Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Pinapahalagahan Mo Daw na Marhay an Sadiring Libro ni Jehova?

Pinapahalagahan Mo Daw na Marhay an Sadiring Libro ni Jehova?

‘Kan akuon nindo an tataramon nin Diyos, inako nindo iyan [sa kun ano talaga iyan, bilang] tataramon nin Diyos.’—1 TES. 2:13.

KANTA: 114, 113

1-3. Paano posibleng nagkaigwa nin dai pagkakauyon si Euodias asin si Sintique, asin paano malilikayan an arog kaiyan na mga problema? (Hilingon an ritrato sa itaas.)

PINAPAHALAGAHAN na marhay kan mga lingkod ni Jehova an sadiri Niyang banal na libro, an Bibliya. Huling bako kitang perpekto, gabos kita natatawan kun minsan nin konseho hali sa Kasuratan. Ano an reaksiyon niyato diyan? Pag-isipan an mga Kristiyanang si Euodias asin Sintique kan inot na siglo. Nagkaigwa nin grabeng dai pagkakauyon an duwang linahidan na babaying ini. Taano? Mayong sinasabi an Bibliya. Pero bilang halimbawa, imahinaron ta an sarong posibleng nangyari.

2 Ipamugtak na inimbitaran ni Euodias sa harong niya an nagkapirang kapagtubod tanganing magkakan asin magtiripon-tipon. Dai inimbitaran si Sintique. Kan huri, nabaretaan kaini an dapit sa nagin maugmang okasyon na idto. Tibaad nasabi ni Sintique: ‘Dai ako makatubod na dai ako inimbitaran ni Euodias! Paghuna ko amiga ko siya.’ Pagmati ni Sintique nainsulto siya, saka inisip niya na habo man talaga sa saiya ni Euodias asin na linilikayan siya kaini. Kaya nag-areglar man si Sintique nin  pagtiripon-tipon sa harong niya asin inimbitaran an iyo man sanang mga tugang—apuwera ki Euodias! Posibleng naapektaran kan dai pagkakauyon ni Euodias asin ni Sintique an katuninungan kan bilog na kongregasyon. Pero, dawa mayong sinasabi an Bibliya, posibleng sinunod kan duwang sister na ini an mamumuton na sadol sa sainda ni apostol Pablo.—Fil. 4:2, 3.

3 Nangyayari man minsan an arog kaiyan na sitwasyon sa mga kongregasyon kan banwaan ni Jehova ngunyan, na nagreresulta sa dai pagkakauyon nin mga magkakapagtubod. Pero, mareresolberan an arog kaiyan na mga problema o malilikayan pa ngani kun iaaplikar ta an sadol na yaon sa Tataramon nin Diyos, an Bibliya. Asin kun pinapahalagahan tang marhay an sadiring Libro ni Jehova, mamumuhay kita kauyon kan mga instruksiyon kaiyan.—Sal. 27:11.

AN SADIRING LIBRO NIN DIYOS ASIN AN EMOSYON NIN TAWO

4, 5. Ano an isinasadol sa sato kan Tataramon nin Diyos mapadapit sa pagkontrol sa satong emosyon?

4 Bakong pasil na kontrulon an satong emosyon kun pagmati ta ininsulto kita o trinatar na bakong makatanusan. Nakakapangluya nanggad kun maraot an pagtratar sa sato huli sa kultura niyato, rasa, o itsura. Mas lalo kitang nakukulgan kun kapagtubod niyato an naggibo kaiyan! May sadol daw an Tataramon nin Diyos na makakatabang sa sato para makontrol niyato an satong emosyon?

5 Sa kapinunan pa sana kan katawuhan, naobserbaran na ni Jehova an mga iginagawi kan mga tawo sa lambang saro. Tinatawan niyang atensiyon an satong mga namamatian asin ginigibo. Kun anggot kita o makulog an buot, puwede kitang makapagtaram o makagibo nin mga bagay na tibaad pagbasulan niyato sa huri. Sarong kadunungan nanggad na iaplikar an sadol kan Bibliya na kontrulon an satong kaanggutan asin dai tulos makulgan an buot! (Basahon an Talinhaga 16:32; Parahulit 7:9.) Daing duda na kaipuhan niyato gabos na maghinguwang magin mas mapagpatawad asin dai magin sobra kasensitibo. Para ki Jehova asin ki Jesus, seryosong bagay kun dai kita magigin mapagpatawad. (Mat. 6:14, 15) Kaipuhan mo daw na magin mas mapagpatawad asin mas kontrulon pa an saimong emosyon?

