Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Magin Kang Maimbod ki Jehova

Magin Kang Maimbod ki Jehova

‘Mamugtak lugod sa satuyang pag-ultanan si Jehova, sa pag-ultanan kan sakuyang [mga gikan] asin kan saimo, sagkod nuarin pa man.’—1 SAM. 20:42.

KANTA: 125, 62

1, 2. Taano ta sarong pambihirang halimbawa nin kaimbudan an pakikiamigo ni Jonathan ki David?

SIYERTONG napangalas si Jonathan sa hoben na si David sa kun paano kaini inatubang an higanteng si Goliat. Nakatindog ngunyan si David sa atubangan kan ama ni Jonathan na si Hading Saul nin Israel, ‘dara niya an payo kan Filisteo.’ (1 Sam. 17:57) Napahanga si Jonathan sa kusog nin buot ni David. Malinaw ki Jonathan na tinatabangan nin Diyos si David, asin nagin dayupot na magkaamigo sinda. Sa katunayan, ‘naggibong tipan si Jonathan saka si David, huling namutan niya siya nin siring sa [saiya man sana].’ (1 Sam. 18:1-3) Sagkod na magadan si Jonathan, nagin maimbod siya ki David.

2 Dawa kun bako si Jonathan an pinili nin Diyos na magin sunod na hadi kan Israel, nagdanay siyang maimbod ki David. Nahadit si Jonathan kan gustong gadanon kan saiyang ama si David. Tanganing pakusugon an saiyang amigo, nagbaklay si Jonathan sa kaawagan kan Judea sa Hores. Tinabangan ni Jonathan si David na ‘magkusog an pagsarig sa Diyos.’ Sinabi ni Jonathan: ‘Dai ka matakot, ika magigin hadi nin Israel, asin ako an sunod sa saimo.’—1 Sam. 23:16, 17, BPV. [1]

3. Ano an mas mahalaga ki Jonathan kisa sa pagigin maimbod ki David, asin taano ta masasabi niyato iyan? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

 3 Sa parati, napapahanga kita sa tawong maimbod. Pero, dai niyato makukua an sarong mahalagang leksiyon kun mahanga sana kita sa kaimbudan ni Jonathan ki David asin dai ta kokonsideraron an kaimbudan niya sa Diyos. Taano ta ibinilang ni Jonathan si David na sarong amigo, imbes na sarong karibal? Malinaw na igwang sarong bagay na mas mahalaga ki Jonathan kisa sa magin kasalihid na hadi kan saiyang ama. Girumdumon na tinabangan niya si David na ‘magkusog an pagsarig sa Diyos.’ Kaya, malinaw na an pinakamahalaga ki Jonathan iyo an kaimbudan sa Diyos. Iyo, an kaimbudan niya ki Jehova an dahilan kun taano ta maimbod siya ki David. Asin pareho nindang inutob an panuga ninda sa lambang saro: ‘Mamugtak lugod sa satuyang pag-ultanan si Jehova, sa pag-ultanan kan sakuyang [mga gikan] asin kan saimo, sagkod nuarin pa man.’—1 Sam. 20:42.

4. (a) Ano an matao sa sato nin tunay na kaugmahan asin pagkakontento? (b) Ano an pag-uulayan ta sa artikulong ini?

4 Bilang mga Kristiyano, dai kita napapahanga sana sa kaimbudan kan iba; kita mismo maimbod sa satong mga kapamilya, kaamigo, asin kapagtubod. (1 Tes. 2:10, 11) Pero, anong kaimbudan an dapat na pinakamahalaga sa sato? Iyo, an kaimbudan sa Saro na nagtao kan satong buhay! (Kap. 4:11) Kun maimbod kita sa Diyos, magigin tunay kitang maugma asin kontento. Pero, dapat kitang magdanay na maimbod sa Diyos dawa sa masasakit na kamugtakan. Pag-uulayan niyato sa artikulong ini kun paano kita matatabangan kan halimbawa ni Jonathan na magin maimbod ki Jehova sa apat na masasakit na sitwasyon: (1) kun garo dai maninigong igalang an sarong may awtoridad, (2) kun kaipuhan tang pumili kun kiisay kita magigin maimbod, (3) kun namimis-interpretar kita o bakong makatanusan an pagtratar sa sato, asin (4) kun nasasakitan kitang utubon an satong panuga.

