Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ARUGON AN SAINDANG PAGTUBOD | DAVID

“Ki Jehova an Ralaban”

“Ki Jehova an Ralaban”

PINOPROTEKTARAN ni David an sadiri mantang nabubunggo siya kan nagkukuripas na mga suldados na nakakasabat niya. Takuton an mga ini mantang nagdudulag hali sa puwesto ninda sa ralaban. Ano an ikinakatakot ninda? Siguradong nadadangog ni David an pauruutrong sinasabi kan mga ini dahil sa nerbiyos. Pangaran iyan nin sarong lalaki. Asin duman sa kababan, yaon an mismong lalaking iyan na nakatindog na garo nang-aangat. Siya na gayod an pinakahalangkaw na lalaking nahiling ni David.

Si Goliat! Malinaw na ngunyan ki David kun taano ta natatakot an mga suldados ki Goliat—sobra kaya an langkaw kaini, garo higante. Dawa dai pa niya sulot an saiyang magabat na kalasag, labi na gayod sa duwang dakulang tawo an gabat niya. Pero kumpleto siya sa armas asin talagang labi-labi an kusog, asin beterano na sa pakikilaban. Nagkukurahaw siya asin nang-aangat. Isip-isipon an kusog kan kurahaw niya na nag-aaniningal sa may gilid nin mga bulod mantang minemenos an hukbo nin Israel asin an hadi nindang si Saul. Inangat niya an siisay man na rumani asin labanan siya tanganing tapuson an giyera na sindang duwa sana an malaban!—1 Samuel 17:4-10.

Uminatras an mga Israelita. Natakot man si Hading Saul. Naaraman ni David na labi na palan sarong bulan an sitwasyon na iyan! Mayong naghihiro sa duwang hukbo—sa Filisteo asin sa Israel. Asin aroaldaw man na nangangantiyaw si Goliat. Dai iyan maako ni David. Makasupog isipon na an hadi kan Israel saka an mga suldados niya, pati na an tulong matuang tugang ni David, uminulnok sa takot! Para ki David, mas maraot pa sa pagpapasupog sa hukbo nin Israel an ginigibo kan paganong Goliat na ini; iniinsulto niya an Diyos nin Israel, si Jehova! Pero ano an magigibo digdi ni David na saro sanang hoben? Asin ano an manunudan niyato ngunyan sa pagtubod ni David?—1 Samuel 17:11-14.

‘LAHIDAN MO SIYA, HULI TA IYO INI!’

Balik kita nin mga pirang bulan bago kaini. Banggi na kaidto. Binabantayan ni David an mga karnero kan saiyang ama sa may gilid nin bulod harani sa Betlehem. Saro siyang hoben na maitsura, mga tin-edyer pa gayod, magayon an kutis asin mata. Para magpalipas nin oras, nagpapatugtog siya nin arpa. Hanga siya sa magagayon na mga linalang nin Diyos, asin huli sa padagos na pagpraktis lalo siyang nagin matibay sa musika. Pero kan bangging iyan, ipinaapod si David kan saiyang ama. Gusto niyang mahiling si David ora mismo.—1 Samuel 16:12.

Nahiling ni David na kaulay kan saiyang ama na si Jese an sarong may edad na lalaki. An maimbod na propetang si Samuel idto. Isinugo siya ni Jehova para lahidan an saro sa mga aki ni Jese na magin an sunod na hadi kan Israel! Nahiling na ni Samuel an pitong matuang tugang ni David, pero lininaw ni Jehova ki Samuel na mayo sa sainda an napili Niya. Pero pag-abot ni David, sinabi ni Jehova ki Samuel: ‘Lahidan mo siya, huli ta iyo ini!’ Sa atubangan kan matuang mga tugang ni David, binukasan ni Samuel an sungay na lalagan na pano nin espesyal na lana asin linagan kaiyan an payo ni David. Puon kaidto, nabago na an buhay ni David. An Bibliya nagsasabi: ‘Pagpuon kan aldaw na idto sagkod pa man, an espiritu ni Jehova nagdatong ki David.’—1 Samuel 16:1, 5-11, 13.

