Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ARTIKULONG PAG-AADALAN 36

An Armagedon Sarong Maugmang Bareta!

An Armagedon Sarong Maugmang Bareta!

‘An mga hadi tiniripon kan mga iyan sa Armagedon.’—KAP. 16:16.

KANTA 150 Hanapa Nindo an Diyos Para sa Saindong Kaligtasan

SUMARYO KAN PAG-AADALAN *

1-2. (a) Taano ta maugmang bareta para sa katawuhan an Armagedon? (b) Anong mga hapot an pag-uulayan ta sa artikulong ini?

NAKADANGOG ka na daw nin mga tawong nagsasabi na an “Armagedon” sarong giyera nuklear o kaya sarong kalamidad? Sa kabaliktaran, an sinasabi kan Bibliya mapadapit sa Armagedon sarong maugmang bareta, sarong dahilan para mag-ugma! (Kap. 1:3) An giyera nin Armagedon bakong kalaglagan kan katawuhan kundi kaligtasan! Paano man?

2 Ipinapahiling sa Bibliya na ililigtas kan giyera nin Armagedon an katawuhan paagi sa pagtapos sa pamamahala nin tawo. Ililigtas kan giyerang iyan an katawuhan paagi sa paglaglag sa mga maraot asin pagpadanay na buhay sa mga matanos. Asin ililigtas kaiyan an katawuhan paagi sa pagprotektar sa satong planeta laban sa kapahamakan. (Kap. 11:18) Tanganing tabangan kitang mas malinaw na masabutan an mga katukduan na ini, pag-ulayan ta an apat na hapot: Ano an Armagedon? Ano an mga mangyayari bago kaiyan? Paano kita makakaiba sa mga ililigtas sa Armagedon? Paano kita makakapagdanay na maimbod mantang parani na an Armagedon?

ANO AN ARMAGEDON?

3. (a) Ano an kahulugan kan terminong “Armagedon”? (b) Sigun sa Kapahayagan 16:14, 16, taano ta masasabi niyatong bakong literal na lugar an Armagedon?

3 Basahon an Kapahayagan 16:14, 16. An terminong “Armagedon” sarong beses sanang naglataw sa Kasuratan, asin hali iyan sa Hebreong termino na nangangahulugan na “Bukid nin Megido.” (Kap. 16:16; nota sa ibaba) An Megido sarong siyudad sa suanoy na Israel. (Jos. 17:11) Pero an Armagedon dai nanunungod sa ano man na literal na lugar sa daga. Espesipikong nanunungod iyan sa sitwasyon na diyan “an mga hadi sa bilog na daga” tiniripon tumang ki Jehova. (Kap. 16:14) Minsan siring, sa artikulong ini, gagamiton ta man an terminong “Armagedon” para sa giyera na kasunod  mismo kan pagtipon kan mga hadi sa daga. Paano niyato naaraman na an Armagedon nanunungod sa sarong simbolikong lugar? Inot, mayo nin literal na bukid nin Megido. Ikaduwa, an lugar sa palibot kan Megido saditon para magkaigo an “mga hadi sa bilog na daga” asin an saindang mga hukbo saka mga armas na panggiyera. Ikatulo, siring kan mapag-uulayan ta atyan sa artikulong ini, mapuon an giyera nin Armagedon pag inatake na kan “mga hadi” sa kinaban an mga lingkod nin Diyos, na nakaistar sa manlain-lain na lugar sa bilog na daga.

4. Taano ta ikinonektar ni Jehova sa Megido an saiyang pangultimong dakulang giyera?

4 Taano ta ikinonektar ni Jehova sa Megido an pangultimong dakulang giyera? Dakul na ralaban an nangyari sa Megido asin sa kaharaning Kababan nin Jezreel. Kun minsan, direktang nag-interbenir si Jehova sa mga ralaban na iyan. Halimbawa, paagi sa “katubigan kan Megido,” tinabangan ni Jehova an Israelitang si Hukom Barak na madaog an sarong hukbo nin mga Canaanita na pinanginginutan kan pamayo na si Sisera. Si Barak asin si propetisa Debora nagpasalamat ki Jehova sa milagrosong kapangganahan ninda. Nagkanta sinda: “Hali sa langit an mga bituon nakipaglaban . . . ki Sisera. An mga kalaban inanod kan sapa nin Kison.”—Hok. 5:19-21, NW.

