Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Umuswag Pa Bilang Sarong Tawong Espirituwal!

Umuswag Pa Bilang Sarong Tawong Espirituwal!

“Padagos kamong maglakaw sigun sa espiritu.”—GAL. 5:16.

KANTA: 22, 75

1, 2. Ano an narisa nin sarong brother na kulang sa saiyang espirituwalidad, asin ano an ginibo niya?

NABAWTISMUHAN si Robert kan tin-edyer siya, pero kan primero dai talaga niya sineryoso an katotoohan. Sinabi niya: “Dai man akong ginibong mandata, pero mayo sa buot an paglilingkod ko kaidto. Kun hihilingon, marahay man an espirituwalidad ko ta regular man ako sa gabos na pagtiripon saka nag-o-auxiliary payunir man pirang beses kada taon. Pero garo may kulang.”

2 Narealisar sana ni Robert kun ano an problema kaidtong may agom na siya. Nagin libangan nindang mag-agom an paghapot sa kada saro nin mga hapot na basado sa Bibliya. An agom niyang makusog an espirituwalidad madaling nasisimbag an mga hapot. Pero sa parati, dai nakakasimbag si Robert kaya nasusupog siya. Sinabi niya: “Garo baga mayo akong aram. Naisip ko, ‘Kun ako an espirituwal na payo ni agom, dapat may gibuhon ako.’” Kaya may ginibo man nanggad siya. Sinabi niya: “Pinag-adalan ko an Bibliya, tapos pinag-adalan ko pa iyan nin pinag-adalan. Dangan, napagkorokonektar ko na an mga impormasyon. Nagin malinaw iyan sa sako, asin an pinakaimportante, nagkaigwa ako nin haraning relasyon ki Jehova.”

3. (a) Ano an manunudan niyato sa eksperyensiya ni Robert? (b) Anong mahalagang mga hapot an pag-uulayan niyato?

3 May mahalagang mga leksiyon kitang manunudan sa eksperyensiya  ni Robert. Tibaad may mga kaaraman na kita sa Bibliya asin regular na nakikiasosyar sa Kristiyanong kongregasyon, pero dai kaiyan buot sabihon na tawong espirituwal na kita. O tibaad nag-uswag na man kita, pero kan mas siniyasat pa niyato an satong sadiri, nahiling ta na may puwede pa kitang pauswagon sa satong espirituwalidad. (Fil. 3:16) Tanganing matabangan kitang padagos na umuswag, sisimbagon niyato sa artikulong ini an tulong mahalagang hapot: (1) Ano an makakatabang sa sato na maaraman an totoong kamugtakan kan satong espirituwalidad? (2) Paano ta mapapakusog an satong espirituwalidad asin padagos pang mag-uswag bilang tawong espirituwal? (3) Paano makakatabang sa satong pang-aroaldaw na buhay an pagkaigwa nin makusog na espirituwalidad?

PAGSIYASAT SA SADIRI

4. Kiisay aplikado an sadol na nasa Efeso 4:23, 24?

4 Kan magpuon kitang maglingkod sa Diyos, binago ta an satong sadiri asin nagkaigwa iyan nin epekto sa lambang aspekto kan satong buhay. Asin dai natapos sa satong pagpabawtismo an paggibo nin mga pagbabago. Sinabi sa sato kan Bibliya na “padagos [na] baguhon an paagi kan [satong] pag-iisip.” (Efe. 4:23, 24) Bako kitang perpekto, kaya kaipuhan niyato gabos na padagos na gumibo nin mga pagbabago. Dawa an haloy nang mga lingkod ni Jehova kaipuhan na pagdanayon an saindang espirituwalidad.—Fil. 3:12, 13.