6. Taano ta dapat kitang mag-ingat na dai magkaigwa nin raot nin buot?

6 An tawong dai kinokontrol an saiyang emosyon parating maraot an buot. Kaya, tibaad rayuan siya kan iba. O puwede niyang maimpluwensiyahan an nagkapira sa kongregasyon na magraot man an buot. Dawa hinguwahon niyang itago an raot niya nin buot o maski ngani an saiyang kaanggutan, “mahahayag” pa man giraray sa kongregasyon an negatibong mga kaisipan na yaon sa saiyang puso. (Tal. 26:24-26) Puwedeng matabangan kan mga elder an siring na mga indibidwal na masabutan na mayo nin lugar sa organisasyon nin Diyos an raot nin buot asin kaanggutan. Malinaw ining ipinapahiling kan mahalagang marhay na sadiring Libro ni Jehova. (Lev. 19:17, 18; Roma 3:11-18) Minauyon ka daw digdi?

GIRUMDUMON KUN PAANO KITA GINIGIYAHAN

7, 8. (a) Paano ginigiyahan ni Jehova an daganon na kabtang kan saiyang organisasyon? (b) Ano an nagkapirang instruksiyon na yaon sa Tataramon nin Diyos, asin taano ta dapat niyatong sunudon iyan?

7 Ginigiyahan asin pinapakakan ni Jehova an daganon na kabtang kan saiyang organisasyon paagi sa “maimbod asin mapagmansay na uripon” na nasa paggiya ni Cristo, “an payo kan kongregasyon.” (Mat. 24:45-47, NW; Efe. 5:23NW) Arog kan namamahalang grupo kan inot na siglo, inako kan uripon na ini an Bibliya bilang an ipinasabong na tataramon o mensahe nin Diyos, asin pinapahalagahan nindang marhay iyan. (Basahon an 1 Tesalonica 2:13.) Ano an nagkapirang paggiya, o instruksiyon, an yaon sa Bibliya na diyan makikinabang kita?

8 May instruksiyon sa sato an Bibliya na regular na mag-atender sa mga pagtiripon. (Heb. 10:24, 25) Sinasadol kita kaiyan na magkasararo sa katukduan. (1 Cor. 1:10) Sinasabi sa sato kan Tataramon nin Diyos na inuton sa satong buhay an Kahadian. (Mat. 6:33) Idinuduon man kan Kasuratan  an satong paninimbagan saka pribilehiyo na maghulit sa harong-harong, sa pampublikong mga lugar, asin nin impormal. (Mat. 28:19, 20; Gui. 5:42; 17:17; 20:20) May instruksiyon an sadiring Libro nin Diyos sa mga elder na papagdanayon na malinig an saiyang organisasyon. (1 Cor. 5:1-5, 13; 1 Tim. 5:19-21) Ipinagbubuot man ni Jehova na dapat na magin malinig sa pisikal asin espirituwal an gabos na miyembro kan saiyang organisasyon.—2 Cor. 7:1.

9. Ano an solamenteng ginagamit na pinakapaagihan tanganing tabangan kitang masabutan an Tataramon nin Diyos?

9 Tibaad isipon kan iba na kaya nindang ipaliwanag an Bibliya dawa mayo an tabang nin siisay man. Pero, ninombrahan ni Jesus an ‘maimbod na uripon’ tanganing iyo an magin solamenteng pinakapaagihan sa pagtao nin espirituwal na kakanon. Puon 1919, ginagamit na kan pinamuraway na si Jesu-Cristo an uripon na ini tanganing tabangan an saiyang mga parasunod na masabutan an sadiring Libro nin Diyos asin masunod an mga instruksiyon diyan. Kun susunudon ta an instruksiyon na nasa Bibliya, mapagdadanay ta an kalinigan, katuninungan, asin pagkasararo sa satong kongregasyon. Marahay na ihapot niyato sa sadiri, ‘Makinuyog daw ako sa pinakapaagihan na ginagamit ngunyan ni Jesus?’

