Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

1 Makakatabang Para Malikayan an mga Problema

1 Makakatabang Para Malikayan an mga Problema

Sinasabi mismo kan Bibliya na an mga sadol kaini ipinasabong asin “kapaki-pakinabang sa pagtukdo, sa pagsaway, sa pagtanos kan mga bagay-bagay.” (2 Timoteo 3:16) Totoo daw iyan? Pag-isipan kun paano natabangan kan kadunungan na nasa Bibliya an mga tawo na malikayan an pira sa masakit na mga problema bago pa iyan maggrabe.

SOBRANG PAG-INOM NIN INUMON NA DE ALKOHOL

Namati ni Delphine, na sinambit sa sinundan na artikulo, na an saiyang mga kahaditan an nagigin dahilan kan sobra niyang pag-inom nin inumon na de alkohol. Dai kinokondenar kan Bibliya an tama sanang pag-inom, pero sinasabi kaiyan: ‘Dai ka makisalak-salak sa mga [makusog] uminom nin arak.’ (Talinhaga 23:20) An sobrang pag-inom ikinokonektar sa seryosong mga problema sa salud, pagkabaranga nin pamilya asin pagkaraot nin relasyon, asin amay na pagkagadan nin minilyon na tawo kada taon. Malilikayan an kadaklan sa mga problemang ini kun susunudon kan mga tawo an madunong na sadol kan Bibliya.

Iyan an ginibo ni Delphine. Ini an sabi niya ngunyan: “Napag-isip-isip kong bakong arak an solusyon sa mga problema ko. Sinunod ko an madunong na sadol sa Filipos 4:6, 7: ‘Dai kamo mahadit sa ano man na bagay, kundi . . . ipaaram nindo sa Diyos an saindong mga kahagadan.’ Pag dai ako nakakaturog huli sa pagparaisip saka pagparahadit, namimibi ako ki Jehova. Sinasabi ko saiya an gabos, an kaanggutan, kulog, saka an kawaran nin paglaom, dangan nakikimahirak ako saiya na lugod tabangan niya akong magin mas positibo. Pagkaaga, sinisigurado ko na nahali ko na talaga an mga pagmating iyan. An pamimibi nakatabang sa sako na magpokus sa mga bagay na igwa ako imbes na sa mga bagay na mayo ako. Nagdesisyon ako na dai na nuarin man mag-inom nin arak. An nahanap kong katuninungan an mas importante sa sako, kaya habo ko nang mawara iyan.”

 IMORALIDAD

An imoralidad an saro sa mga panginot na dahilan nin grabeng kulog asin kamunduan. Pero makakatabang an mga prinsipyo sa Bibliya na malikayan an problemang iyan paagi sa paglikay sa pira sa mga panginot na kawsa kaiyan—halimbawa, an pakipaggitilan o flirting asin pornograpiya. “Madalion lang makipag-flirt,” an sabi nin sarong hoben na lalaki na si Samuel. “Minsan, dai ko man talaga gusto an sarong tawo, pero aram kong may gusto siya sako—kaya, naeengganyo akong makipag-flirt.” Narisa ni Samuel na pirmi siyang sinasahutan na nakikipag-flirt—dawa bako man talaga iyan an intensiyon niya—kaya kan huri idinagos niya na lugod an pakikipag-flirt. Pero napurisaw siya sa ginigibo niyang iyan. “Delikado iyan,” an sabi niya, “huling gigibuhon ka kaiyan na makasadiri.”

Nabasa ni Samuel an sarong artikulo para sa mga hoben sa website na jw.org. Asin hinurop-hurop niya an sinasabi kan Talinhaga 20:11, sabi diyan: “Dawa an sarong aki namimidbid paagi sa saiyang mga gibo, kun baga dalisay asin tama an saiyang paggawi.” (NW ) Paano iyan nakatabang? Napag-isip-isip ni Samuel na bakong marahay saka sala an pakikipag-flirt. Sinabi niya ngunyan: “Nanudan ko man na pag an sarong hoben nakikipag-flirt, nagkakaigwa siya nin daing datang mga kuwalidad pag nag-agom na siya. Iniisip ko kun ano an mamamati kan magigin agom ko kun mahiling niya akong nakikipag-flirt sa ibang babayi. Kaya naisip ko na bakong magayon an pakikipag-flirt. Dai buot sabihon na miling pasil, tama na.” Nagbago si Samuel. An paglikay sa pakikipag-flirt nakatabang man sa saiya na dai makagibo nin imoralidad.

Nameligro man kaidto si Antonio na mahulog sa imoralidad huling nabangkag siya sa pornograpiya. Dawa ngani may agom na siya na namumutan niyang marhay, pauruutro niya pa man giraray na nagigibo iyan. Sinabi niya na nakatabang sa saiya an paghurop-hurop kan sinasabi sa 1 Pedro 5:8, sabi diyan: “Pagdanayon nindo an tultol na pag-iisip, magin mapagbantay! An saindong kaiwal, an Diyablo, naglilibot-libot na siring sa nag-uungal na leon, na naghahanap nin masisiba.” Sinabi ni Antonio: “Maski sain makakahiling ka nin pornograpiya, asin puwedeng dai mahali sa isip ta an mga iyan. Nakatabang talaga sako an bersikulong iyan para pag-isipan kun kiisay hali an mga sugot na ini. Dapat pirmi kong isaisip na sa Diyablo hali an malalaswang ladawan na iyan. Ngunyan aram ko nang si Jehova sana an makakatabang sako na ‘magdanay na tultol an isip asin magin mapagbantay’ tanganing malabanan ko an mga sugot na iyan asin maingatan ko an sakong isip, puso, patin relasyon ko sa sakong agom.” Nag-ako si Antonio nin kinakaipuhan na tabang asin napaglabanan man giraray niya an pornograpiya. Huli kaiyan, natabangan siya na makalikay sa mas malala pang mga problema.

Malinaw nanggad, nagtatao nin praktikal na mga sadol an Bibliya na makakatabang sa sato na malikayan an seryosong mga problema. Pero kumusta an mga problemang garo baga dai matapos-tapos o mayo nang solusyon? Aramon ta kun paano makakatabang sa sato an Tataramon nin Diyos na maatubang an masakit na mga problemang iyan.

An praktikal na giya kan Bibliya makakatabang sa sato na malikayan an nagkapirang problema