5. Anong mga hapot an makakatabang na masiyasat niyato an satong sadiri?

5 Tanganing mapakusog asin mapagdanay ta an satong espirituwalidad, kaipuhan niyatong onestong siyasaton an satong sadiri. Hoben man kita o may edad na, puwede niyatong ihapot sa sadiri: ‘May naririsa daw akong pagbabago sa sadiri ko na nagpapahiling na urog akong nagigin tawong espirituwal? Nagigin mas arog daw ki Cristo an personalidad ko? Pag nasa Kristiyanong mga pagtiripon, ano an ipinapahiling kan ugali asin paggawi ko kun dapit sa sakuyang espirituwalidad? Pag nakikipag-ulay ako sa iba, ano an ipinaparisa kan mga sinasabi ko kun dapit sa mga plano ko sa buhay? Ano an ihinahayag mapadapit sa sako kan ugali ko sa pag-adal, kan pagbado asin pagpakarhay ko sa sadiri, o kan reaksiyon ko pag tinatawan nin sadol? Ano an ginigibo ko kun may sugot? Talaga daw na saro na akong maygurang na Kristiyano?’ (Efe. 4:13) An paghurop-hurop sa mga simbag ta sa mga hapot na ini makakatabang sa sato na maaraman kun gurano kakusog an satuyang espirituwalidad.

6. Ano pa an tibaad kaipuhan niyato para maaraman ta an kamugtakan kan satong espirituwalidad?

6 Tanganing maaraman ta an kamugtakan kan satong espirituwalidad, kaipuhan niyato kun minsan an tabang kan iba. Ipinaliwanag ni Pablo na dai masabutan kan tawong makalaman na dai inuuyunan nin Diyos an paagi niya nin pamumuhay. Pero nasasabutan na marhay kan tawong espirituwal an pagmansay nin Diyos. Aram man niya na dai nauugma si Jehova sa paagi nin pamumuhay kan tawong pisikal. (1 Cor. 2:14-16; 3:1-3) Sa parati, madaling naririsa kan mga elder na igwa kan pag-iisip ni Cristo an mga senyales nin makalaman na kaisipan. Kun sadulon ninda kita sa bagay na ini, aakuon ta daw asin iaaplikar iyan? Kun iyo, pinapatunayan ta na gusto niyatong mapakusog an satong espirituwalidad.—Par. 7:5, 9.

PAGPAKUSOG SA ESPIRITUWALIDAD

7. Taano ta bako lang kaaraman sa Bibliya an kaipuhan tanganing magin tawong espirituwal?

7 Tandaan na bako lang kaaraman sa Bibliya an kaipuhan tanganing magin tawong espirituwal. Dakul an aram ni Hading Solomon mapadapit ki Jehova. Nagin kabtang pa ngani kan Bibliya an mga kasabihan niya. Pero kan huri, dai siya nagdanay na maimbod ki Jehova bilang tawong espirituwal. (1 Ha. 4:29, 30; 11:4-6) Kaya apuwera sa kaaraman sa Bibliya, ano pa an kaipuhan? Kaipuhan tang padagos na pauswagon an satong espirituwalidad. (Col. 2:6, 7) Paano ta iyan magigibo?

8, 9. (a) Ano an makakatabang sa sato na maparigon ta an satong pagtubod? (b) Ano an dapat na magin pasuhan ta pag nag-aadal asin naghuhurop-hurop kita? (Hilingon an ritrato sa kapinunan kan artikulo.)

8 Dinagka ni Pablo an mga Kristiyano kan inot na  siglo na ‘padagos na maghinguwang patalubuon an saindang espirituwalidad.’ (Heb. 6:1) Ano an puwede tang gibuhon tanganing maiaplikar an sadol ni Pablo? An sarong mahalagang paagi iyo na pag-adalan mo nin bilog an librong Magdanay Kamo sa Pagkamoot nin Dios.” Makakatabang ini na maaraman mo kun paano iaaplikar sa saimong buhay an mga prinsipyo sa Bibliya. Kun natapos mo na iyan, may iba pang mga publikasyon na puwede mong pag-adalan na makakatabang sa saimo na maparigon an saimong pagtubod. (Col. 1:23) Mahalaga man na hurop-hurupon na may kaibang pamimibi kun paano mo maiaaplikar an mga nanunudan mo.

