Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Pagpapahalaga ki Jehova Bilang Satong Paragibo nin Kuron

Pagpapahalaga ki Jehova Bilang Satong Paragibo nin Kuron

“O Jehova, . . . ika an samong Paragibo nin Kuron; kami gabos ginibo kan saimong kamot.”—ISA. 64:8, NW.

KANTA: 89, 26

1. Taano ta si Jehova an nakakalabi sa gabos na Paragibo nin Kuron?

KAN Nobyembre 2010, sarong ika-18 siglong plorerang seramiko na haling Tsina an prinesyuhan nin haros 70 milyon na dolyar sa London, England. Malinaw nanggad, an ordinaryo saka baratong dalipay kayang gibuhon nin sarong paragibo nin kuron na magin sarong magayon asin mamahalon na obra maestra. Pero, mayo nin tawong paragibo nin kuron an maikukumparar ki Jehova. Sa huring kabtang kan ikaanom na aldaw nin paglalang, ginibo nin Diyos hali “sa kabo-kabo [dalipay] nin daga” an sarong perpektong tawo asin tinawan niya ini nin kakayahan na maarog an mga kuwalidad kan Kaggibo kaini. (Gen. 2:7) An perpektong tawong ini, si Adan, na ginibo hali sa daga angay sanang apudon na ‘aki nin Diyos.’—Luc. 3:38.

2, 3. Paano ta maaarog an sabuot kan nagsusulsol na mga Israelita?

2 Pero, kan magrebelde si Adan sa saiyang Kaggibo, naiwara niya an pagigin niyang aki nin Diyos. Pero sa pag-agi nin mga henerasyon, pinili nin sarong ‘dakulang panganuron’ nin mga gikan ni Adan na suportaran an soberaniya nin Diyos. (Heb. 12:1) Huli sa mapakumbaba nindang pagpapasakop sa saindang Kaglalang, naipahiling ninda na an gusto nindang magin Ama asin Paragibo nin Kuron iyo si Jehova, bako si Satanas. (Juan 8:44) Ipinapagirumdom sa sato kan kaimbudan ninda sa Diyos an mga  sinabing ini ni Isaias mapadapit sa nagsusulsol na mga Israelita: “O Jehova, ika an samuyang Ama. Kami an dalipay, asin ika an samong Paragibo nin Kuron; kami gabos ginibo kan saimong kamot.”—Isa. 64:8, NW.

3 Sa ngunyan, hinihinguwa kan gabos na nagsasamba ki Jehova sa espiritu asin katotoohan na arugon an siring na kapakumbabaan saka pagpapasakop. Para sa sainda, sarong onra na maapod si Jehova na saindang Ama asin magpasakop sa saiya bilang saindang Paragibo nin Kuron. Arog ka daw nin malumhok na dalipay sa kamot nin Diyos na andam na magpamolde tanganing magin sarong lalagan na mahalaga sa saiya? Ibinibilang mo man daw an lambang tugang mo sa espirituwal na dai pa haman na lalagan na padagos pang minomolde nin Diyos? Para matabangan kita sa bagay na ini, pag-ulayan ta an tulong aspekto kan mga ginigibo ni Jehova bilang satong Paragibo nin Kuron: Kun paano niya pinipili an mga momoldehon niya, kun taano ta minomolde niya sinda, asin kun paano niya iyan ginigibo.

