Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Hapot Hali sa mga Parabasa

Hapot Hali sa mga Parabasa

Ano an kahulugan kan pinagtaid na duwang kahoy na sinambit sa Ezequiel kapitulo 37?

Tinawan ni Jehova si Ezequiel nin sarong mensahe nin paglaom na magkakasararo giraray bilang sarong nasyon an saiyang banwaan asin mabalik sinda sa Dagang Panuga. Ihinula man kan mensaheng iyan na sa huring mga aldaw, magkakasararo bilang sarong banwaan an mga lingkod nin Diyos.

Sinabi ni Jehova ki propeta Ezequiel na magkua nin duwang kahoy asin suratan iyan. Sa sarong kahoy, isusurat niya, ‘Ki Juda asin sa mga Israelita na kairiba niya,’ asin sa saro pa, ‘Ki Jose, kahoy ni Efraim, asin sa bilog na harong nin Israel na kairiba niya.’ An duwang kahoy magigin “sarong kahoy” sana sa kamot ni Ezequiel.—Ezeq. 37:15-17, An Banal na Biblia.

 Ano an irinerepresentar kan terminong “Efraim”? An tribo ni Efraim an nagin mas prominenteng tribo sa sampulong tribong kahadian sa amihanan. Sa katunayan, an inot na hadi kan kahadian na iyan, si Jeroboam, hali sa tribo ni Efraim. (Deut. 33:13, 17; 1 Ha. 11:26) An tribong ini naggikan ki Efraim, an aking lalaki ni Jose. (Bil. 1:32, 33) Nag-ako si Jose nin espesyal na bendisyon sa saiyang ama na si Jacob. Kaya, angay na apudon na “kahoy ni Efraim” an kahoy na nagrerepresentar sa sampulong tribong kahadian. Kan 740 B.C.E., haloy pa bago isurat ni Ezequiel an hula mapadapit sa duwang kahoy, sinakop asin dinarang bihag kan mga Asiriano an kahadian nin Israel sa amihanan. (2 Ha. 17:6) Pakalihis nin mga taon, nadaog kan mga Babilonyo an mga Asiriano. Kaya kan isurat ni Ezequiel an hula, an kadaklan sa mga Israelitang idto nagkawararak sa bilog na Imperyo nin Babilonya.

Kan 607 B.C.E., dinarang bihag sa Babilonya an duwang tribong kahadian sa timog, asin tibaad kaiba an mga natada pa sa kahadian sa amihanan. An mga nagin hadi kan kahadian sa timog hali sa tribo ni Juda. Sa Juda man nakaistar an mga saserdote huling naglilingkod sinda sa templo sa Jerusalem. (2 Cron. 11:13, 14; 34:30) Kaya, angay sanang irepresentar kan kahoy na para “ki Juda” an duwang tribong kahadian.

Kasuarin pinagtaid an duwang simbolikong kahoy na ini? Nangyari iyan kan magbalik an mga Israelita sa Jerusalem para itugdok liwat an templo kan 537 B.C.E. An mga representante kan duwang tribong kahadian asin kan sampulong tribong kahadian sarabay na nagbalik hali sa pagkabihag. Mayo nang pagkabaranga sa mga aki ni Israel. (Ezeq. 37:21, 22) Sa giraray, sararo nang nagsamba ki Jehova an mga Israelita. Ihinula man ni propeta Isaias asin ni Jeremias an pagkasararo liwat na ini.—Isa. 11:12, 13; Jer. 31:1, 6, 31.

Anong mahalagang katotoohan mapadapit sa dalisay na pagsamba an ipinapahiling kan hula? Iyo ini: Pangyayarihon ni Jehova na ‘magin saro’ an gabos niyang parasamba. (Ezeq. 37:18, 19, An Banal na Biblia) Nautob man daw sa satong panahon an panugang ini nin pagkasararo? Iyo. Sa primero, nagpuon na mautob an hula kan 1919, kan luway-luway na organisaron liwat asin pagsararuon giraray an mga lingkod nin Diyos. Dai nagin mapanggana an pagmamaigot ni Satanas na permanente sindang pagsuruwayon.

Kan panahon na iyan, an kadaklan sa pinagsararo giraray na mga lingkod nin Diyos may paglaom na magin mga hadi asin saserdote sa langit kaiba ni Jesus. (Kap. 20:6) Sa simbolikong paagi, garo sinda an kahoy para ki Juda. Pero, sa paglihis nin panahon, padakul na nin padakul na may daganon na paglaom an minaiba sa espirituwal na mga Judiong ini. (Zac. 8:23) Garo sinda an kahoy para ki Jose, asin mayo sinda kan paglaom na mamahala kaiba ni Cristo.

Sa ngunyan, sararong naglilingkod ki Jehova an duwang grupong ini sa irarom nin sarong Hadi, si Jesu-Cristo, na makahulang inapod ni Ezequiel bilang ‘an sakuyang uripon na si David.’ (Ezeq. 37:24, 25) Ipinamibi ni Jesus na an gabos niyang parasunod ‘magin saro, kun paanong an saiyang Ama kasaro niya asin siya kasaro kan saiyang Ama.’ * (Juan 17:20, 21NW) Ihinula man ni Jesus na an saiyang sadit na aripumpon nin linahidan na mga parasunod asin an ‘ibang mga karnero,’ ‘magigin sarong aripumpon.’ Gabos sinda nasa pangangataman nin “sarong pastor.” (Juan 10:16) Arog kan ihinula ni Jesus, talagang nagkakasararo ngunyan an mga lingkod ni Jehova, sa langit man o sa daga an saindang paglaom!

^ par. 6 Interesanteng mangnuhon an pagkasunod-sunod kan mga ilustrasyon na itinao ni Jesus na nagin kabtang kan tanda kan saiyang presensiya. Inot, sinambit niya an ilustrasyon na nanunungod sa “maimbod asin mapagmansay na uripon,” an sadit na grupo nin mga linahidan na manginginot. (Mat. 24:45-47NW) Dangan, itinao niya an mga ilustrasyon na nanunungod sa gabos na may langitnon na paglaom. (Mat. 25:1-30) Ultimo, sinambit niya an dapit sa mga may daganon na paglaom na masuportar sa mga tugang ni Cristo. (Mat. 25:31-46) Kaagid kaiyan, an kautuban kan hula ni Ezequiel sa presenteng panahon inot na nanunungod sa kun ano an mangyayari sa mga may langitnon na paglaom. Dawa ngani dai parating irinerepresentar kan sampulong tribong kahadian an mga may daganon na paglaom, an pagkasararo na ilinaladawan sa hulang ini nagpapagirumdom sa sato kan pagkasararo kan mga may daganon na paglaom asin kan mga may langitnon na paglaom.