9 Tandaan na pag nag-aadal asin naghuhurop-hurop kita, dapat na an pasuhan ta iyo na magkaigwa kita nin udok sa pusong pagmawot na paugmahon si Jehova asin sunudon an saiyang mga pagbuot. (Sal. 40:8; 119:97) Kasabay kaiyan, hinguwahon niyatong isikwal an mga bagay na makakaulang kan pag-uswag niyato sa espirituwal.—Tito 2:11, 12.

10. Ano an puwedeng gibuhon kan mga hoben tanganing mapakusog an saindang espirituwalidad?

10 Kun saro kang hoben, igwa ka daw nin espirituwal na mga pasuhan? Sa kada pansirkitong asembleya, nakaugalian na nin sarong brother na naglilingkod sa Bethel na makipag-ulay sa mga kandidato sa bawtismo bago an programa. An dakul sa mga kandidato hoben. Hinahapot sinda kan brother kun ano an mga pasuhan ninda sa espirituwal. Maririsa sa simbag kan dakul sa sainda na pinag-isipan na nindang marhay kun paano ninda gustong paglingkudan si Jehova. May mga gustong maglaog sa bilog na panahon na paglilingkod o magtabang kun sain mas nangangaipo nin mga parahayag. Pero kun minsan, may mga hoben na dai makasimbag. Posible daw na iniisip nindang dai ninda kaipuhan na magkaigwa nin espirituwal na mga pasuhan? Kun ika sarong hoben, haputon an sadiri: ‘Nakikikabtang daw ako sa espirituwal na mga aktibidad dahil sana ta iyan an inaasahan sako kan mga magurang ko? Hinihinguwa ko daw na maparani sa Diyos paagi sa pagkaigwa nin personal na relasyon sa saiya?’ Siyempre, an sadol na magkaigwa nin espirituwal na mga pasuhan bako sanang para sa mga hoben. An pagkaigwa kan siring na mga pasuhan makakatabang sa sato gabos bilang mga lingkod ni Jehova na mapakusog an satong espirituwalidad.—Par. 12:1, 13.

11. (a) Tanganing umuswag kita sa espirituwal, ano an kaipuhan niyatong gibuhon? (b) Kiisay na halimbawa sa Bibliya an puwede tang arugon?

11 Pag naaraman ta na kun ano an puwedeng pauswagon sa satong sadiri, kaipuhan tang gumibo nin mga pagbabago. Mahalagang marhay na kita magin tawong espirituwal. Sa katunayan, nakataya diyan an satong buhay. (Roma 8:6-8) An pagigin maygurang sa espirituwal dai man nangangahulugan na kita magin perpekto. Matatabangan kita kan banal na espiritu ni Jehova na gumibo nin kinakaipuhan na mga pagbabago. Pero siyempre, kaipuhan ta pa man giraray na maghinguwa. Si John Barr, miyembro kaidto kan Namamahalang Grupo, nagkomento dapit sa Lucas 13:24 mga pirang taon na an nakaagi: “Dakul an dai nagigin mapanggana huling dai sinda gayong naghinguwang kumusog.” Dapat magin arog kita ni Jacob na dai nagpundo sa pakigumulan sa sarong anghel sagkod na dai itinatao sa saiya an sarong bendisyon. (Gen. 32:26-28) Baga man kawili-wili an pagbasa nin Bibliya, dai niyato dapat isipon na an Bibliya kapareho nin sarong nobela na ginibo tangani sanang malibang an mga nagbabasa. Kaipuhan tang maigot na hanapon an espirituwal na mga kayamanan na makakatabang sa sato.

12, 13. (a) Ano an makakatabang sa sato na maiaplikar an Roma 15:5? (b) Paano makakatabang sa sato an halimbawa asin sadol ni apostol Pedro? (c) Ano an puwede mong gibuhon tanganing kumusog an saimong espirituwalidad? (Hilingon an kahon na “ Kun Paano Papakusugon an Saimong Espirituwalidad.”)