5. Ano an mahalagang pagkakalain kan giyera nin Armagedon asin kan giyera na diyan nakipaglaban si Barak?

5 Tinapos ni Barak asin Debora an saindang kanta sa mga tataramon na: “Kaya mapara lugod an gabos na kaiwal mo, O Jehova, alagad an mga namumuot sa saimo magin kapareho lugod kan aldaw na nagsisirang sa kamurawayan kaiyan.” (Hok. 5:31NW) Sa Armagedon, lalaglagon man an mga kaiwal nin Diyos, mantang an mga namumuot sa Diyos ililigtas. Pero igwa nin mahalagang pagkakalain an duwang giyerang iyan. Sa Armagedon, an banwaan nin Diyos dai makikilaban. Mayo ngani lamang sindang armas! An saindang kakusugan yaon sa “pagdadanay [nindang] kalmado asin pagpahiling nin tiwala” ki Jehova asin sa saiyang mga hukbo sa langit.—Isa. 30:15, NW; Kap. 19:11-15.

6. Paano puwedeng daugon ni Jehova an saiyang mga kaiwal sa Armagedon?

6 Paano dadaugon nin Diyos an saiyang mga kaiwal sa Armagedon? Tibaad maggamit siya nin manlain-lain na paagi. Halimbawa, tibaad maggamit siya nin mga linog, pag-uran nin yelo, asin kikilat. (Job 38:22, 23; Ezeq. 38:19-22) Puwede niyang pangyarihon na maglaban-laban an mga kaiwal na sinda-sinda man sana. (2 Cron. 20:17, 22, 23) Asin puwede niyang gamiton an saiyang mga anghel tanganing gadanon an mga maraot. (Isa. 37:36) Ano man an gamiton nin Diyos, magigin lubos an saiyang kapangganahan. Malalaglag an gabos niyang kaiwal. Asin an gabos na matanos ililigtas.—Tal. 3:25, 26.

ANO AN MGA MANGYAYARI BAGO AN ARMAGEDON?

7-8. (a) Sigun sa 1 Tesalonica 5:1-6, anong pambihirang marhay na proklamasyon an gigibuhon kan mga lider sa kinaban? (b) Taano ta magigin peligrosong kaputikan ini?

7 An pagproklamar nin “katuninungan asin katiwasayan” mangyayari bago “an aldaw ni Jehova.” (Basahon an 1 Tesalonica 5:1-6.) Sa 1 Tesalonica 5:2, an “aldaw ni Jehova” nanunungod sa “grabeng kasakitan.” (Kap. 7:14) Paano ta maaaraman na madali nang magpuon an kasakitan na iyan? Sinasabi sa sato kan Bibliya an dapit sa sarong pambihirang marhay na proklamasyon. Magseserbi iyan na senyales na mapuon na an grabeng kasakitan.

8 Iyan an ihinulang proklamasyon nin “katuninungan asin katiwasayan.” Taano ta sasabihon iyan kan mga lider sa kinaban? Mapartisipar daw diyan an mga lider nin relihiyon? Posible. Minsan siring, an proklamasyon na iyan magigin saro na naman na kaputikan na ipinasabong nin mga demonyo. Pero magigin lalo nang peligroso an kaputikan na ini huling huhunaon kan mga tawo na tiwasay sinda bago mismo magpuon an pinakagrabeng kasakitan sa kasaysayan nin tawo. Iyo,  “tulos-tulos na maabot sa sainda an biglang pagkalaglag, siring sa kulog nin pangangaki na minaabot sa sarong babaying bados.” Ano an mangyayari sa maimbod na mga lingkod ni Jehova? Posibleng mabigla sinda huling dai ninda aram an eksaktong pagpuon kan aldaw ni Jehova, alagad andam sinda para diyan.