NAGHIHIRO AN KARWAHE NI JEHOVA!

10. Paano ilinadawan sa libro nin Ezequiel an langitnon na kabtang kan organisasyon ni Jehova?

10 Paagi sa nasusurat na Tataramon ni Jehova, naaaraman ta an dapit sa langitnon na kabtang kan saiyang organisasyon. Halimbawa, tinawan si Ezequiel nin sarong bisyon na diyan an langitnon na kabtang kan organisasyon nin Diyos irinepresentar nin sarong langitnon na karwahe. (Ezeq. 1:4-28) Nakasakay si Jehova sa karwaheng ini, na minaduman kun sain ini padumanon kan saiyang espiritu. Dangan, ginigiyahan kan langitnon na kabtang kan saiyang organisasyon an daganon na kabtang kaiyan. Talagang naghihiro an karwaheng ini! Isipa na sana an dakul na ginibong pagbabago sa organisasyon kan nakaaging dekada—asin tandaan na si Jehova an nasa likod kan mga pagbabagong iyan. Madali nang laglagon ni Cristo asin kan banal na mga anghel an maraot na kinaban na ini, kaya marikas na naghihiro an karwahe ni Jehova pasiring sa pagbindikar kan Saiyang soberaniya asin pagpakangbanal kan Saiyang pangaran!

Nagpapasalamat nanggad kita sa kadakul na mga boluntaryo na daing kapagalan na nagtatrabaho sa mga proyekto nin pagtugdok! (Hilingon an parapo 11)

11, 12. Ano an nagkapira sa mga naisasagibo kan organisasyon ni Jehova?

11 Pag-isipan an mga naisasagibo kan daganon na kabtang kan organisasyon nin Diyos sa huring mga aldaw na ini. Pagtugdok. Ginatos na trabahador an sibot-sibot na nagtutugdok kan bagong headquarters kan Mga Saksi ni Jehova sa Warwick, New York, U.S.A. Sa pagdirehir kan Worldwide Design/Construction Department, rinibong boluntaryo man an maigot na nagtatrabaho tanganing makatugdok nin bagong mga Kingdom Hall asin mapahiwas an mga pasilidad nin mga sangang opisina. Nagpapasalamat nanggad kita sa kadakul na boluntaryo na daing kapagalan na nagtatrabaho sa mga proyektong iyan! Asin tandaan na binebendisyunan ni Jehova an mga parahayag kan Kahadian sa bilog na daga na mapakumbaba asin maimbod na nagkokontribwir kan kaya nindang itao tanganing makasuportar sa pinansiyal na pangangaipo kan siring na mga proyekto.—Luc. 21:1-4.

 12 Pagtutukdo. Pag-isipan an manlain-lain na paadalan na diyan tinutukduan nin Diyos an saiyang mga lingkod. (Isa. 2:2, 3) Igwa kita nin Paadalan sa Paglilingkod Bilang Payunir, School for Kingdom Evangelizers, Gilead School, Bethel Entrants’ School, School for Circuit Overseers and Their Wives, Paadalan Para sa mga Elder sa Kongregasyon, Pang-Kahadian na Paadalan sa Pagmiministro, asin School for Branch Committee Members and Their Wives. Gustong-gusto nanggad ni Jehova na tukduan an saiyang mga lingkod! Ipinapalakop man an pagtutukdo sa Bibliya sa satong website na jw.org, na diyan may mga literatura kitang makukua sa ginatos na lengguwahe. May mga seksiyon diyan na dinisenyo para sa mga aki saka mga pamilya, asin seksiyon na may mga bareta. Ginagamit na daw nindo an jw.org sa saindong paghuhulit asin pampamilyang pagsamba?

