Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Hapot Hali sa mga Parabasa

Hapot Hali sa mga Parabasa

An Parahulit 5:8 daw nanunungod sa mga tagapamahalang tawo, o ki Jehova?

▪ Sinasabi kan nakakapukaw sa isip na bersikulong ini: “Kun makahiling ka sa saimong distrito nin ano man na pang-aapi sa dukha asin nin pagbalga sa hustisya asin katanusan, dai mo ipagngalas an bagay na iyan. Huling an halangkaw na opisyal na iyan pigmamasdan kan saro na mas halangkaw kisa saiya, asin igwa pa nin iba na mas halangkaw kisa sainda.”—Par. 5:8, NWT.

Sa pagmansay nin tawo, an bersikulong ini garo baga naglaladawan sana sa mga may awtoridad sa gobyerno. Pero kun pag-iisipan niyatong marhay iyan, may ihinahayag man iyan na sarong katotoohan manungod ki Jehova na makakaranga asin makakaasigurar sa sato.

An Parahulit 5:8 nanunungod sa sarong tagapamahala na inaapi an mga dukha asin dai sinda tinatawan nin hustisya. Dapat na girumdumon kan tagapamahala na posibleng marhay na pigmamasdan siya nin saro na mas halangkaw an posisyon kisa saiya o na mas may awtoridad sa gobyerno kisa sa saiya. Sa katunayan, tibaad igwa nin iba pa na mas halangkaw an posisyon. Nakakamundo, sa mga gobyerno nin tawo, an gabos na tagapamahalang ini tibaad korapto, asin an ordinaryong mga tawo an nagsasakit huli kaiyan.

Pero, bagaman garo mayo nang paglaom an mga bagay-bagay, makakaranga sa sato na maaraman na si Jehova ‘pigmamasdan pati an halangkaw na mga opisyal’ sa mga gobyerno nin tawo. Puwede kitang maghagad nin tabang sa Diyos asin ipasa sa saiya an satong mga pasan. (Sal. 55:22; Fil. 4:6, 7) Aram niyato na “an mga mata ni Jehova nagmamasid na marhay sa bilog na daga tanganing ipahiling an saiyang kusog alang-alang sa mga bilog an debosyon kan puso para sa saiya.”—2 Cron. 16:9, NWT.

Kaya ipinapagirumdom kan Parahulit 5:8 an totoong sitwasyon kan mga tawong may awtoridad sa gobyerno; igwa pirmi nin saro na mas dakula an awtoridad. Asin an pinakamahalaga, tinatabangan kita kan bersikulong ini na hurop-hurupon an katotoohan na si Jehova iyo an pinakahalangkaw, iyo, siya an Pinakahalangkaw na Awtoridad. Namamahala na siya ngunyan paagi sa saiyang Aki na si Jesu-Cristo, an Hadi kan Kahadian. An Makakamhan sa Gabos, na pigmamasdan an gabos, lubos na makatanusan saka patas, asin arog man kaiyan an saiyang Aki.