9. An paglaglag daw ni Jehova sa bilog na kinaban ni Satanas gigibuhon niya nin sararuan sana? Ipaliwanag.

9 Bakong arog kan panahon ni Noe, an paglaglag ni Jehova sa bilog na kinaban ni Satanas dai Niya gigibuhon nin sararuan sana. Imbes, gigibuhon niya iyan sa duwang panginot na pangyayari. Inot, lalaglagon niya an Dakulang Babilonya, an pambilog na kinaban na imperyo nin palsong relihiyon. Dangan sa Armagedon, lalaglagon niya an natatadang mga kabtang kan kinaban ni Satanas, kaiba na an sistema kaiyan nin pulitika, militar, asin komersiyo. Pag-ulayan niyato an mga detalye mapadapit sa duwang panginot na pangyayaring ini.

10. Uyon sa Kapahayagan 17:1, 6 asin 18:24, taano ta lalaglagon ni Jehova an Dakulang Babilonya?

10 “An gigibuhon na paghukom sa maimpluwensiyang imoral na babayi.” (Basahon an Kapahayagan 17:1, 6; 18:24.) An Dakulang Babilonya nagdara nin grabeng katuyawan sa pangaran nin Diyos. Nagtukdo siya nin mga kaputikan mapadapit sa Diyos. Nagkaigwa siya nin imoral na relasyon sa espirituwal paagi sa pakipag-alyansa sa mga tagapamahala sa daga. Ginamit niya an saiyang kapangyarihan asin impluwensiya tanganing abusuhon an mga miyembro niya. Nagpabulos man siya nin kadakul na dugo, kaiba na an dugo kan mga lingkod nin Diyos. (Kap. 19:2) Paano lalaglagon ni Jehova an Dakulang Babilonya?

11. Ano an “mabangis na hayop na mapulahon an kulor,” asin paano iyan gagamiton nin Diyos sa pagsagibo kan saiyang katuyuhan laban sa Dakulang Babilonya?

11 Lalaglagon ni Jehova an “maimpluwensiyang imoral na babayi” paagi sa “sampulong sungay” kan “sarong mabangis na hayop na mapulahon an kulor.” An piguratibong mabangis na hayop na iyan nagrerepresentar sa Naciones Unidas. An sampulong sungay nagrerepresentar sa pulitikal na mga kapangyarihan ngunyan na nagsusuportar sa organisasyon na iyan. Sa itinalaan na panahon nin Diyos, an pulitikal na mga  kapangyarihan na iyan sasalakayon an simbolikong Babilonya. “Sasamsaman ninda siya saka huhubaan” paagi sa pagkua sa saiyang kayamanan asin pagbuyagyag kan saiyang maraot na mga gibo. (Kap. 17:3, 16) An marikas na pagkalaglag na iyan—na garo sa sarong aldaw sana—ikakabiglang marhay kan mga suportador kan Dakulang Babilonya huling haloy na niyang ipinaghahambog: “Nakatukaw ako na siring sa reyna, asin bako akong balo, asin dai ako nuarin man maagi nin pagmundo.”—Kap. 18:7, 8.

12. Ano an dai itutugot ni Jehova na gibuhon kan mga nasyon, asin taano?

12 Dai itutugot nin Diyos na laglagon kan mga nasyon an saiyang mga lingkod. Ipinag-oorgulyo nindang darahon an saiyang pangaran, asin sinunod ninda an saiyang pagbuot na magluwas sa Dakulang Babilonya. (Gibo 15:16, 17; Kap. 18:4) Pinagmaigutan man nindang tabangan an iba na makaluwas sa Dakulang Babilonya. Kaya an mga lingkod ni Jehova dai ‘magsasapar nin mga damat na para sa [Dakulang Babilonya].’ Dawa arog kaiyan, mababalo pa man giraray an saindang pagtubod.

Sain man sinda sa daga, an mga lingkod nin Diyos magtitiwala sa saiya pag sinalakay na sinda (Hilingon an parapo 13) *

13. (a) Siisay si Gog? (b) Sigun sa Ezequiel 38:2, 8, 9, nuarin maabot si Gog sa simbolikong lugar na inaapod na Armagedon?