MAGIN MAIMBOD KI JEHOVA ASIN SUPORTARAN AN ORGANISASYON NIYA

13. Ano an satong responsabilidad bilang maimbod na mga parasamba ni Jehova?

13 Dakulang pribilehiyo nanggad na magin kabtang kan organisasyon ni Jehova! Huling aram na niyato an mga kahagadan asin pamantayan nin Diyos, may responsabilidad kitang gibuhon an tama asin suportaran an saiyang soberaniya. Dawa dakul na tawo an nauugmang marhay sa paggibo nin maraot, dapat niyatong ‘kaungisan an karatan,’ kun paanong ikinakaungis iyan ni Jehova. (Sal. 97:10) Dai niyato dapat arugon an mga maraot na nagsasabi: ‘An maraot marahay, asin an marahay maraot.’ (Isa. 5:20) Huling gusto niyatong mapaugma an Diyos, hinihinguwa niyatong magdanay na malinig sa pisikal, moral, asin espirituwal. (1 Cor. 6:9-11) Namumutan niyato si Jehova asin nagtitiwala kita sa saiya; determinado kitang patunayan na maimbod kita sa saiya paagi sa pamumuhay na kauyon kan saiyang mga pamantayan na malinaw na mahihiling sa saiyang sadiring mahalagang marhay na Libro. Asin pinagmamaigutan niyatong sunudon an mga pamantayan na iyan mantang kita nasa harong, kongregasyon, trabaho, eskuwelahan, o sain man na lugar. (Tal. 15:3) Pag-isipan an dugang pang mga paagi na mapapatunayan niyato an satong kaimbudan sa Diyos.

14. Paano maipapahiling kan Kristiyanong mga magurang an saindang kaimbudan sa Diyos?

14 Pagpadakula sa aki. Maipapahiling nin Kristiyanong mga magurang an saindang kaimbudan ki Jehova kun sasanayon ninda an saindang mga aki kauyon kan Saiyang Tataramon. Dai nagpapaimpluwensiya an Kristiyanong mga magurang sa mga kaisipan na basado sa kultura kan saindang lugar mapadapit sa pagpadakula sa aki. Dai dapat makalaog sa harong nin sarong pamilyang Kristiyano an espiritu kan kinaban. (Efe. 2:2) Halimbawa, tibaad isipon nin sarong bawtisadong Kristiyanong ama, ‘Sa nasyon mi, mga babayi an nagtutukdo sa mga aki.’ Pero, malinaw an sinasabi kan Bibliya dapit sa bagay na ini: “Mga ama, . . . padagos [na] padakulaon [an saindong mga aki] sa disiplina asin sadol ni Jehova.” (Efe. 6:4NW) An mga magurang na may takot sa Diyos gustong magin arog ni Samuel an saindang mga aki, huling kan siya nagdadakula nasa kaibanan niya si Jehova.—1 Sam. 3:19.

15. Paano niyato maipapahiling an satong kaimbudan ki Jehova pag naggigibo kita nin dakulang mga desisyon?

15 Pagdedesisyon. Pag naggigibo kita nin dakulang mga desisyon sa buhay, an sarong paagi na maipapahiling ta an satong kaimbudan sa Diyos iyo na magpatabang sa saiyang organisasyon asin nasusurat na Tataramon. Tanganing masabutan an kahalagahan kan paggibo kaiyan, pag-isipan an sarong halimbawa. Tanganing padagos na makapagtrabaho asin makaganar nin kuwarta, kinaugalian na nin nagkapirang nag-imigrar na iuli sa dati nindang nasyon an saindang bagong mundag na umboy para atamanon kan mga paryente ninda. Iyo, personal ining desisyon, pero dapat niyatong tandaan na papanimbagon kita nin Diyos sa mga ginigibo tang desisyon. (Basahon an Roma 14:12.) Sarong kadunungan daw na gumibo nin mahahalagang desisyon dapit sa satong pamilya asin pagbuhay na dai nguna kinokonsulta an Bibliya?  Siyempre, bako! Kaipuhan niyato an tabang kan satong Ama sa langit huling dai ta kayang giyahan an sadiri niyatong mga lakad.—Jer. 10:23.

16. Anong desisyon an kaipuhan na gibuhon nin sarong ina kan mamundag an saiyang aki, asin ano an nakatabang sa saiya na makapagdesisyon nin tama?

