Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Tumindog na Lubos na May Marigon na Kombiksion

Tumindog na Lubos na May Marigon na Kombiksion

 Tumindog na Lubos na May Marigon na Kombiksion

“[Sia] danay na nagmamaigot para sa saindo sa saiyang mga pamibi, tangani na sa katapustapusi kamo makatindog na lubos asin may marigon na kombiksion sa gabos na kabotan nin Dios.”—COLOSAS 4:12.

1, 2. (a) Ano an naobserbaran kan mga tagaluwas dapit sa enot na mga Kristiano? (b) Paano ipinahahayag kan libro nin Colosas an mamomoton na interes?

AN MGA parasunod ni Jesus kaidto odok na interesado sa mga kapwa parasamba. Si Tertuliano (parasurat kaidtong ikaduwa asin ikatolong siglo C.E.) nagsaysay dapit sa kabootan na ipinaheling ninda sa mga ilo, dukha, asin may edad na. An mga ebidensiang idto nin pagkamoot sa gibo hinangaan na marhay kan mga daing pagtubod kaya may mga nagsabi dapit sa mga Kristiano, ‘Helinga nindo kun gurano an pagkaminorootmootan ninda.’

2 Ipinaheheling kan libro nin Colosas an siring na mamomoton na interes ni apostol Pablo asin kan saiyang kaibaiba na si Epafras para sa mga tugang na lalaki asin babae sa Colosas. Sinuratan sinda ni Pablo: Si Epafras “danay na nagmamaigot para sa saindo sa saiyang mga pamibi, tangani na sa katapustapusi kamo makatindog na lubos asin may marigon na kombiksion sa gabos na kabotan nin Dios.”  Durante kan 2001, gigibohon kan Mga Saksi ni Jehova na saindang teksto kan taon an mga tataramon na ini sa Colosas 4:12: ‘Tumindog na lubos asin may marigon na kombiksion sa gabos na kabotan nin Dios.’

3. Para sa anong duwang bagay namibi si Epafras?

3 Maheheling nindo na an mga pamibi ni Epafras para sa saiyang mga namomotan igwa nin duwang aspekto: (1) na sinda ‘sa katapustapusi tumindog na lubos’ asin (2) na sinda tumindog na “may marigon na kombiksion sa gabos na kabotan nin Dios.” An impormasyon na ini iiniba sa Kasuratan para sa kapakinabangan niato. Kaya hapota an saindong sadiri, ‘Ano an personal na kaipuhan kong gibohon tangani na sa katapustapusi makatindog na lubos asin may marigon na kombiksion sa gabos na kabotan nin Dios? Asin mantang ginigibo ko iyan, ano an magigin epekto?’ Helingon ta.

Magmaigot na ‘Tumindog na Lubos’

4. An mga taga Colosas nangaipong magin “lubos” sa anong paagi?

4 Makosog an pagmawot ni Epafras na an saiyang espirituwal na mga tugang na lalaki asin babae sa Colosas ‘sa katapustapusi tumindog na lubos.’ An termino na ginamit ni Pablo, na digdi trinadusir na “lubos,” puedeng igwa kan kahulogan na sangkap, husto na sa edad, o maygurang. (Mateo 19:21; Hebreo 5:14; Santiago 1:4, 25) Posibleng marhay na aram nindo na an pagigin bautisadong Saksi ni Jehova dai nangangahulogan na an saro automatiko nang maygurang na Kristiano. Sinuratan ni Pablo an mga taga Efeso, na nag-eerok sa solnopan nin Colosas, na an mga pastor asin paratokdo maghingoang tabangan an “gabos [na] makaabot sa pagkasararo sa pagtubod asin sa tamang kaaraman dapit sa Aki nin Dios, sa lubos na pagkatawo, sa sokol nin pagtalubo na kapareho kan kapanoan kan Cristo.” Sa iba pang kabtang sinadol ni Pablo an mga Kristiano na magin “maygurang sa mga kapangyarihan nin pagsabot.”—Efeso 4:8-13; 1 Corinto 14:20.

