Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ARTIKULONG PAG-AADALAN 8

Pagmaigutan na Mapagdanay an Katuninungan, Labanan an Pagkauri

Pagmaigutan na Mapagdanay an Katuninungan, Labanan an Pagkauri

“Pagmaigutan tang gibuhon an mga bagay na nagdadara nin katuninungan asin an mga bagay na nakakapakusog sa lambang saro.”—ROMA 14:19.

KANTA 113 An Pagkaigwa Niyato nin Katuninungan

SUMARYO KAN PAG-AADALAN *

1. Ano an nagin epekto nin pagkauri sa pamilya ni Jose?

NAMUMUTAN ni Jacob an gabos niyang aki, pero espesyal an pagpadangat niya sa 17 anyos na si Jose. Ano an nagin reaksiyon kan mga tugang ni Jose? Nauri sinda, asin an pagkauri na iyan nagin dahilan na maanggot sindang marhay sa saiya. Mayo man nin ginibo si Jose para ikaanggot siya kan mga tugang niya. Dawa arog kaiyan, ipinabakal ninda si Jose para magin uripon asin nagputik sinda sa saindang ama sa pagsabing inatake daa asin ginadan nin sarong layas na hayop an paborito niyang aki. Huli sa pagkauri, naraot ninda an katuninungan kan saindang pamilya asin nakulgan ninda nin grabe an puso kan saindang ama.—Gen. 37:3, 4, 27-34.

2. Sigun sa Galacia 5:19-21, taano ta peligrosong marhay an pagkauri?

2 Sa Kasuratan, an pagkauri * kabilang sa nakakagadan na “mga gibo kan laman” na makakaulang sa saro na magmana kan Kahadian nin Diyos. (Basahon an Galacia 5:19-21.) Sa parati, an pagkauri an pinakadahilan nin pagkaungis, iriwal, asin daing kontrol na pagkaanggot.

3. Ano an pag-uulayan ta sa artikulong ini?

3 Ipinapahiling kan halimbawa kan mga tugang ni Jose kun paano an pagkauri puwedeng makaraot nin mga relasyon asin makaraot sa katuninungan na dating igwa sa pamilya. Minsan ngani dai ta nanggad gigibuhon an ginibo kan mga tugang ni Jose, gabos kita igwa nin bakong perpekto asin mapandayang puso. (Jer. 17:9) Kaya bakong makangangalas na kun minsan tibaad mauri kita sa iba. Pag-ulayan ta an pirang nagpapatanid na halimbawa sa Bibliya na makakatabang  sa sato na maaraman an mga dahilan kun taano ta puwedeng makagamot sa satong puso an pagkauri. Dangan pag-uulayan ta an pirang praktikal na paagi para malabanan an pagkauri asin mapagdanay an katuninungan.

ANO AN PUWEDENG MAGIN DAHILAN NIN PAGKAURI?

4. Taano ta nauri ki Isaac an mga Filisteo?

4 Pag an saro mayaman. Mayaman si Isaac, asin nauri an mga Filisteo dahil kaiyan. (Gen. 26:12-14) Tinambunan pa ngani ninda an mga bubon na diyan nagdedepende si Isaac para sa pagpainom sa saiyang ataman na mga hayop. (Gen. 26:15, 16, 27) Arog kan mga Filisteo, may mga tawo ngunyan na nauuri sa iba na mas dakul an pagsadiri kisa sa sainda. Dai sana ninda gusto an mga bagay na igwa an iba kundi gusto man nindang mawara iyan sa sainda.