KUN GARO DAI MANINIGONG IGALANG AN SARONG MAY AWTORIDAD

5. Taano ta nagin masakit para sa mga Israelita na magin maimbod sa Diyos kan si Saul an namamahalang hadi?

5 Dawa ninombrahan nin Diyos na magin hadi si Saul, an ama ni Jonathan, nagin masinuway siya kan huri asin isinikwal siya ni Jehova. (1 Sam. 15:17-23) Huling dai tulos hinali nin Diyos sa trono si Saul, nagin pagbalo sa mga sakop kaini asin sa mga tawong dayupot sa saiya an saiyang salang mga paggawi. Nagin masakit para sa sainda na magin maimbod sa Diyos huling an hadi na nakatukaw sa “trono ni Jehova,” naggigibo nin maraot.—1 Cron. 29:23.

6. Ano an nagpapahiling na nagdanay na maimbod ki Jehova si Jonathan?

6 Nagdanay na maimbod si Jonathan ki Jehova. Isipa an ginibo niya dai nahaloy pagkatapos kan inot na pagsuway kan saiyang amang si Saul. (1 Sam. 13:13, 14) Sinabi kaidto ni propeta Samuel: ‘Huli ta si Jehova dai mapabaya sa saiyang banwaan huli kan saiyang dakulang pangaran.’ (1 Sam. 12:22) Ipinahiling ni Jonathan na nagtutubod siya sa mga tataramon na iyan kan sasalakayon an Israel nin sarong dakulang hukbo kan mga Filisteo na may 30,000 na karwahe. May 600 sanang tawuhan si Saul—asin siya sana saka si Jonathan an may armas! Pero, sinalakay ni Jonathan, kaiba an saiyang paradara nin pangalasag, an sarong garison nin mga Filisteo. Sinabi ni Jonathan: ‘Mayo nin makakaulang [ki Jehova] sa pagligtas, dakul man o dikit an mga tawo.’ Nagadan nindang duwa an 20 Filisteo sa garison. Dangan ‘naglinog an daga, pagtakig idto na padara nin Diyos.’ Huli sa karibarawan kan mga Filisteo, sinda-sinda an naggaradanan. Kaya huli sa pagtubod ni Jonathan sa Diyos, nanggana an mga Israelita.—1 Sam. 13:5, 15, 22; 14:1, 2, 6, 14, 15, 20, An Banal na Biblia.

7. Paano trinatar ni Jonathan an saiyang ama?

7 Dawa padagos na nagin masinuway si Saul sa Diyos, nakipagtabangan pa man giraray si Jonathan sa saiyang ama sagkod na puwede. Halimbawa, magkaiba nindang idinepensa an banwaan nin Diyos.—1 Sam. 31:1, 2.

8, 9. Taano ta nagigin maimbod kita sa Diyos pag iginagalang ta an mga may awtoridad?

 8 Arog ni Jonathan, magigin maimbod kita ki Jehova kun relatibo kitang magpapasakop sa haralangkaw na awtoridad dawa kun an iba sa sainda garo dai maninigong igalang. Halimbawa, tibaad korapto an sarong opisyal nin gobyerno, pero iginagalang ta pa man giraray an saiyang katungdan huling hinahagad sa sato nin Diyos na magpasakop sagkod na puwede sa “haralangkaw na awtoridad” sa gobyerno. (Basahon an Roma 13:1, 2. [2]) An totoo, dapat niyatong igalang an gabos na tinawan niya nin awtoridad tanganing magin maimbod kita sa saiya.—1 Cor. 11:3; Heb. 13:17.

An pagpahiling nin paggalang sa bakong kapagtubod na agom sarong paagi para magin maimbod ki Jehova (Hilingon an parapo 9)

9 Ipinahiling ni Olga, [3] sarong sister na taga South America, an saiyang kaimbudan sa Diyos paagi sa paggalang sa saiyang agom dawa bakong marahay an pagtratar kaini sa saiya. Sa laog nin dakul na taon, padagos kaining ipinapahiling an pagkauyam sa saiya huli sa pagigin niyang Saksi ni Jehova. Inaabuso siya kaini sa emosyonal, iniinsulto, dai kinakaulay, saka tinatakot na kukuanon an saindang mga aki asin babayaan siya. Pero dai nagbalos si Olga nin maraot sa maraot. Ginibo niya an pinakamakakaya niya para magin sarong marahay na agom. Ipinagluluto niya ini, ipinaglalaba, asin inaasikaso an pamilya ninda. (Roma 12:17) Kun posible, iniibanan niya ini sa pagbisita sa pamilya kaini asin mga amigo. Halimbawa, kan gusto kan agom niyang magpasiring sa ibang siyudad tanganing makilubong sa ama kaini, inasikaso niya an mga aki asin inandam an gabos na kakaipuhanon ninda sa pagbiyahe. Hinalat niya an saiyang agom sa luwas kan simbahan sagkod na matapos an seremonya sa lubong. Pakalihis nin dakul na taon, nagin marahay na an pagtratar sa saiya kan agom niya huli sa pagigin niyang mapasensiya asin pagpahiling nin paggalang. Hinahatod na siya kaini ngunyan sa Kingdom Hall, pinapakusog pa ngani siya na mag-atender, asin kun minsan, nag-aatender ini sa pagtiripon kaiba niya.—1 Ped. 3:1.

