Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

2 Makakatabang Para Maresolberan an mga Problema

2 Makakatabang Para Maresolberan an mga Problema

May mga problema sa buhay na dai matapos-tapos, kun minsan minalawig pa nin dakul na taon; posibleng dai niyato naririsa na seryoso na palan iyan. Igwa daw nin itinataong praktikal na tabang an Bibliya para maresolberan an arog kaiyan na mga problema? Pag-isipan an pirang halimbawa.

SOBRANG PAGHADIT

Sinabi ni Rosie, “parati akong nahahadit huli sa pagparaisip nin maraot na mga bagay na puwedeng mangyari.” Anong teksto sa Bibliya an nakatabang sa saiya? Saro diyan an Mateo 6:34: “Dai kamo nuarin man maghadit manungod sa masunod na aldaw, huli ta an masunod na aldaw magkakaigwa kan sadiri kaiyan na mga kahaditan. Tama na sa kada aldaw an sadiri kaiyan na mga problema.” Sinabi ngunyan ni Rosie na nakatabang an mga tataramon na iyan ni Jesus tanganing dai na siya magparahadit sa kun anong mangyayari sa masunod na aldaw. Sinabi pa niya, “Napupurisaw pa man ako, pero dai ko na iyan dinadagdagan pa nin mga bagay na dai pa man talaga nangyayari o posibleng dai mangyari.”

Apektado man si Yasmine kan sobrang paghadit. “May mga aldaw kan semana na pirmi akong naghihibi, tapos kun minsan may mga bangging dai ako makaturog. Nadadaog na ako kan mga negatibong kaisipan.” Ano an nakatabang saiya? Sinabi niya na nakatabang saiya an 1 Pedro 5:7: ‘Ipasa nindo sa [Diyos] an gabos nindong kahaditan, huli ta nagmamakulog siya sa saindo.’ Sinabi ni Yasmine: “Sa pag-agi nin panahon, pirmi na akong namimibi ki Jehova, asin talagang sinisimbag niya iyan. Garo man sana nahali na su magabat kong purupasan. Kun minsan, nagbabalik an pagigin negatibo ko, pero aram ko na ngunyan kun paano iyan malalabanan.”

PAGPALIMAN-LIMAN

Sinabi nin sarong hoben na babayi na si Isabella: “Sa hiling ko, namana ko ki Papa an pagpaliman-liman, ta  arog man siya kaiyan. Dai ko nguna ginigibo an importanteng mga bagay para lang magrelaks o maghiling nin TV. Nakakaraot an arog kaiyan na ugali ta nakakadagdag iyan nin stress saka dahilan iyan nin maluyang kalidad nin trabaho.” Nakatabang sa saiya an prinsipyo sa 2 Timoteo 2:15: “Gibuhon mo an saimong pinakamakakaya na ipresentar an saimong sadiri sa Diyos bilang saro na inuuyunan, sarong trabahador na daing ikinakasupog.” Sinabi ni Isabella, “Habo kong ikasupog ni Jehova an trabaho ko huli sana sa pagpaliman-liman ko.” Dakulaon an ipinagbago niya.

Uni man an sinabi ni Kelsey: “Pag may project ako ginigibo ko iyan pag madali na an deadline. Kaya naghihibi ako, dai makaturog, saka nahahadit. Bako talagang magayon an ugaling iyan.” Nakatabang ki Kelsey an Talinhaga 13:16: ‘An gabos na tawong [alisto an isip] naggigibo nin may kadunungan. Tara an mangmang magpapahayag nin kamangmangan.’ Ipinaliwanag niya kun paano nakatabang sa saiya an paghurop-hurop sa tekstong iyan: “Sarong kadunungan an pagigin praktikal saka an pagpaplano. Ngunyan, pirmi na akong may listahan sa lamesa ko nin iskedyul kan mga gigibuhon ko, asin nakatabang iyan sa sako para magin organisado saka dai magpaliman-liman.”

PAGKAPUNGAW

“Binayaan ako kan sakong agom asin nawalat sa sako an apat ming aki,” an sabi ni Kirsten. Anong prinsipyo sa Bibliya an nakatabang sa saiya? Mababasa sa Talinhaga 17:17: ‘Sa gabos na panahon namumuot an [tunay na amigo], asin tugang na namumundag [sa panahon nin kasakitan].’ Nagpatabang si Kirsten sa iba na kapareho niyang naglilingkod ki Jehova. Anong tabang an inako niya? “Kadakul kan naitabang sako kan sakong mga amiga! An iba nagwawalat nin mga groseri asin burak sa samong pinto. Tulong beses kaming tinabangan ninda sa paglipat nin maiistaran. May nagtabang man sako na makahanap nin trabaho. Pirmi ko talaga sindang maaasahan.”

Si Delphine, na nasambitan kasubago, nakamati man nin sobrang pagkapungaw. Nagigirumduman niya pagkatapos na mawara sa saiya an gabos: “Pagmati ko ibang-iba na an buhay ko, bakong arog kan iba na maugma. Sobra an kapungawan ko.” Nakatabang saiya an Salmo 68:6: ‘An mga mamundo tinatawan [nin Diyos] nin harong na iirukan.’ (An Marahay na Bareta Biblia) Ipinaliwanag niya: “Aram ko na bako sanang literal na harong an sinasabi sa teksto. Imbes, nasabutan ko na an Diyos nagtatao sa sato nin sarong espirituwal na harong, sarong ligtas na lugar kun sain igwang tunay na pag-iribanan asin pagkaminuruutan nin mga tawong namumuot ki Jehova. Pero aram ko na dai ako magigin harani sa iba kun dai nguna ako magigin harani ki Jehova. Kaya nakatabang sako an sinasabi kan Salmo 37:4 para magibo iyan: ‘Ibugtak mo an saimong [kaugmahan] diyan ki Jehova, asin itatao niya saimo an mga hinahagad kan saimong puso.’”

Sinabi niya: “Napag-isip-isip ko na dapat akong magin mas harani ki Jehova. Siya an pinakamarahay na amigo. Dangan naggibo ako nin listahan nin mga aktibidad na puwede kong gibuhon kaiba kan mga kapwa ko lingkod ni Jehova, tanganing magin amigo ko an mga tawong namumuot ki Jehova. Nanudan kong magpokus sa marahay na mga kuwalidad kan iba asin palampason an mga nagigibo nindang pagkukulang.”

Siyempre, bako pa man perpekto an mga amigo tang naglilingkod sa Diyos. May mga inaagihan man na mga problema an mga Saksi ni Jehova arog kan iba. Pero an pag-adal nin Bibliya nagpapahiro sa mga tawo na tabangan an iba sagkod na posible. Sarong kadunungan na magkaigwa nin mga amigong arog kaiyan. Pero, paano kun may mga problemang dai kayang resolberan ngunyan arog kan pagkakaigwa nin malalang hilang o pagkagadan nin kapamilya, may mga prinsipyo daw sa Bibliya na puwedeng makatabang?

An pagsunod sa mga sadol kan Bibliya makakatabang saimo na makahanap nin tunay na mga amigo