Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ARUGON AN SAINDANG PAGTUBOD | REBECA

“Maiba Ako”

“Maiba Ako”

PINAGMAMASDAN ni Rebeca an mabukid na lugar na inaagihan niya mantang pabanggi na. Pagkatapos nin pirang semana, natuod na siya sa pakiang-kiang na paglakaw kan kamelyo mantang nakasakay siya sa likod kaiyan. Harayuon na siya sa dinakulaan niyang banwaan na Haran, na ginatos na kilometro sa norteng sirangan. Tibaad dai na niya giraray mahiling an saiyang pamilya. Siguradong dakul siyang naiisip dapit sa magigin buhay niya—lalo na ngunyan na harani na sinda sa dudumanan ninda.

Nalampasan na kan karaban ninda an dakulang parte kan Canaan asin pasiring na sinda sa kabukidan nin Negeb. (Genesis 24:62) Posibleng nakakahiling si Rebeca nin mga karnero. Alang asin bakong magayon sa pag-uma an lugar na ini, pero dakul diyan nin marahay na pasabsaban. Taga digdi an gurang na nagsundo saiya. Gustuhon na kaining iistorya an maugmang bareta sa saiyang kagurangnan—magigin agom na ni Isaac si Rebeca! Pero, puwedeng iniisip ni Rebeca kun ano an magigin klase kan buhay niya sa lugar na ini. Ano daw an ugali kan magigin agom niya na si Isaac? Dai pa lamang sinda nagkahilingan! Mauugma daw ini pag nahiling siya? Ano man daw an mamamatian niya digdi?

Dai na uso ngunyan an pag-aguman na an mga magurang an nag-areglar. Pero, ginigibo iyan sa ibang lugar. Ginigibo man iyan sa lugar ta o dai, gabos kita mauyon na nasa masakit na sitwasyon si Rebeca. Talagang saro siyang kahanga-hangang babayi na may kusog nin buot asin pagtubod. Kaipuhan niyato an duwang kuwalidad na iyan pag may mga pagbabago sa satong kamugtakan. May magagayon asin pambihira pang mga kuwalidad si Rebeca.

‘MAKUA MAN AKONG TUBIG NA ITATAO TA SA SAIMONG MGA KAMELYO’

Nagpuon an dakulang pagbabago sa buhay ni Rebeca sa sarong ordinaryong aldaw na dai niya inaasahan. Nagdakula siya sa Haran, sarong siyudad sa Mesopotamia. Napapaiba an mga magurang niya sa mga taga duman. Bako an diyos nin bulan na si Sin an sinasamba ninda, kundi an Diyos na si Jehova.—Genesis 24:50.

Nagdakula si Rebeca na sarong magayunon na babayi, pero bako lang siya basta magayon. Mahigos siya, asin may malinig na moral. May kaya an pamilya niya mala ngani ta may mga suruguon sinda, pero bako siyang surusenyorita; pinadakula siya na tatao sa trabaho. Arog kan mga babayi kan panahon na idto, may magabat na mga trabaho si Rebeca, kaiba diyan an pagsarok nin tubig para sa pamilya. Pag pabanggi na, aalsahon na niya an sarong lalagan nin tubig tapos ilalaag sa abaga niya asin mapasiring sa burabod.—Genesis 24:11, 15, 16.

Sarong banggi, pagkatapos na mapano niya an saiyang lalagan, sarong gurang na lalaki an nagdadalagan para kaulayon siya. An sabi kaini saiya: ‘Nakikimahirak ako saimo na painumon mo ako nin kadikit na tubig diyan sa dulay mo.’ Mabuot asin magalang an lalaki sa paghagad saiya! Narisa ni Rebeca na harayo an pinaghalian kaini. Kaya ibinaba niya tulos an saiyang lalagan asin pinainom an lalaki nin presko asin malipot na tubig. Narisa niya na may sampulo ining kamelyo na nakaruluhod, pero mayo nin tubig an raraan. Nahihiling niya na mabuot siyang pigmamasdan kaini, asin gusto niyang tabangan ini sa abot kan makakaya niya. Kaya nagsabi siya: ‘Makua man akong tubig na itatao ta sa saimong mga kamelyo, sagkod na makainom sinda.’—Genesis 24:17-19.