5. Paano ta magigibong pangenot na pasohan an pagigin lubos?

5 Kun an nagkapira sa Colosas bako pang maygurang sa espirituwal, iyan an kaipuhan na magin pasohan ninda. Bako daw na maninigong magin totoo man iyan ngonyan? Baga man kita nabautismohan kaidtong dakol nang dekada an nakaagi o kan nakaagi pa sana, naheheling ta daw na kita malinaw na nag-oswag na sa satong kakayahan nin pangangatanosan asin mga punto de vista? Ineestudyaran ta daw an mga prinsipyo sa Biblia bago kita gumibo nin mga desisyon? An mga bagay daw na may koneksion sa Dios asin sa intereses kan kongregasyon orog na nagkakaigwa nin mas dakulang kabtang sa satong buhay, imbes na magin insidental sana? Dai niato digdi ikaiilustrar an gabos na paagi na ikapaheheling ta an siring na pag-oswag sa pagigin lubos, alagad horophoropa an duwang halimbawa.

6. Ano an sarong kabtang kun saen an saro puedeng umoswag na magin sangkap, arog ki Jehova?

6 Enot na halimbawa: Ipamugtak na kita nagdakula sa sarong kamugtakan na igwa nin prehuwisyo o pagkaanggot sa mga tawo na iba an rasa, nasyonalidad, o lugar. Aram ta na ngonyan na an Dios daing ipinaoorog asin na kita maninigo na dai man. (Gibo 10:14, 15, 34, 35) Sa satong kongregasyon o sirkito,  igwa nin mga indibiduwal na hale sa ibang kamugtakan na iyan, kaya kairibaiba ta sinda. Pero, sagkod saen niato pinapagdadanay sa boot an negatibong mga saboot o pagsuspetsa sa mga tawong arog kaiyan an kamugtakan? Kita daw madaling maanggot, na tolos-tolos na nag-iisip nin negatibo kun an saro na siring an kamugtakan magkasala o makagibo nin sadit na sala sa sato? Hapota an saindong sadiri, ‘Kaipuhan ko daw na gumibo nin orog pang pag-oswag na magkaigwa kan daing pagpaorog na pagmansay nin Dios?’

7. An pagigin lubos bilang Kristiano puedeng mangahulogan nin pagkaigwa nin anong pagmansay sa iba?

7 Ikaduwang halimbawa: Segun sa Filipos 2:3, kita maninigo na ‘dai gumibo nin ano man huli sa iriwal o huli sa egotismo, kundi sa kababaan nin pag-isip na ibinibilang an iba na mas halangkaw.’ Gurano an pag-oswag niato sa bagay na ini? An balang tawo igwa nin mga kaluyahan asin kakosogan. Kun kaidto madali niatong mariparo an mga kaluyahan nin iba, kita daw nag-oswag na, na dai na inaasahan na sinda magin haros “sangkap”? (Santiago 3:2) Ngonyan, orog kisa kaidto, kita daw may naheheling—hinahanap pa ngani—na mga paagi kun saen an iba nakalalabi sa sato? ‘Admitido ako na an tugang na babaeng ini nakalalabi sa sako sa pagigin mapasensia.’ ‘An sarong iyan mas optimistiko an pagtubod.’ ‘An totoo, sia mas marahay na paratokdo kisa sako.’ ‘Sia mas nakapagpopogol sa saiyang ugale.’ Posible na an nagkapirang taga Colosas nangaipong umoswag sa bagay na ini. Kita daw iyo man?

8, 9. (a) Sa anong sentido na si Epafras namibi na an mga taga Colosas ‘tumindog’ na lubos? (b) An ‘pagtindog na lubos’ nangahulogan nin ano may labot sa ngapit?

8 Si Epafras namibi na an mga taga Colosas ‘tumindog na lubos.’ Malinaw nanggad, ipinamimibi ni Epafras sa Dios na sagkod na an mga taga Colosas lubos, maygurang na mga Kristiano, sinda ‘matindog,’ o magdadanay na siring.