5. Taano ta nauri ki Jesus an mga lider nin relihiyon?

5 Pag an saro inaapresyar. Nauri ki Jesus an Judiong mga lider nin relihiyon huling inaapresyar siyang marhay kan ordinaryong mga tawo. (Mat. 7:28, 29) Si Jesus an representante nin Diyos, asin itinutukdo niya an katotoohan. Dawa siring, an mga lider na iyan nin relihiyon nagpalakop nin mga kaputikan para rauton an reputasyon ni Jesus. (Mar. 15:10; Juan 11:47, 48; 12:12, 13, 19) Anong nagpapatanid na leksiyon an manunudan niyato digdi? Dapat niyatong labanan an ano man na tendensiya na mauri sa mga indibidwal na may mga kuwalidad na nagigin dahilan na mamutan sinda kan kongregasyon. Imbes, dapat tang hinguwahon na arugon an saindang pagigin mamumuton.—1 Cor. 11:1; 3 Juan 11.

6. Paano nagpahiling nin pagkauri si Diotrefes?

6 Pag an saro tinawan nin teokratikong mga pribilehiyo. Kan inot na siglo, nauri si Diotrefes sa mga nanginginot sa Kristiyanong kongregasyon. Gusto niyang siya an ‘mangibabaw’ sa mga miyembro kan kongregasyon, kaya nagpalakop siya nin maraot na mga istorya para pakarauton si apostol Juan asin an iba pang responsableng mga brother. (3 Juan 9, 10) Minsan ngani dai nanggad niyato gigibuhon an ginibo ni Diotrefes, puwedeng mangyari na magpuon kitang mauri sa sarong kapwa Kristiyano na nakaresibi nin asignasyon na linalauman tang makua ta—lalo na kun sa hiling ta pareho lang kitang kuwalipikado kan tugang na iyan para sa asignasyon.

An satong puso garo daga, asin an satong marahay na mga kuwalidad garo magagayon na burak. Pero an pagkauri garo sarong nakakahilong duot. An pagkauri puwedeng makapugol sa pagtalubo kan marahay na mga kuwalidad, siring kan pagkamuot, pagmalasakit, asin kabuutan (Hilingon an parapo 7)

7. Ano an puwedeng magin epekto sa sato kan pagkauri?

7 An pagkauri garo nakakahilong duot. Pag nakagamot na sa satong puso an pagkauri, puwedeng magin dipisil na iyan na gabuton. An iba pang negatibong mga kuwalidad arog kan bakong tamang pag-imon, kapalangkawan, asin pagkamakasadiri nakakapagrabe sa pagkauri. An pagkauri puwedeng makapugol sa pagtalubo kan marahay na mga kuwalidad, siring kan pagkamuot, pagmalasakit, saka kabuutan. Kaya pag nahiling tang may nagpupuon na magtubong pagkauri sa satong puso, gabuton ta na tulos iyan. Paano ta malalabanan an pagkauri?

PATALUBUON AN KAPAKUMBABAAN ASIN PAGKAKONTENTO

Paano ta malalabanan an arog-duot na pagkauri? Sa tabang kan banal na espiritu nin Diyos, makakaya niyatong magabot an pagkauri asin maribayan iyan nin kapakumbabaan asin pagkakontento (Hilingon an parapo 8-9)

8. Anong mga kuwalidad an makakatabang sa sato na malabanan an pagkauri?

8 Malalabanan ta an pagkauri paagi sa pagpatalubo nin kapakumbabaan saka pagkakontento. Pag an satong puso pano kan marahay na mga kuwalidad na ini, dai magkakaigwa nin lugar diyan an pagkauri. An kapakumbabaan makakatabang na dai magin halangkawon an paghiling ta sa satong sadiri. An tawong mapakumbaba dai iniisip na dapat sanang mas dakul an itinatao sa saiya kumpara sa siisay pa man. (Gal. 6:3, 4) An tawong kontento maugma na sa kun ano an igwa siya asin dai niya ikinukumparar an saiyang sadiri sa iba. (1 Tim. 6:7, 8) Pag nahihiling nin sarong mapakumbaba asin kontentong tawo na nakakaresibi nin marahay na bagay an iba, maugma siya para sainda.

