Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Siisay an Diyos?

Siisay an Diyos?

Dakul na tawo an nagsasabi na nagtutubod sinda sa Diyos. Pero kun hahaputon sinda kun siisay an Diyos, iba-iba an simbag ninda. Para sa iba, an Diyos daing hirak na hukom, na gusto sanang padusahan an mga tawo huli sa mga pagkakasala ninda. Para man sa iba, siya mamumuton asin pirming nagpapatawad, ano man an saindang gibuhon. Pero nagtutubod man an iba na an Diyos harayong marhay asin dai siya interesado sa sato. Huli sa magkakalain na opinyon na iyan, tibaad mamati kan dakul na imposible nanggad na mamidbid an Diyos.

Mahalaga daw iyan? Iyo. An pakamidbid sa Diyos puwedeng magtao nin katuyuhan asin kahulugan sa saimong buhay. (Gibo 17:26-28) Mantang mas nagigin harani ka sa Diyos, mas urog ka niyang mamumutan asin tatabangan. (Santiago 4:8) Asin an pagkaigwa nin tamang kaaraman manungod sa Diyos minagiya sa buhay na daing katapusan.—Juan 17:3.

Paano mo mamimidbid an Diyos? Isipon an sarong tawo na midbid mong marhay, arog nin sarong dayupot na amigo. Paano kamo nagin mag-amigo? Siguradong inaram mo an saiyang pangaran, an saiyang personalidad, mga gusto niya asin habo, pati na an mga nagibo niya asin mga planong gibuhon, asin dakul pa. Ini an rason kaya nagin harani ka sa saiya—naaraman mo an manungod sa saiya.

Kaagid kaiyan, puwede ta man mamidbid an Diyos paagi sa pagkonsiderar kan minasunod:

An magasin na ini dinisenyo para itao an simbag kan Bibliya sa mga hapot na iyan. Tatabangan ka kan mga artikulo na maaraman bako sanang kun siisay an Diyos kundi pati an mga pakinabang na makakamtan mo sa pagkaigwa nin personal na relasyon sa saiya.