Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Ano an Pagheling Nindo sa Saindong Sadiri?

Ano an Pagheling Nindo sa Saindong Sadiri?

 Ano an Pagheling Nindo sa Saindong Sadiri?

SIA sarong mapalangkaw na tawo. Huling ilinangkaw an posisyon sa gobyerno, nagustohan niang marhay an labi-labing pag-estimar asin paghanga sa saiya. Alagad sa pagkauyam niang marhay, an saro pang opisyal habong tumao sa saiya kan siring na onra. Tanganing makabalos, an maabhaw na opisyal nagpakana na gadanon an gabos na tawo sa imperyo na karasa kan nakakolog sa saiya. Kanigoan kabiribid na pakamate nin pagpaimportante sa sadiri!

An nagpakana si Aman, sarong halangkaw na opisyal sa palasyo ni Hadeng Assuero nin Persia. Asin an kinakalaban nia? Sarong Judio na an ngaran Mardoqueo. Minsan ngani sobrang marhay an nagin reaksion ni Aman na laglagon an sarong rasa, ipinaheheling kaiyan an peligro asin grabeng epekto nin kapalangkawan. An saiyang espiritu nin pagkaarogante bako sanang nagsapeligro sa iba kundi nagbunga man iyan kan saiyang pagkapasupog sa publiko asin sa katapustapusi kan saiyang kagadanan.​​—Ester 3:​1-9; 5:​8-​14; 6:​4-​10; 7:​1-​10.

An Tunay na mga Parasamba Bakong Dai Apektado nin Kapalangkawan

Hinahagad ni Jehova na kita magin ‘hababa an boot sa paglakaw sa kaibahan kan satong Dios.’ (Miqueas 6:8) An Biblia igwa nin laen-laen na pagkasaysay dapit sa mga indibiduwal na dai nakapagpadanay nin may kababaan nin boot na pagheling sa saindang sadiri. Ini nagresulta sa sainda nin mga problema asin kamondoan. An pagkonsiderar kan nagkapira sa mga halimbawang ini makatatabang sa sato na maheling an kabalisngagan asin peligro nin bakong timbang na kaisipan.

An kaisipan kan propeta nin Dios na si Jonas nagin bako nanggad timbang kaya nagprobar siang dumulag kan sia sugoon nin Dios na patanidan an maraot na mga taga Ninive manongod sa paghokom ni Jehova tumang sa sainda. (Jonas 1:​1-3) Kan huri, kan magin mapanggana an saiyang paghuhulit na pahiroon an mga taga Ninive na magsolsol, nagraot an boot ni Jonas. An inisip na gayo nia iyo an saiyang sadiring reputasyon bilang propeta kaya an buhay kan rinibong taga Ninive kakadikit kan o mayo na nin halaga para sa saiya. (Jonas 4:​1-3) Kun daing kababaan nin boot na tinatawan niato nin sobrang importansia an satong sadiri, tibaad madepisilan kitang papagdanayon an imparsial asin tamang pagmansay sa mga tawo asin pangyayari sa palibot niato.

Konsiderara man si Uzias, na nagin marahay na hade sa Juda. Kan magin bakong timbang an saiyang kaisipan, may pagkaarogante na prinobaran niang agawon an nagkapirang trabaho nin mga saserdote. Huli sa saiyang daing kababaan nin boot asin sobra kapangahas na mga iginawe, an nagin kabayadan iyo an saiyang salud asin pagkawara kan pag-oyon nin Dios.​​—2 Cronica 26:​3, 16-​21.

An bakong timbang na kaisipan dikit pang makasiod sa mga apostol ni Jesus. An inisip na gayo ninda iyo an saindang personal na kamurawayan asin poder. Kan dumatong an panahon nin dakulang pagbalo, binayaan ninda si Jesus asin nagdurulag. (Mateo 18:​1; 20:​20-​28; 26:​56; Marcos 9:​33, 34; Lucas 22:24) An saindang kadaihan nin kababaan nin boot asin an saindang kaisipan na pagpaimportante sa sadiri haros nagin dahelan na malingawan ninda an katuyohan ni Jehova asin an saindang papel may koneksion sa saiyang kabotan.