Kun maririsa mo, dai lang basta nag-alok si Rebeca nin tubig para sa sampulong kamelyo, an sabi niya papainumon niya an mga ini sagkod na makontento. Pag paha an sarong kamelyo puwede iyan na uminom nin labi pa sa 95 litrong tubig! Kun arog kaiyan kapaha  an sampulong kamelyo, siguradong haloy asin mapagal na trabaho idto ki Rebeca. Ipinaparisa kan pangyayari na garo bako man arog kaidto kapaha an mga kamelyo. * Alagad aram daw idto ni Rebeca kan mag-alok siya nin tubig? Dai. Pero, mahihiling ta na talagang andam siya asin gusto niyang gibuhon idto para maasikaso an gurang nang estranghero. Inako kaini an tabang niya. Pagkatapos, pinagmamasdan siya kaining marhay mantang pabalik-balik siya sa pagsarok asin pagpalis nin tubig sa raraan.—Genesis 24:20, 21.

Mahigos asin mainasikaso si Rebeca

Magayon na halimbawa an itinutukdo sa sato ngunyan ni Rebeca. Nabubuhay kita sa panahon na garo baga an nangingibabaw iyo an pagigin makasadiri. Arog kan ihinula, an mga tawo nagigin ‘mamumuton sa [sadiri],’ habong magsakripisyo para sa iba. (2 Timoteo 3:1-5) Para malikayan na magkaigwa nin siring na tendensiya, marahay na pag-isipan kan mga Kristiyano an halimbawa kan daragang si Rebeca na nagpabalik-balik sa bubon.

Siguradong nariparo ni Rebeca na pigpaparahiling siya kan lalaki. Mayo man maraot sa paghiling kaini; nasusurpresa, napapangalas, asin nauugma lang ini. Kan matapos man giraray si Rebeca, tinawan siya kaini nin regalo—mamahalon na alahas! Dangan, nagsabi ini: ‘Kiisay kang aki? Ipinakikimahirak ko saimong isabi mo sako, makakasakat daw kami sa harong kan saimong ama?’ Kan sabihon niya kun kiisay siyang pamilya, lalo ining naugma. Tibaad huli man sa pagkaugma ni Rebeca, sinabi niya: ‘Igwa man duman samo sa harong nin dagami asin kakanon, asin [matuturugan]’—magayunon na alok huling may mga kairiba an lalaki. Dangan, nagpuli tulos siya para sabihon sa saiyang ina an nangyari.—Genesis 24:22-28, 32.

Malinaw na pinadakula si Rebeca na mapag-istimar o mainasikaso. Saro pang kuwalidad ini na bihira nang mahiling ngunyan—asin dahilan man para arugon an pagtubod kan mabuot na daragang ini. Dapat na pahiruon kita kan pagtubod ta sa Diyos na magin mapag-istimar. Si Jehova mapag-istimar huling matinao siya sa gabos, asin gusto niya na arugon siya kan saiyang mga lingkod. Kun mapag-istimar kita dawa duman sa puwedeng dai makabalos sa sato, napapaugma ta an satong Ama sa langit.—Mateo 5:44-46; 1 Pedro 4:9.

‘KUMUA KA NIN BABAYING MAGIGIN AGOM KAN SAKUYANG AKI’

Siisay an gurang na lalaking idto sa bubon? Lingkod siya ni Abraham, tugang kan lolo ni Rebeca. Kaya, pinadagos siya sa harong ni Betuel, an ama ni Rebeca. Posibleng Eliezer an pangaran kan lingkod na ini. * Inalok siya na magkakan, pero sinayumahan niya ini huling gusto niya ngunang masabi an tuyo niya. (Genesis 24:31-33) Tibaad naiimahinar ta kun gurano siya kaugma mantang nag-iistorya siya huling nahiling pa sana niya an malinaw na ebidensiya na binebendisyunan ni Jehova an saiyang importanteng misyon. Sa anong paagi?

Imahinara na iniistorya ni Eliezer an pangyayari mantang atentibong nagdadangog an ama ni Rebeca na si Betuel saka an tugang niyang si Laban. Sinabi niya na binendisyunan na marhay ni Jehova si Abraham sa Canaan. Sinabi pa niya na si Abraham asin Sara igwa nin aki, si Isaac, an magigin tagapagmana kan gabos. An mahalagang sugo ni Abraham sa lingkod na ini iyo na, ‘Magkua siya nin agom para ki Isaac hali sa mga kapamilya ni Abraham sa Haran.’—Genesis 24:34-38.

