Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Kagaya-gayahan—Sarong Kuwalidad na Hali sa Diyos

Kagaya-gayahan—Sarong Kuwalidad na Hali sa Diyos

NORMAL sa mga tawo na magmawot nin magaya-gayang buhay. Alagad sa huring mga aldaw na ini, gabos kita nakakaeksperyensiya nin mga problemang masakit atubangon. (2 Tim. 3:1) Puwedeng luway-luway na mawara an kagaya-gayahan nin nagkapira huli sa inhustisya, hilang, kawaran nin trabaho, grabeng pagmundo, o iba pang mga dahilan nin kahaditan asin kamunduan. Dawa an mga lingkod nin Diyos puwedeng pangluyahan nin buot asin mawaran nin kagaya-gayahan. Kun arog kaiyan an sitwasyon mo, paano mo maibabalik an saimong kagaya-gayahan?

Tanganing masimbag iyan, kaipuhan ta ngunang maaraman kun ano an tunay na kagaya-gayahan asin kun paano nagdanay na magaya-gaya an iba sa ibong nin mga kasakitan. Dangan aaramon ta kun paano kita magdadanay na magaya-gaya asin magigin mas magaya-gaya pa ngani.

KUN ANO AN KAGAYA-GAYAHAN

An tawong magaya-gaya bako sanang basta maugma. Halimbawa: Pagkatapos makainom nin dakul, an paraburat tibaad sige an pangirit saka sige an ngirit. Pero pag bako na siyang burat, pundo na man an pagparangirit niya, asin tibaad marealisar niyang kadakul pa man giraray siyang problema. An saiyang temporaryong kaugmahan dai masasabing tunay na kagaya-gayahan.—Tal. 14:13.

Sa kabaliktaran, an kagaya-gayahan sarong nagdadanay na kamugtakan nin puso. Tinawan ini nin kahulugan bilang “an emosyon na namamatian huli sa sarong marahay na bagay na nakamtan o linalauman.” An kagaya-gayahan sarong kaugmahan na nagdadanay marahay man o bako an sitwasyon. (1 Tes. 1:6) Sa katunayan, an saro puwedeng makamati nin kagaya-gayahan dawa may problema siya. Halimbawa, hinampak an mga apostol huli sa pagtaram manungod ki Cristo. Alagad, “nagluwas sinda sa Sanhedrin na nag-uugma, dahil para sa sainda sarong pribilehiyo an mag-agi nin kasusupgan alang-alang sa ngaran ni Jesus.” (Gibo 5:41) Siyempre, dai ninda ikinaugma an paghampak sa sainda. Pero bilang mga lingkod nin Diyos, nakamati sinda nin tunay na kagaya-gayahan sa pagpadanay kan saindang integridad sa saiya.

Dai kita ipinangaki na may arog na kaiyan na kagaya-gayahan; dai man kita awtomatikong nagkakaigwa kaiyan. Taano? Huling an kagaya-gayahan sarong aspekto kan bunga kan banal na espiritu nin Diyos. Matatabangan kita kan banal na espiritu nin Diyos na magkaigwa kan “bagong personalidad,” na diyan kaiba an kagaya-gayahan. (Efe. 4:24; Gal. 5:22) Asin kun kita magaya-gaya, mas madali niyatong makakayanan an mga kahaditan sa buhay.

MGA HALIMBAWA NA GUSTO TANG ARUGON

Gusto ni Jehova na marahay na mga bagay an mahiling niya sa kinaban, bako an maraot na mga bagay na parati tang nahihiling sa ngunyan. Alagad dawa naggigibo nin maraot an mga tawo, dai kaiyan nahahali an kagaya-gayahan ni Jehova. An Tataramon nin Diyos nagsabi: ‘An kakusugan asin kaugmahan nasa saiyang irukan.’ (1 Cron. 16:27) Saro pa, an marahay na mga bagay na naisasagibo kan saiyang mga lingkod ‘nagpapaugma sa puso [ni Jehova].’—Tal. 27:11.

Puwede tang maarog si Jehova paagi sa dai pagparahadit kun iba sa inaasahan ta an kaluwasan kan mga bagay-bagay. Imbes na magparahadit, magpokus kita sa marahay na mga bagay na igwa kita ngunyan  asin may pakatios o mapasensiyang maghalat para sa mas marahay na mga bagay sa maabot. *

Igwa man nin dakul na halimbawa sa Bibliya nin mga tawong napagdanay an saindang kagaya-gayahan sa ibong nin masakit na mga kamugtakan. An saro diyan iyo si Abraham. Nakatagal siya asin napagdanay niya an saiyang kagaya-gayahan dawa kan nameligro an buhay niya asin nagkaproblema dahil sa iba. (Gen. 12:10-20; 14:8-16; 16:4, 5; 20:1-18; 21:8, 9) Paano niya iyan nagibo? Malinaw sa saiyang isip an paglaom na mabuhay sa bagong kinaban sa irarom kan pamamahala kan Mesiyas. (Gen. 22:15-18; Heb. 11:10) Sinabi ni Jesus: “An saindong amang si Abraham naugmang marhay sa paglaom na mahiling an sakuyang aldaw.” (Juan 8:56) Maaarog ta si Abraham paagi sa paghurop-hurop sa kagaya-gayahan na mamamatian ta sa maabot na panahon.—Roma 8:21.