Nakadadanyar na mga Epekto nin Pagpaimportante sa Sadiri

An bakong timbang na pagheling sa satong sadiri puedeng makakolog asin makadanyar sa satong relasyon sa iba. Halimbawa, puedeng nagtutukaw kita sa sarong kuarto asin tibaad nariparo niato an sarong mag-agom na naghihinghingan asin nagngingisi. Kun sadiri ta sana an satong iniintindi, tibaad mapasala kita sa paghona na kita an pinagngingisihan ninda huli ta maluwayon an saindang pag-oolay. Tibaad dai togotan kan satong isip na konsideraron an ano man na iba pang posibleng paliwanag kan saindang iginagawe. Total, siisay pa man an puedeng pag-olayan ninda? Tibaad maanggot kita asin magdesisyon na dai na noarin man kaolayon giraray an mag-agom na iyan. Sa paaging iyan an satong bakong timbang na pagheling sa satong sadiring importansia puedeng magresulta sa mga dai pagkasinabotan asin nadanyaran na relasyon  sa mga katood, miembro nin pamilya, asin iba pa.

An mga sobra an pagpaimportante sa saindang sadiri puedeng magin hambogon, na pirepirmeng ipinaghahambog an sainda daang dakulang mga talento, nagibo, o rogaring. O tibaad dominaron ninda an mga orolay, na pirmeng may sinasambit manongod sa saindang sadiri. An siring na pananaram nagpapaheling nin kadaihan nin tunay na pagkamoot asin puedeng ikauyam na marhay. Sa siring, an mga maabhaw sa parate isinusuhay an saindang sadiri sa iba.​​—1 Corinto 13:4.

Bilang mga Saksi ni Jehova, tibaad kita pag-olog-ologon asin sayumahan sa satong ministeryo sa publiko. Kaipuhan niatong girumdomon na an totoo an siring na pagtumang ginigibo, bakong tumang sa sato personalmente, kundi tumang ki Jehova, an Gikanan kan satong mensahe. Minsan siring, an biribid na pagheling sa satong sadiring importansia puedeng magkaigwa nin seryosong mga resulta. Kaidtong dakol nang taon an nakaagi, an sarong tugang na lalaki pinersonal an berbal na panlilibak nin sarong kagharong asin bilang balos nagtaram man sia nin mapan-insulto. (Efeso 4:29) Pakatapos kaiyan, an tugang nungka na giraray na nakikabtang sa ministeryong pagharongharong. Iyo, an kapalangkawan tibaad magin dahelan na kita mawaran nin pagpopogol kun naghuhulit. Pagmaigotan niato na nungkang togotan iyan na mangyari. Imbes, mapakumbaba niatong hagadon an tabang ni Jehova na papagdanayon an tamang pag-apresyar sa pribilehio na pakikikabtang sa Kristianong ministeryo.​​—2 Corinto 4:​1, 7; 10:​4, 5.

An pagkaigwa nin ugaleng pagpaimportante sa sadiri puede man na olangon kita sa pag-ako nin kinakaipuhan na marhay na hatol. Sa sarong nasyon sa Amerika Sentral kaidtong pirang taon na an nakaagi, an sarong tinedyer na lalaki nagtao nin pahayag sa Teokratikong Paadalan sa Pagmiministro sa Kristianong kongregasyon. Kan an paraataman sa paadalan magtao sa saiya nin medyo prangkang konseho, an anggot na tinedyer initsa an saiyang Biblia sa salog asin nagkukumpag na luminuwas sa Kingdom Hall na an intension nungka nang bumalik. Alagad pakalihis nin pirang aldaw, hinalon nia an saiyang kapalangkawan, nakipag-ulian sa paraataman sa paadalan, asin mapakumbabang inako an saiyang konseho. Pag-abot nin panahon, an hoben na lalaking ini uminoswag sa Kristianong pagkamaygurang.

