Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Taano ta Dapat Pag-adalan an Biblia?

Taano ta Dapat Pag-adalan an Biblia?

 Taano ta Dapat Pag-adalan an Biblia?

SI Bill hoben, atletiko, edukado, asin may kaya sa buhay. Pero, bako siang kontento. An saiyang buhay mayo nin direksion, asin biyo siang napupurisaw kaiyan. Nagmamaigot na maaraman an katuyohan nin buhay, siniyasat nia an manlaenlaen na relihion, alagad dai nia nanompongan an saiyang hinahanap. Kan 1991 nanuparan nia an saro sa Mga Saksi ni Jehova na nagwalat sa saiya nin sarong libro na tinotokar an sinasabi kan Biblia manongod sa kahulogan nin buhay. Inareglo an sarong pag-adal sa Biblia tanganing matawan ni Bill nin atension an temang ini siring man an iba pa.

Nagigirumdoman ni Bill: “Ginibo mi an primerong pag-adal, asin huling parateng marhay kaming nagkokonsulta sa Biblia, aram ko na ini an haloy nang hinahanap ko. An mga simbag sa Biblia nakaoogmang marhay. Pagkatapos kan pag-adal na iyan, nagmaneho ako patukad sa kabukidan, nagluwas sa sakong trak, asin makosog na nagkurahaw sa biyong kagayagayahan. Napapalukso an puso ko na sa katapustapusi nanonodan ko na an mga simbag sa sakong mga hapot.”

Siempre, bakong gabos na nakakanompong kan  katotoohan sa Biblia literal na nagkukurahaw sa dakulang kaogmahan. Pero, an pakanood sa mga simbag sa importanteng mga hapot sa buhay nakagagayagayang eksperyensia para sa dakol. An pagmate ninda siring kan lalaki sa parabola ni Jesus na nakadiskobre nin nakatagong kayamanan sa sarong oma. Si Jesus nagsabi: “Sa kagayagayahan nia sia naglakaw asin nagpabakal kan gabos niang sadiri asin binakal an omang iyan.”​​—Mateo 13:44.

An Liabe sa Sarong Makahulogan na Buhay

Pinensar ni Bill an sarong pundamental na hapot, Ano an katuyohan nin buhay? An mga pilosopo, teologo, asin sientista nasasakitan na marhay sa hapot na iyan sa laog na nin mga milenyo. Dai mabilang na libro an isinurat kan mga indibiduwal na nagpoprobar na simbagon iyan. An saindang paghihingoa nagin daing kamanungdanan, asin dakol an nagkonklusyon na an hapot dai masisimbag. Pero, igwa nin simbag. Minsan ngani hararom, iyan bakong komplikado. Iyan ipinaliwanag sa Biblia. An liabe sa sarong maogma, makahulogan na buhay iyo ini: Kaipuhan na magkaigwa kita nin tamang relasyon ki Jehova, an satong Kaglalang asin langitnon na Ama. Paano niato magigibo iyan?

Igwa nin garo baga duwang nagkakasarongatan na aspekto sa pagrani sa Dios. An mga minagibo kaiyan natatakot saiya sagkod namomoot saiya. Estudyaran niato an duwang teksto na nagsusuportar sa tataramon na iyan. Kaidtong haloy na an nakaagi, an madonong na si Hadeng Salomon naggibo nin sarong maingat na pag-adal sa katawohan asin irinekord an saiyang mga nadiskobre sa libro kan Biblia na Eclesiastes. Sinusumaryo an saiyang obserbasyon, sia nagsurat: “An konklusyon kan bagay, mantang nadangog na an gabos, iyo ini: Matakot ka sa tunay na Dios asin otobon mo an saiyang mga togon. Huli ta ini iyo an bilog na katongdan nin tawo.” (Eclesiastes 12:13) Pakalihis nin mga siglo, kan hapoton kun ano an nakalalabi sa gabos na togon sa Ley na itinao ki Moises, si Jesus nagsimbag: “Kamotan mo si Jehova na saimong Dios sa bilog mong puso asin sa bilog mong kalag patin sa bilog mong isip.” (Mateo 22:37) Garo daw palaen para sa saindo na kita maninigong matakot sa Dios sagkod mamoot sa saiya? Siyasaton niato an kahalagahan nin pagkatakot asin pagkamoot patin kun paano iyan nagtitinabangan tanganing magbunga nin sarong nakakokontentong relasyon sa Dios.

Kun Ano an Kahulogan nin Pagkatakot sa Dios

Kaipuhan an magalang na pagkatakot kun sasambahon niato an Dios sa akseptableng paagi. An Biblia nagsasabi: “An pagkatakot ki Jehova iyo an kapinonan nin kadonongan.” (Salmo 111:10) Si apostol Pablo nagsurat: “Padagos kitang magkaigwa nin dai na kutana maninigong kabootan, na paagi kaiyan kita makatatao sa Dios nin sagradong paglilingkod sa paaging maaako na may diosnon na takot asin may pagkangirhat na paggalang.” (Hebreo 12:28) Siring man, an sarong anghel sa tahaw kan langit na naheling ni apostol Juan sa bisyon nagpoon kan saiyang proklamasyon kan maogmang bareta na nagsasabi: “Matakot kamo sa Dios asin pamurawayon sia.”​—Kapahayagan 14:​6, 7.