9 Dai ta puedeng isipon na an balang nagigin Kristiano, maski an sarong maygurang na, magpapadagos na siring. Si Jesus nagsabi na an sarong anghel na aki nin Dios ‘dai nagdanay sa katotoohan.’ (Juan 8:44) Asin ipinagirumdom ni Pablo sa mga taga Corinto an manongod sa nagkapira kaidto na haloy-haloy nang naglingkod ki Jehova alagad ta nagpondo. Pinatanidan nia an mga tugang na linahidan nin espiritu: “Sia na naghohona na sia nagtitindog mag-ingat na dai sia mapukan.” (1 Corinto 10:12) Lalong idinodoon kaini an pamibi na an mga taga Colosas ‘sa katapustapusi tumindog na lubos.’ Kan oras na sinda nagin lubos, maygurang, kinaipuhan nindang magpadagos, dai minasibog, nanluluya, o inaanod. (Hebreo 2:1; 3:12; 6:6; 10:39; 12:25) Sa siring sinda magigin “lubos” sa aldaw kan pagsiyasat asin pangultimong pag-aprobar sa sainda.—2 Corinto 5:10; 1 Pedro 2:12.

10, 11. (a) Tinawan kita ni Epafras nin anong halimbawa kun manongod sa pamibi? (b) Kaoyon kan ginibo ni Epafras, anong desisyon an boot nindong gibohon?

10 Pinag-olayan ta na an kahalagahan nin pamimibi para sa iba na sinasambit an ngaran, na magin espesipiko sa paghagad ki Jehova na tabangan sinda, rangahon sinda, bendisyonan sinda, asin tawan sinda nin banal na espiritu. Arog kaiyan an mga pamibi ni Epafras para sa mga taga Colosas. Asin makakukua kita—an totoo maninigo kitang kumua—sa mga tataramon na iyan nin mahalagang suhestion manongod sa sinasambit niato ki Jehova sa pamibi dapit sa satong sadiri. Daing duda, kaipuhan niatong hagadon an tabang ni Jehova tangani na kita bilang mga indibiduwal ‘sa katapustapusi makatindog na lubos.’ Ginigibo daw nindo iyan?

11 Taano ta dai sambiton an situwasyon nindo sa pamibi? Ipakipag-olay sa Dios kun sagkod saen na an inoswag nindo sa pagigin “lubos,” maygurang. Makimaherak sa saiya na tabangan kamong maheling an mga kabtang kun saen nangangaipo pa kamong umoswag sa espirituwal. (Salmo 17:3; 139:23, 24) Daing duwa-duwa, igwa kamo nin nagkapira kan siring na mga kabtang. Kun siring, imbes na ikadesganar ini, magngayongayo sa Dios sa paaging malinaw, diretso sa punto para sa tabang na umoswag. Gibohon ini nin labi sa sarong beses. Sa katunayan, taano ta dai kamo magdesisyon na ngonyan na masunod na semana kamo mamimibi nin halawig na kamo ‘sa katapustapusi makatindog na lubos.’ Asin planohon na gibohon iyan nin orog pa mantang ineestudyaran nindo an teksto kan taon. Sa saindong mga pamibi, magkonsentrar sa tibaad mga tendensia nindo na sumibog, manluya, o maanod parayo sa paglilingkod sa Dios asin kun paano nindo malilikayan an paggibo kaiyan.—Efeso 6:11, 13, 14, 18.

Mamibi na Magkaigwa nin Marigon na Kombiksion

12. Taano ta nangorognang kaipuhan kan mga taga Colosas an “marigon na kombiksion”?

12 May saro pa man na ipinamibi si Epafras na mahalagang marhay tanganing an mga taga Colosas manompongan na sa katapustapusi nasa kamugtakan  na inaako nin Dios. Iyan mahalaga man na marhay para sa sato. Ano iyan? Sia namibi na sinda tumindog na “may marigon na kombiksion sa gabos na kabotan nin Dios.” Sinda napalilibotan nin erehiya asin diit-diit na nakararaot na mga pilosopiya, na an nagkapira kaiyan igwa nin mapandayang sagin tunay na pagsamba. Halimbawa, sinda pinirit na selebraron an espesyal na mga aldaw paagi sa pag-ayuno o bangkete, na dati kaipuhan sa Judiong pagsamba. An falsong mga paratokdo idinoon an mga anghel, an makapangyarihan na mga espiritu na ginamit sa paghatod kan Ley ni Moises. Imahinara an mapasairarom sa siring na klase nin mga pan-iimpluwensia! Kadakol kan nakariribaraw na nagkakasarungatan na ideya.—Galacia 3:19; Colosas 2:8, 16-18.