PINIPILI NI JEHOVA AN MGA MOMOLDEHON NIYA

4. Paano pinipili ni Jehova idtong mga gusto niyang irani sa saiya? Magtao nin mga halimbawa.

4 Pag sinisiyasat ni Jehova an mga tawo, dai siya naghihiling sa saindang pangluwas na itsura. Imbes, sinisiyasat niya an puso, an panglaog na pagkatawo ninda. (Basahon an 1 Samuel 16:7b.) Malinaw na nahiling an pagigin totoo kaini kan establisaron nin Diyos an Kristiyanong kongregasyon. Irinani niya sa saiya asin sa saiyang Aki an dakul na tawo na tibaad sa paghiling nin iba, mayong halaga. (Juan 6:44) An saro diyan iyo an Fariseo na an pangaran Saulo—sarong ‘paralanghad, paralamag, asin parapakaraot.’ (1 Tim. 1:13) Pero sa paghiling kan “parasiyasat nin mga puso,” si Saulo bakong siring sa dalipay na daing serbi. (Tal. 17:3NW) Imbes, sa paghiling nin Diyos puwede siyang moldehon na magin sarong mahalagang lalagan—sa katunayan, “sarong kasangkapan na pinili” tanganing magpatotoo “sa mga nasyon siring man sa mga hadi saka sa mga aki nin Israel.” (Gibo 9:15NW) Kabali sa iba pang nahiling nin Diyos na may potensiyal na magin lalagan “para sa espesyal na gamit” iyo an mga tawong dating buratsero, imoral, asin parahabon. (Roma 9:21, NW; 1 Cor. 6:9-11) Mantang nagkukua sinda nin tamang kaaraman sa Tataramon nin Diyos, pinapakusog ninda an saindang pagtubod ki Jehova asin tinutugutan nindang moldehon niya sinda.

5, 6. Ano an dapat na magin epekto kan pagtitiwala ta ki Jehova bilang an satong Paragibo nin Kuron sa paghiling niyato sa (a) mga tawo sa satong teritoryo? (b) mga kapagtubod niyato?

5 Paano makakatabang sa sato an mga napag-ulayan ta pa sana? An pagtitiwala ta sa kakayahan ni Jehova na makabasa nin puso saka irani sa saiya an mga pinipili niya dapat na magpahiro sa sato na dai husgaran an iba, sa teritoryo man o sa satong kongregasyon. Pag-isipan an halimbawa ni Michael. Nagigirumduman niya: “Pag may mga Saksi ni Jehova na nagduduman sa harong, sineserahan ko an pinto, dai ko sinda iniintindi na garo baga mayo akong nahiling. Talagang mayo akong modo kaidto sa sainda! Kan huri, sa ibang pagkakataon, namidbid ko an sarong pamilya na hinangaan ko huling marahayon an ugali ninda. Dangan sarong aldaw, nabigla ako—mga Saksi ni Jehova palan sinda! Huli sa paggawi ninda, pinag-isipan ko kun taano ta nauuyam ako sa mga Saksi. Dangan narealisar kong huli iyan sa kawaran ko nin aram dapit sa sainda saka sa mga sabi-sabi nin iba, bakong sa kun ano an totoo.” Para maaraman an totoo, inako ni Michael an pag-adal sa Bibliya. Kan huri, nabawtismuhan siya asin naglaog sa bilog na panahon na paglilingkod.

6 Kun mimidbidon ta si Jehova bilang an satong Paragibo nin Kuron, magbabago man an paghiling ta sa satong mga kapagtubod. Hinihiling mo daw sinda arog kan paghiling nin Diyos sa sainda—kuron na padagos pang minomolde, bako bilang haman na? Nahihiling niya an panglaog na pagkatawo asin aram niya kun magigin anong klaseng tawo sinda huli kan pagmolde niya. Huli kaini, hinihiling ni Jehova an mga tawo sa positibong paagi asin dai siya nagpopokus sa temporaryong kamugtakan ninda na pagkabakong perpekto. (Sal. 130:3) Maaarog  niyato siya kun magigin positibo man an paghiling ta sa mga lingkod niya. An totoo, nagigin kaibanan kita sa gibuhon kan satong Paragibo nin Kuron kun sinusuportaran ta an satong mga kapagtubod mantang naghihinguwa sindang umuswag sa espirituwal. (1 Tes. 5:14, 15) Bilang “mga balaog na tawo,” dapat na manginot an mga elder sa bagay na ini.—Efe. 4:8, 11-13, NW.

KUN TAANO TA MINOMOLDE KITA NI JEHOVA

7. Taano ta pinapahalagahan mo an disiplina ni Jehova?

7 Tibaad may nadangog ka nang nagsabi nin arog kaini: ‘Saka ko sana lubos na napahalagahan an pagdisiplina sa sako kan mga magurang ko kan magin magurang na man ako.’ Mantang mas dakul kitang nagigin eksperyensiya sa buhay, puwedeng mabago an paghiling niyato sa disiplina. Tibaad ibilang na niyato iyan na sarong kapahayagan nin pagkamuot, arog kan paghiling diyan ni Jehova. (Basahon an Hebreo 12:5, 6, 11.) Iyo, huling namumutan ni Jehova an saiyang mga aki, mapasensiya niya kitang minomolde. Gusto niya na magin madunong saka maugma kita asin na mamutan man niyato siya. (Tal. 23:15) Dai niya gustong nahihiling kitang nagsasakit asin habo man niya kitang magadan bilang ‘mga aki nin kaanggutan’ na iyo an minana tang paglaom hali ki Adan.—Efe. 2:2, 3.

