Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Dai Nagsosolo Kan an Samong Pagtubod Nabalo

Dai Nagsosolo Kan an Samong Pagtubod Nabalo

 Dai Nagsosolo Kan an Samong Pagtubod Nabalo

Si Vicky sarong magayon na babaeng omboy​—marahay an salud, makagulogulo, asin bibo. Iyo, kan sia namundag kan tigsoli nin 1993, labi-labi an samong kaogmahan. Nag-iistar kami sa sarong sadit na banwaan sa timog kan Sweden, asin marahayon nanggad an buhay.

MINSAN siring, kan si Vicky saro may kabangang taon, an samong kinaban garo nagaba. Haloy-haloy nang bakong marahay an saiyang salud, kaya dinara mi sia sa ospital. Nungka ming malilingawan an oras na sinabi sa samo kan doktor na an samong aki may grabeng leukemia (acute lymphoblastic leukemia), sarong klase nin kanser sa pagkaniaki na nakakaapektar sa puting mga selula kan dugo.

Masakit na tubodon na an samong sadang na aking babae magkaigwa kan grabeng helang na ini. Nagpopoon pa sana siang magimata sa kinaban sa palibot nia, asin ngonyan puede siang magadan. Nagmamaigot na rangahon kami, an doktor nagsabi na may sarong medyo mapangganang pagbolong na puedeng gibohon, na imbuelto an pagbolong paagi sa mga kemikal (chemotherapy) kaiba kan nagkapirang pag-ineksion nin dugo. Ini an sunod ming pagkabigla.

An Samong Pagtubod Nabalo

Tunay nanggad na namomotan mi an samong aki asin mawot mi an pinakamarahay na medikal na pag-asikaso para sa saiya. Pero, an pag-ineksion nin dugo biyong dai puede. Marigon kaming nagtutubod sa Tataramon nin Dios, an Biblia, na malinaw na nagsasabi na an mga Kristiano dapat na ‘lumikay sa dugo.’ (Gibo 15:​28, 29) Aram mi man na an mismong pag-ineksion nin dugo peligroso. Rinibo an naolakitan nin mga helang asin nagadan huli sa pag-ineksion nin dugo. An pagpipilian sana iyo an halangkaw an kalidad na pagbolong na dai nangangaipo  nin pag-ineksion nin dugo. Sa bagay na ini, an samong pakikilaban para sa pagtubod nagpoon na ngonyan.

Ano an puede ming gibohon? Nakikomunikar kami sa Hospital Information Services sa sangang opisina kan Mga Saksi ni Jehova sa Sweden tanganing humagad nin tabang. * Tolos-tolos, nagpadara nin mga fax sa laen-laen na ospital sa bilog na Europa sa samong paghanap nin sarong ospital asin doktor na andam na magsagibo nin pagbolong paagi sa mga kemikal na dai maggagamit nin pag-ineksion nin dugo. Nakapakokosog na marhay an kaigotan asin pagkamoot na ipinaheling kan samong Kristianong mga tugang sa saindang mga paghihingoa na tabangan kami. Dai kami binayaan na nagsosolo sa samong pakikipaglaban para sa pagtubod.

Sa laog sana nin pirang oras, sarong ospital asin doktor an nanompongan sa Homburg/Saar, Alemania. Ginibo an mga areglo kan samong pag-eroplano paduman sa masunod na aldaw tanganing eksaminon si Vicky. Pag-abot mi, an samong Kristianong mga tugang hale sa lokal na kongregasyon kan Mga Saksi ni Jehova sa Homburg, siring man an nagkapira kan samong paryente, yaon duman tanganing sabaton kami. Asin may init kaming sinabat kan sarong representante kan lokal na Hospital Liaison Committee. Inibanan nia kami sa ospital asin itinao sa samo an gabos na mahihimong suporta. Naranga kaming maheling na dawa sa ibang nasyon, igwa kaming espirituwal na mga tugang na nagsusuportar sa samo.

Kan makamidbid mi si Dr. Graf sa ospital, liwat kaming naranga. Sia mapagsabot na marhay asin inasegurar kami na gigibohon nia an gabos na mapupuede tanganing bolongon si Vicky na mayo nin pag-ineksion nin dugo. Dawa kun bumaba an saiyang hemoglobin level sa 5 g/dl, andam niang ipagpadagos an pagbolong na mayo nin pag-ineksion nin dugo. Sinabi man nia na an amay na diagnosis asin marikas na pagdara ki Vicky duman an nagtao sa saiya nin dakulang posibilidad para sa mapangganang pagbolong. Inadmitir nia na ini an kaenot-enoteng pagbolong nia paagi sa mga kemikal na mayo nin pag-ineksion nin dugo sa kaso na arog kan ki Vicky. Nagpapasalamat kaming marhay asin hinangaan an kosog kan boot asin determinasyon ni Dr. Graf na makatabang.

