Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Puwede ka daw na tumabang sa iba ano man an saindang edad, nasyonalidad, o relihiyon?

Mga Biyayang Kakamtan kan mga Nagtatabang sa mga Nangangaipo

Mga Biyayang Kakamtan kan mga Nagtatabang sa mga Nangangaipo

Dakul na tawo sa kinaban an kinukulang nin kakanon asin mayo nin iniistaran. An iba man nawawaran sana nin paglaom sa maabot. Paanong an satong paghihinguwang tabangan an mga nangangaipo nagreresulta sa pag-uyon asin biyaya nin Diyos?

AN SINASABI KAN BANAL NA KASURATAN

‘Nagpapautang ki Jehova an nagtatao sa dukha, asin tatawan niya siya kan saiyang bayad.’—TALINHAGA 19:17.

KUN ANO AN BUOT SABIHON KAN PAGTABANG SA MGA NANGANGAIPO

Iinistorya ni Jesus an parabula manungod sa sarong lalaki na inatake nin mga parahabon asin binayaan na haros gadan na. (Lucas 10:29-37) Sarong matinabang na estranghero an nagpundo asin tinabangan an iridong lalaki. Ginibo niya ini dawa magkaiba an saindang lahi.

An mabuot na lalaki dai sana binulong tulos an lugad saka nagtao nin materyal na pangangaipo sa iridong lalaki kundi rinanga man niya ini asin pinagian an namamatian kaining pagsakit.

Ano an manunudan ta sa parabulang ini? Itinukdo sa sato ni Jesus na dapat tang tabangan an mga nangangaipo sa ano man na paaging magigibo ta. (Talinhaga 14:31) Itinutukdo kan Banal na Kasuratan na dai na mahahaloy hahalion nin Diyos an kadukhaan asin pagsakit. Pero tibaad maisip ta, paano asin nuarin nin Diyos gigibuhon iyan? Tutukaron sa masunod na artikulo an mga biyaya na itatao sato kan satong mamumuton na Kaglalang.