8, 9. Paano kita ngunyan tinutukduan ni Jehova, asin paano niya kita padagos na tutukduan sa maabot na panahon?

8 Bilang ‘mga aki nin kaanggutan,’ dakul kitang kuwalidad kaidto na dai nakakapaugma sa Diyos, tibaad mga kuwalidad pa ngani na garo sa hayop! Pero salamat sa pagmolde ni Jehova, nabago kita; mas nagin kitang arog sa mga kordero. (Isa. 11:6-8; Col. 3:9, 10) Kaya, yaon kita sa sarong espirituwal na paraiso, sarong kamugtakan na hinahaman ni Jehova ngunyan na diyan minomolde niya kita. Ligtas asin tiwasay kita diyan dawa napapalibutan kita kan maraot na kinaban. Dugang pa, sa laog kan kamugtakan na iyan, naeeksperyensiyahan man giraray kan mga nagdakula sa daing pagkamuot asin maribok na pamilya an tunay na pagkamuot. (Juan 13:35) Asin nanudan niyato diyan na ipahiling an pagkamuot sa iba. Urog sa gabos, namidbid niyato si Jehova asin namamatian niyato ngunyan an saiyang pagkamuot bilang ama.—Sant. 4:8.

9 Sa bagong kinaban, lubos niyatong maeeksperyensiyahan an mga bendisyon na dara kan espirituwal na paraiso. Pero, bako sanang espirituwal na paraiso an makakamtan niyato kundi sarong literal na paraiso sa irarom kan pamamahala kan Kahadian nin Diyos. Sa bagong kinaban na iyan, padagos na momoldehon ni Jehova an mga tawo asin tutukduan niya sinda sa paaging dipisil nanggad niyatong mailadawan sa ngunyan. (Isa. 11:9) Apuwera kaini, gigibuhon nin Diyos na perpekto an satong isip saka hawak tanganing mas madali niyatong masabutan an mga itutukdo niya asin magibo nin tama an saiyang kabutan. Kaya, lugod na magin determinado kitang padagos na magpasakop ki Jehova asin ipahiling sa saiya na ibinibilang tang kapahayagan kan saiyang pagkamuot an pagmolde niya sa sato.—Tal. 3:11, 12.

KUN PAANO KITA MINOMOLDE NI JEHOVA

10. Paano ipinahiling ni Jesus an pagigin eksperto asin mapasensiya kan Dakulang Paragibo nin Kuron?

10 Arog nin sarong ekspertong marhay na paragibo nin kuron, aram ni Jehova kun ano an klase asin kalidad kan ‘kabo-kabo’ o dalipay na nasa atubangan niya, asin minomolde niya iyan basado diyan. (Basahon an Salmo 103:10-14.) Iyo, kada indibidwal an pagtratar niya, na kinokonsiderar an satong mga kaluyahan, limitasyon, asin pag-uswag sa espirituwal. Ipinahiling kan saiyang Aki kun paano niya tinatratar an saiyang bakong perpektong mga lingkod. Pag-isipan an reaksiyon ni Jesus sa mga pagkukulang kan saiyang mga apostol, lalo na an saindang tendensiyang magdiriskutiran kun siisay an pinakaurog sa sainda. Kun yaon ka duman asin nahiling mo an mainit na diriskutiran kan mga apostol, ibibilang mo daw sindang mahuyo asin madaling moldehon? Pero dai nagbago an paghiling ni Jesus sa sainda. Aram niyang kayang moldehon an saiyang maimbod na mga apostol paagi sa mabuot saka mapasensiyang konseho asin pag-arog sa halimbawa niya nin kapakumbabaan. (Mar. 9:33-37; 10:37, 41-45; Luc. 22:24-27) Pagkabuhay liwat ki Jesus asin pagkatapos na ibubo an banal na espiritu,  nagpokus an mga apostol, bako sa kun siisay an pinakaurog o pinakaprominente, kundi sa gibuhon na itinao sa sainda.—Gui. 5:42.