Mapakumbabang itinao ni David ki Jehova an onra sa mga kapangganahan niya sa mabangis na mga hayop

Dahil diyan, nagkaigwa daw si David nin ambisyon sa pagigin hadi? Dai. Kontento siya na maghalat sa paggiya kan espiritu ni Jehova na masabi saiya kun nuarin niya aakuon an dakulang mga responsabilidad. Mantang dai pa iyan nangyayari, ipinadagos  niya an saiyang pagpastor na ibinibilang na hababang trabaho. Ginibo niya an trabahong iyan na may dedikasyon asin kusog nin buot. Duwang beses na nameligro an mga karnero kan saiyang ama, sa leon asin sa oso. Dai sana basta inalaw ni David parayo an mga naninibang hayop, kundi linabanan niya talaga iyan para protektaran an daing kalaban-laban na mga karnero kan saiyang ama. Sa duwang pagkakataon na iyan, solo niyang ginadan an maisog na mga hayop!—1 Samuel 17:34-36; Isaias 31:4.

Pag-abot nin panahon, ipinaapod giraray si David. Nakaabot ki Hading Saul an dapit sa mga ginibo niya. Matibay na parapakilaban pa man giraray si Saul, pero mayo na sa saiya an pabor ni Jehova huli sa dai pagsunod sa mga instruksiyon nin Diyos. Hinali ni Jehova an saiyang espiritu ki Saul, kaya sa parati may maraot na espiritu o ugali na ipinapahiling si Saul—daing kontrol na pagkaanggot, pagsuspetsa, asin kadahasan. Pag nagigin arog kaiyan si Saul, musika an saro sa nakakapakalma sa saiya. Naaraman kan ibang tawuhan ni Saul na matibay si David sa musika asin sa pakikilaban. Kaya ipinaapod si David, asin nagin saro siya sa mga musikero sa palasyo ni Saul asin paradara nin armas.—1 Samuel 15:26-29; 16:14-23.

Dakul an manunudan, lalo na kan mga hoben, sa pagtubod ni David. Tandaan na ginamit ni David an libreng oras niya sa mga bagay na makakaparani sa saiya ki Jehova. Mapasensiya man niyang sinanay an saiyang mga abilidad na kapaki-pakinabang asin madaling hanapan nin trabaho. Pero urog sa gabos, nagpagiya siya sa espiritu ni Jehova. Marahayon nanggad na mga leksiyon sa sato gabos!—Parahulit 12:1.

“DAI MAHANDAL AN SIISAY MAN HULI SA SAIYA”

Mantang nagtatrabaho ki Saul, sa parati nagpupuli si David para magpastor nin mga karnero, na kun minsan nin huruhalawig na panahon. Sarong beses kan magpuli si David sinugo siya ni Jese para kumustahon an saiyang tulong matuang tugang na mga suldados sa hukbo ni Saul. Kaya, nagpasiring si David sa Kababan nin Ela na may darang mga suplay para sa saiyang mga tugang. Pag-abot niya, nadismaya siya kan mahiling niya na parehong nakapuwesto sana asin daing naghihiro sa duwang hukbo arog kan sinambit sa kapinunan. Magkahampang an duwang hukbo sa magkaatubang na bakilid kan mahiwas asin kurbadang kababan na iyan.—1 Samuel 17:1-3, 15-19.

Dai puwede ki David an nangyayari. Taano ta an hukbo kan buhay na Diyos na si Jehova, maatras huli sa takot sa sarong suldados na tawo man sana—tapos pagano pa? Para ki David, si Jehova mismo an pig-iinsulto ni Goliat. Kaya desididong kinaulay ni David an mga suldados na labanan si Goliat. Nadangog ini ni Eliab, an pinakamatuang tugang ni David. Inanggutan niya an nguhod niyang tugang asin sinabihan na nagduman sana ini para lang makahiling nin ralaban. Pero sinimbag siya ni David: ‘Ano an ginibo ko? Dai na daw ako puwedeng maghapot?’ (An Marahay na Bareta Biblia) Dangan padagos asin may kumpiyansa niyang sinabi sa iba na madadaog si Goliat, sagkod na makaabot iyan ki Saul. Kaya ipinaapod kan hadi si David.—1 Samuel 17:23-31.

Ini an nakakapakusog na mga sinabi ni David sa hadi dapit ki Goliat: “Dai mahandal an siisay man huli sa saiya.” Talagang natakot si Saul asin an mga tawuhan niya ki Goliat. Kun sa bagay, normal sanang ikumparar ninda an sadiri sa halangkawon na lalaking iyan asin isipon na kabanga sana sinda ni Goliat. Inisip ninda na madalion sana sindang madadaog kan armadong higanteng iyan. Pero bakong arog kaiyan mag-isip si David. Arog kan mahihiling niyato, ibang-iba an paghiling ni David sa sitwasyon. Kaya nagboluntaryo siya na labanan si Goliat.—1 Samuel 17:32.