9. Sigun sa Galacia 5:16 asin Filipos 2:3, 4, tatabangan kita kan banal na espiritu na gibuhon an ano?

9 Kaipuhan ta an tabang kan banal na espiritu nin Diyos para malikayan an makalaman na ugali  na pagkauri asin tabangan kitang mapatalubo an kapakumbabaan saka pagkakontento. (Basahon an Galacia 5:16; Filipos 2:3, 4.) Matatabangan kita kan banal na espiritu ni Jehova na siyasaton an satong kauruiraruming mga kaisipan asin motibo. Sa tabang nin Diyos, imbes na nakakaraot na mga kaisipan asin pagmati an yaon sa sato, mariribayan ta iyan nin mga nakakapakusog. (Sal. 26:2; 51:10) Pag-isipan an halimbawa ni Moises asin ni Pablo na mapangganang nalabanan an tendensiya na mauri.

Sarong hoben na lalaking Israelita na nagdadalagan pasiring ki Moises asin Josue para ibareta na may duwang lalaki sa kampo na minagawi nin siring sa mga propeta. Sinabi ni Josue ki Moises na pugulan an mga lalaking idto, pero nagsayuma si Moises. Imbes, sinabi niya ki Josue na maugma siya na itinao man ni Jehova sa duwang lalaking iyan an Saiyang espiritu (Hilingon an parapo 10)

10. Anong sitwasyon an puwede kutanang nakabalo ki Moises? (Hilingon an ritrato sa cover.)

10 Dakula an awtoridad ni Moises sa banwaan nin Diyos, pero bako siyang maimon. Dai siya nag-isip na siya sana an dapat na may awtoridad. Halimbawa, sa sarong pagkakataon, kinua ni Jehova an ibang banal na espiritu na yaon ki Moises dangan itinao iyan sa sarong grupo nin Israelitang kamagurangan na nakatindog harani sa tolda nin pakipagtagbuan. Dai nahaloy pagkatapos kaiyan, nabaretaan ni Moises na may duwang kamagurangan na dai man nagduman sa tolda nin pakipagtagbuan na nakaresibi man nin banal na espiritu asin nagpuon na gumawi nin siring sa mga propeta. Ano an nagin reaksiyon niya kan sabihan siya ni Josue na pugulan an duwang kamagurangan? Dai nauri si Moises sa atensiyon na nakukua kan duwang lalaking ini ki Jehova. Imbes, mapakumbaba siyang nakiugma sa sainda huli sa saindang pribilehiyo. (Bil. 11:24-29) Anong leksiyon an manunudan ta ki Moises?

Paano maaarog kan Kristiyanong mga elder an kapakumbabaan ni Moises? (Hilingon an parapo 11-12) *

11. Paano maaarog kan mga elder si Moises?

11 Kun saro kang elder, may ipinapasanay daw saimong sarong brother para sa sarong pribilehiyo sa kongregasyon na gustong-gusto mong ginigibo? Halimbawa, tibaad gustong-gusto mo an saimong pribilehiyo na magkondukta sa semanal na Pag-adal sa Torrengbantayan. Pero kun mapakumbaba ka arog ni Moises, dai mo iisipon na dai ka na gayong magigin importante kun asignaran kang sanayon an sarong brother tanganing pag-abot nin panahon makaya na kaining kaputan an pribilehiyong iyan. Imbes, mauugma kang tabangan an saimong tugang.

12. Paano ipinapahiling kan dakul na Kristiyano ngunyan na kontento sinda asin mapakumbaba?

12 Pag-isipan an saro pang sitwasyon na napapaatubang sa dakul na may edad nang brother. Dakul na taon na sindang naglilingkod bilang koordineytor kan grupo nin kamagurangan. Pero pag mag-80 anyos na sinda, gikan sa buot nindang binubutasan an saindang asignasyon. An mga paraataman nin sirkito, pag mag-70 anyos na, mapakumbabang binubutasan an saindang pribilehiyo asin inaako an pag-asignar sa sainda sa ibang paagi nin paglilingkod. Asin sa nakaagi pa sanang mga taon, dakul na miyembro kan pamilyang Bethel sa bilog na kinaban an nagpuon sa bago nindang asignasyon sa langtad. An maimbod na mga tugang na ini dai naaanggot sa mga tugang na tibaad iyo na an nagkakapot kan mga asignasyon na dating sainda.

