Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga Hoben—Paano Kamo Makakapag-andam Para sa Bawtismo?

Mga Hoben—Paano Kamo Makakapag-andam Para sa Bawtismo?

“An paggibo kan kabutan mo, O Diyos ko, iyo an ikinakaugma kong marhay.”—SAL. 40:8NW.

KANTA: 51, 58

1, 2. (a) Ipaliwanag kun taano ta seryosong lakdang an pagpabawtismo. (b) Ano an dapat masiyerto nin saro bago siya magpabawtismo?

IKA daw sarong hoben na nagpaplano nang magpabawtismo? Kun iyo, naghahalat sa saimo an pinakadakulang pribilehiyo na puwedeng makamtan nin siisay man. Pero, arog kan nasambit sa nainot na artikulo, sarong seryosong lakdang an pagpabawtismo. Iyan simbolo kan saimong pagdusay ki Jehova, buot sabihon, nanuga ka nang maglilingkod sa saiya sagkod lamang paagi sa pag-inot kan saiyang kabutan kisa sa gabos na iba pang bagay sa saimong buhay. Kaya kun mapabawtismo ka, dapat saro ka nang maygurang, personal mong pagmawot iyan, asin nasasabutan mo na an kahulugan kan pagdusay.

2 Paano kun dai mo sigurado kun andam ka nang magpabawtismo? O gusto mo nang magpabawtismo pero sa hiling kan mga magurang mo dapat ka pang maghalat, tibaad sagkod na magkaigwa ka nin urog pang eksperyensiya bilang Kristiyano? Ano an dapat mong gibuhon? Dai mangluya an buot. Imbes, gamiton an pagkakataon na ini para umuswag tanganing sa dai mahahaloy puwede ka nang magpabawtismo. Mantang  nasa isip iyan, puwede kang magbugtak nin mga pasuhan dapit sa: (1) saimong kumbiksiyon, (2) saimong paggawi, asin (3) saimong pagigin mapagpasalamat.

AN SAIMONG KUMBIKSIYON

3, 4. Ano an manunudan kan mga hoben sa halimbawa ni Timoteo?

3 Pag-isipan kun paano mo sisimbagon an mga hapot na ini: Taano ta nagtutubod ako na igwa nin Diyos? Ano an nakakumbinsir sa sako na ipinasabong na Tataramon nin Diyos an Bibliya? Taano ta naniniwala akong mas marahay an mamuhay kauyon kan mga pamantayan nin Diyos sa moral kisa sa arugon an istilo nin pamumuhay kan kinaban? Bakong intensiyon kan mga hapot na ini na magkaigwa ka nin mga pagduda sa saimong isip. Imbes, makakatabang ini tanganing masunod mo an sadol ni apostol Pablo: ‘Patunayan nindo sa saindong sadiri an kabutan nin Diyos na marahay asin akseptable saka perpekto.’ (Roma 12:2NW) Pero taano ta kaipuhan pa kan mga Kristiyano sa Roma na patunayan sa saindang sadiri an sarong bagay na inako na ninda?

4 Pag-isipan an sarong halimbawa sa Bibliya. Kabisado ni Timoteo an Kasuratan. “Puon sa pagkaumboy,” itinukdo na sa saiya kan saiyang ina asin lola an katotoohan. Pero, sinadol pa man giraray siya ni Pablo: “Magpadagos ka sa mga bagay na saimong nanudan asin nakumbinsir na tubudon.” (2 Tim. 3:14, 15NW) Sigun sa sarong reperensiya, an termino sa orihinal na lengguwahe para sa “nakumbinsir” nangangahulugan na “magin kumbinsido asin sigurado sa pagigin totoo nin sarong bagay.” Kaya kumbinsido si Timoteo na nanumpungan niya an katotoohan. Inako niya iyan bakong huli ta iyan an sinabi kan saiyang ina saka lola, kundi huling pinag-isipan niya iyan asin nakumbinsir siya.—Basahon an Roma 12:1. [1]

5, 6. Taano ta mahalaga na manudan mo nang gamiton an “kakayahan na mag-isip” mantang hoben ka pa?

5 Kumusta ka man? Tibaad haloy mo nang aram an mga katotoohan sa Bibliya. Kun iyo, gibuhon mong pasuhan na mas maingat na pag-isipan kun taano ta iyan an saimong mga tinutubod. Mapapakusog kaiyan an saimong kumbiksiyon asin matatabangan ka na dai maipadpad nin duros kan impluwensiya nin kairiba, kaisipan kan kinaban, o dawa kan sadiri mong mga sabuot.

