Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Nagigirumduman Mo Daw?

Nagigirumduman Mo Daw?

Maingat mo daw na binasa an dai pa sana nahahaloy na mga isyu kan An Torrengbantayan? Buweno, hilinga kun masisimbag mo an minasunod na mga hapot:

Anong klaseng kasalan an sinasambit ni Jesus sa saiyang sadol na nasa Mateo 18:15-17?

An sinasambit niya iyo idtong mga kasalan na puwedeng husayon kan mga indibidwal na imbuwelto. Pero seryosong mga kasalan ini; huling kun dai mahuhusay, mangangaipo nin pagtitiwalag. An puwedeng halimbawa kaini iyo an pandadaya o pangraraot sa reputasyon nin iba paagi sa pagbalubagi.—w16.05, p. 7.

Ano an magigibo mo tanganing magin mas kapaki-pakinabang an pagbasa mo sa Bibliya?

Puwede mong gibuhon an minasunod: Magbasa na may bukas na isip, na hinahanap an mga leksiyon na puwede mong iaplikar; magbangon nin hapot sa sadiri arog kan ‘Paano ko ini magagamit para tabangan an iba?’; asin gamit an mga kasangkapan na igwa kita, mag-research dapit sa materyal na kababasa mo pa sana.—w16.05, p. 24-26.

Sala daw sa sarong nagadanan na Kristiyano na magmundo dawa nagtutubod siya sa pagkabuhay liwat?

An pagtubod sa pagkabuhay liwat dai makakahali sa grabeng pagmundo na tibaad mamatian nin sarong Kristiyano. Grabe an pagmundo ni Abraham kan magadan si Sara. (Gen. 23:2) Sa paglihis nin panahon, puwedeng mabawasan an grabeng kamunduan.—wp16.3, p. 4.

Sa Ezequiel kapitulo 9, siisay an isinisimbolo kan lalaking may tintero nin sekretaryo asin kan anom na lalaking may mga armas?

Isinisimbolo ninda an mga hukbo sa langit na may kabtang kaidto sa paglaglag sa Jerusalem asin magkakaigwa man nin kabtang sa paglaglag sa panahon nin Armagedon. Sa kautuban sa presenteng panahon, an lalaking may tintero nagrerepresentar ki Jesu-Cristo, na iyo an mabugtak kan tanda duman sa mga makakaligtas.—w16.06, p. 16-17.

Naingatan an Bibliya laban sa anong mga peligro?

Naingatan iyan laban sa (1) peligrong malapa an mga materyales na diyan iyan isinurat, arog kan papiro saka pergamino; (2) pagkontra kan mga lider nin pulitika saka relihiyon na hininguwang puhuon iyan; asin (3) pagpurbar kan iba na liwaton an mensahe kaiyan.—wp16.4, p. 4-7.

Paano puwedeng pasimplehon nin sarong Kristiyano an saiyang buhay?

Aramon an talagang mga pangangaipo mo, asin dai magbakal nin mga bagay na dai mo man kaipuhan. Gumibo nin sarong makatotoohan na badyet. Ipabakal, ipanao, o itapok an mga bagay na dai ginagamit, asin bayadan an mga pagkakautang. Pag-isipan kun paano mababawasan an panahon na ginagamit mo sa sekular na trabaho, asin magplano kun paano mapapahiwas an saimong ministeryo.—w16.07, p. 10.

Ano an sinasambit kan Bibliya na mas mahalaga pa sa bulawan o plata?

Ipinapahiling kan Job 28:12, 15 na an kadunungan nin Diyos mas mahalaga pa sa bulawan o plata. Mantang hinahanap mo iyan, hinguwahon na magdanay na mapakumbaba asin makusog an pagtubod.—w16.08, p. 18-19.

Tama daw sa ngunyan na magkaigwa nin barabas an sarong brother?

Sa ibang kultura, tibaad akseptable an barabas na pulido an tabas, asin tibaad dai man iyan nagigin dahilan para dai magdangog an mga tawo sa mensahe kan Kahadian. Dawa arog kaiyan, tibaad magdesisyon an ibang brother na dai magpatubo nin barabas. (1 Cor. 8:9) Sa ibang kultura o lugar, ibinibilang iyan na bakong akseptable para sa sarong ministrong Kristiyano.—w16.09, p. 21.

Taano ta mapagtitiwalaan ta an rekord kan Bibliya dapit sa laban ni David asin Goliat?

An sinambit na langkaw ni Goliat mas halangkaw sana nin 15 sentimetros sa nairekord na pinakahalangkaw na tawo sa satong panahon. Tunay na tawo si David; pinapatunayan iyan kan mga sinabi ni Jesus asin kan sarong suanoy na inskripsiyon na diyan nasambitan an pamilya ni David. An nakarekord na heograpikong detalye parehong-pareho sa mahihiling sa aktuwal na lugar.—wp16.5, p. 13.

Ano an pagkakalain kan kaaraman, pakasabot, asin kadunungan?

An saro na may kaaraman nagtitipon nin impormasyon o mga detalye. An saro na may pakasabot nahihiling an koneksiyon kan sarong impormasyon sa iba pang impormasyon. Pero an saro na may kadunungan napagsasaro an kaaraman saka pakasabot asin naiaaplikar iyan.—w16.10, p. 18.