Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Nuarin Mamamahala sa Daga an Kahadian nin Diyos?

Nuarin Mamamahala sa Daga an Kahadian nin Diyos?

An nagkapira sa maimbod na parasunod ni Jesus gustong maaraman kun nuarin mamamahala an Kahadian nin Diyos. Sinabi sainda ni Jesus na dai ninda eksaktong maaaraman kun nuarin iyan mamamahala sa daga. (Gibo 1:6, 7) Pero bago kaiyan, sinabi niya sa sainda na pag nahiling na ninda an sarong partikular na mga pangyayari na nangyayari na nin sabay-sabay, ‘makakasiyerto sinda na harani na an Kahadian nin Diyos’ asin na nag-abot na an panahon kaiyan para mamahala sa kinaban.—Lucas 21:31.

ANONG MGA PANGYAYARI AN SINABI NI JESUS NA MANGYAYARI?

Sinabi ni Jesus: “An nasyon makikilaban sa nasyon, asin an kahadian makikilaban sa kahadian. Magkakaigwa nin makusog na mga linog asin nin sunod-sunod na grabeng gutom saka epidemya sa manlain-lain na lugar.” (Lucas 21:10, 11) Arog kan mga linya sa satong muro na minabilog kan satong fingerprint, an gabos na mga pangyayaring ini minabilog nin sarong malinaw na tanda. Asin kun paanong paagi sa fingerprint namimidbid an sarong tawo, an mga pangyayaring ini na nangyayari nin sabay-sabay nagpaparisa na “harani na an Kahadian nin Diyos.” Nangyayari na daw nin sabay-sabay sa bilog na kinaban an mga pangyayaring ini? Hilingon an ebidensiya.

1. MGA GIYERA

Kan 1914, nangyari an giyerang dai pa nuarin man nahiling sa bilog na kasaysayan nin tawo! Parating inaapod kan mga historyador an taon 1914 na sarong panahon nin dakulang pagbabago sa kasaysayan huling sa taon na iyan nagpuon an kainot-inuting giyera mundiyal. Sa giyerang iyan inot na naggamit nin kadakul na mga tangke, mga bomba na ihinuhulog nin mga eroplano, machine gun, nakakahilong gas, asin iba pang nakakagadan na mga armas. Sinundan iyan nin ikaduwang giyera mundiyal, sa giyerang iyan inot na naimbento asin ginamit an mga atomikong armas. Padagos na nakikipaggiyera an mga tawo sa manlain-lain na lugar puon pa kan 1914, asin minilyon nang tawo an nagadan huli sa mga giyerang iyan.

2. MGA LINOG

Kada taon nagkakaigwa nin mga 100 na linog na may igong kusog para magkawsa nin “grabeng danyos,” an sabi kan Britannica Academic. Asin an United States Geological Survey nagsabi na “sigun sa haloy nang mga rekord (puon pa kan mga 1900), inaasahan mi na mga 16 na makukusog na linog an puwedeng mangyari sa ano man na taon.” Sinasabi nin nagkapira na dai man nagdakul an mga linog kundi nakaimbento lang an mga tawo nin mas modernong mga kagamitan para ma-detect iyan, pero an totoo, an makukusog na linog na iyan sa bilog na kinaban nagkakawsa nin pagsakit asin pagkagadan nin dakul na tawo kasuarin man.

 3. KAKULANGAN NIN KAKANON

Nangyayari an kakulangan nin kakanon sa bilog na kinaban huli sa giyera, korapsiyon, pagbagsak nin ekonomiya, maluyang palakaw sa agrikultura, o kawaran nin pagpaplano sa panahon nin kalamidad. An “2018 Year in Review” kan World Food Programme nagsasabi: “Sa bilog na kinaban, 821 milyon katawo an mayong igong kakanon—124 milyon diyan an talagang nagugutom.” Huli sa malnutrisyon, mga 3.1 milyon na aki an nagagadan kada taon. Kan 2011, malnutrisyon an dahilan kan haros 45 porsiyentong pagkagadan nin mga aki sa bilog na kinaban.

4. MGA HILANG ASIN EPIDEMYA

Sarong babasahon kan World Health Organization an nagsabi: “An ika-21 siglo midbid sa mayor na mga epidemya. Nagbaralik an mga dating hilang na arog nin kolera, plague asin yellow fever, asin may nagralataw pang mga bagong hilang—arog nin SARS, pandemic influenza, MERS, Ebola asin Zika.” Dawa ngani mas dakul na an aram kan mga siyentista saka doktor manungod sa mga hilang, dai pa man giraray ninda nadidiskubre an bulong sa gabos na hilang.

5. PAGHUHULIT SA BILOG NA KINABAN

Idinuon ni Jesus an saro pang kabtang kan tanda kan ihula niya: “An maugmang baretang ini kan Kahadian ihuhulit sa bilog na kinaban bilang patotoo sa gabos na nasyon, dangan maabot an katapusan.” (Mateo 24:14) Mantang nag-aagi nin grabeng mga problema an kinaban, labing walong milyon na mga tawo sa gabos na nasyon an naghuhulit kan maugmang bareta kan Kahadian nin Diyos sa 240 kadagaan asin sa labing 1,000 lengguwahe. Ngunyan lang ini nangyari sa kasaysayan nin tawo.

 ANO AN KAHULUGAN PARA SA SATO KAN TANDA?

Nangyayari na ngunyan an mga kabtang kan tanda na itinao ni Jesus. Taano ta dapat kitang magin interesado diyan? Huling sinabi ni Jesus: “Pag nahiling nindong nangyayari na an mga bagay na ini, makakasiyerto nanggad kamo na harani na an Kahadian nin Diyos.”—Lucas 21:31.

Dai mahahaloy, sisiguraduhon kan Kahadian na mangyayari an kabutan nin Diyos digdi sa daga

An tanda na itinao ni Jesus, kaiba an kronolohiya sa Bibliya, makakatabang sa sato na masabutan na inestablisar nin Diyos an saiyang Kahadian sa langit kan taon 1914. * Kan panahon na iyan, pinatukaw niya an saiyang Aki, si Jesu-Cristo, bilang Hadi. (Salmo 2:2, 4, 6-9) Dai mahahaloy, mamamahala na sa daga an Kahadian nin Diyos, asin hahalion kaiyan an gabos na iba pang gobyerno asin gigibuhon na paraiso an daga para istaran nin mga tawo sagkod lamang.

Sa dai na mahahaloy, mauutob na an mga tataramon sa modelong pamibi na itinukdo ni Jesus: “Dumatong lugod an Kahadian mo. Mangyari lugod an buot mo, kun paano sa langit, siring man sa daga.” (Mateo 6:10) Pero, ano na an ginigibo kan Kahadian puon kan mamahala iyan kan 1914? Asin ano an malalauman niyato pag an Kahadian lubos nang mamahala sa katawuhan?

^ par. 17 Para sa mga detalye manungod sa taon 1914, hilingon an librong Ano an Itinutukdo Sato kan Bibliya? na ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova, sa dagdag na impormasyon 22.