12 Mantang hinihinguwa niyatong pakusugon an satong espirituwalidad, tatabangan kita kan banal na espiritu na mabago an satong kaisipan, asin luway-luway iyan na magigin kapareho kan ki Cristo. (Roma 15:5) Saro pa, makakatabang iyan sa sato na mahali an makalaman na mga pagmawot asin magkaigwa kan mga kuwalidad na nakakapaugma sa  Diyos. (Gal. 5:16, 22, 23) Kun marisa tang an satong isip nakapokus na sa materyal na mga bagay o sa mga pagmawot kan laman, dai kita sumuko. Padagos na hagadon an banal na espiritu, dangan tatabangan ka ni Jehova na maipokus an saimong kaisipan sa tamang mga bagay. (Luc. 11:13) Girumdumon si apostol Pedro. Pirang beses siyang nakagibo nin mga bagay na dai gigibuhon nin sarong tawong espirituwal. (Mat. 16:22, 23; Luc. 22:34, 54-62; Gal. 2:11-14) Pero dai siya nagsuko. Sa tabang ni Jehova, padikit-dikit niyang naarog an kaisipan ni Cristo. Puwede ta man iyan magibo.

13 Sa katunayan, nagsambit si Pedro nin espesipikong mga kuwalidad na puwede tang pauswagon. (Basahon an 2 Pedro 1:5-8.) Mantang ‘ginigibo niyato an gabos na paghihinguwa’ tanganing mapauswag an mga kuwalidad na arog kan pagpupugol sa sadiri, pakatagal, asin pagkamuot sa mga tugang, matatabangan kita kaiyan na padagos na kumusog sa espirituwal. Kada aldaw puwede niyatong ihapot sa sadiri, ‘Anong kuwalidad an puwede kong pauswagon ngunyan tanganing mas kumusog an sakong espirituwalidad?’

PAG-APLIKAR KAN MGA PRINSIPYO SA BIBLIYA SA PANG-AROALDAW NA BUHAY

14. Ano an epekto sa sato kun makusog an satong espirituwalidad?

14 Kun arog ki Cristo an satong kaisipan, magkakaigwa iyan nin epekto sa satong sinasabi asin paggawi sa trabaho o sa eskuwelahan, asin sa mga desisyon ta sa aroaldaw. Mahihiling sa satong mga desisyon na hinihinguwa niyatong magin parasunod ni Cristo. Bilang mga tawong espirituwal, nungka kitang magibo nin ano man na makakaraot sa relasyon niyato sa satong Ama sa langit. An satong arog-Cristong pag-iisip mapahiro sa sato na labanan an mga sugot. Pag naggigibo kita nin mga desisyon, mapundo nguna kita asin iisip-isipon an mga hapot na: ‘Anong mga prinsipyo sa Bibliya an makakatabang sako na magdesisyon? Ano daw an gigibuhon ni Cristo kun siya an nasa sitwasyon na ini? Anong desisyon daw an makakapaugma ki Jehova?’ Tanganing masanay kita na mag-isip nin arog kaiyan, pag-ulayan ta an nagkapirang posibleng mga sitwasyon. Sa kada saro kaiyan, pag-uulayan ta an sarong prinsipyo sa Bibliya na makakatabang sa sato na makagibo nin madunong na desisyon.

15, 16. Magtao nin mga halimbawa kun paano nakakatabang sa sato an pagkaigwa kan kaisipan ni Cristo pag nagdedesisyon mapadapit sa (a) pagpili nin maaagom. (b) pagpili nin mga amigo.

15 Pagpili nin maaagom. An prinsipyo sa Bibliya dapit digdi mahihiling sa 2 Corinto 6:14, 15. (Basahon.) Malinaw sa sinabi ni Pablo na an tawong espirituwal talagang lain na marhay sa tawong pisikal o makalaman. Magkaiba an pagmansay ninda sa mga bagay-bagay. Paano makakatabang sa saimo an prinsipyong ini sa pagpili nin maaagom?

