Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Introduksiyon

Introduksiyon

Pagmati mo daw dai dinadangog nin Diyos an mga pamibi mo? Kun iyo, bako sana ika an nakakamati kaiyan. Dakul an namimibi sa Diyos para maghagad nin tabang, pero dai pa man giraray nawawara an mga problema ninda. Tutukaron sa seryeng ini nin mga artikulo kun taano ta makakasigurado kita na dinadangog nin Diyos an satong mga pamibi, kun taano ta may mga pamibi na dai sinisimbag, asin kun paano mamimibi tanganing simbagon iyan nin Diyos.