Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 ARTIKULONG PAG-AADALAN 7

Namumutan Niyatong Marhay si Jehova, an Satong Ama

Namumutan Niyatong Marhay si Jehova, an Satong Ama

“Kita namumuot, huli ta inot niya kitang namutan.”—1 JUAN 4:19.

KANTA 3 Samuyang Kusog, Paglaom, Asin Kumpiyansa

SUMARYO KAN PAG-AADALAN *

1-2. Taano asin paano pinagin posible ni Jehova na magin parte kita kan saiyang pamilya?

INIMBITARAN kita ni Jehova na magin parte kan saiyang pamilya nin mga parasamba. Pambihirang imbitasyon nanggad iyan! An satong pamilya kompuwesto nin mga tawong nagdusay kan saindang sadiri sa Diyos asin nagtutubod sa atang na pantubos kan saiyang Aki. Maugma an satong pamilya. Igwa kita nin makahulugan na buhay ngunyan, asin ipinag-uugma niyato an satong paglaom na buhay na daing katapusan—iyan man sa langit o sa Paraisong daga.

2 Dahil namumutan niya kitang marhay, pinagin posible ni Jehova na magin parte kita kan saiyang pamilya. Tanganing mangyari iyan, kinaipuhan niyang gumibo nin dakulang pagsasakripisyo. (Juan 3:16) Binakal kita sa “dakulang halaga.” (1 Cor. 6:20) Paagi sa pantubos, pinagin posible ni Jehova na magkaigwa kita nin dayupot na relasyon sa saiya. Igwa kita kan onra na apudon na Ama an nakakalabi sa gabos na Persona sa uniberso. Asin arog kan pinag-ulayan ta sa sinusundan na artikulo, si Jehova an pinakamarahay na Ama.

3. Ano an tibaad mga maihapot niyato? (Hilingon man an kahon na “ Riniriparo Daw Ako ni Jehova?”)

3 Arog kan sarong kagsurat kan Bibliya, tibaad maihapot niyato: “Ano an ibabalos ko ki Jehova para sa gabos na karahayan na ginibo niya sa sakuya?” (Sal. 116:12, NWT) An totoo, dai nanggad niyato mababalusan an satong Ama sa langit sa gabos na ginibo niya para sa sato. Dawa arog kaiyan, napapahiro kitang mamutan siya. Isinurat ni apostol Juan: “Kita namumuot, huli ta inot niya kitang namutan.” (1 Juan 4:19) Sa anong mga paagi niyato maipapahiling sa satong Ama sa langit na namumutan ta siya?

 MAGDANAY NA DAYUPOT KI JEHOVA

Ipinapahiling ta kun gurano ta kanamumutan an satong Ama sa langit, si Jehova, paagi sa pagdanay na harani sa saiya sa pamibi, paagi sa pagsunod sa saiya, asin paagi sa pagtabang sa iba na mamutan siya (Hilingon an parapo 4-14)

4. Uyon sa Santiago 4:8, taano ta dapat niyatong hinguwahon na rumani ki Jehova?

4 Gusto ni Jehova na rumani kita sa saiya asin na makikomunikar kita saiya. (Basahon an Santiago 4:8.) Dinadagka niya kita na “magin matiyaga sa pagpamibi,” asin pirmi siyang andam na magdangog sa sato. (Roma 12:12) Pirmi siyang may panahon saka kusog para dangugon kita. Asin nagdadangog man kita sa saiya paagi sa pagbasa kan saiyang Tataramon, an Bibliya, pati kan mga publikasyon na nakakatabang sa sato na masabutan iyan. Nagdadangog man kita sa saiya paagi sa pagigin atentibo sa Kristiyanong mga pagtiripon. Kun paanong an regular na komunikasyon nakakatabang sa mga aki na magdanay na dayupot sa saindang mga magurang, an regular na pakikikomunikar ki Jehova nakakatabang sa sato na magdanay na dayupot sa saiya.

Hilingon an parapo 5

5. Paano ta mapapauswag an kalidad kan satong mga pamibi?

5 Pag-isipan an kalidad kan pakikikomunikar mo sa Diyos. Gusto ni Jehova na sabihon ta sa saiya sa pamibi an gabos na nasa puso niyato. (Sal. 62:8) Marahay na ihapot niyato sa satong sadiri: ‘An mga pamibi ko daw siring sa mensahe sa mga card na nababakal sa tindahan, o iyan daw siring sa udok sa pusong mga surat na ako mismo an naggibo?’ Mayong duda na namumutan mong marhay si Jehova, asin gusto mong pagdanayon na makusog an relasyon mo saiya. Para magibo iyan, kaipuhan mong regular na makikomunikar sa saiya. Sabihon mo sa saiya an kauruirarumi mong mga kaisipan asin pagmati. Iistorya saiya kun ano an mga nakakapaugma asin kun ano an mga nakakapamundo sa saimo. Magtiwala na puwede kang magdalagan sa saiya para sa tabang.   

