Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Taano ta Maninigo Kamong Mamibi?

Taano ta Maninigo Kamong Mamibi?

 Taano ta Maninigo Kamong Mamibi?

“KAMO naghahagad, alagad ta dai kamo nag-aako, huli ta naghahagad kamo para sa salang katuyohan. . . . Rumani kamo sa Dios, asin sia marani sa saindo.” (Santiago 4:3, 8) An mga tataramon na iyan kan disipulo ni Jesus na si Santiago puede nanggad na magpahiro sa sato na estudyaran an satong mga dahelan sa pamimibi.

An pamibi bako sanang paagi nin pagsabi sa Dios kan satong kaipuhan. Sa saiyang bantog na Sermon sa Bukid, si Jesus nagsabi: “Aram na [kan] saindong Ama an mga kaipuhan nindo bago pa nindo iyan hagadon sa saiya.” Pero, si Jesus nagsabi man: “Padagos na maghagad, asin ta iyan itatao sa saindo.” (Mateo 6:8; 7:7) Kaya talagang gusto ni Jehova na sabihon ta sa saiya an namamatean ta na kaipuhan ta. Alagad orog pa dian an kalabot sa pamibi.

An tunay na mga magkakatood dai nagkokomunikar kun may kaipuhan sana sinda. Interesado sinda sa balang saro, asin an saindang pagkakatood nagtatalubo kun ipinahahayag ninda an saindang mga saboot. Kaagid kaiyan, an pamibi igwa nin orog na katuyohan kisa paghagad sana kan mga kinakaipuhan. Nagtatao iyan nin oportunidad na pakosogon an satong relasyon ki Jehova paagi sa pagpahayag kan satong odok sa pusong debosyon sa saiya.

Iyo, itinao sa sato nin Dios an pribilehio nin pamibi tanganing kita mapadayupot sa saiya. Puede sana ining mangyari kun ipinahahayag ta an sato mismong mga saboot sa Dios imbes na paagi sa tinuom na mga pamibi. Sarong dakulang kaogmahan nanggad na makaolay si Jehova sa pamibi! Saro  pa, an sarong talinhaga sa Biblia nagsasabi: “An pamibi kan mga matanos kaogmahan sa saiya.”—Talinhaga 15:8.

“Kun para sa sako, an pagrani sa Dios marahay para sa sako,” an inawit kan salmistang si Asaf. (Salmo 73:28) Alagad tanganing makarani sa Dios, bako sanang pagpamibi an dapat tang gibohon. Mangnoha kun paano ini ipinaririsa kan sbminasunod na pagkasaysay:

“An saro sa . . . mga disipulo [ni Jesus] nagsabi sa saiya: ‘Kagurangnan, tokdoi kami kun paano mamibi.’” Bilang simbag sinabi ni Jesus: “Kun kamo namimibi, magsabi kamo, ‘Ama, santipikaron logod an saimong ngaran. Dumatong logod an kahadean mo.’” (Lucas 11:1, 2) Makapamimibi daw kita nin may kahulogan sa paaging ini kun dai nguna inaaram kun ano an ngaran nin Dios asin kun paano iyan sasantipikaron? Asin makapamimibi daw kita kaoyon kan mga tataramon na ini ni Jesus kun dai niato nasasabotan kun ano an Kahadean nin Dios? Makukua an pakasabot sa mga bagay na ini kun sisiyasaton ta nin maingat an Biblia. An kaaraman na makukua sa siring na paagi matabang sa sato na mamidbid an Dios asin masabotan an saiyang mga dalan. Apuera kaini, an pakamidbid ki Jehova Dios magpapamate sa sato na mas dayupot asin mas deboto sa saiya. Tatabangan man kita kaini na makapakipag-olay sa saiya nin mas suelto sa pamibi.

An Pamibi Puedeng Makaresolber sa mga Problema

An pagpatalubo nin dayupot na relasyon ki Jehova matabang sa sato na resolberan an mga problema. Mangnoha kun paano ini totoo sa kada saro kan minasunod na mga kamugtakan. Ipinaheheling kaiyan na idtong mga namimibi napakosog an saindang relasyon ki Jehova.

Sa Brazil an sarong babae na an ngaran Maria namibi sa Dios para sa tabang. Gusto nia kaidto na magrebelde tumang sa rekonosidong mga pamantayan nin paggawe na an sarong dahelan iyo an pagsaginsagin na naheheling nia sa sosyedad. Binayaan ngani ni Maria an saiyang agom, mga aki, asin harong. Nagpoon man siang magdroga. Alagad kan dai nia makua an kaogmahan, binuksan nia an saiyang puso sa Dios asin namibi para sa tabang.

Dai nahaloy, duwa sa mga Saksi ni Jehova an nagsongko asin winalatan si Maria nin sarong luwas kan An Torrengbantayan na an laog nagpapaliwanag dapit sa halaga nin pag-ako sa paggiya nin Dios. Natudok kaiyan an saiyang puso, asin pinonan niang makipag-adal sa Biblia sa mga Saksi kan aldaw mismong idto. Sa katapustapusi nagresulta ini sa pagkabalik sa dati kan saiyang buhay pampamilya. Mantang sia nakakanood manongod ki Jehova, boot niang ipahayag an saiyang pagkamoot sa saiya. “Nagbago na ako,” sabi ni Maria. “An sakong agom asin pamilya kan primero kontra sa pag-adal ko sa Biblia. Alagad mantang naheheling ninda an sakong pagbabago, nagpoon sinda na enkaminaron ako.” Kan huri, idinusay ni Maria an saiyang buhay sa Paradangog nin pamibi tanganing paglingkodan sia.