13. Makatatabang sa mga taga Colosas an pagrekonoser sa anong bagay, asin paano iyan makatatabang sa sato?

13 Nagsimbag si Pablo paagi sa pagdoon kan papel ni Jesu-Cristo. “Mantang inako nindo si Cristo Jesus na Kagurangnan, padagos kamong maglakaw na kasaro nia, na nakagamot asin itinitindog dian sa saiya patin pinaririgon sa pagtubod, siring sa pagkatokdo sa saindo.” Iyo, kaipuhan (kan mga taga Colosas asin niato) an lubos na kombiksion manongod sa papel ni Cristo sa katuyohan nin Dios asin sa satong buhay. Ipinaliwanag ni Pablo: “Sa saiya namumugtak an bilog na kapanoan kan banal na kualidad. Asin kaya kamo igwa nin kapanoan paagi sa saiya, na iyo an payo kan gabos na gobyerno asin autoridad.”—Colosas 2:6-10.

14. Taano ta totoo an paglaom para sa mga taga Colosas?

14 An mga taga Colosas mga Kristiano na linahidan nin espiritu. Igwa sinda nin laen na paglaom, buhay sa kalangitan, asin yaon sa sainda an gabos na dahelan na papagdanayon na maliwanag an paglaom na iyan. (Colosas 1:5) “Kabotan [idto] nin Dios” kaya sinda igwa nin marigon na kombiksion manongod sa kasiertohan kan saindang paglaom. May siisay man daw sa sainda na nagduda kutana sa paglaom na iyan? Dai nanggad! Maninigo daw na laen na man an kamugtakan ngonyan para sa gabos na igwa kan itinao nin Dios na paglaom na buhay sa sarong daganon na paraiso? Bako nanggad! An balidong paglaom na iyan malinaw na kabtang kan “kabotan nin Dios.” Ngonyan horophoropa an mga hapot na ini: Kun kamo nagmamaigot na mapabilang sa “dakulang kadaklan” na makaliligtas sa “dakulang kahorasaan,” gurano katotoo an saindong paglaom? (Kapahayagan 7:9, 14) Iyan daw kabtang kan saindong “marigon na kombiksion sa gabos na kabotan nin Dios”?

15. Anong pagkasunodsunod an sinabi ni Pablo na kabale an paglaom?

15 Pagsinabing “paglaom” an boot niatong sabihon bakong malibog na kamawotan o pangatorogan na mata. Masasabotan ta ini sa sunod-sunod na punto na mas naenot na iinatubang ni Pablo sa mga taga Roma. Sa pagkasunodsunod na iyan, an lambang bagay na nasasambitan konektado o minaresulta sa kasunod. Mangnoha kun saen ibinubugtak ni Pablo an “paglaom” sa saiyang pangangatanosan: “Mag-ogma kita mantang nasa mga kahorasaan, mantang aram niato na an kahorasaan nagbubunga nin pakatagal; dangan, an pakatagal, nin pagkainooyonan; dangan, an pagkainooyonan, nin paglaom, asin an paglaom dai nagbubunga nin pagkadesganar; huli ta an pagkamoot nin Dios pinabolos na sa satong puso paagi sa banal na espiritu.”—Roma 5:3-5.

16. Mantang nanonodan nindo an katotoohan sa Biblia, anong paglaom an napasaindo?

16 Kan enot na ihiras sa saindo kan mga Saksi ni Jehova an mensahe kan Biblia, may sarong katotoohan na tibaad nakapukaw kan saindong atension, arog baga kan kamugtakan kan mga gadan o pagkabuhay liwat. Para sa dakol, an pangenot na bagong narealisar iyo an basado sa Biblia na posibilidad na buhay sa sarong daganon na paraiso. Girumdoma kan primero nindong madangog an katokdoan na iyan. Abaa kamakangangalas na paglaom—an helang asin paggurang mawawara na, puede na kamong mabuhay nin padagos tanganing kamtan an mga bunga kan saindong pagpapagal, asin magkakaigwa nin katoninongan sa kaibanan kan mga hayop! (Eclesiastes 9:5, 10; Isaias 65:17-25; Juan 5:28, 29; Kapahayagan 21:3, 4) Nagkaigwa kamo nin makangangalas na paglaom!