An pagkatakot na ini sa Dios, na kaipuhan na marhay sa makahulogan na buhay, bakong kapareho kan grabe kamakimakarimarimang takot. Tibaad makamate kita nin grabeng takot kun kita hinuhuma nin sarong maringis asin peligrosong kriminal. Alagad an pagkatakot sa Dios​—o diosnon na pagkatakot​—iyo an may pagkangirhat na paggalang asin hararom na reberensia para sa Kaglalang. Kalabot man dian an tamang pagkatakot na paanggoton an Dios huli ta sia an Supremong Hokom asin Makakamhan sa gabos, na igwa nin kapangyarihan sagkod autoridad na padusahan an mga nakikisuway.

Nagtitinabangan an Pagkatakot Asin Pagkamoot

Minsan siring, habo ni Jehova na maglingkod sa saiya an mga tawo huli sana ta sinda may pagkangirhat na paggalang sa saiya. Lataw na marhay na si Jehova Dios nin pagkamoot. Si apostol Juan napahirong sumurat: “An Dios pagkamoot.” (1 Juan 4:8) Mamomoton na marhay an pagtratar ni Jehova Dios sa katawohan, asin gusto niang mamotan man sia kan mga tawo bilang balos. Pero, paanong  an siring na pagkamoot kaoyon kan diosnon na pagkatakot? An duwa sa katunayan magkakonektadong marhay. An salmista nagsurat: “An pakikidayupot ki Jehova para sa mga natatakot sa saiya.”​—Salmo 25:14.

Isip-isipa nanggad an paggalang asin pagkatakot na namamatean nin sarong aki para sa sarong makosog asin madonong na ama. Kasabay kaiyan, an siring na aki mahimate sa pagkamoot kan ama. An aki matiwala sa ama asin maasa sa saiya para sa paggiya, na kompiado na an paggiyang ini matao nin mga pakinabang. Siring man, kun kita namomoot asin natatakot ki Jehova, susunodon niato an saiyang paggiya, asin makikinabang kita kaini. Mangnoha an sinabi ni Jehova may labot sa mga Israelita: “Kun pataluboon sana kutana ninda an saindang puso na matakot sa sako asin danay na otobon an gabos kong togon, tanganing ikarahay ninda asin kan saindang mga aki sagkod noarin pa man!”​—Deuteronomio 5:29.

Iyo, an diosnon na pagkatakot minagiya bakong sa kaoripnan kundi sa katalingkasan, bakong sa kamondoan kundi sa kagayagayahan. Si Isaias naghula manongod ki Jesus: “Maoogma sia sa pagkatakot ki Jehova.” (Isaias 11:3) Asin an salmista nagsurat: “Maogma an tawo na natatakot ki Jehova, na sa saiyang mga togon nawiwili sia nin labi-labi.”​—Salmo 112:1.

Siempre pa, dai kita matatakot sa Dios ni mamomoot sa saiya kun dai niato sia midbid. Kaya ngani importanteng marhay an pag-adal sa Biblia. An siring na pag-adal nakatatabang sa sato na masabotan an personalidad nin Dios asin maapresyar an kadonongan kan pagsunod sa saiyang paggiya. Mantang kita orog na napaparani sa Dios, gusto niato na gibohon an saiyang kabotan asin namomotibar kitang sunodon an saiyang mga togon, sa pakaaram na pakikinabangan niato iyan.​—1 Juan 5:3.

Sarong kagayagayahan an maaraman na an saro yaon sa tamang dalan nin buhay. Ini totoo ki Bill, na nasambitan sa kapinonan. Sia nagsabi kasuarin pa sana: “Sa nag-aging siyam na taon poon kan primero kong pag-adal sa Biblia, an sakong relasyon ki Jehova tuminalubo. An enot na alimbukad nin kagayagayahan na namatean ko tuminalubo sa sarong totoong magayagayang pamumuhay. Pirme na akong igwa nin positibong punto de vista sa buhay. An sakong aldaw pano nin makahulogan na aktibidad, bakong nin daing katuyohan na paghanap nin kasingawan. Si Jehova nagin sarong tunay na persona para sa sako, asin aram ko na an pinakaikararahay ko an nasa puso nia.”

Sa masunod na artikulo, eestudyaran pa niato kun paano na an kaaraman dapit ki Jehova nagtatao nin kagayagayahan asin mga pakinabang sa mga nag-aaplikar kaiyan sa saindang buhay.

[Blurb sa pahina 5]

An pagrani sa Dios nangangahulogan na kita namomoot sagkod natatakot sa saiya

[Ritrato sa pahina 6]

Si Jesus magayagaya sa pagkatakot ki Jehova