6 Kun manunudan mo nang gamiton an saimong “kakayahan na mag-isip” mantang hoben ka pa, masisimbag mo an mga hapot kan mga kairiba mo arog kan: ‘Paano ka nakakasigurado na igwang Diyos? Kun mamumuton an Diyos, taano ta tinutugutan niya an karatan? Paano nangyaring mayong kapinunan an Diyos?’ Kun andam ka, dai mapapaluya kan mga hapot na iyan an saimong pagtubod. Imbes, magpapahiro iyan sa saimo na gumibo nin dagdag pang pag-adal.

7-9. Paano makakatabang an mga giya sa pag-adal sa seryeng “What Does the Bible Really Teach?” sa jw.org para mapakusog mo an saimong kumbiksiyon?

7 Makakatabang sa saimo an mahigos na personal na pag-adal para masimbag an mga hapot, mahali an ano man na pagduda, asin mapakusog an saimong kumbiksiyon. (Gui. 17:11) Dakul kitang kasangkapan na makakatabang sa saimo na magibo iyan. Napatunayan nin dakul na nakatabang sa sainda an pag-adal sa brosyur na The Origin of Life—Five Questions Worth Asking asin an librong Is There a Creator Who Cares About You? Saro pa, dakul na hoben an naugma asin nakinabang sa seryeng “What Does the Bible Really Teach?” na yaon sa jw.org. Mahahanap mo ini sa BIBLE TEACHINGS. An katuyuhan kan kada giya sa pag-adal sa seryeng ini iyo na mapakusog an kumbiksiyon mo dapit sa sarong tema sa Bibliya.

8 Pamilyar ka na sa Bibliya, kaya posibleng madali mong masisimbag an mga hapot sa mga giya sa pag-adal diyan. Pero taano ta sigurado ka sa saimong mga simbag? Tatabangan ka kan mga giya sa pag-adal na maingat na pag-isipan an nagkapirang teksto asin dadagkahon ka kaiyan na isurat an mga iniisip mo dapit diyan. Makakatabang iyan sa saimo na planuhon kun paano ipapaliwanag sa iba an saimong pagtubod na basado sa Bibliya. Natatabangan kan seryeng “What Does the Bible Really Teach?” an dakul na hoben na mapakusog an kumbiksiyon ninda. Kun puwede kang makakua nin  mga giya sa pag-adal sa seryeng iyan, taano ta dai mo gamiton iyan sa saimong personal na pag-adal?

9 Dapat mong patunayan sa saimong sadiri na iyo ini an katotoohan. Matatabangan ka kaiyan na magin andam para sa bawtismo. Sarong tin-edyer na sister an nagsabi: “Bago ako nagdesisyon na magpabawtismo, pinag-adalan ko an Bibliya asin nahiling kong ini an tunay na relihiyon. Asin sa kada aldaw na nabubuhay ako, mas nagkukusog an kumbiksiyon kong iyan.”

AN SAIMONG PAGGAWI

10. Taano ta tama sanang lauman sa sarong bawtisadong Kristiyano na kauyon kan saiyang pagtubod an saiyang paggawi?

10 An Bibliya nagsasabi: ‘An pagtubod, kun iyan dai nin mga gibo, gadan sa saiya man sana.’ (Sant. 2:17) Kun igwa kang makusog na kumbiksiyon, tama sanang lauman na ipapahiling mo iyan sa saimong paggawi. Anong klaseng paggawi? Inaapod iyan kan Bibliya na “banal na mga paggawi asin mga gibo nin diyosnon na debosyon.”—Basahon an 2 Pedro 3:11. [2]

11. Ipaliwanag an ekspresyon na “banal na mga paggawi.”

11 Para maipahiling an “banal na mga paggawi,” dapat na malinig ka sa moral. Kumusta ka sa bagay na ini? Halimbawa, isipon an nakaaging anom na bulan. Naipahiling mo daw na nasanay na an saimong “mga kakayahan sa pagsabot” na mamidbid an kalainan kan tama sa sala? (Heb. 5:14NW) May naiisip ka daw na partikular na pagkakataon na nalabanan mo an sugot o panggigipit nin kairiba? An paggawi mo daw sa eskuwelahan marahay an ihinahayag dapit sa saimong pagtubod? Naninindugan ka daw para sa saimong pagtubod o nakikiiba ka na sana sa mga kaklase mo tanganing dai ka ninda tuya-tuyaon? (1 Ped. 4:3, 4) Totoo, mayong tawong perpekto. Dawa an haloy nang mga lingkod ni Jehova tibaad nasusupog kun minsan na manindugan sa publiko para sa saindang pagtubod. Pero, an saro na dusay sa Diyos ipag-oorgulyo an pagigin niyang saro sa mga Saksi ni Jehova, asin ipinapahiling niya iyan sa saiyang paggawi.

12. Ano an nagkapira sa “mga gibo nin diyosnon na debosyon,” asin ano an dapat na magin paghiling mo sa mga bagay na iyan?