17, 18. (a) Paano an pagkasunodsunod na iinatubang ni Pablo sa mga taga Roma suminagkod sa paglaom? (b) Anong klaseng paglaom an boot sabihon sa Roma 5:4, 5, asin igwa daw kamo kaiyan?

17 Pag-abot nin panahon kaidto, posibleng marhay na napaatubang kamo sa sarong pagtumang o paglamag. (Mateo 10:34-39; 24:9) Dawa sa nakaagi pa sanang mga panahon, an mga Saksi sa laen-laen na nasyon sinalakat an saindang mga harong o napiritan na magdurulag. An nagkapira kinolgan sa pisikal, kinompiskar an saindang mga babasahon sa Biblia, o ginibohan nin putik na mga bareta sa media. Ano man na klase nin paglamag an inaatubang nindo, siring kan sabi kan Roma 5:3, puede kamong mag-ogma sa kahorasaan, asin marahay an ibinunga kaiyan. Arog ngani kan isinurat ni Pablo, an kahorasaan nagbunga sa saindo nin pakatagal. Dangan an  pakatagal nagbunga nin pagkainooyonan. Aram nindo na kamo naggigibo kan tama, naggigibo kan kabotan nin Dios, kaya segurado an pagmate nindo na yaon saindo an saiyang pag-oyon. Sa mga tataramon ni Pablo, namatean nindo an “pagkainooyonan.” Sa pagpadagos, si Pablo nagsurat na “dangan, an pagkainooyonan, [nagbubunga] nin paglaom.” Tibaad garo baga medyo bago iyan. Taano daw ta iiniba ni Pablo an “paglaom” sa pagkasunodsunod na ini? Bako daw na kamo mayo nin paglaom kaidto, kan enot nindong madangog an maogmang bareta?

18 Malinaw nanggad, an boot sabihon digdi ni Pablo bako an satong enot na pakamate nin paglaom na sangkap na buhay. Labi pa dian an boot niang sabihon; iyan mas hararom, mas nakamomotibar. Kun kita fiel na nagtatagal asin sa siring narerealisar ta na nasa sato an pag-oyon nin Dios, an hararom na epekto kaini nadadagdagan asin napakokosog an satong  paglaom kan primero. An paglaom niato nagigin ngonyan mas totoo, mas marigon, mas personal. An ruminarom na paglaom na ini mas maliwanag. Tinataros kaiyan an satong pagkatawo, an gabos na karakter niato. “Asin an paglaom dai nagbubunga nin pagkadesganar; huli ta an pagkamoot nin Dios pinabolos na sa satong puso paagi sa banal na espiritu.”

19. Paano an saindong paglaom maninigo na magin kabtang kan saindong regular na mga pamibi?

19 Odok na ipinamibi ni Epafras na an saiyang mga tugang na lalaki asin babae sa Colosas magdanay na napahihiro kan asin kombensido sa natatagama sa sainda, na may “marigon na kombiksion sa gabos na kabotan nin Dios.” Logod na an balang saro sa sato rumani man nin regular sa Dios dapit sa satong paglaom. Sa pribadong mga pamibi nindo, iiba an saindong paglaom mapadapit sa bagong kinaban. Ipahayag ki Jehova kun gurano an paghidaw nindo kaiyan, na may lubos na kombiksion na iyan maabot. Magngayongayo sa saiya para sa tabang na pararomon asin pahiwason an saindong kombiksion. Kun paanong si Epafras namibi na an mga taga Colosas magkaigwa nin “marigon na kombiksion sa gabos na kabotan nin Dios,” iyo man an gibohon nindo. Gibohon iyan nin parate.

