Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Pinanigoan an Saiyang Espirituwal na mga Pangangaipo

Pinanigoan an Saiyang Espirituwal na mga Pangangaipo

 Bareta kan mga Parabalangibog kan Kahadean

Pinanigoan an Saiyang Espirituwal na mga Pangangaipo

AN Chipre sarong isla sa amihanan-sirangan na kabtang kan Dagat Mediterraneo. Kan mga panahon kan Biblia, an Chipre bantog huli sa tanso asin de kalidad na tablon kaiyan. Ibinalangibog duman ni Pablo asin Bernabe an maogmang bareta kan Kahadean durante kan enot nindang pagbiahe sa pagmimisyonero. (Gibo 13:4-12) Ngonyan, an maogmang bareta igwa pa giraray nin positibong epekto sa buhay kan dakol na taga Chipre. Totoo nanggad ini ki Lucas, sarong lalaki na nasa mga 40 na. Isinasaysay nia:

“Namundag ako sa sarong pamilyang may pitong aki na nasa sarong oma na atamanan nin mga baka. Poon kan ako aki pa, mahilig na akong magbasa. An paborito kong libro iyo an sarong pambulsang edisyon kan Kristianong Griegong Kasuratan. Kan ako dies anyos pa sana, binilog mi kan nagkapira kong katood an sarong sadit na grupo sa pag-adal nin Biblia. Minsan siring, dai iyan naghaloy huli ta an nagkapirang may edad nang tawo sa baryo inaapod kaming mga erehe.

“Paghaloyhaloy, mantang nag-eeskuela sa Estados Unidos, may mga tawo akong namidbid na laen-laen an relihiosong pinaghalean. Pinukaw liwat kaiyan an sakong pagmawot sa espirituwal na mga bagay. Dakol na aldaw akong nasa libreriya kan unibersidad na inaadalan an laen-laen na relihion. Sinongko ko man an dakol na simbahan, alagad sa ibong kan sakong mga paghihingoa, dai pa man giraray ako naninigoan sa espirituwal.

“Kan matapos an sakong pag-adal, nagpuli ako sa Chipre asin nag-ako nin trabaho bilang direktor nin sarong laboratoryo medikal. An sarong may edad nang lalaki na an ngaran Antonis, saro sa Mga Saksi ni Jehova, parate akong sinosongko sa sakong pinagtatrabawohan. Pero, an saiyang mga pagsongko nariparo kan Iglesia Griego Ortodokso.

“Dai nahaloy, sinongko ako nin sarong teologo asin dinesganar ako sa pakikipag-olay sa Mga Saksi ni Jehova. Mantang ako tinokdoan poon sa pagkaaki na an katotoohan yaon sa Iglesia Griego Ortodokso, nagsunod ako asin pinondo an pakikipag-olay ki Antonis asin nagpoon na makipag-olay sa teologo dapit sa Biblia. Sinongko ko man an dakol na monasteryo sa Chipre. Nagbiahe pa ngani ako pasiring sa amihanan na Grecia asin nagduman sa Bukid nin Atos, na iyo an ibinibilang na kabanalbanaleng bukid kan Kristiano Ortodoksong kinaban. Pero, dai pa nasisimbag an mga hapot ko sa Biblia.

“Dangan namibi ako sa Dios na tabangan ako na manompongan an katotoohan. Dai nahaloy pakatapos kaiyan, sinongko giraray ako ni Antonis sa sakong pinagtatrabawohan, asin naisip ko na simbag ini sa sakong pamibi. Kaya nagpondo ako sa pakipaghelingan sa teologo asin nagpoon na mag-adal sa Biblia kaiba ni Antonis. Padagos akong nag-oswag, asin kan Oktubre 1997, sinimbolisaran ko an sakong pagdusay ki Jehova paagi sa bautismo sa tubig.

“Kan primero, kontra an sakong agom asin an samong duwang matuang aking babae, na 14 asin 10 anyos kan panahon na idto. Alagad huli sa sakong marahay na paggawe, an sakong agom nagdesisyon na mag-atender sa sarong pagtiripon sa Kingdom Hall. Naghanga siang marhay sa kabootan kan mga Saksi asin sa ipinaheling nindang personal na interes. Sia partikularmenteng naghanga sa saindang paggamit kan Biblia. Bilang resulta, an sakong agom asin duwang matuang aking babae nag-ako nin pag-adal sa Biblia kaiba kan mga Saksi ni Jehova. Imahinara an sakong dakulang kaogmahan kan sindang tolo mabautismohan sa “Makahulang Tataramon nin Dios” na Pandistritong Kombension kan 1999!

“Iyo, pinanigoan an sakong paghanap kan katotoohan. Ngonyan an bilog ming pamilya, kaiba an sakong agom asin apat na aki, nagkakasararo na sa dalisay na pagsamba ki Jehova.”