12 Ano man an “mga gibo nin diyosnon na debosyon”? Kaiba digdi an mga aktibidad mo sa kongregasyon, arog kan pag-atender sa pagtiripon asin pakikikabtang sa ministeryo. Kaiba man diyan an espirituwal na mga aktibidad na dai nahihiling kan iba, arog kan saimong pribadong mga pagpamibi asin personal na pag-adal. Dai iisipon nin sarong nagdusay kan saiyang buhay ki Jehova na pagabat an mga gibuhon na ini. Imbes, mahihiling sa saiya an arog kan namatian ni Hading David na nagsabi: “An paggibo kan kabutan mo, O Diyos ko, iyo an ikinakaugma kong marhay, asin an saimong katugunan nasa laog kan sakong puso.”—Sal. 40:8NW.

13, 14. Anong kasangkapan an makakatabang sa saimo na magkaigwa nin “mga gibo nin diyosnon na debosyon,” asin paano nakinabang an ibang hoben sa kasangkapan na ini?

13 Igwa kita nin worksheet sa pahina 308 asin 309 kan librong Questions Young People Ask—Answers That Work, Volume 2 na makakatabang sa saimo na magbugtak nin mga pasuhan. Puwedeng mong isurat sa worksheet na ini an mga simbag mo sa mga hapot na arog kan “Gurano kaespesipiko an mga pamibi mo, asin ano an ipinapahiling kaini dapit sa pagkamuot mo ki Jehova?” “Ano an mga personal na pinag-aadalan mo?” “Nakikikabtang ka daw sa ministeryo dawa kun mayo an mga magurang mo?” May espasyo man sa worksheet na diyan puwede mong isurat an ano man na gusto mong magin pasuhan mapadapit sa saimong mga pamibi, personal na pag-adal, asin paghuhulit.

14 Nahiling nin dakul na hoben na nagpaplano nang magpabawtismo na sarong kapaki-pakinabang na kasangkapan an worksheet na ini. Si Tilda, sarong hoben na sister, nagsabi: “Ginamit ko an worksheet para maggibo nin mga pasuhan. Saro-saro kong naabot an mga pasuhan na idto, asin pakalihis nin mga sarong taon, andam na akong magpabawtismo.”  Nakinabang man sa kaagid na paagi si Patrick, sarong hoben na brother. “Dati ko nang aram an mga pasuhan ko,” an sabi niya, “pero kan isurat ko iyan nagin mas maigot ako para maabot iyan.”

Padagos ka pa daw na maglilingkod ki Jehova dawa kun magpundo na an saimong mga magurang? (Hilingon an parapo 15)

15. Ipaliwanag kun taano ta dapat na personal na desisyon an pagdusay.

15 Ini an saro sa pinakanakakapaisip na hapot sa worksheet: “Maglilingkod ka pa daw ki Jehova dawa kun magpundo na an mga magurang asin amigo mo sa paglilingkod sa Saiya?” Tandaan, kun magin kang dusay asin bawtisadong Kristiyano, magkakaigwa ka nin sadiri mong relasyon ki Jehova. Kaya, an paglilingkod mo sa saiya dai dapat nakadepende sa iba—dawa sa saimong mga magurang. An saimong banal na mga paggawi asin mga gibo nin diyosnon na debosyon patunay na kumbinsido kang nanumpungan mo na an katotoohan asin nag-uuswag ka pasiring sa pagpabawtismo.

AN SAIMONG PAGIGIN MAPAGPASALAMAT

16, 17. (a) Ano an dapat na magpahiro sa saro na magin Kristiyano? (b) Sa anong paagi ikakailustrar an pasasalamat ta sa pantubos?

16 Sarong lalaking eksperto sa Katugunan ni Moises an naghapot ki Jesus: “Arin an pinakaimportanteng tugon sa Katugunan?” Si Jesus nagsimbag: “Kamutan mo si Jehova na saimong Diyos sa bilog mong puso asin sa bilog mong kalag saka sa bilog mong isip.” (Mat. 22:35-37NW) Ipinahiling diyan ni Jesus kun ano an dapat na magpahiro sa saro na magpabawtismo asin magin Kristiyano—an bilog na pusong pagkamuot ki Jehova. An saro sa pinakamarahay na paagi na mapapakusog mo an saimong pagkamuot ki Jehova iyo an paghurop-hurop sa pinakadakulang regalo niya sa katawuhan—an atang na pantubos kan saiyang Aki. (Basahon an 2 Corinto 5:14, 15; 1 Juan 4:9, 19.) Kun huhurop-hurupon mo an pantubos asin kun ano an kahulugan kaiyan para sa saimo, mapapahiro kang pasalamatan an Diyos huli sa pambihirang regalong iyan.