20. Kun may pipira na sumuway sa Kristianong dalan, taano ta dai ini dapat ikadesganar?

20 Dai kamo maninigong madisturbo o madesganar sa bagay na bakong gabos nagtitindog na lubos asin may marigon na kombiksion. An nagkapira tibaad masudya, sumuway, o pumondo na sana. Nangyari iyan sa mga pinakadayupot ki Jesus, an saiyang mga apostol. Alagad kan magtraydor si Judas, luminuya o puminondo daw an ibang apostol? Dai nanggad! Iinaplikar ni Pedro an Salmo 109:8 tanganing ipaheling na may masalida ki Judas. Nagpili nin kasalida, asin an mga maimbod nin Dios aktibong ipinadagos an asignasyon sa sainda na paghuhulit. (Gibo 1:15-26) Desidido sindang tumindog na lubos na may marigon na kombiksion.

21, 22. Sa anong paagi maririsa an saindong pagtindog na lubos na may marigon na kombiksion?

21 Makasesegurado nanggad kamo na igwa nin makaririsa sa saindong pagtindog na lubos asin may marigon na kombiksion sa gabos na kabotan nin Dios. Iyan maririparo asin pahahalagahan. Niisay?

22 Bueno, makaririsa an saindong mga tugang na lalaki asin babae, na nakamimidbid asin namomoot sa saindo. Dawa kun an kadaklan dai iyan sinasabi, an magigin epekto kapareho kan satong mababasa sa 1 Tesalonica 1:2-6: “Kami danay na nagpapasalamat sa Dios kun nasasambitan niamo kamo gabos sa samong mga pamibi, huli ta daing ontok na isinasaisip niamo an saindong fiel na gibo asin an saindong mamomoton na pagpapagal patin an saindong pagtagal huli sa saindong paglaom sa satong Kagurangnan na Jesu-Cristo sa atubangan kan satong Dios asin Ama. Huli ta . . . an maogmang bareta na samong ihinuhulit dai nagdatong sa saindo sa tataramon sana kundi siring man sa kapangyarihan asin banal na espiritu patin makosog na kombiksion . . . ; asin kamo nagin mga paraarog sa samo asin sa Kagurangnan.” An maimbod na mga Kristiano sa palibot nindo iyo man an mamamatean mantang naririsa ninda na kamo ‘nagtitindog na lubos asin may marigon na kombiksion sa gabos na kabotan nin Dios.’—Colosas 1:23.

23. Durante kan taon na ini, ano an maninigo na magin determinasyon nindo?

23 Segurado nanggad, an saindong langitnon na Ama makaririsa asin maoogma. Magkompiar kamo dian. Taano? Huli ta kamo nagtitindog na lubos asin may marigon na kombiksion “sa gabos na kabotan nin Dios.” Nakaparirigon sa boot na sinuratan ni Pablo an mga taga Colosas manongod sa saindang paglakaw na “angay ki Jehova sa katuyohan na lubos na makapaogma sa saiya.” (Colosas 1:10) Iyo, mahihimo nin bakong sangkap na mga tawo na paogmahon sia nin lubos. Iyan an ginibo kan saindong mga tugang na lalaki asin babae sa Colosas. Ginigibo iyan kan mga Kristiano sa palibot nindo ngonyan mismo. Magigibo man nindo iyan! Huli kaini, durante kan maabot na taon na ini, logod na an saindong aroaldaw na mga pamibi asin an saindong regular na mga hiro-hiro magpatunay na kamo desidido na ‘sa katapustapusi tumindog na lubos asin may marigon na kombiksion sa gabos na kabotan nin Dios.’

Natatandaan daw Nindo?

• Ano an kalabot sa saindong ‘pagtindog na lubos’?

• Anong mga bagay dapit sa saindong sadiri an maninigo na iiba nindo sa pamibi?

• Siring kan isinuherir sa Roma 5:4, 5, anong klaseng paglaom an boot nindong mapasaindo?

• An satong pag-adal nagpahiro sa saindo na magkaigwa nin anong pasohan durante kan taon na ini?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Ritrato sa pahina 20]

Si Epafras namibi na an saiyang mga tugang makatindog na lubos, na may marigon na kombiksion dapit ki Cristo asin sa saindang paglaom

[Mga Ritrato sa pahina 23]

An saindong seguradong paglaom asin marigon na kombiksion kapareho kan minilyon na iba pa