13. Taano ta puwede kutanang natentaran si Pablo na mauri sa 12 apostol?

13 Si apostol Pablo saro pang marahay na halimbawa sa pagpatalubo nin pagkakontento asin kapakumbabaan. Dai tinugutan ni Pablo na tumubo sa saiya an pagkauri. Nagin maigot siya sa ministeryo, pero mapakumbaba niyang sinabi: “Ako an pinakahababa an kamugtakan sa mga apostol, asin dai ako angay na apudon na apostol.” (1 Cor. 15:9, 10) An 12 apostol nagsunod ki Jesus durante kan saiyang ministeryo digdi sa daga, pero si Pablo nagin Kristiyano sana pagkatapos kan kagadanan asin pagkabuhay liwat ni Jesus. Dawa ngani pag-abot nin panahon ninombrahan siyang magin “sarong apostol sa mga nasyon,” dai si Pablo tinawan kan espesyal na pribilehiyo na magin kabilang sa 12 apostol. (Roma 11:13; Gibo 1:21-26) Imbes na mauri sa 12 lalaking idto asin sa dayupot nindang pakikiiba-iba ki Jesus, si Pablo nagdanay na kontento sa kun ano an igwa siya.

14. Kun kontento kita saka mapakumbaba, ano an gigibuhon ta?

14 Kun kita kontento saka mapakumbaba, magigin arog kita ni Pablo asin mapahiling kita nin  paggalang sa awtoridad na itinao ni Jehova sa iba. (Gibo 21:20-26) Iinareglo Niya na manginot sa Kristiyanong kongregasyon an ninombrahan na mga lalaki. Sa ibong kan saindang pagkabakong perpekto, ibinibilang sinda ni Jehova na “mga balaog na tawo.” (Efe. 4:8, 11) Pag iginagalang ta an ninombrahan na mga lalaking ini asin mapakumbabang nagsusunod sa saindang paggiya, nagdadanay kitang dayupot ki Jehova asin nagkakaigwa kita nin matuninong na relasyon sa satong mga kapwa Kristiyano.

‘PAGMAIGUTAN NA GIBUHON AN MGA BAGAY NA NAGDADARA NIN KATUNINUNGAN’

15. Ano an kaipuhan tang gibuhon?

15 An katuninungan dai matalubo kun tutugutan ta an pagkauri na magtalubo sa satong puso. Kaipuhan tang gabuton an pagkauri sa satong puso asin likayan na tanuman nin pagkauri an iba. Dapat tang gibuhon an importanteng mga lakdang na iyan para masunod an pagbuot ni Jehova na “pagmaigutan [na] gibuhon an mga bagay na nagdadara nin katuninungan asin an mga bagay na nakakapakusog sa lambang saro.” (Roma 14:19) Anong espesipikong mga bagay an puwede tang gibuhon para tabangan an iba na malabanan an pagkauri, asin paano kita makakatabang na mapagdanay an katuninungan?

16. Paano ta matatabangan an iba na malabanan an pagkauri?

16 An sabuot asin paggawi niyato puwedeng magkaigwa nin dakulang impluwensiya sa iba. Gusto kan kinaban na ‘magpasikat’ kita kan mga bagay na igwa kita. (1 Juan 2:16) Pero an siring na ugali nagigin kawsa nin pagkauri. Puwede tang matabangan an iba na dai mauri sa sato kun dai kita magpaparaistorya kan dapit sa mga bagay na igwa kita o sa mga pinaplano tang bakalon. An saro pang paagi na matatabangan ta an iba na dai mauri iyo an pagigin mapakumbaba niyato kun  manungod sa mga pribilehiyo ta sa kongregasyon. Kun pirmi na sanang dapit sa satong pribilehiyo an pig-iistorya ta, posibleng marhay na magin dahilan iyan na mauri an iba. Sa kabaliktaran, pag nagpapahiling kita nin tunay na personal na interes sa iba asin kinokomendaran ta sinda sa marahay nindang mga ginigibo, tinatabangan ta sindang makamati nin pagkakontento asin nakakatabang kita na mapagdanay an pagkasararo saka katuninungan sa kongregasyon.