Pinasumpa ni Abraham si Eliezer na dai magkua nin taga Canaan na magigin agom ni Isaac. Taano? Huling dai iginagalang asin dai sinasamba kan mga Canaanita an Diyos na Jehova. Aram ni Abraham na nagdesisyon na si Jehova na sa itinalaan na panahon papadusahan niya an mga tawong iyan huli sa maraot na mga gibo ninda. Habo ni Abraham na mapalabot an aki niyang si Isaac sa mga tawong idto asin sa imoral na mga ginigibo kan mga ini. Aram man niya na dakula an magigin papel kan aki niya sa kautuban kan mga panuga nin Diyos.—Genesis 15:16; 17:19; 24:2-4.

Dangan, inistorya ni Eliezer sa sainda na kan makaabot siya sa bubon, harani sa Haran, namibi siya sa Diyos na Jehova. Garo man sana niya sinabi na gusto niya na si Jehova an magpili nin magigin agom ni Isaac. Paano? Hinagad ni Eliezer sa Diyos na lugod magduman sa bubon an babayi na gusto Niya na magin agom ni Isaac. Pag hinagadan niya nin maiinom, papainumon kaini bako sana siya kundi pati an saiyang mga kamelyo. (Genesis 24:12-14) Asin siisay an nag-abot asin eksaktong naggibo kan mga iyan? Iyo, si Rebeca! Isip-isipa an namatian ni Rebeca enkaso nadangog niya an istorya ni Eliezer sa mga kapamilya niya!

Napahiro an buot ni Betuel asin Laban sa istorya ni Eliezer. Sinabi ninda: ‘Guminikan ini ki Jehova.’ Arog kan kaugalian kaidto, naggibo sinda nin tipan para sa pag-aguman, na nagtutugot na maagom ni Isaac si Rebeca. (Genesis 24:50-54) Pero, buot daw sabihon dai lamang ninda kinonsulta si Rebeca?

Mga semana bago kaiyan, nasabi na ni Eliezer ki Abraham an posibilidad na iyan paagi sa paghapot, Paano kun ‘dai mag-iba saiya an babayi?’ Ini an simbag ni Abraham: ‘Dai na saimo kaipuhan an sakuyang panumpa.’ (Genesis 24:39, 41) Iyo man sa pamilya ni Betuel, mahalaga man kun ano an gusto ni Rebeca. Maugmahon si Eliezer sa mapanggana niyang misyon kaya pagkaaga, nagpaaram siya na kun puwede makabalik na tulos sinda ni Rebeca sa Canaan. Pero, gusto kan pamilya na makaibanan nguna ninda nin sampulo pang aldaw si Rebeca. Sa huri, ini an nagin desisyon ninda: ‘Apudon ta an daraga asin haputon ta siya.’—Genesis 24:57.

Napaatubang ngunyan si Rebeca sa sarong mahalagang desisyon sa buhay niya. Ano daw an magigin desisyon niya? Gagamiton daw niya an pagduwa-duwa kan saiyang ama asin tugang para makabutas siya sa sitwasyon na ini? O mamansayon daw niyang pribilehiyo na magkaigwa nin parte sa pangyayaring ini na malinaw na may paggiya ni Jehova? Malinaw sa simbag niya kun ano an nasa buot niya dapit sa dai inaasahan asin posibleng masakit na pagbabagong ini sa buhay niya. An sinabi sana niya: “Maiba ako.”—Genesis 24:58.

Pambihira nanggad an saiyang pagtubod! Sa ngunyan, tibaad medyo iba na an kaugalian sa pag-aguman, pero dakul kitang manunudan ki Rebeca. An pinakamahalaga sa saiya, bako an kagustuhan niya, kundi an sa saiyang Diyos na si Jehova. Kun dapit sa pag-aguman ngunyan, pinakamarahay na giya pa man giraray an itinatao kan Tataramon nin Diyos—manungod sa pagpili nin maaagom asin kun paano magigin marahay na agom. (2 Corinto 6:14, 15; Efeso 5:28-33) Marahay na arugon niyato an halimbawa  ni Rebeca asin hinguwahon na sunudon an paggiya nin Diyos.

“SIISAY AN LALAKING IYAN?”