13 An pag-atake ni Gog. (Basahon an Ezequiel 38:2, 8, 9.) Pagkatapos malaglag an gabos na palsong relihiyosong organisasyon, an banwaan na sana nin Diyos an matatada na garo solo-solong puon nin kahoy na nakaligtas sa makusugon na bagyo. Siyempre, maaanggot na marhay si Satanas. Iluluwas niya an kaanggutan na iyan paagi sa paggamit nin mga propaganda kan mga demonyo—“maating ipinasabong na mga kapahayagan”—tanganing pahiruon an koalisyon nin mga nasyon na salakayon an mga lingkod ni Jehova. (Kap. 16:13, 14) An koalisyon na iyan inaapod na ‘Gog kan daga nin Magog.’ Pag umatake na an mga nasyon, nag-abot na sinda sa simbolikong lugar na inaapod na Armagedon.—Kap. 16:16.

14. Ano an marerealisar ni Gog?

14 Magtitiwala si Gog sa saiyang “takyag na laman”—an saiyang puwersa militar. (2 Cron. 32:8) Magtitiwala kita ki Jehova na satong Diyos—sarong paninindugan na magigin  kamangmangan para sa mga nasyon. Tutal, an makapangyarihan na Dakulang Babilonya dai ngani nailigtas kan mga diyos niya laban sa “mabangis na hayop” asin sa “sampulong sungay” kaiyan! (Kap. 17:16) Kaya huhunaon ni Gog na madali sana siyang manggagana. ‘Siring sa sarong panganuron na matahob sa daga,’ aatakihon niya an banwaan ni Jehova. (Ezeq. 38:16, An Marahay na Bareta Biblia) Pero dai mahahaloy, marerealisar ni Gog na nahulog palan siya sa siod. Arog kaidto ni Faraon sa Dagat na Pula, maaaraman ni Gog na an kalaban niya iyo si Jehova.—Ex. 14:1-4; Ezeq. 38:3, 4, 18, 21-23.

15. Sa anong mga paagi magigin lubos an kapangganahan ni Cristo?

15 Poprotektaran ni Cristo asin kan saiyang mga hukbo sa langit an banwaan nin Diyos dangan rurunuton an mga hukbo ni Gog. (Kap. 19:11, 14, 15) Ano man an mangyayari sa panginot na kaiwal ni Jehova na si Satanas, na iyo an nagpaluwas nin putik na mga propaganda na nagpahiro sa mga nasyon pasiring sa Armagedon? Si Satanas asin an saiyang mga demonyo iaapon ni Jesus sa kairaruman, na diyan ibibilanggo sinda sa laog nin sangribong taon.—Kap. 20:1-3.

PAANO KA MAKAKALIGTAS SA ARMAGEDON?

16. (a) Paano ta ipinapahiling na ‘midbid niyato an Diyos’? (b) Taano ta magigin bendisyon nanggad sa sato sa Armagedon kun midbid niyato si Jehova?

16 Kita man haloy nang nasa katotoohan o dai pa, tanganing makaligtas sa Armagedon, dapat tang ipahiling na ‘midbid niyato an Diyos’ asin na “nagkukuyog [kita] sa maugmang bareta manungod sa satuyang Kagurangnan na Jesus.” (2 Tes. 1:7-9) ‘Midbid niyato an Diyos’ kun aram niyato an mga gusto niya, an mga habo niya, asin an mga pamantayan niya. Ipinapahiling man niyato na midbid ta siya kun namumutan asin sinusunod ta siya saka itinatao sa saiya an satong eksklusibong debosyon. (1 Juan 2:3-5; 5:3) Kun ipinapahiling niyato na midbid ta an Diyos, igwa kita kan onra na ‘mamidbid niya,’ na makakapagligtas nanggad kan satong buhay sa Armagedon! (1 Cor. 8:3) Taano man? Huling kun ‘midbid kita nin Diyos,’ an buot sabihon kaiyan, inuuyunan niya kita.