17 An pasasalamat mo para sa pantubos ikakailustrar sa arog kaining paagi: Imahinaron na nalalamos ka pero may nagligtas sa saimo. Basta ka na sana daw mauli sa harong nindo, masangli, asin lilingawan na an ginibo kan tawong idto para sa saimo? Siyempre dai! Siyertong tatanawon mong utang na buot sa tawong iyan an pagligtas sa saimo. An totoo, magigin utang mo sa saiya an saimong buhay! Sa kaagid na paagi, mas dakula an utang niyato sa Diyos na Jehova asin ki Jesu-Cristo. Kun mayo an pantubos, masasabing malalamos an lambang saro sa sato sa kasalan asin kagadanan. Pero huli sa dakulang kapahayagan na ini nin pagkamuot, igwa kita ngunyan kan daing kaagid na oportunidad na mabuhay sagkod lamang sa sarong paraisong daga!

 18, 19. (a) Taano ta dai ka dapat matakot na magin sadiri ni Jehova? (b) Sa anong paagi mas mapapakarhay an saimong buhay pag naglingkod ka ki Jehova?

18 Nagpapasalamat ka daw ki Jehova sa mga ginibo niya para sa saimo? Kun iyo, angay sanang  idusay mo an saimong buhay ki Jehova asin magpabawtismo. Pirmi mong isaisip na an pagdusay sarong panuga ki Jehova na gigibuhon mo an saiyang kabutan sagkod lamang, ano man an mangyari. Dapat ka daw matakot na gumibo kan siring na panuga? Dai nanggad! Tandaan, an pinakaikakarahay mo an gusto ni Jehova, asin siya ‘an parabalos sa mga naghahanap saiya.’ (Heb. 11:6) Dai mararaot an buhay mo pag idinusay mo an saimong sadiri ki Jehova asin magpabawtismo. Imbes, mas mapapakarhay iyan pag naglingkod ka sa saiya. Sarong 24 anyos na brother, na nabawtismuhan bago siya magtin-edyer, an nagsabi: “Tibaad mas hararom na an pakasabot ko kun naghalat pa ako kaidto na magin tin-edyer, pero an desisyon kong idusay an sadiri ko ki Jehova nagin proteksiyon sa sako para dai magkaigwa nin kinabanon na mga pasuhan.”

19 Dakulang marhay an pagkakaiba ni Jehova ki Satanas! An gusto ni Jehova iyo an pinakaikakarahay mo. Pero si Satanas, makasadiri asin dai nagmamakulog sa saimo. Mayong maitatao sa saimo si Satanas na ano man na marahay na bagay kun masunod ka sa saiya. Asin sa totoo, paano man niya maitatao iyan? Mayo siya nin maugmang bareta, mayo siyang marahay na paglaom sa maabot na panahon. Paano niya maitatao sa saimo an mga bagay na mayo man sa saiya? An solamenteng maitatao sa saimo ni Satanas sarong maraot na puturo, arog kan naghahalat sa saiya!—Kap. 20:10.

20. Ano an magigibo nin sarong hoben para umuswag pasiring sa pagdusay asin pagpabawtismo? (Hilingon man an kahon na “ Tanganing Matabangan Kang Umuswag sa Espirituwal.”)

20 Malinaw nanggad, an pagdusay kan saimong buhay ki Jehova an pinakamarahay na desisyon na magigibo mo. Andam ka na daw para diyan? Kun iyo, dai ka matakot na gumibo kan siring na panuga. Pero kun sa hiling mo kaipuhan mo pa nin panahon, gamiton mo an mga suhestiyon sa artikulong ini para umuswag. Nagsurat si Pablo sa mga taga Filipos: “Ano man an pag-uswag na nagibo na niyato, ipagpadagos ta an paglakaw nin husay kauyon kaiyan.” (Fil. 3:16NW) Kun kukuyugon mo an sadol na iyan, sa dai mahahaloy, gugustuhon mo nang idusay an buhay mo ki Jehova asin magpabawtismo.

^ [1] (parapo 4) Roma 12:1 (NW): “Kun siring, nakikiulay ako sa saindo mga tugang base sa pagkahirak nin Diyos na ipresentar nindo an saindong mga hawak bilang atang na buhay, banal asin akseptable sa Diyos, na sa paaging iyan nagsasagibo kamo nin sagradong paglilingkod gamit an saindong kakayahan na mag-isip.”

^ [2] (parapo 10) 2 Pedro 3:11 (NW): “Mantang an gabos na bagay na ini tutunawon sa arog kaining paagi, isipon kun dapat na magin anong klaseng tawo kamo sa banal na mga paggawi asin mga gibo nin diyosnon na debosyon.”