Binendisyunan kan pamilya ni Betuel an namumutan nindang si Rebeca. Dangan siya, asin si Debora, na nag-ataman saiya puon kan aki siya, kaiba an nagkapira pang suruguon na babayi nag-iba ki Eliezer asin sa mga kairiba kaini. (Genesis 24:59-61; 35:8) Tapos naghali na sinda sa Haran. Halawig na pagbaklay ini, mga 800 kilometros o sobra pa, asin aabuton ini nin tibaad tulong semana. Posibleng dipisil man iyan. Dakul nang nahiling si Rebeca na mga kamelyo, pero dai kita sigurado kun tuod siyang magsakay diyan. Ipinapahiling kan Bibliya na an saindang pamilya mga pastor, bakong mga negosyante na nagsasakay sa mga kamelyo. (Genesis 29:10) Kadaklan sa mga baguhan sa pagsakay nin kamelyo nagrereklamo huli ta bakong komportable an pagsakay dawa sa halipot sanang distansiya.

Nasakitan man si Rebeca o dai, an inisip niya iyo an mga sinasabi ni Eliezer dapit ki Isaac asin sa pamilya kaini. Isip-isipa an gurang nang lalaki na pig-iistoryahan si Rebeca manungod sa panuga ni Jehova sa katuod Niyang si Abraham, mantang nagpapaimbong sa naglalaad na kalayo sa kadikluman nin banggi. Sinabi nin Diyos na magikan sa pamilya ni Abraham an sarong banhi na madara nin mga bendisyon sa bilog na katawuhan. Siguradong napapano nin kaugmahan an puso ni Rebeca kan maaraman niya na mauutob an panugang iyan paagi sa maaagom niyang si Isaac—asin buot sabihon paagi man saiya!—Genesis 22:15-18.

Nagpahiling nin pambihirang kapakumbabaan si Rebeca

Sa katapos-tapusi, nag-abot na an aldaw na sinabi sa kapinunan kan artikulong ini. Kan nasa Negeb na sinda mantang pabanggi na, nahiling ni Rebeca an sarong lalaki na naglalakaw sa kahiwasan. Garo hararom an iniisip kaini. Mababasa ta na ‘siya luminugsad sa kamelyo,’ tibaad dai na niya hinalat na magluhod an kamelyo, asin hinapot an gurang na kaiba niya: ‘Siisay an lalaking iyan na nagdudulok diyan sa kahiwasan pasiring digdi sato?’ Kan maaraman niya na si Isaac ini, tinahuban niya an saiyang payo saka lalawgon. (Genesis 24:62-65) Taano? Minalataw na pagpapahiling iyan nin respeto sa saiyang magigin agom. Tibaad isipon kan iba na makaluma na an ginibo niyang iyan. Pero an totoo, gabos kita puwedeng makanuod sa kapakumbabaan ni Rebeca huling siisay sa sato an dai na nangangaipo pa kan kuwalidad na iyan?

Si Isaac, na mga 40 anyos na, nagmumundo pa sa pagkagadan kan saiyang ina na si Sara, mga tulong taon na an nakaagi. Kaya, masasabi niyato na si Isaac sarong lalaking mabuot asin mapinadangat. Saro nanggad na bendisyon para sa lalaking iyan an agom na mahigos, mainasikaso, asin mapakumbaba! Kumusta an duwa? Sinasabi kan Bibliya: ‘Namutan niya si Rebeca.’—Genesis 24:67; 26:8.

Asin kita iyo man, madali ta sanang magugustuhan si Rebeca, na nabuhay 3,900 na taon na an nag-agi. Siisay man nanggad an dai mapapahanga sa kusog nin buot, kahigusan, pagigin mainasikaso, asin kapakumbabaan niya? Hoben man o gurang, lalaki man o babayi, may agom man o mayo—arugon niyato an saiyang pagtubod!

^ par. 10 Banggi na kaidto. Dai sinasabi kan pagkasaysay na nahaloy si Rebeca sa bubon. Dai man ipinaparisa diyan na tururog na an saiyang pamilya kan matapos siya o na may nagsusog na saiya ta nahaloy siya sa pagsarok nin tubig.

^ par. 15 Dai sinambit sa istoryang ini an pangaran ni Eliezer, pero posibleng siya an lingkod na sinasabi digdi. May panahon na inisip ni Abraham kaidto na itao ki Eliezer an gabos na pagsadiri niya enkaso dai siya nin aki na magigin tagapagmana, kaya siguradong siya an pinakagurang asin pinakapinagkakatiwalaan sa mga lingkod ni Abraham. Arog man kaiyan ilinadawan an lingkod sa istoryang ini.—Genesis 15:2; 24:2-4.