Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 HALI SA SAMONG ARCHIVE

Pinalakop kan Pampublikong mga Diskurso an Maugmang Bareta sa Ireland

Pinalakop kan Pampublikong mga Diskurso an Maugmang Bareta sa Ireland

MANTANG binabagtas kan barko an Belfast Lough, na sarong sadit na bukana nin dagat, pinagmamasdan kan sadit na grupo nin mga pasahero an berdeng mga bulod na nababantad sa liwanag kan nagsisirang na saldang. Bulan kaidto nin Mayo 1910. Para sa saro sa sainda, si Charles T. Russell, ikalimang pagbiyahe na niya ini sa Ireland. Mantang nagrarani sinda sa pangpang, natatanaw ni Brother Russell an duwang darakulaon na pampasaherong barko na ginigibo pa sana kaidto, an naglubog na Titanic asin an barkong Olympic. * Sa likod kan gibuhan nin barko, nakatindog an dakul na Mga Estudyante sa Bibliya sa duungan asin inaabangan an pag-abot niya.

Mga 20 taon bago kaiyan, nagdesisyon si Brother Russell na punan an sarong serye nin mga pagbiyahe sa luwas kan Amerika sa paghihinguwang maipalakop sa pinakaepektibong paagi an maugmang bareta sa bilog na kinaban. An inot niyang dinumanan iyo an Ireland kan Hulyo 1891. Sakay kan City of Chicago, pinagmasdan niya an pagsulnop kan saldang sa baybayon nin Queenstown asin posibleng naipagirumdom kaiyan saiya an mga inistorya sa saiya kan mga magurang niya dapit sa saindang dagang tinubuan. Mantang naaagihan ni Brother Russell asin kan mga kairiba niya sa pagbiyahe an areglado asin malinig na mga banwaan saka an magayunon na mga lugar sa probinsiya, narealisar ninda na an lugar na ini “puwede na asin naghahalat nang anihon.”

Bale pitong beses na nagbisita si Brother Russell sa Ireland. Minalataw na huli sa nagin interes kan mga tawo na resulta kan inot nindang pagbisita, kaya ginatos, kun minsan rinibo pa ngani, an nag-aratender sa saiyang mga diskurso sa suminurunod niyang mga pagbisita. Sa ikaduwa niyang pagbiyahe kan Mayo 1903, iinanunsiyo sa mga lokal na diyaryo sa Belfast asin Dublin an pampublikong mga pagtiripon. Inistorya ni Russell na an “mga nagdadangog atentibong marhay” sa temang “The Oath-Bound Promise” na mapadapit sa pagtubod ni Abraham asin sa mga bendisyon na makakamtan kan katawuhan sa maabot na panahon.

Huli sa nahiling nindang dakulang interes kan mga tawo diyan, iiniba man an Ireland sa ikatulong pagbiyahe ni Russell sa Europa. Sinabat siya nin limang brother mantang pababa siya sa duungan sa Belfast sarong aga kaidtong Abril 1908. An iinanunsiyong pahayag na “The Overthrow of Satan’s Empire” nagkaigwa nin “mga 300 na intelihenteng nag-atender” pagkabanggi. May saro diyan na nagkontra pero sinimbag tulos siya paagi sa epektibong paggamit kan Kasuratan. Sa Dublin igwa nin mas igot-igot na nagkontra—si Mr. O’Connor, an sekretaryo kan YMCA. Pinurbaran niyang ipasupog an Mga Estudyante sa Bibliya sa atubangan kan labing 1,000 nagdadangog. Ano an nangyari?