17. Ano an buot sabihon kan ‘pagkuyog sa maugmang bareta manungod sa satuyang Kagurangnan na Jesus’?

17 Kaiba sa “maugmang bareta manungod sa satuyang Kagurangnan na Jesus” an gabos na katotoohan na itinukdo ni Jesus na mahihiling sa  Tataramon nin Diyos. Nagkukuyog kita sa maugmang bareta pag inaaplikar ta iyan sa satong buhay. Kaiba sa pagkuyog na iyan an pag-inot sa intereses kan Kahadian, pamumuhay kauyon kan matanos na mga pamantayan nin Diyos, asin paghuhulit kan Kahadian nin Diyos. (Mat. 6:33; 24:14) Kaiba man diyan an pagsuportar sa linahidan na mga tugang ni Cristo mantang isinasagibo ninda an saindang magabat na mga responsabilidad.—Mat. 25:31-40.

18. Paano mababalusan kan linahidan na mga tugang ni Cristo an kabuutan na ipinahiling sa sainda?

18 Madali nang mabalusan kan linahidan na mga lingkod nin Diyos an kabuutan na ipinahiling sa sainda kan “ibang mga karnero.” (Juan 10:16) Paano? Bago magpuon an giyera nin Armagedon, binuhay na liwat pasiring sa langit an gabos na 144,000 bilang imortal na mga espiritu. Dangan magigin kabtang sinda kan mga hukbo sa langit na marunot ki Gog asin maprotektar sa “sarong dakulang kadaklan” nin arog-karnerong mga indibidwal. (Kap. 2:26, 27; 7:9, 10) Iyo, magayunon nanggad na pribilehiyo para sa dakulang kadaklan na suportaran an linahidan na mga lingkod ni Jehova mantang yaon pa an mga ini sa daga!

PAANO KITA MAKAKAPAGDANAY NA MAIMBOD MANTANG PARANI NA AN KATAPUSAN?

19-20. Sa ibong nin mga kasakitan, paano kita makakapagdanay na maimbod mantang parani na an Armagedon?

19 Sa masakiton na huring mga aldaw na ini, dakul na lingkod ni Jehova an nakakaeksperyensiya nin mga kasakitan. Dawa arog kaiyan, puwede kitang makatagal na may kaugmahan. (Sant. 1:2-4) An saro na makakatabang na marhay iyo an danay na pagpamibi nin udok sa puso. (Luc. 21:36) Apuwera sa pagpamibi, kaipuhan ta man na pag-adalan aroaldaw an Tataramon nin Diyos asin hurop-hurupon iyan, kaiba na an makangangalas na mga propesiya diyan mapadapit sa mga bagay na madali nang mangyari. (Sal. 77:12) An mga bagay na ini, kaiba na an lubos na pakikikabtang sa ministeryo, makakatabang na magdanay na makusog an satong pagtubod asin paglaom!

20 Imahinara kun gurano ka nanggad kaugma pag wara na an Dakulang Babilonya asin pag tapos na an Armagedon! Siring man, imahinara kun gurano ka nanggad kaugma pag lubos nang nabindikar an pangaran nin Diyos asin an saiyang soberaniya! (Ezeq. 38:23) Iyo, an Armagedon maugmang bareta para sa mga midbid an Diyos, sa mga nagkukuyog sa saiyang Aki, asin sa mga nagtatagal sagkod sa katapusan.—Mat. 24:13.

KANTA 143 Padagos na Maglingkod, Magbantay, Asin Maghalat

^ par. 5 Haloy nang hinahalat kan mga lingkod ni Jehova an pag-abot kan Armagedon. Sa artikulong ini, pag-uulayan niyato kun ano an Armagedon, kun ano an mga mangyayari bago kaiyan, asin kun paano kita makakapagdanay na maimbod mantang parani na an katapusan.

^ par. 71 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Mantang nangyayari an pambihirang mga bagay sa palibot niyato, (1) makikikabtang kita sa ministeryo sagkod na posible, (2) papagdanayon ta an satong rutina nin pag-adal, asin (3) padagos na mananarig sa proteksiyon nin Diyos.

^ par. 85 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Mga pulis na andam nang laugon an harong nin sarong Kristiyanong pamilya na nagtitiwala na aram ni Jesus asin kan saiyang mga anghel an nangyayari.