KUN KAIPUHAN TANG PUMILI KUN KIISAY MAGIGIN MAIMBOD

10. Paano nakapagdesisyon si Jonathan kun kiisay siya magigin maimbod?

10 Huling desididong gadanon ni Saul si David, napaatubang si Jonathan sa sarong masakit na desisyon. Huling nakipagtipan siya ki David, gusto niyang magin maimbod sa saiya, pero gusto man niyang magpasakop sa saiyang ama. Pero aram ni Jonathan na yaon ki David an pag-uyon nin Diyos. Kaya, pinili ni Jonathan na magin maimbod ki David imbes na sa saiyang amang si Saul. Pinatanidan niya si David asin sinabihan na magtago. Dangan,  ipinaliwanag man niya sa saiyang ama kun taano ta dai kaini dapat gadanon si David.—Basahon an 1 Samuel 19:1-6.

11, 12. Paano kita matatabangan kan satong pagkamuot sa Diyos na magdesisyon na magin maimbod sa saiya?

11 Kaipuhan ni Alice, sarong sister na taga Australia, na magdesisyon kun kiisay siya mas magigin maimbod. Kan mag-adal siya kan Bibliya, isinasabi niya sa mga kapamilya niya an mga nanunudan niya. Dangan, sinabi ni Alice sa sainda na dai na siya maiba sa pagselebrar nin Pasko asin ipinaliwanag niya kun taano. Kan primero, medyo disganado sana sa saiya an pamilya niya, pero kan huri, nagin anggot na sindang marhay. Pagmati ninda tinalikdan na niya sinda. An sabi ni Alice: “Sinabihan na ako ni Nanay na isinisikwal na niya ako. Nabigla ako saka nakulgan na marhay huling namumutan ko an pamilya ko. Pero, nagdesisyon akong inuton sa puso ko si Jehova asin an saiyang Aki. Pagkatapos, nagpabawtismo ako kan suminunod na asembleya.”—Mat. 10:37.

12 Kun dai kita mag-iingat, posibleng magin mas importante sa sato an kaimbudan sa nasyon, eskuwelahan, o team nin mga parakawat kisa sa kaimbudan sa Diyos. Halimbawa, gustong-gusto ni Henry na magkawat nin chess kaiba an mga ka-team niya sa eskuwelahan. Pirming kampeon sa chess an eskuwelahan ninda kaya ginigibo niya an bilog niyang makakaya tanganing manggana. Pero sinabi niya: “Luway-luway na nagigin mas mahalaga na sa sako an kaimbudan sa eskuwelahan kisa sa Diyos. Huling may kawat kami nin chess kada Sabado saka Domingo, dai na ako nakaka-service asin nakakaatender sa mga pagtiripon. Kaya nagdesisyon akong maghali sa team mi.”—Mat. 6:33.

13. Paano masosolusyunan kan pagigin maimbod sa Diyos an mga problema sa pamilya?

13 Kun minsan masakit magin parehong maimbod sa lain-lain na miyembro kan pamilya. Halimbawa, sinabi ni Ken: “Gusto kong regular na bisitahon an may edad ko nang ina asin padaguson siya sa harong mi paminsan-minsan. Pero dai magkauyon an agom ko saka si Nanay. Kan primero, namomroblema ako ta dai ko aram kun paano ko mapapaugma an saro na dai naaanggot an saro. Tapos, napag-isip-isip ko na sa arog kaining sitwasyon, dapat na mas magin maimbod ako sa agom ko. Kaya naghanap ako nin solusyon na okey sa saiya.” Dangan, huli sa kaimbudan ni Ken sa Diyos asin sa paggalang niya sa Saiyang Tataramon, kusog-buot niyang ipinaliwanag sa saiyang agom kun taano ta dapat ining magin mabuot sa saiyang ina. Asin ipinaliwanag man niya sa saiyang ina kun taano ta dapat kaining irespeto an saiyang agom.—Basahon an Genesis 2:24; 1 Corinto 13:4, 5.

