Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Praktikal Pa Daw Ngunyan an mga Giya sa Bibliya?

Praktikal Pa Daw Ngunyan an mga Giya sa Bibliya?

SABI KAN IBA BAKO. Sinabi nin sarong doktor na an paggamit nin Bibliya bilang giya garo paggamit nin sarong libro na ipinublikar kaidto pang dekada nin 1920 para magtukdo nin chemistry. Tibaad magrason pa ngani sa saimo an sarong nagdududa sa Bibliya na dai mo man gagamiton sa sarong bagong kompyuter an manwal kan sarong luma asin raot nang kompyuter. Sa madaling sabi, iniisip kan iba na luma nang marhay an Bibliya.

Taano ta gagamiton pa niyato an sarong luma nang giya sa modernong panahon ta ngunyan? Tutal, dakulon na website saka blog an padagos na nagtatao nin napapanahon na mga sadol asin paggiya. Itinatampok kan mga bistadong personalidad sa telebisyon asin mga talk show an ekspertong mga psychologist, lifestyle guru, asin awtor. An mga tindahan nin libro nagpapabakal man nin kadakul-dakul na librong giya kun paano magigibo an mga bagay sa sadiring paghihinguwa, na naggaganar nin bilyon-bilyon na dolyar.

Mantang kadakul na kitang makukuanan nin pinakabagong mga impormasyon, taano ta kaipuhan pa nin Bibliya—na isinurat haros 2,000 na taon na an nakaagi? Buot daw sabihon kaiyan na tama an iniisip kan mga nagdududa na an paggamit nin Bibliya bilang giya garo paggamit nin haloy nang libro sa chemistry o manwal nin kompyuter? An totoo, sala an pagkumparar na iyan. Marikas na nagbabago an siyensiya asin teknolohiya, pero nagbago man daw an panginot na mga pangangaipo nin tawo? Gusto pa man giraray kan mga tawo na magkaigwa nin makahulugan na buhay, magin maugma asin tiwasay, magkaigwa nin maugmang pamilya, asin marahay na mga amigo.

Puon pa kaidto, sinasabi na kan Bibliya an mga paagi para makamtan an mga iyan asin an iba pa. Sinasabi man kan Bibliya na an mensahe kaiyan ipinasabong kan satong Kaglalang. Nagtatao iyan nin paggiya sa lambang aspekto kan satong buhay asin nin tabang para makayanan ta an ano man na problemang umabot. (2 Timoteo 3:16, 17) Saro pa, sinasabi kan Bibliya na dai nuarin man naluluma an mga sadol na makukua ta diyan! An Bibliya mismo nagsasabi: “An tataramon nin Diyos buhay.”—Hebreo 4:12.

Totoo daw talaga an sinasabing iyan kan Bibliya? Iyan daw lihis na sa panahon? O iyan daw talaga an pinakamarahay asin pinakapraktikal na libro? Katuyuhan kan edisyon na ini kan An Torrengbantayan, an inot sa mga serye nin espesyal na mga isyu, na tabangan kang masimbag an mga hapot na ini.