Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Pag Nagadanan nin Mahal sa Buhay

Pag Nagadanan nin Mahal sa Buhay

“Kan biglang magadan si Manoy, pagmati ko mayo lamang akong nagibo. Pakalihis nin pirang bulan, bigla ko na sana siyang narurumduman tapos namamati ko na garo ako sinasaraksak sa grabeng kulog. Minsan man, angguton ako. Taano ta nagadan si Manoy? Nagbabasol ako ta kutana mas dakul na oras an itinao ko saiya.”—Vanessa, taga Australia.

KUN nagadanan ka nin mahal sa buhay, siguradong manlain-lain man na emosyon an namatian mo: kamunduan, kapungawan, pati pangluluya. Tibaad nakamati ka man nin anggot, pagbasol, saka takot. Puwede nganing naisip mo pa kun baga may saysay pa an mabuhay.

Bako man sala na magmundo, dawa pa magpadagos iyan nin haloy na panahon. Ipinapahiling lang kaiyan kun gurano mo kanamumutan an nagadan. Pero, posible daw na makamati ka nin kaginhawahan sa inaagihan mong grabeng kulog asin kamunduan?

KUN PAANO NAKAYANAN KAN IBA

Kun sa pagmati mo garo dai nawawara an kulog, makakatabang an minasunod na mga suhestiyon para mainaan o makayanan iyan:

PABAYAAN MO AN SADIRI MO NA MAGMUNDO

Bakong parareho an paagi o lawig nin pagmundo kan mga tawo. Pero an paghibi makakatabang para mabawasan an kulog. Si Vanessa, na nasambit sa inutan, nagsabi: “Naghihibi na lang ako; kaipuhan kong mailuwas an kulog.” Si Sofía, na an tugang na babayi biglang nagadan, nagsabi: “Makulugon pag naiisip mo an nangyari, garo mo binubukasan saka linilinigan an makulugon na lugad. Haros dai mo makaya an kulog, pero makakatabang ini para magrahay iyan.”

IPAKIPAG-ULAY SA IBA AN MGA INIISIP SAKA NAMAMATIAN MO

Iyo, tibaad may panahon talaga na mas gusto mong magsolo. Pero an pagmundo magabat na marhay pagpasanon kun solo ka. Sinabi kan 17 anyos na si Jared,  na nagadanan nin ama: “Sinasabi ko sa iba an namamatian ko. Dai ko aram kun nasasabutan ninda ako, pero nagrarahay an pagmati ko pag naisasabi ko an namamatian ko.” Sinabi man ni Janice, na nasambit sa inutan, an saro pang pakinabang: “Talagang nagiginhawahan ako pag nakikipag-ulay ako sa iba. Pagmati ko may nakakaintindi sako, kaya dai ko namamati na nagsosolo ako.”

MAGPATABANG

Sarong doktor an nagsabi: “An mga nagadanan na nagpapatabang sa mga amigo saka kapamilya na maatubang an pagkabigla sa nangyari, sa parati mas madaling nakakayanan an kamunduan.” Sabihon sa mga amigo mo kun ano an maitatabang ninda; siguradong gusto nindang tumabang pero dai lang ninda aram kun paano.—Talinhaga 17:17.

RUMANI SA DIYOS

Sinabi ni Tina: “Kan biglang magadan si agom dahil sa kanser, dai ko na masasabi saiya an nasa buot ko, kaya sa Diyos ko sinasabi an gabos! Pagmata ko kada aldaw, hinahagad ko saiya na tabangan akong makaya an maghapon. Tinabangan ako nin Diyos sa kadakul na paagi na dai ko kayang sabihon gabos.” Si Tarsha, na 22 anyos kan magadan an ina, nagsabi: “An pagbasa nin Bibliya an nagpapagian sa pagmati ko aroaldaw. Nagtatao iyan nin mga bagay na nakakapakusog na puwede kong isip-isipon.”

IMAHINARON AN PAGKABUHAY LIWAT

Idinagdag pa ni Tina: “Kan primero, garo mayo sakong epekto an paglaom na pagkabuhay liwat, ta kan panahon na idto, kaipuhan ko an agom ko—kaipuhan man kan mga aki ko an ama ninda. Pero ngunyan, pakalihis nin apat na taon, an paglaom na iyan an pinapangaptan ko. Diyan ako nagkukua nin kusog. Iniisip ko an panahon na mahihiling ko na siya giraray. Dahil diyan, nakakamati talaga ako nin katuninungan saka kaugmahan!”

Puwedeng dai man tulos mahali an namamati mong kamunduan. Pero siguradong mapapakusog ka kan eksperyensiya ni Vanessa. Sinabi niya, “Paghuna mo lang dai ka na makakabangon, pero halaton mo ta márahay man giraray an pagmati mo.”

Dawa pa pirmi mong mamati na garo may kulang sa buhay mo, tandaan na may saysay pa man giraray an mabuhay. Namumutan ka nin Diyos asin tatabangan ka niya na magin maugma kaiba kan mga amigo mo saka magkaigwa nin makahulugan na buhay. Dai na mahahaloy, bubuhayon nin Diyos an mga gadan. Gusto niya na makugos mo na giraray an saimong mahal sa buhay. Dangan an kulog na iyan sa saimong puso mawawara na asin dai mo na nuarin man mamatian pa!