Minsan ngani si Jose igwa nin magayon na agom asin nag-aasensong negosyo sa Bolivia, bako siang maogma. An relasyon sa ibang babae an dahelan na binayaan sia kan saiyang agom. Sia nagparaburat asin nakamate na daing serbi. Sabi ni Jose: “Pinonan kong mamibi sa bilog kong puso, na naghahapot kun ano an maninigo kong gibohon tanganing paogmahon an Dios. Dai nahaloy an mga Saksi ni Jehova nagsongko sa lugar kan sakong negosyo na nag-aalok nin daing bayad na mga pag-adal sa Biblia, alagad pinahale ko sinda. Tolong beses ining nangyari. Kada mamibi ako para sa tabang, minaabot man sinda. Sa katapustapusi, nagdesisyon ako na maghinanyog sa masunod. Tapos ko nang basahon an Biblia asin dakol akong hapot, alagad pirme sindang may simbag na kontento ako. An pakanood manongod ki Jehova nagtao sa sako nin bagong katuyohan sa buhay, asin an mga katood ko sa mga Saksi nakaeenkaminar nanggad na mga halimbawa! Binayaan ko an sakong kasaroan asin mga kainoman ko. Dai nahaloy, nakabalik ako sa sakong agom asin mga aki. Nabautismohan ako sa kapinonan kan 1999.”

Sa Italia, problemado an pag-agom ni Tamara, kaya namibi sia para sa kadonongan. Nakapatalubo sia nin agresibong aktitud, huling binugbog asin pinalayas sa pamilya sa edad na 14. Sabi ni Tamara: “Nakakua ako nin Biblia asin pinonan na basahon iyan. Sarong banggi, nabasa ko na ‘an paghanap nin kadonongan siring sa paghanap nin natatagong mga kayamanan.’ Namibi ako para sa kadonongan na iyan. (Talinhaga 2:1-6) Pagkaaga, nagsongko an mga Saksi ni Jehova. Pinonan kong makipag-adal sa sainda sa Biblia, alagad haloy-haloy bago ko  ikinaaplikar an sakong nanodan. Sa katapustapusi, ako nagdesisyon na sunodon an Kristianong dalan nin buhay asin nabautismohan. Ngonyan, kaiba an sakong agom, tinatabangan ko an iba na makinabang sa kadonongan nin Dios.”

Si Beatriz kabilang sa alta sosyedad sa Caracas, Venezuela. Pero, sia diborsiada asin purisaw. Huling desesperado, sarong beses namibi sia nin pirang oras. Pagkaaga, may nagtimbre. Nauuyam, nagsirip sia sa labot kan pinto asin nakaheling nin duwang tawo na may mga portpolyo. Nagsagin siang mayo sa harong, alagad bago naghale an mag-agom, sinda nagsuksok nin sarong imbitasyon sa irarom kan pinto. “Know Your Bible” [sa Bicol, “Aramon an Saindong Biblia”], an sabi kaiyan. Puede kaya na an saindang pagsongko konektado sa saiyang mga pamibi kan nakaaging banggi? Inapod nia sinda na bumalik. Dai nahaloy nag-aadal na sia sa Biblia, asin kan huri sia nabautismohan. Maogma na sa katapustapusi, si Beatriz ngonyan nagtotokdo sa iba manongod sa kun paano manonompongan an kaogmahan.

Si Carmen namibi may labot sa saiyang pagtios. Sampulo an saiyang aki asin paraburat an agom, si Rafael. “Naghingoa ako na makaganar paagi sa paglabada,” sabi ni Carmen. Alagad naggrabe an bisyong pag-inom ni Rafael. “Kaidto sanang magpoon kaming makipag-adal sa Biblia sa mga Saksi ni Jehova na nagpoon na magbago an agom ko. Nanodan mi an dapit sa panuga na Kahadean—na sa dai na mahahaloy hahaleon ni Jehova sa kinaban an kadukhaan asin pan-aapi. Sa katapustapusi sinimbag an sakong mga pamibi sa Dios!” An pakanood dapit sa mga dalan ni Jehova nakatabang ki Rafael na pumondo sa pag-inom, asin isinolog nia an “bagong personalidad.” (Efeso 4:24) Napakarhay ninda kan saiyang pamilya an saindang kamugtakan sa pagbuhay. Sabi ni Rafael: “Maski ngani bako man kaming mayaman, asin bako ming sadiri an samong harong, alagad nakukua mi an samong mga kinakaipuhan sa buhay, asin maogma kami.”

Pagsinimbag Na an Gabos na Pamibi

May marahay daw na nagibo sa mga tawong ini an pamimibi? Iyo nanggad! Asin nariparo daw nindo na sa kadaklan na kaso an saindang mga pamibi sinimbag kan an saro hale sa Kristianong kongregasyon tinabangan sinda na dumayupot ki Jehova Dios paagi sa pag-adal sa Biblia?—Gibo 9:11.

Kaya, kun siring, igwa kita nin marahay na mga dahelan na mamibi. Dai na mahahaloy ngonyan, sisimbagon na an pamibi na dumatong na logod an Kahadean nin Dios asin na gibohon an saiyang kabotan digdi sa daga. (Mateo 6:10) Pakatapos na haleon nin Dios sa satong globo an mga nagtutumang sa saiya, “an daga mapapano nanggad kan kaaraman dapit ki Jehova.” (Isaias 11:9) Dangan an gabos na namomoot ki Jehova magkakamit kan “mamuraway na katalingkasan kan mga aki nin Dios”—asin sisimbagon nanggad an saindang mga pamibi.—Roma 8:18-21.

[Ritrato sa pahina 7]

Aram daw nindo kun taano ta maninigo kitang mamibi?