Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Astrolohiya Asin Panghuhula—Paagi Para Mahiling an Mangyayari?

Astrolohiya Asin Panghuhula—Paagi Para Mahiling an Mangyayari?

ASTROLOHIYA

An astrolohiya sarong klase nin panghuhula na basado sa paniniwala na an mga bituon, an bulan, asin mga planeta dakula an impluwensiya sa buhay kan mga tawo. Sinasabi kan mga astrologo na an posisyon kan mga bagay sa kalangitan sa panahon na ipangaki an saro may epekto sa magigin personalidad asin puturo niya.

Dawa ngani an astrolohiya nagpuon kaidto pang panahon kan suanoy na Babilonya, nagdanay iyan na popular. Sigun sa sarong surbey kan 2012 sa Estados Unidos, mga labing 30 porsiyento kan sinurbey an nagsabi na an astrolohiya “medyo kauyon kan siyensiya,” asin 10 porsiyento an nagsabing “kauyon talaga [iyan] kan siyensiya.” Kauyon daw talaga? Dai. Uni an rason.

  •  Bakong arog kan paniniwala kan mga astrologo, an mga planeta saka bituon mayong kapangyarihan na makaapekto sa mga tawo.

  •  Sa parati, bakong espesipiko an mga prediksiyon kaya puwede iyan mangyari dawa kiisay.

  •  An pagkarkulo kan mga astrologo ngunyan nakabasar sa suanoy na paniniwala na an mga planeta nag-iitok sa palibot kan daga. An totoo, nag-iitok an mga planeta sa saldang.

  •  An mga prediksiyon kan iba-ibang astrologo sa sarong tawo bakong parareho.

  •  Kinaklasipikar kan astrolohiya an mga tawo sa 12 kategoriya, o mga zodiac sign, sigun sa petsa kan pagkamundag. Huling nagbabago an posisyon kan daga sa espasyo pakalihis nin dakul na siglo, an mga petsa na nakaasosyar sa mga tanda na nasa zodiac bako nang katumbas kun kasuarin nag-agi an saldang sa mga konstelasyon na iyong ipinangaran sa mga zodiac sign.

An mga zodiac sign sinasabing nagtatao nin tanda kun ano an magigin personalidad nin saro. Sa katunayan, an mga tawong parareho an birthday bako man parareho an ugali; mayong koneksiyon an petsa nin pagkamundag nin saro sa magigin personalidad niya. Imbes na maghiling sa tunay na pagkatawo, hinuhusgaran kan mga astrologo an paggawi asin personalidad nin saro base sa mga paghuna-huna. Bako daw na sarong porma iyan nin diskriminasyon?

 PANGHUHULA

Kaidto pang suanoy na mga panahon, nagkokonsulta na an mga tawo sa mga parahula. An nagkapirang parahula tinatawan nin kahulugan an mga organo sa laog kan hawak nin hayop asin tawo o kun paano tukaon nin lalong an tipasi. An iba naggigibo nin mga prediksiyon sigun sa disenyo kan tundag kan dahon nin tsa o giniling na kape. Ngunyan, naggagamit sinda nin mga baraha sa panghuhula, bolang kristal, dados o dice, asin iba pa tanganing “basahon” an kapaladan nin sarong tawo. Masasarigan daw na paagi an panghuhula para maaraman an mangyayari sa ngapit? Dai. Aramon niyato kun taano.

Pag-isipan an bakong magkauruyon na prediksiyon. Sa parati, an mga prediksiyon gamit an manlain-lain na pamamaagi nin panghuhula bakong magkauruyon. Dawa parehong paagi an ginamit, magkakalain an prediksiyon. Halimbawa, kun aaramon nin saro an saiyang puturo paagi sa pagkonsulta sa duwang parahula base sa “pagbasa” sa parehong baraha, dapat kutana pareho an simbag. Pero sa parati, magkakalain iyan.

Pinagdududahan an mga pamamaagi asin motibo kan mga parahula. Sinasabi kan mga kritiko na props man sana an mga baraha saka bolang kristal asin na binabasa kan parahula an reaksiyon nin sarong tawo bako an mga props na ginagamit niya. Halimbawa, an sarong ekspertong parahula mahapot asin maingat na oobserbaran an reaksiyon kan nagpapahula na puwedeng magtao nin ideya dapit sa pagkatawo kaini. Sasabihon na ngunyan kan parahula an mga impormasyon na dai tuyong naitao kan nagpapahula. Huling nakua na an tiwala, an pirang parahula nakakaganar nin dakulang kuwarta hali sa saindang mga kostumer.

KUN ANO AN SINASABI SA SATO KAN BIBLIYA

An astrolohiya asin panghuhula nagpaparisa na an satong ngapit nakatalaga na. Arog daw talaga kaiyan? Sinasabi sa sato kan Bibliya na igwa kita nin kakayahan na pumili kun ano an satong papaniwalaan o gustong gibuhon saka an satong mga pinipili igwa nin epekto sa satong puturo.—Josue 24:15.

An mga parasamba nin Diyos igwa nin saro pang rason para isikwal an astrolohiya asin panghuhula—ikinakaanggot nin Diyos an gabos na klase nin panghuhula. Mababasa niyato an mga tataramon na ini sa Bibliya: “Dai dapat magkaigwa diyan sa saimo nin siisay man . . . na naggagamit nin pagtuod-tuod, siisay man na naggigibo nin mahika, siisay man na naghahanap nin mga tanda, parakulam, siisay man na nang-eengkanto, siisay man na nagkokonsulta sa espiritista o parahula, o siisay man na naghahapot sa gadan. Huli ta an siisay man na naggigibo kan mga bagay na ini makababaldi ki Jehova.” *Deuteronomio 18:10-12, NW.

^ par. 17 An pangaran kan “Kahuruhalangkawi sa bilog na daga.”—Salmo 83:18, NW.