Arog ni Abraham, nakapokus man si apostol Pablo asin an kaiba-iba niyang si Silas sa mga panuga nin Diyos. Makusog an saindang pagtubod, asin pinagdanay ninda an saindang kagaya-gayahan sa ibong nin mga kasakitan. Halimbawa, pagkatapos sindang hampakon nin grabe asin ipreso, kan “kamatangaan na nin banggi, [sinda] namimibi saka nag-aawit nin pag-umaw sa Diyos.” (Gibo 16:23-25) Apuwera sa pagkua nin kusog sa saindang paglaom, magaya-gaya man si Pablo asin Silas huling nagsasakit sinda para sa ngaran ni Cristo. Maaarog niyato si Pablo asin Silas kun isasaisip ta man an marahay na mga resulta kan maimbod na paglilingkod sa Diyos.—Fil. 1:12-14.

Sa ngunyan, dakul kitang halimbawa nin mga tugang na napagdanay an saindang kagaya-gayahan sa ibong nin mga kasakitan. Halimbawa, kan Nobyembre 2013, dinestroso kan Super Typhoon Haiyan (Yolanda) an mga harong kan labing 1,000 pamilyang Saksi sa Pilipinas. Si George, na enterong nagkagaraba an harong sa siyudad nin Tacloban, nagsabi: “Sa ibong kan nangyari, maugma an mga tugang. Dai ko maipahayag an kagaya-gayahan na namamatian mi.” Pag nakakaeksperyensiya kita nin grabeng kasakitan, magdadanay kitang magaya-gaya kun huhurop-hurupon niyato nin may pasasalamat an mga ginibo ni Jehova para sa sato. Ano pa an mga itinatao sa sato ni Jehova na nakakadagdag sa mga dahilan niyato na maggaya-gaya?

MGA DAHILAN NA KITA MAGGAYA-GAYA

An pinakadakulang dahilan niyato na maggaya-gaya iyo an satong marahay na relasyon sa Diyos. Isipon mo, midbid ta an Soberano kan Uniberso. Siya an satong Ama, Diyos, asin Katuod!—Sal. 71:17, 18.

Pinapahalagahan man niyatong marhay an regalong buhay asin an kakayahan tang ikaugma iyan. (Par. 3:12, 13) Huling irinani kita ni Jehova sa saiya, nasasabutan ta an katuyuhan nin Diyos para sa sato. (Col. 1:9, 10) Kaya igwa nin tunay na kahulugan asin direksiyon an satong buhay. Sa ibong na kampi, bakong malinaw para sa kadaklan na tawo an mapadapit sa katuyuhan nin buhay. Idinuon ni Pablo an pagkakalain na iyan kan sabihon niya: “‘An mata dai nakahiling asin an talinga dai nakadangog, asin dai man lamang naglaog sa puso nin tawo an mga bagay na inandam nin Diyos para sa mga namumuot sa saiya.’ Huli ta sa satuya ihinayag nin Diyos an mga iyan paagi sa saiyang espiritu.” (1 Cor. 2:9, 10) Bako daw na ikinakaugma niyato na nasasabutan ta an kabutan asin katuyuhan ni Jehova?

Pag-isipan kun ano pa an ginibo ni Jehova para sa saiyang mga lingkod. Bako daw na nauugma kita huling puwedeng mapatawad an satong mga kasalan? (1 Juan 2:12) Huli sa pagkahirak nin Diyos, igwa kita nin paglaom na mabuhay sa bagong kinaban, na madali nang mag-abot. (Roma 12:12) Dawa ngunyan, tinatawan kita ni Jehova nin marahayon na mga amigo na naglilingkod man sa saiya. (Sal. 133:1) Sinisigurado man sa sato kan Tataramon nin Diyos na poprotektaran ni Jehova an saiyang mga lingkod laban ki Satanas asin sa saiyang mga demonyo. (Sal. 91:11) Kun huhurop-hurupon ta an gabos na bendisyon na ini nin Diyos, mas maurog an satong kagaya-gayahan.—Fil. 4:4.