11. Paano nagin siring sa malumhok na dalipay si David, asin paano niyato siya maaarog?

11 Minomolde ni Jehova an saiyang mga lingkod sa ngunyan panginot na paagi kan saiyang Tataramon, banal na espiritu, asin kan Kristiyanong kongregasyon. Mamomolde kita kan Tataramon nin Diyos kun may determinasyon niyatong babasahon saka huhurop-hurupon iyan, asin kun hahagadon ta an tabang ni Jehova para maiaplikar iyan. Isinurat ni David: “Nagigirumduman taka sa sakuyang higdaan; sa kamatangaan nin banggi hinuhurop-hurop taka.” (Sal. 63:6NW) Isinurat pa niya: “Uumawon ko si Jehova na nagsasadol sa sako. Dawa sa banggi, itinatanos ako kan sakong kauruiraruming mga kaisipan.” (Sal. 16:7NW) Iyo, hinurop-hurop ni David an mga konseho nin Diyos asin tinugutan niyang moldehon kaiyan an saiyang kauruiraruming kaisipan asin pagmati, gurano man iyan kadipisil akuon. (2 Sam. 12:1-13) Marahayon nanggad na halimbawa nin kapakumbabaan asin pagpapasakop an itinao ni David para sa sato! Hinuhurop-hurop mo man daw an Tataramon nin Diyos asin tinutugutan na pahiruon kaiyan an saimong kauruiraruming kaisipan asin pagmati? Magigibo mo daw iyan nin mas urog pa?—Sal. 1:2, 3.

12, 13. Paano kita minomolde ni Jehova paagi kan banal na espiritu asin kan Kristiyanong kongregasyon?

12 Puwede kitang moldehon kan banal na espiritu sa nagkapirang paagi. Halimbawa, matatabangan kita kaiyan na maarog an personalidad ni Cristo, na diyan kabilang an bunga kan espiritu nin Diyos. (Gal. 5:22, 23) An saro sa mga aspekto kan bungang iyan iyo an pagkamuot. Huling namumutan niyato an Diyos, ibinibilang niyatong bakong pagabat an saiyang mga tugon asin gusto tang magsunod saka magpamolde sa saiya. Matatawan man kita kan banal na espiritu nin kusog tanganing malabanan an nakakamoldeng impluwensiya kan kinaban asin kan maraot na espiritu kaiyan. (Efe. 2:2) Si apostol Pablo, na kan hoben pa naimpluwensiyahan na marhay kan mapalangkaw na Judiong mga lider nin relihiyon, kan huri nagsurat: “Kaya kong atubangon an gabos na bagay paagi sa saiya na nagtatao sa sako nin kusog.” (Fil. 4:13NW) Kaya arog ni Pablo, lugod na padagos niyatong hagadon an banal na espiritu. Dai babaliwalaon ni Jehova an sinserong mga pamibi kan mga mahuyo.—Sal. 10:17.

Ginagamit ni Jehova an Kristiyanong mga elder para moldehon kita, pero dapat niyatong gibuhon an satong kabtang (Hilingon an parapo 12, 13)

 13 Ginagamit ni Jehova an Kristiyanong kongregasyon asin an mga elder tanganing moldehon an lambang saro sa sato. Halimbawa, pag marisa kan mga elder na may problema kita sa espirituwal, hinihinguwa nindang tabangan kita—pero bakong basado sa sadiri nindang kadunungan. (Gal. 6:1) Imbes, mapakumbaba sindang namimibi sa Diyos na tawan sinda nin pakasabot asin kadunungan. Dangan, minahiro sinda kauyon kan saindang pamibi paagi sa pag-research sa Tataramon nin Diyos asin sa mga publikasyon niyato na nasa isip an satong sitwasyon. Matatabangan sinda kaini na makatao nin tabang na angay sa satong mga pangangaipo. Kun magdulok sinda sa saimo para magtao nin mabuot asin mamumuton na konseho, halimbawa, mapadapit sa saimong istilo nin pagbado, aakuon mo daw iyan bilang kapahayagan kan pagkamuot nin Diyos sa saimo? Kun gigibuhon mo iyan, magigin kang siring sa malumhok na dalipay sa kamot ni Jehova na andam na magpamolde para sa saimong kapakinabangan.