17. Ano an nagibo kan mga tugang ni Jose, asin taano?

17 Kaya nanggad niyatong madaog an pagkauri! Balikan ta an halimbawa kan mga tugang ni Jose. Pakalihis nin dakul na taon pagkatapos kan maraot nindang ginibo ki Jose, nahiling ninda siya sa Ehipto. Bago ihinayag ni Jose sa saiyang mga tugang kun siisay talaga siya, tinesting niya nguna kun baga nagbago na sinda. Iinareglo niya na magkarakan sinda, asin diyan tinawan niya an pinakanguhod na si Benjamin nin mas dakul na kakanon kumpara sa iba pang mga tugang niya. (Gen. 43:33, 34) Pero mayong indikasyon na nauri ki Benjamin an saiyang mga tugang. Imbes, ipinahiling ninda na tunay an pagmalasakit ninda sa saindang tugang asin sa saindang amang si Jacob. (Gen. 44:30-34) Huling hinali na kan mga tugang ni Jose an pagkauri, nagibo nindang maibalik an katuninungan sa saindang pamilya. (Gen. 45:4, 15) Kaagid kaiyan, kun gagabuton ta an ano man na namamatian niyatong pagkauri, makakatabang kita na mapagdanay na matuninong an satong pamilya asin an satong kongregasyon.

18. Sigun sa Santiago 3:17, 18, ano an mangyayari kun nagtatabang kita na magkaigwa nin matuninong na kamugtakan?

18 Gusto ni Jehova na labanan ta an pagkauri asin pagmaigutan na mapagdanay an katuninungan. Kaipuhan niyatong maghinguwang marhay na gibuhon an duwang bagay na iyan. Arog kan tinukar sa artikulong ini, may tendensiya kitang mauri. (Sant. 4:5) Asin an kinabubuhayan niyatong kinaban iniimpluwensiyahan kita na magin maurihon. Pero kun papatalubuon ta an kapakumbabaan, pagkakontento, asin pagigin mapag-apresyar, dai kita magigin maurihon. Imbes, makakatabang kita para magkaigwa nin matuninong na kamugtakan na diyan puwedeng magtalubo an marahay na mga kuwalidad.—Basahon an Santiago 3:17, 18.

KANTA 130 Magin Mapagpatawad

^ par. 5 An organisasyon ni Jehova matuninong. Pero an katuninungan na ini puwedeng madisturbo kun tutugutan tang tumubo sa sato an pagkauri. Sa artikulong ini, aaramon ta an kawsa nin pagkauri. Pag-uulayan ta man kun paano lalabanan an nakakaraot na ugaling ini asin kun paano kita makakatabang na mapagdanay an katuninungan.

^ par. 2 PALIWANAG DAPIT SA TATARAMON: Arog kan pagkaladawan sa Bibliya, an pagkauri puwedeng magin dahilan na an sarong tawo dai sana mawuton an sarong bagay na igwa an iba kundi mawara man iyan sa sainda.

^ par. 61 DESKRIPSIYON KAN RITRATO: Sa sarong miting kan grupo nin kamagurangan, an mas maedad na brother na iyo an nagkokondukta kan Pag-adal sa Torrengbantayan sa kongregasyon pinakiulayan na sanayon an mas hoben na brother para iyo na an mag-asikaso sa pribilehiyong ini. Dawa ngani namumutan kan brother an saiyang asignasyon, bilog na puso niyang sinuportaran an desisyon kan mga elder paagi sa pagtao sa mas hoben na brother nin praktikal na mga suhestiyon asin udok sa pusong komendasyon.