An pagigin daing kababaan nin boot asin sobrang pagpaimportante sa sadiri puedeng makadanyar sa satong relasyon sa Dios. An Talinhaga 16:​5 nagpapatanid: “An gabos na mapalangkaw sa puso bagay na makauuyam nin makuri ki Jehova.”

Timbang na Pagheling sa Satong Sadiri

Malinaw nanggad, dai niato maninigong tawan nin sobrang importansia an satong sadiri. Siempre, dai boot sabihon kaini na dai kita maninigong magin pormal sa satong ginigibo o sinasabi. Ipinaririsa kan Biblia na an mga paraataman, ministeryal na lingkod​—sa katunayan, an gabos sa kongregasyon​—maninigong magin pormal. (1 Timoteo 3:​4, 8, 11; Tito 2:2) Kaya paano mapatatalubo asin mapagdadanay nin mga Kristiano an may kababaan nin boot, timbang, asin pormal na pagheling sa saindang sadiri?

An Biblia nagtatao nin dakol na nakaparirigon sa boot na mga halimbawa nin mga indibiduwal na nagpadanay nin timbang na pagheling sa saindang sadiri. Lataw an halimbawa nin kapakumbabaan ni Jesu-Cristo. Tanganing gibohon an kabotan kan saiyang Ama asin magtao nin kaligtasan sa katawohan, an Aki nin Dios gikan sa boot na binayaan an saiyang mamuraway na langitnon na katongdan asin nagin sarong hamak na tawo digdi sa daga. Apisar kan mga pan-iinsulto, pagmaltrato, asin makasosopog na kagadanan, pinapagdanay nia an pagpopogol sa sadiri asin dignidad. (Mateo 20:​28; Filipos 2:​5-8; 1 Pedro 2:​23, 24) Paano ini nahimo ni Jesus? Sia lubos na nagsarig ki Jehova asin determinado na gibohon an kabotan nin Dios. Utitok na pinag-adalan ni Jesus an Tataramon nin Dios, odok na namibi, asin nagmaigot na marhay sa ministeryo. (Mateo 4:​1-​10; 26:​36-​44; Lucas 8:​1; Juan 4:​34; 8:​28; Hebreo 5:7) An pagsunod sa halimbawa ni Jesus makatatabang sa sato na mapatalubo asin mapagdanay an timbang na pagheling sa satong sadiri.​​—1 Pedro 2:21.

Estudyare man an marahay na halimbawa kan aki ni Hadeng Saul na si Jonatan. Huli sa pakisuway kan saiyang ama, nawara ni Jonatan an oportunidad na sumalida ki Saul bilang hade. (1 Samuel 15:​10-​29) Ipinagraot daw nin boot ni Jonatan an saiyang kawaran? Nauri daw sia ki David, an hoben na lalaki na iyong mamamahala imbes na sia? Minsan ngani si Jonatan matuang marhay asin posibleng mas eksperyensiado kisa ki David, sia may kababaan nin boot asin mapakumbabang nagsunod sa areglo ni Jehova asin maimbod na nagsuportar ki David. (1 Samuel 23:​16-​18) An pagkaigwa nin malinaw na pagmansay sa kabotan nin Dios asin gikan sa boot na pagpasakop dian matabang sa sato na ‘dai  mag-isip dapit sa satong sadiri nin orog kisa maninigong isipon.’​—Roma 12:3.

Itinokdo ni Jesus an halaga nin pagpaheling nin kababaan nin boot asin kapakumbabaan. Iinilustrar nia ini paagi sa pagsabi na kun an saiyang mga disipulo nasa kinasal, dai ninda maninigong kuanon “an pinakanangongorog na lugar” ta tibaad may mag-abot na orog na kagalanggalang asin tibaad mapasupog sinda sa pagduman sa pinakahababang lugar. Tanganing magin malinaw na marhay an leksion, idinugang ni Jesus: “Huli ta an lambang nagpapalangkaw sa saiya man sana ibababa asin an nagpapakumbaba sa saiya man sana ilalangkaw.” (Lucas 14:​7-11) Madonong na himateon ta an hatol ni Jesus asin ‘isolog niato an kababaan nin isip.’​​—Colosas 3:​12; 1 Corinto 1:31.

