Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Hapot Hale sa mga Parabasa

Mga Hapot Hale sa mga Parabasa

 Mga Hapot Hale sa mga Parabasa

Huli sa pagigin andam ni Jehova na magpatawad nin mga kasalan basado sa merito kan pantubos na atang, taano ta kaipuhan nin mga Kristiano na magbuyboy sa kamagurangan sa kongregasyon?

Siring kan maheheling sa kaso ni David asin Bat-seba, pinatawad ni Jehova an kasalan ni David, dawa iyan magabat, huli sa tunay na pagsolsol ni David. Kan dolokon sia ni propeta Natan, si David hayag na nagbuyboy: “Nagkasala ako tumang ki Jehova.”—2 Samuel 12:13.

Minsan siring, bako sanang inaako ni Jehova an sinserong pagbuyboy nin sarong parakasala asin nagpapatawad kundi sia man nagtatao nin mamomoton na mga probisyon tanganing tabangan an napapasala na maomayan sa espirituwal. Sa kaso ni David, an tabang nagdatong paagi ki propeta Natan. Ngonyan, sa Kristianong kongregasyon, igwa nin maygurang sa espirituwal na kamagurangan na lalaki. An disipulong si Santiago nagpapaliwanag; “Igwa daw nin naghehelang [sa espirituwal] dian sa saindo? Apodon nia an kamagurangan na lalaki kan kongregasyon, asin sinda mamibi para sa saiya, na linalahidan sia nin lana sa ngaran ni Jehova. Asin an pamibi nin pagtubod magpapaomay sa may kamatean, asin babangonon sia ni Jehova. Siring man, kun sia nakaginibo nin mga kasalan, iyan ipapatawad sa saiya.”​—Santiago 5:​14, 15.

An may kabatidan na kamagurangan dakula an magigibo tanganing inaan an kolog sa puso na namamatean kan nagbabasol na parakasala. Nagmamaigot sinda na arogon si Jehova sa saindang tratamiento sa  saiya. Nungka nindang gugustohon na magin daing herak, dawa ngani tibaad angay an mapuersang disiplina. Imbes, maheherakon nindang kinokonsiderar an presenteng mga pangangaipo kan indibiduwal. Sinda mapasensiang nagmamaigot na pakarhayon giraray an kaisipan nin saro paagi sa paggamit kan Tataramon nin Dios. (Galacia 6:1) Dawa kun an saro dai boluntaryong magbuyboy kan saiyang kasalan, sia tibaad mapahiro pa man giraray na magsolsol kun dolokon nin kamagurangan, kapareho ni David kan dinolok ni Natan. An suporta na itinatao sa siring na paagi kan kamagurangan nakatatabang sa napapasala na malikayan an peligro nin pag-otro sa kasalan asin an grabeng epekto nin pagigin tuminagas na paragibo nin kasalan.​—Hebreo 10:26-​31.

Bako nanggad pasil na ibuyboy sa iba an mga gibo-gibo na ikinasusupog nin saro asin humagad nin kapatawadan. Kaipuhan an panlaog na kosog. Pero, pensara sa halipot an alternatibo. An sarong lalaki na dai itinuga an saiyang magabat na kasalan sa kamagurangan sa kongregasyon nagsabi: “Namamatean ko an kolog sa sakong puso na dai nawawara. Dinagdagan ko an sakong mga paghihingoa sa paghuhulit, alagad an pakamate nin pagbasol nagdanay.” Nagsaboot sia na igo na an pagbuyboy sa Dios sa pamibi, alagad malinaw na bako pa, huli ta sia nagkaigwa nin mga pagmate na kaagid kan ki Hadeng David. (Salmo 51:​8, 11) Mas marahay nanggad na akoon an mamomoton na tabang na itinatao ni Jehova paagi sa kamagurangan!