 Nagsayuma si Saul: ‘Dai ka makakaduman sa pakiiwal tumang kan Filisteong iyan huli ta ika akion pa, asin an lalaki parapakilaban na magpuon kan aki pa.’ Akion pa daw talaga si David? Dai man, pero aki pa siya para magin suldados, asin posibleng aki siyang hilingon. Pero midbid na si David na sarong pusuan na parapakilaban asin posibleng pa-20 anyos na siya kan panahon na iyan.—1 Samuel 16:18; 17:33.

Inasigurar ni David si Saul paagi sa pagsabi sa saiya dapit sa ginibo niya kaidto sa leon asin sa oso. Ipinaghahambog daw iyan ni David? Dai. Aram ni David kun taano ta nanggana siya kaidto. Sinabi niya: ‘Si Jehova, na luminigtas sakuya sa mga kuko kan leon asin sa mga kuko kan oso, ililigtas niya man ako sa kamot kan Filisteong ini.’ Nagtugot man giraray si Saul asin nagsabi: ‘Lakaw, asin ibahan ka lugod ni Jehova.’—1 Samuel 17:37.

Gusto mo daw na magkaigwa man nin pagtubod na arog kan ki David? Kun ririsahon ta, an pagtubod ni David bako sanang basta paniniwala sa bagay na gusto niyang paniwalaan. May pagtubod siya sa saiyang Diyos huli sa saiyang kaaraman asin eksperyensiya. Midbid niya si Jehova na sarong mamumuton na Paraprotektar asin Parautob nin mga panuga. Kun gusto man niyatong magkaigwa kan arog kaiyan na pagtubod, kaipuhan tang padagos na makanuod dapit sa Diyos na sinasabi sa Bibliya. Asin mantang isinasabuhay niyato an satong mga nanunudan, mahihiling ta na an marahay na mga resulta kaiyan mapakusog kan satong pagtubod.—Hebreo 11:1.

‘ITATAO KA NGUNYAN NI JEHOVA SA SAKUYANG KAMOT’

Pinasulot nguna ni Saul si David kan ginagamit niyang kalasag. Haros kapareho iyan kan ki Goliat, gibo sa tanso, asin posibleng kaiba diyan an isinusulot na kalasag na napapatos nin metal na garo mga kaliskis. Pinurbaran ni David na maglakaw-lakaw mantang sulot an dakula asin magabat na kalasag na iyan asin nahiling niya na dai idto makakatabang sa saiya. Dai man siya sinanay bilang suldados kaya dai siya tuod magsulot nin kalasag, lalo na kan kalasag ni Saul, an pinakahalangkaw na lalaki kaidto sa nasyon nin Israel! (1 Samuel 9:2) Hinuba niya iyan gabos asin isinulot an bado niya—an ginagamit niya sa pagpastor na igo na para maprotektaran an saiyang mga karnero.—1 Samuel 17:38-40.

Dinara ni David an saiyang sugkod na pangpastor, an saiyang bag na isinasabit sa abaga niya, asin lagpitaw na sarong klase nin tirador. Garo simpleng armas sana an lagpitaw, pero an totoo bako iyan basta-basta. May sadit na laganan ini na nakabugkos sa mag-ibong na halabang lubid na anit, tamang-tamang armas para sa sarong pastor. Lalagan niya iyan nin gapo, marikas na papaitukon sa aire, asin bubutasan an sarong ibong na lubid para lumasik an gapo pasiring sa target. Epektibong marhay an armas na ini kaya may mga hukbo kun minsan na igwang grupo nin mga paralagpitaw.

Andam na si David. Nagmamadali siyang atubangon an kalaban. Grabe gayod an pamibi ni David mantang pababa siya sa alang na salog sa ibabang parte kan kababan para magkua nin limang sadit asin makinis na mga gapo. Dangan nagpasiring na siya sa lugar nin ralaban—dai sana basta naglalakaw kundi nagdadalagan!