16 Pagpili nin mga amigo. Hilingon an prinsipyo sa Bibliya sa 1 Corinto 15:33. (Basahon.) An tawong diyosnon dai makikiiba-iba sa mga tawong puwedeng magsapeligro kan saiyang espirituwalidad. Pag-isipan kun paano mo maiaaplikar an prinsipyong ini sa manlain-lain na sitwasyon. Halimbawa, paano iyan makakatabang sa saimo kun dapit sa social media? Ano an dapat mong gibuhon kun agyaton kang magkawat nin online game kan mga dai mo man kaburubisto?

An mga ginigibo ko daw na desisyon makakatabang sa sako na umuswag sa espirituwal? (Hilingon an parapo 17)

17-19. Paano makakatabang sa saimo an pagkaigwa nin espirituwal na pagmansay (a) na likayan an mga gibong daing kamanungdanan? (b) na magbugtak nin marahay na mga pasuhan sa buhay? (c) kun may mga dai pagkakauyon?

17 Mga aktibidad na nakakaulang sa pag-uswag sa  espirituwal. May kaibang patanid an mga sinabi ni Pablo sa mga kapwa niya Kristiyano. (Basahon an Hebreo 6:1.) Ano an “mga gibong daing kamanungdanan” na dapat tang likayan? Ini an mga aktibidad na dai nakakatabang sa sato na magin mas makusog sa espirituwal. Makakatabang sa sato an prinsipyong ini na masimbag an dakul na hapot arog nin: ‘An aktibidad daw na ini kaiba sa mga gibo kan laman? Dapat ko daw akuon an alok na ini sa negosyo? Taano ta dai ako dapat umiba sa mga grupong repormista?’

An mga ginigibo ko daw na desisyon makakatabang sa sako na magkaigwa nin espirituwal na mga pasuhan? (Hilingon an parapo 18)

18 Espirituwal na mga pasuhan. An mga sinabi ni Jesus sa Sermon sa Bukid nagtatao sa sato nin malinaw na giya sa pagbugtak nin mga pasuhan. (Mat. 6:33) An tawong espirituwal nag-aabot nin espirituwal na mga pasuhan. An pagsaisip niyato kan prinsipyong ini makakatabang sa sato na masimbag an mga hapot na arog kan: ‘Kaipuhan ko pa daw magpursigi nin mas halangkaw na edukasyon? Aakuon ko daw an alok na ini sa trabaho?’

An mga ginigibo ko daw na desisyon makakatabang sa sako na “makipagkatuninungan”? (Hilingon an parapo 19)

19 Mga dai pagkakauyon. Paano makakatabang sa sato an sadol ni Pablo sa kongregasyon sa Roma kun may mga dai pagkakauyon? (Roma 12:18) Bilang mga parasunod ni Cristo, hinihinguwa niyatong “makipagkatuninungan sa gabos na tawo.” Kun magkaigwa nin dai pagkakauyon, ano an ginigibo niyato? Nasasakitan daw kitang magpahunod, o midbid daw kitang “nakikipagkatuninungan”?—Sant. 3:18.

20. Taano ta gusto mong umuswag sa espirituwal?

20 Pira sana ini sa mga halimbawa kun paano makakatabang sa sato an mga prinsipyo sa Bibliya na makagibo nin madunong na mga desisyon arog kan aasahan ta sa sarong tawong espirituwal. Kun makusog an satong espirituwalidad, makakatabang iyan na magin maugma asin nakakakontento an satong buhay sa aroaldaw. Si Robert, na sinambit kasubago, nagsabi: “Kan magkaigwa na ako nin tunay na relasyon ki Jehova, nagin mas marahay akong agom saka ama. Kontento ako saka maugma.” Makakamtan man niyato an arog kaiyan na mga bendisyon kun magigin panginot sa sato an pag-uswag ta sa espirituwal. Bilang mga tawong espirituwal, magkakaigwa kita nin mas nakakakontentong buhay ngunyan asin nin “tunay na buhay” sa maabot na panahon.—1 Tim. 6:19.