AN TORRENGBANTAYAN—PAG-AADALAN NA EDISYON Oktubre 2019

Yaon sa isyung ini an mga artikulong pag-aadalan puon Disyembre 2-29, 2019.

1919—Sanggatos na Taon Na an Nakaagi

Kan 1919, pinakusog ni Jehova an saiyang mga lingkod na maghulit urog kisa kasuarin man. Pero kaipuhan nguna kan mga Estudyante sa Bibliya na magkaigwa nin dakulang pagbabago sa saindang sitwasyon.

Mga Paghukom nin Diyos—Pirmi Daw Siyang Nagtatao nin Igong Patanid?

Pinapatanidan ngunyan kan Diyos na Jehova an mga nakaistar sa daga dapit sa sarong “bagyo” na mas peligroso nanggad kisa sa ano man na tibaad madangog nindang bareta dapit sa kamugtakan nin panahon. Paano niya iyan ginigibo?

Magdanay na Dakul an Ginigibo sa Huring Kabtang kan “Huring mga Aldaw”

Ano an mga mangyayari sa pagtatapos kan “huring mga aldaw”? Asin ano an inaasahan ni Jehova na gigibuhon niyato mantang hinahalat ta an mga pangyayaring iyan?

Magdanay na Maimbod sa Panahon kan “Grabeng Kasakitan”

Ano an inaasahan sa sato ni Jehova na gigibuhon niyato sa panahon kan “grabeng kasakitan”? Paano niyato iaandam ngunyan an satong sadiri para magdanay kitang maimbod?

Sa Anong Paagi Ka Gagamiton ni Jehova?

Kan suanoy na mga panahon, tinawan ni Jehova an saiyang mga lingkod kan pagmawot asin kakayahan na gumibo. Paano kita inaandam ngunyan ni Jehova para paglingkudan siya?

Itao ki Jehova an Saimong Eksklusibong Debosyon

Pag-isipan an duwang espesipikong aspekto sa satong buhay na makakatabang sa sato na maaraman kun gurano kakusog an debosyon ta ki Jehova.