14. Dawa igwa si Jehova nin awtoridad sa dalipay, paano niya ipinapahiling na iginagalang niya an satong libertad na magdesisyon?

14 Kun nasasabutan ta kun paano kita minomolde nin Diyos, makakatabang iyan na magkaigwa kita nin marahay na relasyon sa satong mga kapagtubod asin nin positibong sabuot sa mga tawo sa satong teritoryo, pati na sa mga tinutukduan ta sa Bibliya. Kan mga panahon kan Bibliya, dai basta nagkukua nin dalipay an sarong paragibo nin kuron asin momoldehon na tulos iyan. Inaandam nguna niya an dalipay, hinahali an mga gapo asin iba pang bagay. Sa espirituwal na paagi, nagtatabang an Diyos na maiandam an mga gustong magpamolde sa saiya tanganing mamolde niya sinda. Dai niya sinda pinupuwersang magbago, pero ipinapaaram niya sa sainda an saiyang matanos na mga pamantayan tanganing basado diyan sadiring buot nindang linigon o baguhon an saindang buhay.

15, 16. Paano maipapahiling kan mga tinutukduan sa Bibliya na gusto nindang magpamolde ki Jehova? Magtao nin halimbawa.

15 Pag-isipan an halimbawa ni Tessie, sarong sister na taga Australia. An sister na nagtukdo sa saiya sa Bibliya nagsabi: “Madalion sana para ki Tessie na masabutan an katotoohan sa Bibliya. Pero dai siya gayong nag-uuswag sa espirituwal—dai ngani siya nag-aatender sa mga pagtiripon! Kaya pagkatapos kong mag-isip-isip saka mamibi, nagdesisyon akong ipundo na an pag-study sa saiya. Tapos, nabigla ako sa sunod na nangyari. Kan sa paghuna kong huri mi nang pag-Bible study, may pigtuga si Tessie sako. Sinabi niya na sa pagmati niya parasagin-sagin siya ta gustong-gusto pa niya an pagsugal. Pero ngunyan, desidido na siyang ipundo iyan.”

16 Dai nahaloy, nag-aatender na si Tessie sa mga pagtiripon asin ipinapahiling na niya an Kristiyanong mga kuwalidad—dawa pigtutuya-tuya siya kan saiyang mga kairiba. Sinabi pa kan sister: “Pag-abot nin panahon, nabawtismuhan si Tessie asin kan huri, nagregular payunir siya dawa saradit pa an mga aki niya.” Iyo, pag pinunan nang linigon kan mga tinutukduan sa Bibliya an saindang buhay para mapaugma an Diyos, marani siya sa sainda asin momoldehon niya sinda na magin mahalagang mga lalagan.

17. (a) Ano an pinakanagugustuhan mo ki Jehova bilang saimong Paragibo nin Kuron? (b) Anong mga bagay mapadapit sa pagmolde an pag-uulayan ta sa masunod na artikulo?

17 Sagkod ngunyan, may mga kuron na ginigibo pa man giraray nin mano-mano, na diyan maingat na marhay na minomolde kan paragibo nin kuron an dalipay. Kaagid kaiyan, an satong Paragibo nin Kuron maingat saka mapasensiya kitang minomolde paagi kan saiyang mga konseho asin sa pag-obserbar kun paano kita mahiro. (Basahon an Salmo 32:8.) Namamatian mo daw na interesado sa saimo si Jehova? Nahihiling mo daw kun paano ka niya minomolde sa saiyang mapagmakulog na kamot? Kun iyo, anong iba pang kuwalidad an makakatabang sa saimo na magdanay na siring sa malumhok asin madaling moldehon na dalipay sa atubangan ni Jehova? Anong mga ugali an dapat mong likayan tanganing dai ka magin siring sa matagas na dalipay na dai na kayang moldehon? Asin paano puwedeng makipagtabangan an mga magurang ki Jehova sa pagmolde sa saindang mga aki? Pag-uulayan an mga ini sa masunod na artikulo.