Magbalik kita sa nakaagi asin imahinaron ta kun ano an posibleng marhay na nangyari. Sarong lalaki na interesadong mahanap an katotoohan sa Bibliya an nagdesisyon na mag-atender sa sarong pampublikong diskurso na iinanunsiyo sa diyaryong The Irish Times. Dikit-dikitan pa siyang dai makahanap nin matutukawan sa pano-panong awditoryum. Atentibo siyang nagdadangog sa puti an buhok asin barabason na lalaki na  nakasulot nin itom na halabang amerikana. Mantang nagdidiskurso, naglalakaw-lakaw an ispiker sa plataporma, nagmumustra, saka epektibong pinagkokorokonektar an mga teksto asin binubuksan an kaisipan kan mga nagdadangog sa mga katotoohan sa Bibliya. Dawa mayong gamit na sound equipment, dangog-dangog an boses kan ispiker sa lambang kanto kan hall, kaya dai naglagaw-lagaw an atensiyon kan mga nagdadangog sa laog nin saro may kabangang oras. Dangan kan nasa kabtang na nin hapot-simbagan, pinurbaran siyang ipasupog ni O’Connor asin kan mga kairiba kaini pero matibayon niyang naidepensa an mensahe gamit an Bibliya. Nagparalakpakan an mga nagdadangog apabor sa ispiker. Kan tapos na an mainit na debate, nagdulok sa mga tugang an interesadong lalaki tanganing makanuod pa. Sigun sa istorya kan mga yaon mismo sa mga pangyayaring iyan, nanudan kan dakul an katotoohan sa arog kaining paagi.

Sa ikaapat na pagbisita ni Brother Russell kan Mayo 1909, nag-iba siya nin stenographer, si Brother Huntsinger, tanganing mantang nakasakay sa barkong Mauretania haling New York, makakadikta siya nin mga artikulo na ilalaag sa Watch Tower. Sa pampublikong diskurso ni Brother Russell sa Belfast, 450 taga duman an nag-atender, asin mga 100 diyan an nagtirindog huling mayo nang espasyo.

Si Brother C.T. Russell sakay kan Lusitania

Kaagid man kaiyan an mga nangyari sa ikalimang pagbisita na sinambit sa kapinunan. Pagkatapos kan pampublikong diskurso sa Dublin, nagparahapot an sarong midbid na teologo na iiniba ni O’Connor, pero gabos iyan tinawan nin basado sa Kasuratan na simbag, kaya ugmahon an mga nagdadangog. Kan sunod na aldaw, nagsakay an grupo sa marikas na barotong naghahatod nin mga surat pasiring sa Liverpool dangan nagsakay sinda sa sikat na barkong Lusitania pabalik sa New York. *

Sarong pampublikong diskurso na inanunsiyo sa The Irish Times, Mayo 20, 1910

Nagsagibo man si Brother Russell nin inanunsiyong pampublikong mga diskurso sa ikaanom asin ikapitong pagbisita niya kan 1911. Kan tigsuli, inasikaso nin 20 Mga Estudyante sa Bibliya an 2,000 na nagdangog sa diskursong “Hereafter.” Nagduman si O’Connor na may kaiba naman na sarong ministro na nagparahapot, pero pinalakpakan kan mga nagdadangog an basado sa Kasuratan na simbag. Kan tigsuli kan taon man sanang iyan, nagduman sinda sa mga siyudad asin dakul man an nag-atender sa mga diskurso. Pinurbaran na naman ni O’Connor kaiba an 100 na iba pa na ribukon an pagtiripon sa Dublin, pero entusiyastikong sinuportaran kan mga nagdadangog an ispiker.

Dawa si Brother Russell an nanginginot sa pagtao nin pampublikong mga diskurso kan panahon na idto, aram niya na “mayo nin tawong sobra kaimportante,” huling “an gibuhon na ini bako sa tawo kundi sa Diyos.” An inaanunsiyong mga diskurso—an pinunan kan Pampublikong Pagtiripon—nagtao nin marahayon na oportunidad para ipresentar an mga katotoohan sa Bibliya. Ano an nagin resulta? Nakatabang an mga pampublikong diskurso sa pagpalakop kan maugmang bareta. Huli kaiyan nagkaigwa nin mga kongregasyon sa dakul na siyudad sa bilog na Ireland.—Hali sa samong archive sa Britania.

^ par. 3 Pakalihis nin mayo pang duwang taon naglubog an Titanic.

^ par. 9 Pinasabog an Lusitania harani sa baybayon sa timog na parte kan Ireland kan Mayo 1915.