KUN NAMIMIS-INTERPRETAR KITA O BAKONG MAKATANUSAN AN PAGTRATAR SA SATO

14. Paano bakong makatanusan na trinatar ni Saul si Jonathan?

14 Posibleng masakit magin maimbod ki Jehova kun bakong makatanusan an pagtratar sa sato nin sarong ninombrahan ni Jehova. Arog kaiyan an nagin sitwasyon ni Jonathan. Ninombrahan nin Diyos si Saul, pero maraot an pagtratar niya sa saiya mismong aki. Dai niya masabutan kun taano ta namumutan kaining marhay si David. Inanggutan ni Saul si Jonathan asin pinasupog sa atubangan nin dakul na tawo. Pero, dai nagbalos si Jonathan. Asin nagdanay siyang maimbod sa Diyos asin ki David, an magigin sunod na hadi kan Israel.—1 Sam. 20:30-41.

15. Kun bakong makatanusan an pagtratar sa sato nin sarong brother, ano an dapat niyatong gibuhon?

15 Sa mga kongregasyon kan banwaan ni Jehova ngunyan, harayong mangyari na trataron kita na bakong makatanusan. Pero, bakong perpekto an mga nanginginot sa sato asin kun minsan puwedeng mamis-interpretar ninda an mga ginigibo ta. (1 Sam. 1:13-17) Kun enkaso namimis-interpretar kita o bakong makatanusan an pagtratar sa sato, magdanay kitang maimbod ki Jehova.

KUN NASASAKITAN KITANG UTUBON AN SATONG PANUGA

16. Sa anong mga sitwasyon kita dapat na magin maimbod sa Diyos asin dai magin makasadiri?

16 Gusto ni Saul na si Jonathan an magin sunod  na hadi imbes na si David. (1 Sam. 20:31) Pero maimbod si Jonathan ki Jehova. Kaya, imbes na magin makasadiri, nagin amigo niya si David asin inutob an panuga niya sa saiya. Mapapahiro kitang arugon an pagigin bakong makasadiri ni Jonathan kun tatandaan niyato na an saro na inuuyunan ni Jehova ‘inuutob an saiyang panuga ano man an mangyari.’ (Sal. 15:4BPV) Si Jonathan ‘inutob an saiyang panuga’ ki David; dapat man niyatong utubon an satong mga panuga. Halimbawa, kun sa dai linalauman nagin masakit nang gibuhon an sarong kasunduan sa negosyo, dapat kitang pahiruon kan satong kaimbudan sa Diyos asin paggalang sa Bibliya na utubon an mga ipinanuga niyato. Asin paano kun magin masakit an relasyon nin mag-agom kisa sa linalauman? Siyertong papahiruon kita kan pagkamuot sa Diyos na magin maimbod sa satong agom.—Basahon an Malaquias 2:13-16.

Kun maimbod kita sa Diyos asin iginagalang niyato an Bibliya, uutubon ta an mga kasunduan sa negosyo (Hilingon an parapo 16)

17. Paano ka natabangan kan artikulong ini?

17 Pag hinuhurop-hurop niyato an halimbawa ni Jonathan, bako daw na gusto niyatong arugon an kaimbudan niya sa Diyos? Lugod na dai kita magin makasadiri. Asin arog ni Jonathan, magin maimbod kita ki Jehova paagi sa pagdanay na maimbod sa satong mga kapagtubod, dawa idtong mga nakakagibo sa sato nin sala. Kun maimbod kita sa Diyos na Jehova dawa sa masasakit na sitwasyon, napapaugma niyato siya—asin iyan man an magpapaugmang marhay sa sato. (Tal. 27:11) Kun magdadanay kitang maimbod ki Jehova, mahihiling niyato sa maabot na panahon kun paano niya babaguhon an gabos na bagay para sa ikakarahay kan mga namumuot sa saiya. Sa masunod na artikulo, pag-uulayan niyato kun ano manunudan ta sa mga ginibo kan maimbod asin bakong maimbod na mga kakontemporanyo ni David.

^ [1] (parapo 2) An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).

^ [2] (parapo 8) Roma 13:1, 2 (NW): “Magpasakop an lambang tawo sa haralangkaw na awtoridad, huli ta mayong awtoridad na bakong hali sa Diyos; an nag-eeksister na mga awtoridad nag-ookupar kan saindang manlain-lain na posisyon na inasignar nin Diyos. Kun siring, an siisay man na nagtutumang sa awtoridad nagkokontra sa areglo nin Diyos; an mga nagkokontra sa areglong iyan huhukuman.”

^ [3] (parapo 9) Sinalidahan an nagkapirang pangaran.