 31]

May kosog nin boot na ipinaabot ni Enoc an mensahe ni Jehova