6. Ano an kaipuhan niyatong gibuhon tanganing magdanay kitang dayupot sa satong Ama sa langit?

6 Tanganing magdanay na dayupot sa satong Ama sa langit, kaipuhan na pirmi kitang magin mapagpasalamat. Minauyon kita sa sinabi kan salmista: “Kadakul na bagay an saimong ginibo, O Jehova na Diyos ko, an makangangalas mong mga ginigibo asin mga iniisip para sa samo. Mayo nin maikukumparar sa saimo; kun pupurbaran kong isaysay asin itaram an manungod sa mga iyan, dakulon nanggad iyan para maisaysay ko!” (Sal. 40:5, NWT) Dai lang kita nakakamati nin pasasalamat ki Jehova kundi ipinapahiling ta man iyan paagi sa tataramon asin gibo. Iyan an kaibahan niyato sa dakul na tawo ngunyan. Nabubuhay kita sa kinaban na an mga tawo dai inaapresyar an gabos na ginigibo nin Diyos para sainda. Sa katunayan, an sarong indikasyon na nabubuhay na kita “sa huring mga aldaw” iyo na an mga tawo dai tataong magpasalamat. (2 Tim. 3:1, 2) Lugod na dai nanggad niyato sinda arugon!

7. Ano an gusto ni Jehova na gibuhon niyato, asin taano?

7 Habo nin mga magurang na nag-iiriwal an mga aki ninda, imbes gusto nindang magin mag-aramigo sinda. Kaagid kaiyan, gusto ni Jehova na magin mag-aramigo an gabos niyang aki. Sa katunayan, an pagkamuot ta sa lambang saro an midbidan niyato bilang tunay na mga Kristiyano. (Juan 13:35) Minauyon kita sa sinabi kan salmista: “Abaang rahay asin abaang ugma na an mga magturugang may pagkasararong nag-iirok na magkairiba!” (Sal. 133:1, NWT) Kun namumutan ta an satong mga tugang, pinapatunayan niyato ki Jehova na namumutan ta siya. (1 Juan 4:20) Abaang ugma na magin parte nin sarong pamilya nin magturugang na ‘mabuot sa lambang saro asin mapagmalasakit’!—Efe. 4:32.

IPAHILING AN SAIMONG PAGKAMUOT PAAGI SA PAGIGIN MASINUNOD

Hilingon an parapo 8

8. Sigun sa 1 Juan 5:3, ano an panginot na dahilan niyato kun taano ta nagsusunod kita ki Jehova?

8 Inaasahan ni Jehova na susunudon kan mga aki an saindang mga magurang, asin inaasahan niya man na susunudon ta siya. (Efe. 6:1) Maninigo siya sa satong pagsunod huling siya an satong Kaglalang, an Parasustenir kan satong buhay, asin an pinakamadunong sa gabos na magurang. Alagad, an panginot na dahilan niyato kaya  sinusunod ta si Jehova iyo na namumutan niyato siya. (Basahon an 1 Juan 5:3.) Dakul an dahilan kun taano ta dapat kitang magsunod ki Jehova, pero dai niya kita pinipirit na gibuhon iyan. Tinawan kita ni Jehova kan regalong libertad na magdesisyon, kaya nauugma siya pag pinipili tang magsunod sa saiya dahil sa pagkamuot ta sa saiya.

9-10. Taano ta mahalaga na aram niyato an mga pamantayan nin Diyos asin na mamuhay kita kauyon kaiyan?

9 Gusto kan mga magurang na magin ligtas an saindang mga aki. Iyan an dahilan kaya nagtatao sinda nin mga susundon para sa kapakinabangan kan saindang mga aki. Pag sinusunod iyan kan mga aki, ipinapahiling ninda na nagtitiwala asin iginagalang ninda an saindang mga magurang. Kaya bako daw na urog nanggad na mas mahalaga na aram niyato an mga pamantayan kan satong Ama sa langit asin mamuhay kita kauyon kaiyan? Kun ginigibo ta iyan, ipinapahiling niyato na namumutan asin iginagalang ta si Jehova saka nakikinabang man kita mismo diyan. (Isa. 48:17, 18) Sa kabaliktaran, kakulugan an inaani kan mga nagsisikwal ki Jehova saka sa mga pamantayan niya.—Gal. 6:7, 8.

10 An pamumuhay sa paaging nakakapaugma ki Jehova makakaprotektar sa sato laban sa pisikal, emosyonal, asin espirituwal na danyos. Aram ni Jehova kun ano an pinakamarahay para sa sato. Si Aurora, na taga Estados Unidos, nagsabi, “Aram kong an pagsunod ki Jehova pirming nagreresulta sa pinakamarahay na buhay na posible.” Totoo iyan para sa sato gabos. Ika, paano ka nakinabang sa pagsunod sa mamumuton na paggiya ni Jehova?

11. Paano nakakatabang sa sato an pamibi?

11 An pamibi nakakatabang sa sato na magin masinunod, dawa pag dipisil sumunod. May mga pagkakataon na masasakitan kitang magsunod ki  Jehova, pero dapat na padagos tang labanan an satong tendensiya na magkasala. Nakimahirak sa Diyos an salmista: “Pukawon mo sa sako an pagmawot na magsunod sa saimo.” (Sal. 51:12, NWT) Si Denise, na sarong regular payunir, nagsabi, “Pag nasasakitan akong sunudon an saro sa mga pagbuot ni Jehova, namimibi ako para sa kusog na magibo an tama.” Makakasiyerto kita na pirming sisimbagon ni Jehova an arog kaiyan na mga pamibi.—Luc. 11:9-13.