KUN PAANO MADADAGDAGAN AN SAIMONG KAGAYA-GAYAHAN

Puwede daw na magin mas magaya-gaya an sarong Kristiyano na dati nang magaya-gaya? Si Jesus nagsabi: “Itinaram ko sa saindo an mga bagay na ini, tanganing an kaugmahan ko mapasaindo asin malubos an kaugmahan nindo.” (Juan 15:11)  Ipinapahiling kaini na puwede pa kitang magin mas maugma o magaya-gaya. Puwede tang iagid sa kalayo an kagaya-gayahan. Tanganing madagdagan an init kan kalayo, dapat mong gatungan iyan. Kaagid kaiyan, dapat man niyatong padagos na gatungan o pakusugon an satong espirituwalidad tanganing mag-urog an satong kagaya-gayahan. Tandaan: An banal na espiritu nin Diyos an nagtatabang sa sato na magkaigwa nin kagaya-gayahan. Kaya kun padagos mong hahagadon an tabang kan banal na espiritu ni Jehova asin huhurop-hurupon na may pagpamibi an saiyang Tataramon na ipinasabong kan banal na espiritu, magkakaigwa ka nin mas urog na kagaya-gayahan.—Sal. 1:1, 2; Luc. 11:13.

Madadagdagan man an saimong kagaya-gayahan kun pirmi kang sibot sa mga gibuhon na nakakapaugma ki Jehova. (Sal. 35:27; 112:1) Taano? Dahil linalang kita na ‘matakot sa tunay na Diyos, asin kuyugon an saiyang mga tugon, huli ta iyo ini an [bilog na obligasyon] nin tawo.’ (Par. 12:13) Sa ibang pagtaram, dinisenyo kita para gibuhon an kabutan nin Diyos. Kaya kun naglilingkod kita ki Jehova, natural sana na makamati kita nin lubos na kagaya-gayahan sa satong buhay. *

MGA PAKINABANG KAN PAGIGIN MAGAYA-GAYA

Mantang nag-uurog an satong diyosnon na kagaya-gayahan, makakaeksperyensiya man kita nin dakul na iba pang pakinabang. Halimbawa, mas magigin nakakaugma kita sa paghiling kan satong Ama sa langit mantang magaya-gaya kitang naglilingkod sa saiya ano man na problema an mapaatubang sa sato. (Deut. 16:15; 1 Tes. 5:16-18) Siring man, huling igwa kita nin tunay na kagaya-gayahan, isisikwal ta an materyalistikong pamumuhay. Magigin mas mapagsakripisyo kita para sa intereses kan Kahadian nin Diyos. (Mat. 13:44) Pag nahihiling ta an marahay na mga resulta kan mga pagsakripisyo niyato, magigin mas magaya-gaya asin kontento kita, saka mas makakapaugma man kita sa iba.—Gibo 20:35; Fil. 1:3-5.

“Kun maugma asin kontento ka ngunyan sa saimong buhay, mas dakula an tsansa na magin marahay an salud mo pag-abot nin panahon.” Iyan an isinurat nin sarong researcher sa University of Nebraska sa Estados Unidos pagkatapos niyang mabasa an nagkapirang pag-adal dapit sa salud. Kauyon ini kan sinasabi kan Bibliya: ‘An magaya-gayang puso sarong marahay na bulong.’ (Tal. 17:22, BPV *) Iyo, kun hihinguwahon mong magin mas magaya-gaya, posibleng marhay na magkaigwa ka nin marahay na salud.

Kaya dawa nabubuhay kita sa masakit na mga panahon, puwede kitang magkaigwa nin tunay asin nagdadanay na kagaya-gayahan sa tabang kan banal na espiritu na naaako niyato paagi sa pagpamibi, pag-adal, asin paghurop-hurop kan Tataramon ni Jehova. Madadagdagan man an satong kagaya-gayahan kun huhurop-hurupon ta an mga bendisyon na inaako ta ngunyan, kun aarugon ta an pagtubod kan iba, asin pagmamaigutan na gibuhon an kabutan nin Diyos. Kun gigibuhon ta an gabos na ini, magigin totoo sa sato an sinasabi kan Salmo 64:10: ‘An mga matanos [maggagaya-gaya huli ki Jehova], asin sa saiya makakakua nin pailihan.’ (BPV)

^ par. 10 An kuwalidad na pakatios tutukaron sa ibang artikulo sa seryeng ini mapadapit sa “bunga kan espiritu.”

^ par. 20 Para sa iba pang paagi tanganing madagdagan an saimong kagaya-gayahan, hilingon an kahon na “ Iba Pang Paagi Tanganing Madagdagan an Kagaya-gayahan.”

^ par. 23 An Marahay na Bareta Biblia (Bikol Popular Version).