Mga Bendisyon sa Timbang na Pagheling

An pagkaigwa nin espiritu nin kababaan nin boot asin kapakumbabaan nagpapangyari sa mga lingkod ni Jehova na makanompong nin tunay na kagayagayahan sa saindang ministeryo. An kamagurangan mas madali na gayong dolokon kun saindang mapakumbabang ‘tinatratar nin maboot an aripompon.’ (Gibo 20:​28, 29) Dangan an gabos sa kongregasyon mas pamugtak an boot na makipag-olay sa sainda asin hagadon an saindang tabang. Sa siring an kongregasyon mas magigin dayupot sa espiritu nin pagkamoot, mainit na pakikiiba, asin tiwala.

An dai pagtao nin sobrang importansia sa satong sadiri nagpapangyari sa sato na magkaigwa nin marahay na mga katood. Popogolan kita kan kababaan nin boot asin kapakumbabaan na magkaigwa nin espiritu nin pakikompetensia asin sa paghingoang labihan an iba sa mga nagigibo o sa materyal na mga bagay. Makatatabang an diosnon na mga kualidad na ini na gibohon kitang mas makonsiderasyon, asin sa siring mapapasa mas marahay na kamugtakan kita na rangahon asin suportaran an mga nangangaipo. (Filipos 2:​3, 4) Kun an mga tawo natutudok an boot nin pagkamoot asin kabootan, parate na marahay an saindang reaksion. Asin bako daw na an siring na daing kapasloan na relasyon an nagigin pundasyon nin makosog na pagkakatood? Kanigoan na bendisyon huli sa bakong daing kababaan nin boot na pagtao nin sobrang importansia sa satong sadiri!​​—Roma 12:10.

An timbang na pagheling sa satong sadiri ginigibo man na mas pasil na admitiron an satong mga sala kun kita may nakolgan nin boot. (Mateo 5:​23, 24) Ini nagbubunga nin mas marahay na mga relasyon, na nagtataong lugar para sa pag-inulian asin paggalang sa lambang saro. Kun sinda mapakumbaba asin hababa an boot, an mga nasa katongdan nin pangangataman, arog nin Kristianong kamagurangan, igwa nin oportunidad na gumibo nin dakol na karahayan sa iba. (Talinhaga 3:​27; Mateo 11:29) Mas pasil man para sa tawong mapakumbaba na magpatawad sa iba na nagkakasala tumang sa saiya. (Mateo 6:​12-​15) Bakong sobra an reaksion nia sa pinaghohonang pakakolog, asin sia magtitiwala ki Jehova na itanos an mga bagay na dai puedeng itanos sa ano man na iba pang paagi.​​—Salmo 37:​5; Talinhaga 3:​5, 6.

An pinakadakulang bendisyon na nakakamtan paagi sa pagkaigwa nin hababa an boot asin may kapakumbabaan na pagheling sa satong sadiri iyo an pagkamit kan pabor asin pag-oyon ni Jehova. “Tinutumang nin Dios an mga maabhaw, alagad ta tinatawan nia nin dai na kutana maninigong kabootan an mga mapakumbaba.” (1 Pedro 5:5) Nungka logod kitang maholog sa siod nin pag-isip na kita mas marahay kisa totoong kamugtakan ta. Imbes, mapakumbaba niatong rekonoseron an satong kamugtakan sa areglo nin mga bagay ni Jehova. Marahayon na mga bendisyon an nakatagama para sa gabos na nakakaabot sa kahagadan nia na ‘magin hababa an boot sa paglakaw sa kaibahan nin Dios.’

[Ritrato sa pahina 22]

Mapakumbabang sinuportaran ni Jonatan si David