TABANGAN AN IBA NA MAMUTAN AN SATONG AMA

12. Uyon sa Efeso 5:1, ano an dapat niyatong gibuhon?

12 Basahon an Efeso 5:1. Bilang “mga aking namumutan” nin Diyos, ginigibo niyato an satong pinakamakakaya na arugon siya. Inaarog ta an saiyang mga kuwalidad paagi sa pagigin mamumuton, mabuot, asin mapagpatawad sa iba. Pag nahihiling kan mga dai nakakamidbid sa Diyos an satong marahay na paggawi, puwede sindang mapahiro na makanuod nin urog pa manungod sa saiya. (1 Ped. 2:12) May marahay na dahilan an Kristiyanong mga magurang na arugon si Jehova sa pagtrato ninda sa saindang mga aki. Pag ginigibo ninda iyan, tibaad gustuhon na man kan saindang mga aki na magin amigo sinda kan satong mamumuton na Ama.

Hilingon an parapo 13

13. Sa ano kita kaipuhan na magpokus?

13 An sarong aki proud sa saiyang ama saka ibinibida ini sa iba. Kaagid kaiyan, ipinag-oorgulyo ta an satong Ama sa langit, si Jehova, asin gusto tang mamidbid siya kan iba. Gabos kita namamatian an namatian ni Hading David na nagsurat: “Ipaghahambog ko si Jehova.” (Sal. 34:2, NWT) Pero paano kun masusupgon kita? Paano magigin makusog an satong buot? Nagkukusog an satong buot pag nagpopokus kita sa kun gurano ta mapapaugma si  Jehova asin kun gurano makikinabang an iba kun mamimidbid ninda siya. Tatawan kita ni Jehova kan kusog nin buot na kaipuhan niyato. Tinabangan niya an mga tugang niyato kan inot na siglo na magin makusog an buot, asin tatabangan niya man kita.—1 Tes. 2:2.

14. Ano an pirang dahilan kun taano ta mahalaga na makikabtang kita sa paggibo nin mga disipulo?

14 Si Jehova mayong pinapalain, asin nauugma siya pag nahihiling niyang nagpapahiling kita nin pagkamuot sa iba, ano man an saindang pinaghalian. (Gibo 10:34, 35) An saro sa pinakamarahay na paagi na makakapahiling kita nin pagkamuot sa iba iyo an pagpaabot sa sainda kan maugmang bareta. (Mat. 28:19, 20) Ano an puwedeng magin resulta kan gibuhon na iyan? An mga nagdadangog sa sato puwedeng magkaigwa nin mas marahay na buhay ngunyan asin nin paglaom na mabuhay nin daing katapusan sa maabot na panahon.—1 Tim. 4:16.

KAMUTAN AN AMA ASIN MAGIN MAUGMA

15-16. Ano an mga dahilan niyato na magin maugma?

15 Si Jehova sarong mamumuton na magurang, kaya gusto niyang magin maugma an saiyang pamilya. (Isa. 65:14) May dakul na dahilan kun taano ta puwede kitang magin maugma ngunyan, dawa tibaad napapaatubang kita sa mga kasakitan. Halimbawa, sigurado kita na namumutan kitang marhay kan satong Ama sa langit. Igwa kita nin tamang kaaraman sa Tataramon nin Diyos, an Bibliya. (Jer. 15:16) Asin parte kita nin sarong pamilya na kompuwesto nin mga tawong namumutan si Jehova, an saiyang halangkaw na mga pamantayan sa moral, asin an lambang saro.—Sal. 106:4, 5.

16 Puwede kitang magdanay na maugma huling igwa kita kan siguradong paglaom na an buhay magigin mas lalong marahay sa maabot na panahon. Aram ta na madali nang halion ni Jehova an gabos na maraot asin na sa paggiya kan saiyang Kahadian, an daga ibabalik sa pagigin Paraiso. Igwa man kita kan makangangalas na paglaom na an mga nagadan bubuhayon asin makakaibanan giraray an saindang mga mahal sa buhay. (Juan 5:28, 29) Magigin nakakaugma nanggad iyan! Asin an pinakamahalaga, sigurado kita na sa madali nang panahon, an gabos na nasa langit asin sa daga itatao sa satong mamumuton na Ama an onra, pag-umaw, asin debosyon na maninigo para sa saiya.

KANTA 12 Dakulang Diyos na Jehova

^ par. 5 Aram niyato na an satong Ama, si Jehova, namumutan kitang marhay asin ginibo kitang parte kan saiyang pamilya nin mga parasamba. Dahil kaiyan, napapahiro kitang kamutan siya. Paano ta maipapahiling an satong pagkamuot sa satong mapagmalasakit na Ama? Tutukaron sa artikulong ini an pirang espesipikong paagi na puwede tang gibuhon.