16 Mantang nakaistar sa ibang nasyon, nangaki an sarong babayi asin nagdesisyon siya saka an saiyang agom na iuli sa dati nindang nasyon an umboy tanganing atamanon kan lolo asin lola kaini. Pero kan panahon na iyan, nakikipag-adal na nin Bibliya sa sarong Saksi ni Jehova an agom na babayi. Marahay an pag-uswag niya asin nanudan niyang sa saiya itinao nin Diyos an responsabilidad na padakulaon saka tukduan an saiyang aki na sambahon si Jehova. (Sal. 127:3; Tal. 22:6) Arog kan ipinapagibo sa sato kan Kasuratan, ipinamibi niya ki Jehova an gabos na nasa saiyang puso. (Sal. 62:7, 8) Ipinakipag-ulay man niya sa nagtutukdo sa saiya asin sa iba pa sa kongregasyon an saiyang problema. Pinipirit siya kan mga kaparyente niya asin amigo na darahon sa lolo asin lola an saiyang aki, pero nagdesisyon siya na bako iyan an tama na gibuhon. Napahangang marhay an saiyang agom sa kun paano tinabangan kan mga tugang sa kongregasyon an saiyang agom asin an saindang aki. Kaya, inako niya an pag-adal sa Bibliya saka nagpuon na man siyang mag-atender sa mga pagtiripon kaiba kan saiyang agom asin aki. Sa hiling mo, namatian daw kan ina na sinimbag ni Jehova an saiyang udok sa pusong pamibi? Siguradong iyo!

17. Anong mga instruksiyon an itinao sa sato mapadapit sa mga tinutukduan niyato sa Bibliya?

17 Pagsunod sa mga instruksiyon. An sarong importanteng paagi na maipapahiling niyato an satong kaimbudan sa Diyos iyo an pagsunod sa mga instruksiyon na itinatao kan saiyang organisasyon. Halimbawa, pag-isipan an mga suhestiyon na itinatao sa sato mapadapit sa mga tinutukduan niyato sa Bibliya. Tinawan kita nin instruksiyon kaidto na pagkaestablisar tulos niyato nin pag-adal sa Bibliya sa sarong indibidwal gamit an librong Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia?, matao kita nin pirang minuto pagkatapos kan kada pag-adal tanganing tabangan siyang magin pamilyar sa organisasyon. Magigibo ta ini paagi sa paggamit kan videong Paano Ginigibo an Pagtiripon sa Kingdom Hall? asin brosyur na Siisay an Naggigibo kan Kabotan ni Jehova Ngonyan? Irinerekomendar man na pagkatapos niyatong ipakipag-adal sa sarong nag-uuswag na estudyante an librong Itinotokdo kan Biblia, an sunod tang ipapakipag-adal iyo an librong Magdanay Kamo sa Pagkamoot nin Dios,dawa kun bawtisado na siya sa panahon na iyan. Itinao kan organisasyon an mga instruksiyon na ini tanganing magin ‘marigon sa pagtubod’ an bagong mga disipulo. (Col. 2:7) Sinusunod mo daw an mga suhestiyon na ini kan organisasyon ni Jehova?

18, 19. Ano an nagkapirang dahilan kun taano ta dapat kitang magin mapagpasalamat ki Jehova?

18 Dakul nanggad nin dahilan kun taano ta dapat kitang magin mapagpasalamat ki Jehova! Utang niyato sa saiya an satong buhay, huli ta kun bako sa saiya dai kita naghihiro o nag-eeksister. (Gui. 17:27, 28) Tinawan niya kita nin sarong mahalagang marhay na regalo—an saiyang sadiring libro, an Bibliya. Arog kan mga Kristiyano sa Tesalonica, ipinagpapasalamat asin inaako niyato iyan bilang mensahe nin Diyos.—1 Tes. 2:13.

19 Tinabangan kita kan nasusurat na Tataramon nin Diyos na maparani ki Jehova, asin ruminani man siya sa sato. (Sant. 4:8) Itinao sa sato kan satong Ama sa langit an sarong marahayon na pribilehiyo na magin kabtang kan saiyang organisasyon. Pinapasalamatan nanggad niyato an siring na mga bendisyon! Namamatian ta an arog kan sa salmista kan siya magkanta: ‘Magpasalamat kamo ki Jehova, huli ta siya marahay; sagkod lamang magdadanay an saiyang [maimbod na pagkamuot].’ (Sal. 136:1) Beynte sais na beses sinambit sa Salmo 136 an lirikong ‘sagkod lamang magdadanay an saiyang [maimbod na pagkamuot].’ Kun magigin maimbod kita ki Jehova asin sa saiyang organisasyon, maeeksperyensiyahan niyato na totoo an nakakapakusog sa buot na mga tataramon na iyan huling mabubuhay kita nin daing katapusan!