Kan mahiling ni Goliat an kalaban niya, ano daw an naisip niya? ‘Huling akion pa, asin magayon an tindog,’ pigparakantiyawan niya si David, an sabi kan Bibliya. May pang-iinsultong nagsabi si Goliat: ‘Ano ako ayam ta nagdigdi ka sako na may darang mga pamakol?’ Posibleng an sugkod sana ni David an nahiling ni Goliat asin dai niya narisa an lagpitaw. Sinumpa niya si David sa ngaran kan mga diyos nin Filisteo asin sinabing ibabahog an bangkay kan daing kuwentang kalaban niyang ini sa mga gamgam asin mga hayop sa uma.—1 Samuel 17:41-44.

Sagkod ngunyan, an simbag ni David nagpapahiling nin mapuwersang kapahayagan nin pagtubod. Maiimahinar ta an hoben na iyan na sinisimbag si Goliat: ‘Ika minadulok sakuya na may minasbad asin budyak patin kalasag, alagad ako minadulok saimo sa ngaran ni Jehova kan mga hukbo, an Diyos kan mga [hukbo] nin Israel, na saimong pinag-aagyat.’ Aram ni David na an kusog nin tawo asin mga armas bako an pinakamahalaga. Dai iginalang ni Goliat an Diyos na si Jehova, kaya maninimbag siya sa Saiya. Arog kan sinabi ni David, “ki Jehova an ralaban.”—1 Samuel 17:45-47.

Bakong buta si David para dai mahiling an langkaw o an mga armas ni Goliat. Pero dai tinugutan ni David na mangluya an buot niya huli kaiyan. Bako siyang arog ni Saul asin kan hukbo kaini. Dai ikinumparar ni David an sadiri niya ki Goliat. Ki Jehova  niya ikinumparar si Goliat. Sa langkaw ni Goliat na 2.9 metros, garo siya higante kun ikukumparar sa ibang tawo, pero mayo lamang siyang sinabi kun ikukumparar sa Soberano kan uniberso. Iyo, arog kan iba pang tawo, garo sana siya insekto—na sa pagkakataon na ini, saro na gusto na ni Jehova na gadanon!

Nagdalagan si David pasiring sa kalaban mantang nagkukua nin gapo sa saiyang bag. Ibinala iyan sa saiyang lagpitaw, pinaitok-itok sa aire sagkod na magsagiwsiw iyan sa rikas nin pag-itok. Uminabante man pasiring ki David si Goliat asin an saiyang paradara nin kalasag na tibaad nasa inutan niya. Sa pagkakataon na ini, disbentaha an langkaw ni Goliat huling dai maitataas kan saiyang paradara, na katamtaman sana an langkaw, an pansagang na kalasag para protektaran an payo kan higante. Asin iyan mismo an tinatarget ni David.—1 Samuel 17:41.

Nahiling ni David na dawa an sarong higante sadit sana kun ikukumparar sa Diyos na si Jehova

Itinira ni David an gapo. Nagtuninong gayod an palibot mantang naglalayog an gapo pasiring sa puntirya kaiyan. Daing duda na sinigurado ni Jehova na dai na mautro pang tira si David. Tuminama an gapo asin tuminadom sa angog ni Goliat. Palaob na buminagsak sa daga an higante! Duminulag gayod an paradara nin kalasag ni Goliat dahil sa takot. Rinanihan ni David si Goliat, kinua an espada kaini, asin pinugutan an higante gamit an espadang iyan.—1 Samuel 17:48-51.

Kuminusog man giraray an buot ni Saul asin kan saiyang mga suldados. Sa makusog na kurahaw nin pakigiyera, linapag ninda an mga Filisteo. Nagkatotoo an sinabi ni David ki Goliat: ‘Itatao kamo ni Jehova sa samuyang mga kamot.’—1 Samuel 17:47, 52, 53.

Ngunyan, dai na nakikilabot sa literal na giyera an mga lingkod nin Diyos. Luminihis na an panahon na iyan. (Mateo 26:52) Pero kaipuhan pa man giraray niyatong arugon an pagtubod ni David. Arog niya, kaipuhan na magin totoong-totoo sa sato si Jehova—an solamenteng Diyos na dapat paglingkudan asin pahilingan nin hararom na paggalang. Kun minsan tibaad pagmati ta dakulaon an satong problema, pero saditon iyan kun ikukumparar sa daing limiteng kapangyarihan ni Jehova. Kun pipilion niyato si Jehova bilang satong Diyos asin mapahiling kita saiya nin pagtubod arog kan ginibo ni David, siguradong mayong kasakitan, o problema, na makakadaog sa sato. Mayo nin ano man na dai kayang daugon kan kapangyarihan ni Jehova!