Mga Problema sa Pinansial

An hapot ngonyan, Paano mi babayadan an pagbolong ki Vicky? Namungnan kami kan ipinaaram sa samo na mga 150,000 deutsche mark an gagastoson sa duwang taon na pagbobolong. Mayo kami nin dawa sadit na parte kan siring kadakulang kantidad nin kuarta, alagad ta kaipuhan na ponan tolos an pagbolong ki Vicky. Huling naghale sa Sweden tanganing magpabolong sa Alemania, mayo kaming diretso sa ano man na pampublikong seguro sa salud. Basta yaon kami duman kaiba an samong sadang na aking babae na grabe an helang asin an ekspertong doktor na andam na tumabang, alagad mayo kaming igong kuarta.

Tinabangan kami kan ospital asin sinabihan kami na an pagbolong mapoon tolos-tolos kun matao kami nin antisipo na 20,000 mark asin mapirma sa sarong garantiya para sa balanse. Igwa kami minsan paano nin natipon, asin paagi sa mamomoton na tabang hale sa mga katood saka paryentes, nabayadan mi an 20,000 mark​—alagad paano man an balanse?

Sa giraray ipinagirumdom sa samo na kami dai nagsosolo sa pakikipaglaban mi para sa pagtubod. Sarong tugang na lalaki sa espirituwal, na kaidto dai mi aram kun siisay, an andam na asumiron an pagbayad sa balanse. Minsan siring, dai mi na kinaipuhan an saiyang buka an palad na alok huli ta nakagibo kami nin ibang areglo.

Ginibo kan Ekspertong Doktor an Pagbolong

Nagpoon na an pagbolong paagi sa mga kemikal. Uminagi an mga aldaw asin semana. Kun beses, iyan depisil na marhay asin nakapapagal para sa samong sadang na aki sagkod sa samo. Sa ibong na lado, labi-labi an samong kaogmahan asin pagpasalamat kada may ipaheling siang senyales na sia nagrarahay. An pagbolong paagi sa mga kemikal nagpadagos nin walong bulan. An pinakahababang hemoglobin level ni Vicky 6 g/dl, asin inotob ni Dr. Graf an saiyang panuga.

Labing anom na taon an nag-agi, asin an pangultimong pagpaheling sa doktor kan saiyang fluido sa gulod nagpapaheling na mayo na ni kadikit na leukemia. Saro na siang maogmang aking babae ngonyan na mayo nin ano man na senyales kan helang  na iyan. Iyo, garo sarong milagro na si Vicky naomayan nin biyo. Aram mi na dakol na aki na may arog kaining helang an nagagadan apisar kan pagbolong paagi sa mga kemikal asin pag-ineksion nin dugo.

Mapanggana an samong pakikipaglaban para sa pagtubod, alagad igwang tabang hale sa samong mga paryente, Kristianong mga tugang na lalaki asin babae, asin mga eksperto sa pagbolong. Tinawan kami nin lubos na suporta na 24 oras kada aldaw kan Hospital Information Services. Ginamit ni Dr. Graf asin kan saiyang kairiba an saindang mga abilidad sa pagtabang ki Vicky na maomayan. Sa gabos na ini, totoong nagpapasalamat kami.

Napakosog an Samong Pagtubod

Pero, orog sa gabos pinasasalamatan mi an satong Dios, si Jehova, sa saiyang mamomoton na pagmakolog asin sa kosog na naako mi hale sa saiyang Tataramon, an Biblia. Kun ginigirumdom mi an nakaagi, narerealisar mi kun gurano kadakol kan samong nanodan asin kun gurano kanakapakokosog sa samong pagtubod an depisil na eksperyensiang ini sa buhay.

An samong odok sa pusong kamawotan ngonyan iyo na mapagdanay an samong dayupot na relasyon ki Jehova Dios asin na itokdo sa samong aki an kahalagahan kan pamumuhay na kaoyon kan saiyang mga kahagadan. Iyo, gusto ming itao sa saiya an sarong marahay na espirituwal na mana na buhay na daing katapusan sa maabot na Paraiso digdi sa daga.—Ikinontribwir.

[Nota sa Ibaba]

^ par. 7 An Hospital Information Services an nagdidirehir sa internasyonal na magkakakonektar na mga Hospital Liaison Committee. An mga ini man kompuesto nin Kristianong mga boluntaryo na sinanay tanganing enkaminaron an kooperasyon sa pag-oltanan kan mga doktor asin kan saindang mga pasyenteng Saksi. Igwa nin labi sa 1,400 na Hospital Liaison Committee na nagtatabang sa mga pasyente sa labing 200 na kadagaan.